Лекции.Орг


Поиск:
Список рекомендованих джерел до вивчення курсу
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступ

Теоретичні засади програми «Екологічне право з основами екології, ч.2» складають історичні й сучасні законодавчі та нормативно-правові джере­ла, методологія взаємодії суспільства і природи, людини і нав­колишнього середовища, концепція екологічної політики дер­жави, екологічних прав громадян і забезпечення екологічної безпеки України.

Програма «Екологічне право з основами екології, ч.2» розроблена на основі світових досягнень еколого-правової науки, екологічного законодавства України, еколого-правового порівняльного аналізу правових систем зарубіжних країн, принципів і норм міжнародного еко­логічного права відповідно до мети і завдань навчального плану підготовки фахівців у галузі правознавства юридичних факультетів і вузів.

У програмі відображені досягнення еколого-правової думки, а також ідеї, висновки і пропозиції, викладені в рекомендаціях «круглих столів», юридичних читань, наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, конгресів, присвячених концепції екологічного права і управління, дослідження Української екологічної академії наук.

Реалізація програми «Екологічне право з основами екології, ч.2» передбачає формування у студентів-правників сталої системи еколого-правових поглядів і знань, навичок застосування екологічного законодав­ства, підвищення рівня свідомості та еколого-правової культури, розуміння необхідності позитивної екологічно спрямованої по­ведінки, вміння вибору оптимальних державно-правових засобів щодо забезпечення екологічної безпеки людини у процесі будь-якої діяльності, охорони довкілля, ефективного використання природних ресурсів та захисту екологічних прав особи.

1.2. Цілі освоєння дисципліни

Курс «Екологічне право з основами екології, ч.2» є складовою частиною безперерв­ної екологічної освіти та виховання студентів-правників, який спрямований на розвиток у студентської молоді еколого-пра­вового світогляду, спеціального еколого-правового мислення, закріплення необхідних юридичних знань з метою вирішення конкретних питань їх майбутньої практичної діяльності щодо захисту екологічних прав людини, забезпечення правопорядку у процесі реалізації екологічної політики держави.

В основу програми курсу «Екологічне право з основами екології, ч.2» покладено цільну і взаємопов'язану концепцію широкого розуміння еко­логічного права як комплексної га­лузі права, яка об'єднує такі складові, як природноресурсове право, природоохоронне право та право екологічної безпеки, норми яких регулюють екологічні суспільні відносини у галузі використання природних ресурсів, охо­рони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки. Цілі даної дисципліни полягають у тому, щоб:

- дати студентам теоретичні знання про основні поняття, норми і принципи екологічного права, а також про предмет, метод, систему та джерела сучасного екологічного права;

- ознайомити студентів зі змістом основних інститутів екологічного права;

- дати студентам базові знання про норми екологічного права щодо охорони і збереження окремих видів і об'єктів природи;

- а також сформувати у студентів базові знання щодо відповідальності за порушення норм екологічного законодавства.

1.3. Місце дисципліни в структурі освітньої програми

Програма курсу «Екологічне право з основами екології, ч.2», розрахована на студен­тів економіко-правового факультету спеціальності «правознавство» 3 курсу заочної форми навчання та 4 курсу відділення другої вищої освіти, визначає коло основних питань і комплекс юридичних проб­лем, що висвітлюються у процесі викладення лекційного ма­теріалу, проведення практичних занять з використанням активних форм і методів еколого-правового навчання в обсязі 108 годин.

Навчальна дисципліна складається з двох частин: загальної і особливої.

Загальна частина екологічного права містить норми права, які регулюють питання, загальні для всіх видів екологічних відносин. Вона охоплює такі положення: а) загальна характеристика еко­логічних відносин та екологічного права; б) джерела (форми) еко­логічного права; в) право власності на природні об'єкти; г) управління в галузі використання, відтворення та охорони навколишнього при­родного середовища; ґ) загальні положення природокористування; д) правове забезпечення екологічної безпеки; є) правове забезпечен­ня економічного механізму у сфері екології; є) юридична відповідальність за по­рушення екологічного законодавства.

Особлива частина містить правові норми, які регулюють окремі види екологічних відносин з урахуванням їх специфіки, а саме пра­во користування землею, водами, надрами, рослинним світом, тва­ринним світом, атмосферним повітрям, природно-заповідним фондом та іншими видами природних ресурсів.

Програма відповідає завданням вищої освіти щодо поліпшення якості еколого-правової підготовки фахівців на рівні сучасних вітчизняних і світових вимог. Під час вивчення курсу «Екологічне право з основами екології, ч.2», студенту належить опанувати відповідну сукупність знань, вмінь та навичок.

Форма контролю – іспит.

