Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ақырыбы: Ѕастауыш сынып оқушыларының жазу каллиграфи€сын дамыту
ћектептег≥ оқыту үрд≥с≥ сауат ашудан басталатыны белг≥л≥. —ауат ашу жұмысының нег≥зг≥ мақсаты - балаға хат таныту, €ғни оған жазу мен оқуды үйрету. —ауат ашу - аса жа-уапты да, күрдел≥ жұмыс. Өйткен≥ сауат ашу кезең≥нде оқушылар дыбысты әр≥ппен таңбалай б≥луге үйрет≥л≥п қоймайды, сонымен б≥рге каллиграфи€лық талапқа сай жазуға дағдылануы ти≥с. ƒемек, сауаташудыңм≥ндет≥ -әр≥пт≥ жаза б≥луге үйрету емес, оның әрб≥р элемент≥ндұрыссақтауға, дәптерге қалай болса солай жазбай, оңға қарай, б≥ркелк ≥көлбеу,таза, анық жазуға машықтандыру м≥ндет≥ тұр. ќсы талаптарды орындау нег≥з≥нде оқушының көркем жазу дағдысы (каллиграфи€) қалыптасады.
Әдем≥ жазу Ц өнер. “аза, анық, әдем≥ жазуды оқуда жең≥л, ондай жазумен бер≥лген ойды түс≥ну де оңай. Әр≥п таңбаларын әдем≥, көркем ет≥п салуға жаттықтыру мақсатында жүрг≥з≥лет≥н жұмыстардың оқушы бойында жақсы қасиеттерд≥ң қалыптасуына ықпалы бар. ћектепке алғашкелгеннен бастап, баланың жазуына жете көң≥л бөлмеу көп жағдайда оның өз ≥с≥не салдыр-салақ қарауына, жауапкерш≥л≥кт≥ сез≥нбеуге әкеп соғады. “аза, әдем≥ жазуды талап ету - оқушының әсемд≥к сез≥м≥н о€тып, м≥нез-құлқын тәрбиелеп, жауапкерш≥л≥кке,тыңғылықтылыққа, ұқыптылыққа үйретед≥.Әдем≥, анық жазуға үйрету арқылы мұғал≥м оқушыны еңбексүйг≥шт≥кке, ұқыптылыққа, әдем≥л≥кке тәрбиелейд≥.
 өркем жазудың ойдағыдай болуы гигиеналық талаптарды орындаудың нәтижес≥не де байланысты болады.  өркем жазу пән≥н≥ң алғашқы сабақтарында оқушылардың жеке ба-сына және мектепке қойылатын гигиеналық талаптар мен сынып жиһаздарының дұрыс орналасуы,тақта мен парта арасындағы қашықтықтың сақталуы, жарықтың дұрыс түсу≥, пар-таның оқушы бойына сәйкес болуы немесе оның жазу кез≥ндег≥ ыңғайлылығы, оқушының партаға дұрыс отыра б≥лу≥, дәптер мен көру арақашықтығын сақтауы, жазу құралдарын ти≥мд≥ пайдалануын ескеру≥ шарт.
∆азу процес≥нде оқушы дұрыс отыру керек, қаламсапты дұрыс ұстауы, дәптерд≥ партаға орналастыру, осының әр≥ баланың көз≥не, жазуына, жұмыс қаб≥лет≥не әсер≥н тиг≥зед≥. ќтырғанда орындық партаға к≥р≥п тұруы керек, сол қол дәптерд≥ басып тұрады, ал оң қол-дың басы дәптерде жатады. Ѕала мен партаның арасына жұдырық сы€тындай болуы ке-рек.  өз бен дәптерд≥ң арасы 30-35 см болуы шарт. ∆арық сол жақтан түсу≥ керек. ∆азу ұзақтығы 1 сыныпты 5 минут, 2 сыныпта 8 минут, 3 сыныпта 12 мин, 4 сыныпта 15 мин. ќдан ұзақ жазу баланы шаршатады. јрасында балаларды демалдырып, серг≥ту жаттығуларын жасаған жөн.
