Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрган≥зац≥йне та методолог≥чне управл≥нн€ аудиторською д≥€льн≥стю в ”крањн≥
ѕринципи аудиту

ќсновн≥ принципи аудиту:

-÷≥л≥сн≥сть, об'Їктивн≥сть ≥ незалежн≥сть.

- онф≥денц≥йн≥сть.

-ћайстерн≥сть ≥ компетентн≥сть.

-ƒокументуванн€.

-ѕлануванн€.

-ќдержанн€ аудиторських св≥дчень.

-ѕерев≥рка системи обл≥ку ≥ внутр≥шнього контролю.

-—уттЇв≥сть.

-јудиторський висновок ≥ складанн€ зв≥ту.

«м≥ст принципу ц≥л≥сност≥, об'Їктивност≥ ≥ незалежност≥ пол€гаЇ в тому, що аудитор повинен бути в≥двертим, чес≠ним, правдивим, не про€вл€ти упередженого в≥дношенн€ до кл≥Їнта, не робити спроби викривити об'Їктивн≥сть.

ѕринцип конф≥денц≥йност≥ вимагаЇ нерозголошенн€ ≥н≠формац≥њ, одержаноњ в ход≥ роботи, за вин€тком випадк≥в ви€вленн€ крим≥нальних злочин≥в ≥ недотриманн€ податко≠вого законодавства.

јудит повинн≥ зд≥йснювати особи з в≥дпов≥дним профе≠с≥йним ум≥нн€м, €к≥ мають необх≥дну п≥дготовку, досв≥д ≥ компетентн≥сть в аудиюванн≥. «аконом ”крањни Ђѕро ауди≠торську д≥€льн≥стьї обумовлено, що аудитором може бути громад€нин ”крањни, €кий маЇ квал≥ф≥кац≥йний сертиф≥кат про право на зан€тт€ аудиторською д≥€льн≥стю на терито≠р≥њ ”крањни. ѕраво на одержанн€ сертиф≥ката мають гро≠мад€ни ”крањни, €к≥ здобули вищу осв≥ту, певн≥ знанн€ з питань аудиту та досв≥д роботи не менше трьох рок≥в п≥д≠р€д на посадах обл≥ково-економ≥чного проф≥лю.

¬ажливим принципом аудиту Ї документуванн€ ауди≠торських процедур €к доказ виконанн€ аудиту. –обоч≥ до≠кументи Ї п≥дтвердженн€м, що з≥бран≥ докази достатн≥ ≥ достов≥рн≥, що аудит був належним чином спланований ≥ його проведенн€ контролювалось; вони Ї основою дл€ конт≠ролю за €к≥стю виконаноњ у кл≥Їнта роботи аудиторами, св≥дченн€м того, чи д≥йсно аудитор з≥брав достатньо адек≠ватн≥ св≥доцтва, щоб скласти аудиторський висновок. ƒо робочих документ≥в належать: документи пост≥йного збер≥ганн€ (≥нформац≥€ про кл≥Їнта, результати аудиту за минулий р≥к, програми аудиту, дов≥дкова ≥нформац≥€ дл€ плануванн€, коп≥њ засновницьких документ≥в, контракт≥в, описи вид≥в ц≥нних папер≥в та ≥н.)

ћетою плануванн€, кр≥м основного завданн€ Ч провести перев≥р≠ку ефективно ≥ в строк, Ї: визначенн€ оч≥куваного р≥вн€ до≠в≥ри до даних обл≥ку; пор€док координац≥њ д≥й, причетних до аудиту ос≥б, викладенн€ у вигл€д≥ програми характеру, строк≥в ≥ глибини аудиторських процедур.

ќдним ≥з основних Ї принцип одержанн€ аудиторських доказ≥в (св≥дчень) у результат≥ незалежних (самост≥йних) аудиторських проце≠дур, що дозвол€ють аудитору скласти обгрунтований вис≠новок про достов≥рн≥сть ф≥нансовоњ зв≥тност≥. јудиторськ≥ процедури провод€ть дл€ одержанн€ доказ≥в про повноту, точн≥сть ≥ об'Їктивн≥сть даних обл≥ку та зв≥тност≥.

јудитор повинен глибоко вивчити систему обл≥ку ≥ вну≠тр≥шнього контролю, на €к≥ в≥н маЇ опиратис€ при визна≠ченн≥ обс€гу ≥ напр€м≥в аудиту та аудиторських процедур. якщо, наприклад, аудитор переконавс€, що ≥нвентаризац≥€ проводилась не формально, а в≥дпов≥дно до прийн€того пор€дку, то в≥н може не проводити њњ, а дов≥ритись даним результат≥в ≥нвентаризац≥њ.

ѕринцип суттЇвост≥ випливаЇ з того, що аудитор пере≠в≥р€Ї ф≥нансову ≥нформац≥ю виб≥рково. “ому в≥н повинен вм≥ти вибрати найб≥льш вагом≥ господарськ≥ факти, на п≥д≠став≥ €ких буде грунтуватись висновок аудитора.