1.4. Вимоги до знань та вмінь студентів.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен знати:
- проблеми науки екологічного права; - чинне екологічне законодавство; - основні принципи і завдання екологічного права; - законодавчі засади раціонального природокористування; - організаційно-правові заходи охорони основних об'єктів природи; - види юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства. повинен вміти:
- застосовувати екологічно-правові норми;
- узагальнювати практику використання екологічного законодавства, та робити відповідні висновки за результатами узагальнення;
- правильно застосовувати - оз’яснення судових та інших органів у процесі застосування норм екологічного права.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО З ОСНОВАМИ ЕКОЛОГІЇ, Ч.2»

ТЕМА   Види занять, години
п/п   Лекції Практ. та семін. СРС Всього
1 2 3 4 5 6
  Змістовий модуль І Теоретичні засади екологічного права        
1. Предмет, метод, принципи та система екологічного права        
2. Екологічні правовідносини -      
3. Джерела екологічного права - -    
4. Екологічні права та обов'язки громадян - -    
5. Правове регулювання відносин власності на природні ресурси   -    
6. Право природокористування - -    
  Всього за змістовим модулем І        
  Змістовий модуль ІІ Теоретичні засади управління природокористуванням та охороною навколишнього середовища        
7. Правове забезпечення екологічної безпеки - -    
8. Правове регулювання здійснення екологічної експертизи - -    
9. Правові засади управління природокористуванням та охороною навколишнього середовища   -    
10. Економіко-правовий механізм природокористування та охорони навколишнього середовища   -    
11. Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права - -    
  Всього за змістовим модулем ІІ   -    
  Змістовий модуль ІІІ Загальна характеристика правового регулювання охорони, використання і відтворення окремих видів природних об’єктів в Україні        
12. Правове регулювання використання, відновлення та охорони земель - -    
13. Правове регулювання використання та охорони надр   -    
14. Правове регулювання використання, відновлення та охорони вод   -    
15. Право лісокористування та його охорона   -    
1 2 3 4 5 6
16. Правове регулювання охорони, використання та відтворення тваринного світу     -    
  Правове регулювання охорони, використання та відтворення рослинного світу - -    
18. Правова охорона атмосферного повітря - -    
19. Правове забезпечення використання та охорони природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України   -    
20. Правове забезпечення формування та функціонування екологічної мережі України   -    
21. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій - -    
22. Правове регулювання поводження з відходами - -    
  Всього за змістовим модулем ІІ   -    
  РАЗОМ:        
             

 

 

ПОЯСНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

В умовах проведення економічної, екологічної і правової реформ, формування інститутів незалежної держави, поглиблення демократії, гласності, створення правових засад реалізації і захисту екологічних прав громадян особливого значення набуває підготовка професійно грамотних фахівців у галузі правознавства.

Ефективність вдосконалення юридичної освіти у вищій школі може бути досягнута завдяки докорінному поліпшенню рівня викладання та опанування студентами юридичних факультетів і вузів еколого-правовими знаннями, які формуються на основі кодифікації екологічного законодавства України, вдосконалення системи екологічного права.

Тому виконання контрольних робіт студентами заочного відділення сприяє вдосконаленню форм самостійного опрацювання основних еколого-правових інститутів, поглибленню їх правосвідомості, осмислення та набуття навичок практики застосування екологічного законодавства.

Контрольна робота передбачає дві форми виконання завдань:

а) опрацювання нормативно-правового матеріалу, його аналіз та змістова оцінка з використанням різних форм тлумачення й узагальнення;

б) вирішення конкретних казусів, що мали місце в правозастосовчій практиці з метою виявлення та оцінки здобутих студентами знань та їх уміння застосовувати екологічне законодавство в конкретних життєвих обставинах.

Кожен студент виконує один варіант контрольної роботи відповідно до першої літери прізвища. Заміна одного варіанту іншим не допускається. В разі невиконання цієї вимоги робота не приймається до розгляду і оцінюється як «не зараховано».

Виконання контрольної роботи доцільно починати з вивчення програми курсу.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ № 1 (Літери: А, Є, Л, Т, Щ, Я)

 

1. Принципи екологічного права.

2. Правове регулювання відносин власності на природні ресурси.

3. Правове регулювання використання, відновлення та охорони вод.

 

4. Задача.

Під час судового розгляду справи мешканців села Н. щодо забруднення повітря агрофірмою “Провесінь” виникла необхідність звернутися до головного лікаря районної лікарні з проханням надати інформацію про стан захворюваності серед мешканців села. Протягом місяця інформація надана не була. Адвокат звернувся із скаргою до начальника обласного управління охорони здоров’я.

Вирішити справу. Визначити коло суспільних правовідносин. Визначити порядок та строк надання екологічної інформації, її поняття і види.