∆азуды үйренуде мына принциптерд≥ сақтаған жөн:
1.  өрнек≥л≥к принцип≥: мұғал≥м тақтаға, дәптерге таблицаға көрнек≥л≥ктер арқылы жазып көрсетед≥.
2. —апалылық принцип≥: мұғал≥м басында не үш≥н қиғашынан жазады, әр≥птерд≥ жазуды қалай бас-тайды, әр≥птерд≥ң би≥кт≥г≥ қандай болу керек екен≥н түс≥нд≥ред≥. Қиғашынан жа-зу тез әр≥ ыңғайлы.
3. Қайталау принцип≥: жаттығу орындау кез≥нде пайдаланады. ∆азылған нәрсеге м≥ндетт≥ түрде ана-лиз бер≥лед≥. Ѕаланың жазған жазуын, дұрыстығын тексер≥п отыру керек.
4. √енетикалық принцип≥, алғашында жең≥л әр≥птер, содан соң салынуы қиын әр≥птер мысалы а, о, ш, т, п, н,.... қолы жаттыққаннан кей≥н қ. ж. б. в. ф т. с. с
5. ∆еке дара ерекшел≥г≥н ескеру принцип≥; оқушылардың көз нашарлығы, бас ауруы, жүрек ауруы. т. б ескер≥п отыруы қажет. Ѕарлық бала б≥рдей емес, олардың жас ерекшел≥ктер≥, ойлау қаб≥леттер≥ әр түрл≥. —ондықтанда жазу каллиграфи€лары әрт үрл≥. Ѕ≥реу≥ өте жақсы, енд≥ б≥реулер≥ өте нашар жазады. Ќашар жазатын оқушылармен жеке жұмыс жасау талап ет≥лед≥.
 аллиграфикалық жазуды қалыптастырудың нег≥зг әд≥стер≥:
1. ћұғал≥м жазу үлг≥с≥н өз≥ тақтаға қайта Ц қайта жазып көрсету≥ ти≥с.
2. јуада жазу. Ұстаз әр≥пт ≥ауада жазып көрсетед≥. Ѕала қолдың қозғалысынан әр≥пт≥ң дұрыс формасын ұғады. Ѕұл әд≥с оқу процес≥н жандандырады.
3.  өш≥рмес≥н түс≥ру әд≥с≥.  өш≥р≥п жазу әд≥с≥ бойынша мұғал≥м дәптерге қарындашпен жазады немесе әр≥п таңбаларын нүктемен белг≥лейд≥.јл оқушылар оның үст≥нен басып жазады.
4. ƒайын үлг≥ден көш≥ру әд≥с≥. Ѕұл ел≥ктеу.ќқушы өз жазғанын ұстаздың жазғанымен салыстырады.
5. Әр≥пке анализ жасау әд≥с≥. ћысалы: а әр≥п≥ б≥р дөңгелектен және б≥р ≥лмешектен тұрады.
6. “актикалық немесе ритмикалық әд≥с. –итм Ц бүк≥л жазу элементтер≥н≥ң лайықты үйлес≥м≥н табуға көмектесет≥н амал. “актылау (санау) Ц қозғалысты б≥р қалыпты жет≥лд≥р≥п, оқу-шылардың жазу қарқынын жеделдетуге әсер етед≥, жазу процес≥нде жасалатын қол қимыл-дарының дұрыс та айқын болуын дамытады, сыныптың б≥р мезг≥лде жұмыс ≥стеу≥н қамтамасыз етед≥.Ѕалалардың көркем жазу дағдыларын қалыптастыру үш≥н мынадай жаттығуларды пайдаланған жөн:
1. Ғажайыпалаң. “ақтаға әр≥п жасырылады. ћұғал≥м жасырылған әр≥пт≥ң әрб≥р элементтер бойынша сипаттапайтады, ал оқушылар қандай әр≥п екен≥н айтады. ћысалы: “үйе өркеш ≥н қарайық, ұқсайды оған қай әр≥п?
