Тема 4: Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 4: Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні
Семінарські заняття з предмету

“Історія України” (ч.5)

(6 лк; 5 с/з; МКР – 1; тестування – 1 (загальне))

Види самостійної роботи

№ з/п Назва роботи Кількість балів
1. Відповіді на семінарських заняттях
2. Модульна контрольна робота
3. Написання і захист реферату
4. Залік (або тестування)
  Всього:

 


Теми рефератів

 1. «Ліквідація куркульства як класу».
 2. А.Волошин – «президент» Карпатської України.
 3. А.Мельник: політичний портрет.
 4. Голодомор 1921-1923 рр. на Півдні України.
 5. Доба «Великого терору».
 6. Економічне становище України в 30-х рр. ХХ ст.
 7. Є.Коновалець: політичний портрет.
 8. Згубні прорахунки радянського керівництва напередодні Великої Вітчизняної війни та їх наслідки.
 9. Історична наука про голодомор-геноцид 1932-1933 рр.
 10. Історія будівництва Дніпрогесу.
 11. Карпатська Україна.
 12. Колективізація на території Миколаївщини.
 13. Комуністична партія Західної України.
 14. Національно-визвольна боротьба населення Західної України в міжвоєнний період.
 15. Основні положення концепції інтегрального українського націоналізму Д.Донцова.
 16. Політика українізації в 20-30-ті роки.
 17. Політичний режим сталінщини в Україні.
 18. Правовий статус українських земель в складі Польщі.
 19. Репресії проти представників етнічних меншин в 20-30-х рр. ХХ ст.
 20. Розвиток літератури в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.
 21. Розвиток мистецтва в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.
 22. Розвиток народної освіти в Україні в передвоєнні роки (20-30 рр.).
 23. Роль комсомолу в індустріальному розвитку України.
 24. Роль міжнародних організацій в допомозі голодуючим 1921-1923 рр.
 25. Ставлення до релігії і церкви в 30-х рр. ХХ ст.
 26. Становлення ідейних і політичних поглядів С.Бандери.
 27. Створення і діяльність ОУН в передвоєнні роки.
 28. Татарбунарське повстання: причини та наслідки.
 29. Християн Раковський – політичний портрет.
 30. Чи були профспілки школою комунізму?

Тематика семінарських завдань

Тема 1: Україна в умовах нової економічної політики (2 год.)

План

1. Міжнародне і внутрішнє становище УСРР.

2. Голодомор 1921-1922 рр. на Україні.

3. Запровадження НЕПу та відродження народного господарства.

4. Входження УРСР до складу Радянського Союзу.

5. Селянство Півдня України в добу непу.

Література

— Котляр Ю.В. Селянство Півдня України: доба нової економічної політики (1921-1929 рр.). – Одеса, 2004.

— Кульчицький С.В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя. – К., 1996.

— Кульчицький С.В. УСРР в добу нової економічної політики (1921 – 1928 рр.) – К., 1995.

— Лях Р. Наймана праця в сільському господарстві України в умовах непу. – К., 1990.

— Мовчан О.Н. Іноземна допомога голодуючим Півдня України в 1921-1923 рр. // УІЖ-1989-№10.

— Мовчан О.Н. Голод на Україні: 1921-1923рр. // УІЖ-1990-№10,12.

— Нагорна Л.П. Позиція України у новоствореній союзній державі // УІЖ-1993-№1.

 

 


Тема 2: Національна політика в УСРР в 20-х роках. Українізація (2 год.)

План

1. Здійснення українізації в сфері державного будівництва.

2. Українізація школи, культури.

3. Національні меншини в УСРР в 20-30-х рр.

4. Згортання українізації. Початок нищення її здобутків.

Література

— Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. - К.,1991.

— Даниленко В.М., Кульчицький С.В. Сталінізм і інтелігенція. - К., 1991.

— Курносов Ю.О. Суспільно-політичне життя на Україні в 20-30-ті рр. // УІЖ-1989-№12.

— Лозицький В.С. Політика українізації в 20-30-х роках: історія, проблеми, уроки // УІЖ-1989-№3.

— Майборода В.К. Особливості розвитку системи вищої педагогічної освіти в УРСР (1917-1941рр.) // УІЖ-1990-№11.

 

 


Тема 3: Здійснення індустріалізації в Україні. Насильницька колективізація сільського господарства та її наслідки. Голодомор-геноцид 1932-1933 рр. (2 год.)

План

1. Передумови і суть сталінського “стрибка” в індустріалізацію.

2. Розвиток важкої промисловості. Труднощі і досягнення.

3. Створення адміністративно-командної системи управління економікою.

4. Необхідність кооперування на селі і сталінська програма колективізації.

5. Хід колективізації в Україні. Сталінська політика “розкуркулювання” селянства.

6. Трагедія голодомору 1932-1933 рр. в Україні.

Література

— Бойко О.Д. Історія України у XX столітті (20-90-ті роки). - Ніжин, 1994

— Історія України. Курс лекцій. - К., 1992

— Кульчицький С.В. Особливості індустріалізації народного господарства // УІЖ-1989-№10.

— Сторінки історії Української РСР. Факти, проблеми, люди. Посібник для вчителів. - К., 1990.

— Троян М.П. Стаханівський рух: новий погляд // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - Випуск І. - К., 1991.

— 33: Голод. Книга-меморіал.-К., 1992

— Голод 1932-1933рр. на Україні: очима істориків, мовою документів. - К., 1990

— Голод – геноцид 1932 – 1933 років на території Миколаївщини: погляди істориків, очевидців, архівні матеріали (до 70-річчя трагедії). – Миколаїв, 2003.

— Конквест Р. Жнива скорботи.-К., 1993

— Кульчицький С.В. 1933: трагедія голоду.-К., 1989

— Кульчицький С.В., Максудов С. Втрати населення України від голоду 1933 // УІЖ-1991-№2.

— Марочко В.І. Голод на Україні (1931-1933рр.): причини і наслідки // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - Випуск І. - К.,1991

 

 

Тема 4: Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні

(кін. 20-30-ті рр.) (2 год.)

План

1. Політичний режим сталінщини в Україні.

2. Репресії. Розгром українських партійно-державних діячів.

3. Сталінський терор проти військових кадрів РСЧА на Україні.

 

Література

— Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. - К.,1991

— Колпакиди А.И., Прудникова Е.А. Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи. - М.: 2000

— Кремінь В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернатива поступу (критика історичного досвіду).-К., 1996.

— Суворов В. Зачем Сталин обезглавил свою армию? - М., 1998.

— Табачник Д., Розтальний В. Сталінський терор на Україні наприкінці тридцятих // Київ.-1989.-№2.

— Табачник Д.В. Масовий терор проти військових кадрів на Україні наприкінці 30-х років // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - Випуск І.-К., 1991.

— Шаповал Ю.І. У ті трагічні роки: Сталінізм на Україні.-К., 1990.

— Шитюк М.М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50- ті роки ХХ століття. – К., 2000.

 


Тема 5: Західна Україна між двома війнами (1921-1939) (2 год.)

План

1. Західноукраїнські землі у складі Польщі, Румунії і Чехословаччини.

2. Створення і діяльність ОУН в довоєнний період.

3. Розкол в ОУН і його наслідки.

4. Західна Україна і геополітичні інтереси СРСР і Німеччини.

5. Карпатська Україна 1938-1939рр. Августин Волошин.

6. “Радянизація” західноукраїнських земель та її наслідки.

Література

— Безыменский Л.А. Гитлер и Сталин перед схваткой. - М., 2000.

— Васюта І.К. Соціально-економічні відносини на селі Західної України (1918-1933). -Львів, 1978.

— Вечеш М.М., Задорожній В.Є. Карпатська Україна в 1938-1939рр.: деякі аспекти соціально-економічного і політичного розвитку // УІЖ-1995-№2.

— Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття. - К., 1993.

— Динек Б. КПЗУ – автономна частина КПП // УІЖ-1990-№2.

— Зайцев О.Ю. Представники українських політичних партій Західної України в парламенті Польщі (1922-1939рр.) // УІЖ-1993-№1.

— Ковалюк В.Г. Культурологічні та духовні аспекти “радянизації” Західної України (вересень 1939-червень 1941 рр.) // УІЖ-1993-№2-3.

— Панчук М.І. “Білі плями” героїчного літопису. Із історії КПЗУ. - К., 1989.

— Парсаданова В.С. Депортация населения Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939-1941гг. // Новая и новейшая история.-1989-№2.

— Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950. - М.: 1998.

— Трубайчук А.Ф. 1939 р. К истории советско-германского сговора. - К., 1989.

— Трубайчук А.Ф. Брудершафт двох диктаторів. - К., 1993.

 

Дата добавления: 2016-12-18; просмотров: 206 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.