 

ВАРІАНТ № 2 (Літери: Б, Ж, М, У, Ю)

 

1. Об'єкти та суб'єкти екологічного права.

2. Право природокористування.

3. Право лісокористування та його охорона.

 

4. Задача.

Виробнича діяльність фірми «Кронус» (засновником якої є громадянин Германії), що займається вирощуванням поголів’я свиней на придбаних виробничих площах, здійснюється без застосування очисних споруд, що призводить до подальшого забруднення ґрунтів. Райдержадміністрація звернулася до власника фірми з вимогою призупинити роботу до приведення у відповідність до екологічних нормативів системи видалення техногенних стоків. Однак керівництво фірми вказану вимогу проігнорувало. Громадський інспектор з охорони довкілля, який неодноразово спільно з працівниками органів Міністерства екології та природних ресурсів України проводив рейди та перевірки, склав протокол про адміністративне правопорушення на підставі виявлення порушень природоохоронного законодавства. Райдержадміністрація звернулася до суду.

Вирішіть справу. Вкажіть коло прав та обов’язків громадських інспекторів з охорони довкілля.

 

 

ВАРІАНТ № 3 (Літери: В, Е, З, Й, Н, Ф, Ш)

 

1. Метод правового регулювання екологічних відносин.

2. Юридична відповідальність як засіб реалізації норм екологічного права.

3. Правова охорона атмосферного повітря.

 

4. Задача.

Кабінет Міністрів України відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» прийняв постанови про утворення Національного природного парку та регіонального ландшафтного парку. Президент України скасував зазначені постанови, посилаючись на те, що відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», рішення про створення об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення приймаються Президентом України. Одночасно Президент України звернувся до Конституційного Суду України з поданням щодо конституційності постанов Кабінету Міністрів України.

Вирішить справу. Чи є законними постанови уряду та дії Президента України? Яке рішення має прийняти Конституційний Суд України? Визначте компетенцію Кабінету Міністрів України та Президента України щодо створення (оголошення) об’єктів природно-заповідного фонду.

 

 

ВАРІАНТ № 4 (Літери: Г, І, ї, О, Р, С, Ч)

 

1. Предмет екологічного права.

2. Правове регулювання здійснення екологічної експертизи.

3. Правове регулювання використання та охорони надр.

 

4. Задача.

До мешканців багатоквартирного будинку, як тих що утворюють побутові відходи, надійшли листи від Державної податкової служби України про необхідність сплати екологічного податку за розміщення відходів згідно з Податковим кодексом України. Громадяни звернулись до ЖЕКу зі скаргами, оскільки систематично платять за вивіз сміття у складі комунальних послуг. ЖЕК у свою чергу направив ці скарги до організації-перевізника, яка безпосередньо здійснювала збирання та вивіз сміття до полігону. Остання від сплати екологічного податку відмовилась, мотивуючи це тим, що не є суб‘єктом, що розміщує відходи.

Визначить коло суспільних відносин. Які організаційні умови та підстави сплати екологічного податку? Хто є платником екологічного податку в зазначеній ситуації? Що є об‘єктом оподаткування?

 

 

ВАРІАНТ № 5 (Літери: Д, К, П, X, Ц)

 

1. Класифікація джерел екологічного права.

2. Екологічні права та обов'язки громадян.

3. Правове регулювання використання, відтворення та охорони тваринного світу.

 

4. Задача.

Виконавчий комітет харківської міської ради прийняв рішення та затвердив проект будівництва олійноекстракційного заводу, врахувавши громадські інтереси, посилаючись на позитивний висновок громадської екологічної експертизи. Представники Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області подали позов до суду у зв’язку з тим, що проект будівництва олійноекстракційного заводу не пройшов громадських слухань і не може бути реалізований.

Вирішіть справу. Вкажіть підстави проведення та наслідки громадської екологічної експертизи. Чи необхідно проводити державну екологічну експертизу при будівництві олійноекстракційного заводу? Визначте підстави та порядок проведення громадських слухань.

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО З ОСНОВАМИ ЕКОЛОГІЇ, Ч.2»

 

1. Предмет і метод екологічного права.

2. Джерела екологічного права.

3. Класифікація джерел екологічного права.

4. Поняття екологічного права.

5. Принципи екологічного права.

6. Поняття і види об'єктів екологічного права

7. Диференційовані, комп­лексні та інтегровані об'єкти екологічного права.

8. Поняття та види суб’єктів екологічного права.

9. Екологічне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна.

10. Закони України в системі джерел екологічного права, їх види.

11. Підзаконно-нормативні акти в системі джерел екологічного права України

12. Поняття та види екологічних правовідносин

13. Поняття екологічних прав громадян.

14. Види екологічних прав громадян.

