Лекции.Орг


Поиск:
Підготовка до виконання курсової роботи
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою написання курсової роботи з дисципліни «Аудит», що передбачена відповідною робочою навчальною програмою, є систематизація, поглиблення теоретичних знань студентів, набуття і розвиток навичок самостійного аналізу науково-теоретичних публікації з питань аудиту, обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення практики обліково-аналітичної роботи в інтересах досягнення позитивних результатів діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, зміцнення фінансової дисципліни. Вона дає змогу студентам краще і глибше опанувати даний курс; зрозуміти сутність аудиту, його роль у системі незалежного фінансового контролю; засвоїти основні теоретичні категорії аудиту, їх призначення; набути практичного досвіду з оцінювання господарських ситуацій; ознайомитись із навчально-методичною і спеціальною літературою, нормативними й інструктивними матеріалами, періодичними виданнями, в яких висвітлюються основні проблемні питання становлення та розвитку аудиту.

Виконанню курсової роботи передує процес вибору теми, який обумовлюється напрямами наукових досліджень студентів.

Виконання курсової роботи передбачає розв’язання студентом таких завдань:

– підбір і систематизація теоретичного матеріалу за вибраною темою;

– ознайомлення з міжнародними стандартами аудиту й іншими нормативними документами за темою дослідження;

– розгляд нормативних документів, що регламентують облік господарських операцій, наведених у практичній частині;

– викладення теоретичного матеріалу та розв’язання практичного завдання;

– формування висновків за результатами виконання курсової роботи.

У часовому аспекті виконання курсової роботи включає такі етапи:

1) перший тиждень проектування – вибір теми курсової роботи, добір, систематизація, вивчення літературних джерел, складання плану курсової роботи і затвердження його керівником;

2) другий та третій тижні проектування – визначення обсягів і змісту окремих розділів курсової роботи та їх написання, виконання практичної частини;

3) четвертий тиждень проектування – підготовка до захисту й захист курсової роботи.

 

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Написання курсової роботи починається з вибору теми. Тематика курсових робіт затверджується кафедрою обліку та аудиту. Студент самостійно може обрати тему курсової роботи, ґрунтуючись на своїх уподобаннях та наукових інтересах. Перелік тем наведений у додатку А. Студент може запропонувати тему курсової роботи, що не зазначена у переліку, але відповідає концепції курсу «Аудит». Ця тема може бути затверджена після погодження її формулювання й орієнтовного плану дослідження з керівником курсової роботи.

При виборі теми необхідно обґрунтувати її значимість, установити мету та задачі дослідження й запропонувати орієнтовний план написання. План роботи підлягає обов’язковому затвердженню у керівника курсової роботи, котрий призначається кафедрою. В його обов’язки входить надавати консультації студентам, здійснювати поетапну перевірку (процентовку) виконання курсової роботи, перевіряти роботу в цілому та приймати її захист.

Студент повинен визначити мету курсової роботи, послідовність її написання, підібрати відповідну наукову і навчальну літературу, нормативно-інструктивні матеріали. Опрацювання літератури передбачає складання правильного та повного списку підручників, посібників, газет, журналів, інших видань, що містять публікації, пов’язані з темою курсової роботи. Список рекомендованої літератури наведений у додатку Ж.

Опрацювання літератури (монографій, підручників, навчальних посібників, статей у наукових виданнях) і нормативних документів дає змогу студентові скласти план курсової роботи. План роботи повинен бути складений таким чином, щоб розкривалась сутність об’єкта дослідження в усіх суттєвих аспектах. План роботи має бути складним, містити розділи і підрозділи, які конкретизують зміст розділів. Формулювання назв розділів і підрозділів виключає їх повний збіг із темою курсової роботи та між собою. За змістом окремі розділи не повинні виходити за межі затвердженої теми, а зміст підрозділів – за рамки відповідного розділу. Зразки планів курсових робіт подані в додатку Б.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 218 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © Амелия Эрхарт
==> читать все изречения...

625 - | 525 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.