Ќа завершальн≥й стад≥њ аудитор повинен проанал≥зува≠ти ≥ оц≥нити висновки одержаних аудиторських доказ≥в дл€ того, щоб сформувати аудиторський висновок про досто≠в≥рн≥сть ф≥нансовоњ ≥нформац≥њ. “акий анал≥з ≥ оц≥нка сто≠суютьс€ того, що:

ф≥нансова ≥нформац≥€ була п≥дготовлена на основ≥ да≠них бухгалтерського обл≥ку в≥дпов≥дно до прийн€тоњ обл≥≠ковоњ пол≥тики;

ф≥нансова ≥нформац≥€ подана зг≥дно ≥з д≥ючим законо≠давством;

≥нформац≥€ в ц≥лому в≥дпов≥даЇ аудиторському знанню д≥€льност≥ п≥дприЇмства;

маЇ м≥сце адекватне в≥дображенн€ вс≥х матер≥альних (суттЇвих) питань, €к≥ стосуютьс€ правильного оформленн€ ф≥нансовоњ зв≥тност≥.

јудиторський зв≥т повинен м≥стити ч≥тке ≥ €сне форму≠люванн€ висновк≥в про ф≥нансову ≥нформац≥ю. ” позитив≠ному висновку висловлюЇтьс€ задоволенн€ аудитора з ус≥х суттЇвих аспект≥в обл≥ку, зв≥тност≥ ≥ ф≥нансового стану п≥д≠приЇмства. якщо висловлюЇтьс€ протилежне судженн€ (умовний висновок, висновок з обмеженн€м) або в≥дмова в≥д п≥дтвердженн€, аудитор повинен точно ≥ аргументовано вказати причини негативного висновку або викласти засте≠реженн€.

 

ќрган≥зац≥йне та методолог≥чне управл≥нн€ аудиторською д≥€льн≥стю в ”крањн≥

јудиторська д≥€льн≥сть Ї сферою п≥дприЇмництва аудиторських ф≥рм або приватних аудитор≥в, €ка включаЇ орган≥зац≥йне ≥ методичне забезпеченн€ аудиту, його практичне зд≥йсненн€ у форм≥ наданн€ р≥зноман≥тних аудиторських послуг. —ертиф≥кований аудитор може займатись аудиторською д≥€льн≥стю ≥ндив≥дуально, або створити аудиторську ф≥рму з дотриманн€м вимог чинного законодавства. јудиторськ≥ ф≥рми можуть створюватис€ на основ≥ будь-€ких форм, власност≥. «агальний розм≥р частки засновник≥в (учасник≥в, акц≥онер≥в) аудиторськоњ ф≥рми, €к≥ не Ї аудиторами, у статутному кап≥тал≥ не може-перевищувати 30 %. јудиторська ф≥рма маЇ право зд≥йснювати аудиторську д≥€льн≥сть л€ше за умови, коли в н≥й працюЇ хоча б один сертиф≥кований аудитор.  ер≥вником аудиторськоњ ф≥рми може бути т≥льки сертиф≥кований аудитор. јудиторськ≥ ф≥рми зд≥йснюють свою д≥€льн≥сть в≥дпов≥дно до статутних документ≥в, затверджених ≥ зареЇстрованих у встановленому пор€дку. ¬иконують аудиторськ≥ послуги вони ≥з залученн€м штатних ≥ позаштатних прац≥вник≥в;≥ погодинною оплатою або в пор€дку сум≥сництва на штатних посадах. ѕортфель замовлень на аудиторськ≥ послуги формуЇтьс€ за договорами, а також замовленн€ми, що надход€ть в≥д п≥дприЇмств, п≥дприЇмц≥в та ≥н. «а портфелем замовлень аудиторська ф≥рма складаЇ плани своЇњ д≥€льност≥ на календарний р≥к ≥з розбиванн€м на квартали. Ќа правах юридичноњ особи аудиторська ф≥рма затверджуЇ самост≥йно плани своЇњ д≥€льност≥, зд≥йснюЇ взаЇмов≥дносини з бюджетом, банками та замовниками аудиторських послуг. «аконодавством передбачен≥ права ≥ обовТ€зки аудиторських ф≥рм ≥ аудитор≥в, €к≥ зд≥йснюють аудиторську д≥€льн≥сть. јудитор Ч це висококвал≥ф≥кований спец≥ал≥ст, €кий волод≥Ї методолог≥Їюф≥нансово-господарського контролю ≥ аудиту, бухгалтерським обл≥ком, анал≥зом господарськоњ д≥€льност≥, статистикою, ф≥нансовою ≥ банк≥вською справою, а також маЇ необх≥дну профес≥йну п≥дготовку у галуз≥ юриспруденц≥њ, судово-бухгалтерськоњ експертизи, методолог≥њ економ≥чних досл≥джень, технолог≥њ виробництва. ѕ≥дготовку аудитор≥в зд≥йснюють економ≥чн≥ вузи ≥з числа ос≥б, €к≥ мають званн€ бакалавра. јудиторською д≥€льн≥стю вони можуть займатис€ при на€вност≥ сертиф≥ката, виданного јудиторською палатою ”крањни на встановлений строк. ѕ≥сл€ зак≥нченн€строку чинност≥ сертиф≥ката аудитор п≥дл€гаЇ атестац≥њ дл€ одержанн€ сертиф≥ката на наступний пТ€тир≥чний або ≥нший строк. ѕрава ≥ обовТ€зки аудитор≥в визначен≥ законодавством ≥ нормативними актами з питань аудиторськоњ д≥€льност≥. јудитори €к субТЇкти п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ можуть займатис€ аудиторством ≥ндив≥дуально або в аудиторських ф≥рмах, при на€вност≥ квал≥ф≥кац≥йного св≥доцтва (сертиф≥ката) ≥ л≥ценз≥њ, виданих у передбаченому законодавством пор€дку. ¬они мають право займатис€ аудиторською д≥€льн≥стю при
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 254 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

781 - | 687 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.