15. Обов'язки громадян в галузі екології.

16. Гарантії реалізації екологічних прав громадян.

17. Способи захисту екологічних прав громадян.

18. Поняття і особливості права власності на природні ресурси.

19. Форми права власності на природні ресурси.

20. Форми та методи забезпечення права власності на природні ресурси.

21. Зміст права власності на природні ресурси.

22. Види природокористування.

23. Поняття і принципи права природокористування.

24. Суб'єкти і об'єкти права природокористування.

25. Зміст права природокористування.

26. Підстави виникнення, зміни, припинення права природокористування.

27. Юридична природа екологічної безпеки.

28. Види екологічної безпеки.

29. Правові заходи забезпечення екологічної безпеки.

30. Структура екологічної експертизи.

31. Правові форми та види екологічної експертизи.

32. Правовий статус експерта екологічної експертизи.

33. Соціально-правовий механізм здійснення екологічної експертизи.

34. Поняття управління в галузі екології.

35. Система органів управління в галузі екології.

36. Функції управління в галузі екології.

37. Поняття і склад економіко-правового механізму в галузі екології.

38. Правові форми платежів в галузі екології.

39. Правове регулювання сплати екологічного податку.

40. Екологічний контроль: поняття та види.

41. Екологічний моніторинг: поняття та види.

42. Поняття та підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

43. Функції юридичної відповідальності.

44. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

45. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

46. Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.

47. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.

48. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.

49. Земля як об'єкт правової охорони.

50. Форми власності на землю в Україні.

51. Право власності на землю.

52. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на землю.

53. Право землекористування: поняття, види.

54. Підстави припинення права власності на землю.

55. Підстави припинення права землекористування.

56. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

57. Води як об'єкт правового регулювання, використання, відтворення та охорони.

58. Поняття та види права водокористування.

59. Правова охорона вод та її особливості.

60. Підстави виникнення, зміни і припинення права водокористування.

61. Суб'єкти, об'єкти, зміст права водокористування.

62. Відповідальність за порушення водного законодавства.

63. Ліс як об'єкт правового регулювання, використання, відтворення і охорони.

64. Право лісокористування та його види.

65. Організаційно-правові заходи охорони лісів.

66. Відповідальність за порушення лісового законодавства.

67. Тваринний світ як об'єкт правового регулювання, використання, відтворення та охорони.

68. Суб'єкт і об'єкт фауністичних правовідносин.

69. Право власності на тваринний світ.

70. Право використання тваринного світу, його форми та види.

71. Підстави та умови припинення права використання тваринного світу.

72. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу.

73. Відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ.

74. Рослинний світ як об'єкт правового регулювання, охорони і використання.

75. Особливості правової охорони об'єктів рослинного світу в населених пунктах.

76. Відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ.

77. Атмосферне повітря як об'єкт правового регулювання охорони і використання.

78. Організаційно-правові заходи охорони атмосферного повітря.

79. Стандартизація і нормування в галузі охорони і використання атмосферного повітря.

80. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

81. Надра як об'єкт правового регулювання, використання та охорони.

82. Поняття і зміст правової охорони надр.

83. Право користування надрами та його види.

84. Підстави і порядок надання надр в користування.

85. Умови і порядок припинення права надрокористування.

86. Порушення законодавства про надра як підстави юридичної відповідальності.

87. Загальна характеристика екологічної мережі в Україні.

88. Природно-заповідний фонд України як об'єкт правової охорони.

89. Правове регулювання використання та охорони курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних територій.

90. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України.

91. Виключна (морська) економічна зона як об'єкт правової охорони і використання.

92. Континентальний шельф як об’єкт правового регулювання, охорони і використання.

93. Поняття та види відходів.

94. Юридична відповідальність у сфері поводження з небезпечними відходами.

95. Поняття надзвичайної екологічної ситуації

96. Правовий режим надзвичайного стану в умовах надзвичайної екологічної ситуації.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО З ОСНОВАМИ ЕКОЛОГІЇ, Ч.2»

Нормативні акти

1. Декларація про державний суверенітет України // Відо­мості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

2. Закон України "Про економічну самостійність" від 3 серпня 1990 року (із змінами та доповненнями) // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/150-93-%D0%BF.

3. Конституція України // Голос України. — 1996. — 13 липня.

4. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст. 456.

5. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 № 2818-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 26. - Ст. 218.

6. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1994. - № 36. - ст.340.

7. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24. - Ст. 189.

8. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III // Відомості Верховної Ради. - 2002. - № 3-4. - ст. 27.

9. Лісовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 21 - Ст. 170.

10. Закон України "Про природно-заповідний фонд" від 16 чер­вня 1992 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 502.

11. Закон України «Про екологічну мережу України»// Відомості Верховної Ради. -2004. - № 45. - ст. 502.

12. Закон України "Про виключну (морську) економічну зону" від 16 травня 1995 року // Відомості Верховної Ради Украї­ни. - 1995. - № 21. - Ст. 152.

13. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 48. — Ст. 252.

14. Закон України "Про тваринний світ" // Відомості Верховної Ради.-2002.-N 14.-ст.97.

15. Закон України «Про рослинний світ» // Відомості Верховної Ради України. -1999. - № 22-23. - Ст.198.

16. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 47. - Ст.405.

17. Закон України «Про Червону книгу України» // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 30. - Ст. 201.

18. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - ст. 350.

19. Закон України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах» // Офіційний вісник України вiд 22.04.2011. – 2011. - № 28. - стор. 19. – Ст. 1153.

20. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5245-17.

21. Закон України «Про державну геологічну службу України» // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 51. - Ст. 456.

22. Закон України від 10.01.2002 р. «Про питну воду та питне водопостачання» // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 16. - Ст.112.

23. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» // Відомості Верховної Ради. – 2013. - № 17. - Ст.146.

24. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 27. - Ст. 230.

25. Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» // Офіційний вісник України вiд 12.08.2011. - 2011. - № 59. - стор. 120. – Ст. 2351.

26. Закон України «Про екологічну експертизу» від 9 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 8. - Ст. 54.

27. Закон України «Про мисливське господарство та полювання» // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 18. - Ст.132.

28. Закон України «Про курорти» // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 50. - Ст. 43.

29. Основи законодавства України про охорону здоров'я // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 4. - Ст. 19.

30. Закон України «Про забезпечення санітарного і епідеміч­ного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року // Голос України. — 1994. — 8 квітня.

31. Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катас­трофи» від 27 лютого 1991 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 16. - Ст. 198.

32. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 16 верес­ня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 47. - Ст. 646.

33. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (в ред. від 19 грудня 1991 року та з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 13. - Ст. 178.

34. Закон України «Про колективне сільськогосподарське під­приємство» від 14 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. — 1992. - № 20. - Ст. 272.

35. Закон України «Про об'єднання громадян» від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 34. - Ст. 504.

36. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1994 року // Голос України. — 1994. — 24 листопада.

37. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верховної Ради. -1999. - № 20-21. - ст. 190.

38. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

39. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 36. - Ст. 299.

40. Закон України «Про фермерське господарство» // Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 45. - Ст. 363.

41. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 42. — Ст. 348.

42. Постанова Ка­бінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 «Санітарні правила в лісах України» // ЗПУ. - 1995. - № 10. - Ст. 253.

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1286 «Про затвердження Положення про Зелену книгу України» // Офіційний вісник України вiд 20.09.2002 - 2002. - № 36. - стор.38. - Ст.1692.

44. Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» // Відомості Верховної Ради. -1997. - № 29. - Ст. 194.

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавно­го та місцевого значення» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/827-94-%D0%BF.

46. Постанова Кабі­нету Міністрів України від 02.03.1993 р. № 150 «Про Державний фонд родовищ корисних копалин» // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/150-93-%D0%BF.

47. Постанова Ради Міністрів України від 25 квітня 1990 року № 100 «Про порядок і періодичність обнародування відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну обстановку і стан захво­рюваності населення» // ЗПУ. - 1990. - № 8. - Ст. 42.

48. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок ви­дачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержав­ного значення» від 10 серпня 1992 року № 459 (із змінами та доповненнями) // ЗПУ України. - 1992. - № 9. - Ст. 217.

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994 року № 772 «Положення про порядок ведення державного кадастру тва­ринного світу» // ЗПУ. - 1995. - № 1. - Ст. 27.

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1996 р. «Про затвердження переліку водних об'єктів, що відносяться до категорії лікувальних» // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1499-96-%D0%BF.

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 977
«Про затвердження Державної цільової програми "Ліси України" на 2010-2015 роки» // Офіційний вісник України вiд 28.09.2009. - 2009 р. - № 72. - стор. 5. – Ст.2475.

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 300 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря» // Офіційний вісник України вiд 05.04.2002 - 2002 р.- № 12.- стор. 57.- Cт. 572.

53. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 303 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря» // Офіційний вісник України вiд 05.04.2002. - 2002 р. -№ 12. - стор. 65. – Ст. 575.

54. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 299 «Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря» // Офіційний вісник України вiд 05.04.2002/ - 2002 р. - № 12. - стор. 55. – Ст. 571.

55. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рів­нями» // Офіційний вісник України. — 2004. — № 12. — Ст. 740.

56. Постанова Кабінету Мі­ністрів України від 28 серпня 2013 року № 808 «Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять під­вищену екологічну небезпеку» // zakon.rada.gov.ua›Законодавство України›554-95-п

57. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 року № 870 «Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу» // ЗПУ. - 1996. - № 3. - Ст. 85.

58. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1209-2011-%D0%BF.

59. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» // Офіційний вісник України вiд 16.04.1998 - 1998. - № 13. - стор. 91.

60. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України» // http://search.ligazakon.ua/.

61. Поста­нова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів // Офіційний вісник України вiд 04.08.2000 - 2000. - № 29. - стор. 107. – Ст. 1217.

62. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1540 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» // Офіційний вісник України вiд 17.10.2003. - 2003. - № 40. - стор. 20. – Ст. 2100.

63. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303 «Про затвердження Правил відтворення лісів» // Урядовий кур'єр вiд 14.03.2007. - № 45.

64. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 733 «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» // Урядовий кур'єр вiд 30.05.2007. - № 93.

65. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 «Про Порядок
спеціального використання лісових ресурсів» // Урядовий кур'єр вiд 06.06.2007. - № 98.

66. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» // Офіційний вісник України вiд 08.08.2008. - 2008. - № 56. - стор. 30. – Ст. 1868.

67. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів: Наказ Мінприроди України від 20.07.09 р. № 389 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0767-09.

68. Указ Президента України «Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України» від 13.04.2011 р. № 458/2011 // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р. - № 29. - стор.296. – Ст.1264.

69. Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 452/2011 «Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011. - 2011. - № 29. - стор. 255. – Ст. 1258.

70. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1968 г. «О континентальном шельфе» // Ведомости Верховного Совета СССР. — 1968. — № 6. — Ст. 40.

71. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 8 вересня 1999 року № 204 «Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць» // Офіційний вісник України вiд 10.12.1999. – 1999. - № 47. - стор. 156.

72. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.06.2009 № 330 «Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України» // Офіційний вісник України вiд 07.08.2009. - 2009. - № 57. - стор. 107. – Ст. 1997.

73. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 46 від 30.01.2002 «Про затвердження Порядку надання платних послуг екологічного характеру територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів України»// Офіційний вісник України вiд 05.04.2002. - 2002. - № 12. - стор. 261. – Ст. 630.

74. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 88 від 27.02.2002 «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля» // Офіційний вісник України вiд 05.04.2002. - 2002. - № 12. - стор. 265. – Ст. 631.

75. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від
18.12.2003 № 168 «Про затвердження Положення про участь громадськості
у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля» // Офіційний вісник України вiд 27.02.2004. – 2004. - № 6. - стор. 223. – Ст. 357.

76. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» № 105 вiд 10 квітня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006 р. - № 31. - Стор. 415. – Ст. 2276.

77. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 25-26. -Ст. 131.

78. Кодекс України про адміністративні правопорушення. — К., 1996. - 234 с.

79. Цивільний кодекс України. — Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №40- 44. - Ст. 356.

80. Господарський Кодекс України // Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 18. - 19-20. - № 21-22. - Ст. 144.

81. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 13-14. - № 15-16. - № 17. - Ст. 112.

82. Кодекс Цивільного захисту громадян від 02.10.2012 № 5403-VI // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5403-17.

83. Конвенція про охорону дикої флори й фауни, і природних умов існування в Європі. Прийнято 19 вересня 1979 року в Берні (Швейцарія). Ратифікована Законом України від 29 жовтня 1996 року. // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 50. - Ст. 278.

84. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення. Прийнята на конференції країн - учасниць ЧЕС 21 квітня 1992 року в Бухаресті (Румунія). Ратифікована Постановою Верховної Ради України від 4 лютого 1994 року. // Відомості Верховної Ради. - 1994. - № 23. - Ст. 172.

85. Конвенція про біологічну різноманітність. Прийнято 5 червня 1992 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Ратифікована Законом України від 29 листопада 1994 року. // Відомості Верховної Ради. - 1994. - № 49. - Ст. 433.

86. Конвенція про ядерну безпеку. Підписана від імені України 20 вересня 1994 року у Відні (Австрія). Ратифікована Законом України від 17 грудня 1997 року // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_023.

87. Об'єднана Конвенція про безпеку обігу з відпрацьованим паливом і про безпеку обігу з радіоактивними відходами. Прийнято 5 вересня 1997 року у Відні (Австрія). Ратифікована Законом України від 20 квітня 2000 року // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_023.

 

Спеціальна література

1. Анисимова А.В. Осуществление гражданами экологических прав: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.06. — X., 1996. — 168 с.

2. Андрейцев В.І. Екологічне право. Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. та вузів. — К.: Вентурі, 1996. — С. 30—54.

3. Андрейцев В.І. Екологічне право. Особлива частина: Підруч­ник для студ. юрид. вузів і фак. Повний акад. курс. — К.: Істина, 2001. — 544с.

4. Андрейцев В.І. Структура екологічного законодавства та системи управління охороною довкілля України // Гармонізація законодав­ства та вдосконалення системи управління охороною довкілля України відповідно до вимог Європейського союзу (розділ заключ­ного звіту). — К.: Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, 1998. — С.1-64.

5. Андрейцев В.И. Теоретические проблемы правового обеспече­ния эффективности экологической экспертизы: Автореф....д-ра юрид. наук: 12.00.06/Украинская юридическая академия. —X., 1992.— 48с.

6. Бакай О.О. Правове забезпечення екологічного прогнозування: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридич­на академія України. — X., 2002. — 19 с.

7. Балюк Г.І.Екологічне право України: Конспект лекцій у схе­мах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. - 192 с.

8. Баймарутов М.А. Актуальные проблемы правовой регламен­тации континентального шельфа Украины // Торговое мореплава­ние. — 2000. — №1.

9. Бобкова А.Г. Правове забезпечення рекреаційної діяльності. — Донецьк, 2001 р.

10. Бобкова А.Г. Ответственность и защита прав субъектов в рекреа­ционных отношениях // Хозяйственно-правовые средства предот­вращения экономических преступлений: Тезисы докладов и высту­плений, рекомендаций «круглого стола». — Донецк: ИЭПИ НАН Украины.-1996. — С.57-59.

11. Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. — М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРАМ, 1999. — С. 10-12.

12. Бринчук М.М. Правовая охрана атмосферного воздуха / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. О.С. Колбасов. — М.: Наука, 1985. — С. 6.

13. Бринчук М.М. Экологическое право (окружающей среды): Учеб­ник для высших учебных заведений. — М.: Юристъ, 1998. — С. 74-76.

14. Бобылев А.И., Белашенко С.А. Вопросы общей теории экологи­ческого права. — Минск, 1991. — С. 14—15

15. Васильева М.И. Право граждан СССР на здоровую окружающую среду: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Моск. гос. ун-т. — М., 1990. — 26 с.

16. Васильева М.И. Экологические права человека — важнейшие права нового поколения // Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. Е.А. Лукашевой. — М.: Норма, 2002. — С.40-76.

17. Вівчаренко О.О. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми). — Івано-Франківськ, 1998. — 180 с.

18. Вівчаренко О.О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні // Право України. — 2003.— № 12.— С.88-92

19. Водне господарство в Україні / За ред. А.В. Яцика, В.М. Хорева. —К.,2000.

20. Волик М.П. Правове регулювання полювання в Україні: Авто-реф. дис. канд. юрид. наук. — Одеса, 1997.— 18 с.

21. Гвоздик П.О. Правові засади збереження біологічного різно­маніття: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — К., 1999.— 19 с.

22. Гетьман А.П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України: Навч. посіб. — X.: Основа, 1998. — 204 с.

23. Гетьман А.П. Еколого-процесуальна правова теорія: проблеми становлення і розвитку: Автореф. дис....д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України. — X., 1995. — 32 с.

24. Гетьман В. Екотуризм — для збереження ландшафтного різно­маніття // Наука і суспільство. — 2001.— №5. — С. 26—29.

25. Гетьман А.П. Законодавчі аспекти зародження екологічних прав людини // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — №1(20). — С. 129-137.

26. Гетьман А.П. Методологічні засади екологічного нормотворення // Методологічні проблеми правової науки: Матеріали міжна­родної наукової конференції. — X., 13-14 грудня 2002 р. — X., 2003.—С. 247-249.

27. Гетьман А.П. Процессуальные нормы и отношения в экологиче­ском права. — Харьков: Основа. — 136 с.

28. Гетьман А. Термінологія екологічного законодавства: мето­дологічні засади та перспективи уніфікації // Вісн. Акад. право­вих наук України: 36. наук, праць № 2-3 (33-34). — 2003. — X., 2003. — С. 580-592.

29. Державне управління в Україні: Навчальний посібник / Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф., Голосніченко І.П. та ін. / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. — К., 1999. — 266 с.

30. Здоровко Л.М. Правові питання регіонального екологічного контролю в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України. — X., 2003. — 17с.

31. Голиченков А.К. Экологический контроль: теория и практика правового регулирования. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. — 162 с.

32. Гордєєв В.І. Правові питання використання малих річок // Пра­во України. — №1-2. С. 31-32.

33. Домашенко М.В., Рубаник В.Є. Власність і право власності: На­риси з історії, філософії, теорії і практики регулювання відносин власності в Україні. — X.: Факт, 2002. — 550 с.

34. Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. - М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2006. - 584 с.

35. Дубовик О.Л. Кремер Л., Люббе-Вольф Г. Экологическое пра­во.Учебник /Отв. ред. О.Л. Дубовик.— М.: Изд-во Зксмо, 2005.— 768с.

36. Екологічна експертиза: теорія, методологія, практика / О.Я Ла­зер; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів, регіон, ін-т держ. упр. — Л., 2002.

37. Екологічний аудит: Підручник / Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. та ін. — К.: Вища школа, 2000. — 344 с.

38. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. — 848 с.

39. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів//А. П. Гетьман, М. В. Шульга, В. К. Попов та ін.; За ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. — X.: Право, 2005.-383с.

40. Ерофеев Б.В. Экологическое право России: Учебник. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Юрист, 1996. — С. 86, 87, 120-124.

41. Земельний кодекс України: Коментар / За ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. — X.: ТОВ «Одіссей», 2005. — 600 с.

42. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. — К., 2003.

43. Земельне право: Академ. курс / За ред. В.І. Семчика та П.Ф. Ку-линича. —-К.,2001.

44. Земельне право України: Підручник/За ред. М.В. Шульги. —К., 2004.

45. Земельное право Украины: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Погреб­ного и И.И. Каракаша. — К., 2002.

46. Зуєв В. А. Організаційно-правові аспекти природокористування та охорони навколишнього природного середовища: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Нац.юрид.акад. України їм. Яро­слава Мудрого. — X., 2003.

47. Калініченко Л.І., Карук Б.П., Тищенко О.І. Управління водо­господарським комплексом: Навч. посібник. — К., 2000.

48. Каракаш И.И. Народное достояние или право собственности на природные ресурсы: Материалы «круглого стола» //Юридический вестник. — 1999. — № 1. — С. 84-85.

49. Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землеполь­зования в Украине: Научн.-практ. пособие. — К.: Истина, 2004. — 216с.

50. Каракаш И.И. Право собственности на объекты природного происхождения // Экологическое право Украины: Курс лекций / Под ред. канд. юрид.наук, доц. И.И.Каракаша. — Одесса: Латстар, 2001.—С. 63-91.

51. Каракаш І.І. Природоресурсове право України: навч. посіб.- К.: Істина, 2005.-376с.

52. Каракаш И.И. Экологическое право Украины: Курс лекций.-Одесса: Латстар,2001.-С.135

53. Кобецька Н.Р. Екологічні права громадян України: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.06. — К., 1998. — 173 с.

54. Кобецька Н. P.Екологічне право України: Навч. посібник. — К.: Юрін-ком Інтер, 2007. - 352 с.

55. Костицький В. Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації // Право України. — 1998. — № 3. — С. 67.

56. Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: держава, право, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні). — 2-е вид. — К.: Український інформаційно-правовий центр, 2001. — 390 с.

57. Костицький В.В. Економіка перехідного періоду: право, дер­жава, економіка. (Еколого-правовий механізм охорони навколиш­нього природного середовища в Україні). — К.: ІЗП і ПЗ, 2003. — 772с.

58. Костицький В.В. Оподаткування: економіка, право, екологія. — К.: Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2003. — 124с.

59. Костицький В.В. Охорона довкілля: економіко-правове забез­печення. — К.: Ін-т законодавчих передбачень і правової експерти­зи, 2002. — 52 с.

60. Краснова М. Право громадян на екологічну інформацію: пробле­ми гарантій реалізації й захисту // Право України. — 1997. — № 3. — С. 42-48.

61. Константиниди С.С. Охрана животного мира. — Алма-Ата 1975.

62. Концепція розвитку водного господарства України. — К., 2000.

63. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В.Т. Ма-ляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Видання друге, перероблене та доповнене. — X.: ТОВ «Одіссей», 2004. — С. 648-651.

64. Лозо В.И. К вопросу об истории закрепления и обеспечения пра­ва человека на естественную окружающую среду в международном правt и экологическом законодательстве ЕС // Проблеми законності - Вип. 71. — 2005. — С. 3-12.

65. Луняченко А. Правове положення громадян України як суб'єк­тів права власності на землю // Юрид. вісник. — 2001. — МІ. — С.114-117.

66. Малишева Н.Р. Використання природних ресурсів // Юридична енциклопедія України: У 6 т. — К., 1998. — Т. 1.

67. Малишева Н.Р. Загальне природокористування // Юридична енциклопедія України: У 6 т. — К., 1999.— Т. 2.

68. Малышева Н.Р. Пользование гражданами водами, лесами, недрами, объектами животного мира// Собственность граждан. — К., 1997.

69. Малишева Н.Р. Студенти Київського університету права НАН України готові захищати екологічні права громадян // Часопис Київського ун-ту права. — 2004. — № 4. — С. 112-113.

70. Малишко М. