Лекции.Орг


Поиск:
ІВ бувають зовнішні, внутрішні, однократні, багатократні, хронічні.
Варіант 1

1. Наявність радіоактивних речовин у середовищі часто буває дуже малою. Тому мірою радіоактивних речовин є не вага, а активність радіоізотопів.

Активністю радіоактивного елемента є число атомних розпадів в ньому за одиницю часу, вона характеризує швидкість радіоактивного розпаду радіонукліда. Активність радіоактивної речовини пропорційна її кількості. Кількість радіоактивної речовини свідчить про її активність - про кількість атомів, що розпадаються за 1 с. Одиницею активності в системі СІ є беккерель - це така кількість радіоактивної речовини, в якій проходить 1 акт розпаду за 1 с, а несистемна одиниця — кюрі (Кі, Сі) — така кількість радіоактивної речовини в якій проходить 37 млрд актів розпаду за 1 с. Для оцінки радіоакт. Забруднення продуктів, води, ґрунту, буд.матеріалів використовується поняття удільною активності – це активність, яка приходиться на одиницю маси (масова удільна активність – БК/кг), на одиницю об’єму (обємна удільна активність – БК/м3), на одиницю поверхні (поверхнева удільна активність – БК/м2)

2. Гостре ураження – це швидко прояв. наслідки від дії великих доз опромінення. Розрізняють 4 ступені тяжкості протікання гострої променевої хвороби:

1 – Легка форма променевох хвороби при дозі більше або рівній 1 Гр і менше 2 Гр. Симптоми: тривала лімфо піна, в 30-50 випадках блювота в першу добу після опромінення, летальних випадків не має.

2 – Сере дня важкість виникає при дозі більше 2 Гр, але менше 4 Гр. Симптоми: в першу добу нудота, блювота, різко знижений склад лейкоцитів в крові, підшкірні крововиливи. В 20% випадків смерть через 2-6 тижнів.

3 – Тяжка форма при дозі більше 4 Гр, але менше 6 Гр. У 50% відсотках – смерть.

4 – Дуже тяжка при дозі більше 6 Гр, але менше 10 Гр. 100% смерть.

10 – 50 Гр смерть через 1-2 тижня внаслідок кровотечі ШКТ.

100 Гр смерть через декілька годин.

3. Національна комісія по радіаційному захисту населення України, МКРЗ – міжнародна комісія з питань радіаційного захисту, НКДАР – науковий комітет щодо дії атомної радіації, МАГАТЕ – міжнародне агентство з атомної енергії, агентство з ядерної енергетики Організації економічного співробітництва та розвитку.

4. Радіологія – наука, яка вивчає вплив ІВ на різні об’єкти. Вона складається з медичної радіології (вивчає вплив ІВ на організм людини), радіобіологія (вплив ІВ на біологічні об’єкти), радіаційна гігієна (займається вивченням радіаційної обстановки, дозами ІВ і їх впливу на організм людини і розробляє санітарні норми і правили радіаційної безпеки персоналу і населення.

Варіант 2

1. Активність безпосередньо не характеризує дію ІВ. Кількісною мірою дії ІВ на людину є дози опромінення. Дпогл. – це середня кількість ІВ, яка поглинається одиницею маси опромінюваної речовини. Одиницею виміру є Грей (Гр). 1 Гр = 1Дж\кг – поглинена доза ІВ при якій 1 кг опромінюваної речовини поглинає енергію в 1 Дж. 6 Гр – смерть! 1 рад = 0.01 Гр = 100 ерг/г – це поглинена доза ІВ, при якій 1 грам опромінюваної речовини поглинає енергію в 100 ерг. Доза ІВ, яку отримає людина, залежить від величини енергії, тривалості опромінення та цільності потоку енергії.

2. Детерміновані ефекти (не стохастичні; порогові) – прояв. тільки при перевищенні визначеного дозового порогу. Важкість наслідків залежить від величини дози. (гостра променева хвороба, безпліддя, катаракти, променевий опік)

Стохастичні ефекти (імовірні, без порогові) - можливість виникнення яких існує при любих дозах ІВ і збільшується з підвищенням дози. (пухлини, лейкози, спадкові хвороби)

Соматичні (тілесні) ефекти діють тільки на опромін. Людину і не діють на нащадків.

Генетичн і ефекти діють на людину,а також відбуваються і на нащадках.

3. РР – це речовини, які мають властивості радіоактивності або це речовини, які самочинно перетворюють атом ядра в ядра інших атомів, виділяючи при цьому ІВ.

Головні характеристики ІВ:

а) період напіврозпаду – інтервал часу, за котрий кількість ядер РР зменш. рівно у 2 рази. У різних РР цей період різний, він зменшується від долі секунд до мільйонів років.

б) величина активності (А) - кількість розпаду атомів за одиницю часу.

в) види ІВ

г) енергія (Е)

д) іонізуюча здатність – це число пар іонів, яке утвор. ІВ в одиниці об’єму, одиниці маси речовини або на одиниці довжини шляху.

е) проникаюча здатність корпускулярного ІВ – величина пробігу, шлях проходження частинки до її зупинки. Залежить від маси і заряду.

 

 

Варіант 3

1. Різноманітні види ІВ мають різний ступінь впливу, поглинена доза ІВ цей ефект не враховує, тому введено Декв. – це кількісна міра біалогічного впливу будь-якого виду ІВ на людину. Одиницею виміру є 1 Зв (Зівер)=100бер

2. Механізм дії ІВ: Людина зазнає внутрішнє або зовнішнє опромінення в залежності від джерела ІВ. ІВ буває корпускулярним(L,B, p, n) і у вигляді електромагнітної енергії.(фатонне). Механізм опромінення обумовлений передачею енергії (кінетична і ЕМ) ІВ опромінення поверхні організму людини. Тканини людини містять воду і кисень. В тканині - 90% води, тому ІВ взаємодіє з водою. Процес взаємодії ІВ з біологічними об’єктами умовно поділяють на 3 етапи:

1) електрична взаємодія (радіоліз Н2О) – іонізація атомів і молекул клітин, у тому числі і води, тобто утворення позитивного і негативних іонів води – прямий вплив ІВ на організм людини.

2) Фізико-хімічна взаємодія – іони води хімічно нестійкі розпадаються з утворенням радикалів, які в присутності кисню створюють вільні радикали НО2, Н2О2. Інтенсивність реакцій дуже висока.

3) Біологічна взаємодія – відбувається вивільнення ферментів з клітин з`єднань і знижується їх активність. Це призводить до порушення біохімічних процесів в організмі. Все це призводить до порушень окремих функцій і систем організму. Біохімічні зміни можуть відбутися як через декілька секунд, так і через десятиріччя і спричинити загибель клітин або зміни в них, що спричиняє рак. Чутливість до ІВ у різних орг-ім різна. Найбільш чутливі до дії ІВ клітини на стадії поділу, а також літні люди. (через високу и низьку активність поділу і рекомбінації клітин)

Органи людини, опромінення яких може спричинити найбільшу шкоду здоров`ю людини називають критичними. За ступенем чутливості критичних органів до ІВ прийнято поділяти на 3 групи:

1. Червоно-кістковий мозг; Статеві залозі (ванади)

2. М`язова та жир. Тканини, щитовидна залоза, кришталеве око, внутр.. органи (ШКТ, легені, нирки)

3. Хрящова і кісткова тканини (передпліччя, щиколотки, стопи)

3. Радіоактивність – це самочинне перетворення атомних ядер в ядра інших елементів, яке супроводжується ІВ.

Радіоактивне випромінювання – це випромінювання, взаємодія якого з речовиною призводить до утворення в цій речовині електричних зарядів різного знаку, тобто до іонізації речовини і збудження його атомів і молекул.

Нормальний і збуджений енергетичний стан атомів -

Варіант 4

1. Декв. В органі або тканині людини не враховує вплив ІВ у цілому на організм людини, тому введена Деф. – це доза ІВ, яка враховує вплив, еквівалентний дозі опромінення органів і тканин у цілому на стан здоров`я людини або з деякими припущеннями. Деф. – це еквівалента доза ІВ всього організму людини, як сукупність органів і тканини. Деф. Вимірюється в Зв і бер.

2. Внутрішнє опромінення – РР знаходяться всередині організму і опромінює організм з середини. Наслідки внутр.. опромінення залежать від рівня забруд. повітря, води, продуктів радіонуклідами, також від радіотоксичності та хім. Токсичності, а також від тривалості надходження і хар-ру розподілу радіонуклідів, часу перебування.

При оцінці внутр. Опромінення враховують 3 моменти:

1) Опромін. Всього орг-му або того органу, де відкладається найбільша частина РР

2) Опромінення ШКТ

3) Опромінення легенів

3. Критичні органи – органи, опромінення яких може заподіяти найбільшу шкоду всьому організмові. Їх поділяють на три групи в залежності від ступеня чутливості:

1) Червоний кістковий мозок, гонади, усе тіло

2) Мязова й жирова тканини, щитовидна залоза, кришталик ока, внутр. Органи

3) Хрящова й кісткова тканини, передпліччя, щиколотки, стопи, шкіра.

4. РР – це речовини, які мають властивості радіоактивності, або це речовини, які самочинно перетворюють атомні ядра в ядра інших атомів, виділяючи при цьому ІВ.

Джерела ІВ –

Радіаційний фон –

Варіант 5

1. Деф, Декв., Дпогл. не враховують час опромінення, то для оцінки ступеня ураження місцевості РР і оцінки дози, яку може отримати людина на забрудненій території за одиницю часу використовується поняття потужності дози опромінення або рівень радіації. (Рt). Рt показує яку дозу може отримати людина за одиницю часу (Д\t).

2. Особливості дії ІВ на організм людини:

1) Висока руйнівна ефективність енергії ІВ

2) Присутній прихованого періоду (при мали дозах можу бути дуже довгим)

3) Вплив від малих доз може накопичуватися – кумулятивний ефект

4) Генетичний ефект

5) Різні органи організму мають певну чутливість до ІВ (крит. Органи)

6) Різні види організмів мають різну чутливість

7) Одноразове опромінення в великій дозі спричиняє глибші наслідки ніж фракціоновано

8) Органи чуття не реагують на ІВ

ІВ бувають зовнішні, внутрішні, однократні, багатократні, хронічні.

Зовнішні – РР знаход. Поза організмом і опромінює людину ззовні.

Внутрішні – РР знаходь. Всередині орг. І опромін. Людину з середини.

Однократні – опромінення за перші 4 доби після аварії.

Багатократні – опромінення, яке перевищує 4 доби після аварії.

Хронічні – опромінення за довгий відрізок часу, як правило більше 1 року.

4. Радіаційний фактор –

Іонізація –

ІВ – це випромінювання, взаємодія якого з речовиною призводить до утворення в цій речовині електричних зарядів різного знаку (позитивних та негативних іонів), тобто до іонізації речовини і збудження його атомів і молекул.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 524 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. © Махатма Ганди
==> читать все изречения...

630 - | 573 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.