2. Әр≥пт≥ тап. Әр≥пт≥ң б≥р немесе ек≥ элемент ≥жазылады оқушылар қалған элемент≥н тауып жазып көрсетед≥. Ѕарлық әр≥пт≥ өткеннен кей≥н, сабағымыздың басында көркем жазу болады. —ол кезде пайдаланған ти≥мд≥.Ѕұл жаттығудың мақсаты б≥лген б≥л≥мдер≥н әр≥ қарай төселд≥ру дағдыларын қалыптастыру.
3. ќрнын белг≥ле. “ақтаға немесе дәптерге алдын ала сөздер жазылады. ќқушылар әр≥п элементтер≥н≥ң және әр≥птерд≥ң байланысу орнын белг≥лейд≥. Ѕұл жатттығудық азақ т≥л≥ сабағында пайдаланған жөн.
ћ ұндай жаттығулар жас жетк≥ншект≥ң ойлауын дамытып, қызығушылығын арттырады. ќқушының каллиграфи€лық дағдысына көп әсер берет≥н, ол алғашқы кезде, алғашқы рет қаламсап ұстап, әр≥п жазған кез≥. Әдем≥ сұлу жазудың фундамент≥ б≥р≥нш≥, ек≥нш≥ сыныпта құйылады. —ол кезде жазуын жөндемесе сол қалпында қалып қоюы мүмк≥н.  ей≥н жөндеу қиын болады.
ќқушының жазу каллиграфи€сы неге нашар болады?
ћұғал≥мн≥ң жазу үлг≥с≥н≥ң нашарлығы. ќқушы ұстаздың жазуын көш≥ред≥, сондықтан ұстаз өз жазуына зор мән беру керек. ћұғал≥м әр оқушыға жазудың кемш≥л≥г≥н, оны қалай жөндеу керект≥г≥н түс≥нд≥р≥п отыруы қажет.
Әдем≥ жазуды қалыптастыруына мұғал≥м ғана емес, оқушының жеке ерекшел≥ктер≥ де әсер≥н тиг≥зед≥.
1. ќқушының әдем≥ жазуға деген ынтасы.
2. ќқушының жай жазуы. “ез жазып үлгерем≥н деп жазу каллиграфи€сын бұзады.
3. Ќашар жазуға түрл≥ аурулар себеп болады:невроз, көз ауруы, ревматизм т.б.Ѕұлоқу-шыларға мұғал≥м жең≥лд≥к жасайды.
 өркем жазудан оқушыларға жеке баға қойылмайды. јлайда ол әрб≥р жеке оқушының қа-лай жазғанын елемеу деген сөз емес.ќқушының әрб≥р жазба жұмысын бағалауы,оның каллиграфи€лық сапасы мұқи€т ескер≥л≥п, қазақ т≥л≥ бойынша қойылатын жалпы бағаның ≥ш≥не көркем жазу бағасы да ескер≥лед≥.
Қорыта келе, УҒылым қалғып кетсе, қараңғылық бас көтеред≥Ф дегендей, заман талабына сай жаңа технологи€лармен жұмыс жүрг≥зу алдымызда отырған бала тәрбиес≥не зор ықпал етет≥н≥ белг≥л≥. Қаз≥рг≥ мынау заман талабына сай ақпараттық технологи€лардың даму қарқынының ба-сымдылығы соншама барлық жазу үрд≥с≥ компьютермен қамтылған.  өркем жазу емлес≥ б≥з үш≥н, болашақ жастарымыз үш≥н ешқашан қалыс қалмау қажет. Қарыштаған заманда б≥з өз қалыптасқан көркем жазу сауаттылығын ұмытпауымыз керек.  өркем жазу, өз≥нд≥к жазу жазбалары сауаттылықтың нышаны.
Құрметт≥ ұстаздар, оқушыларымыз сауатсыз болмасын десек, жазу дағдысын, көркем үлг≥ деңгей≥н көтерей≥к. ќқушының жазу мәнер≥н әдем≥ болып қалыптасуына бастауыш сынып мұғал≥мдер≥ жауаптымыз.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1438 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

617 - | 582 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.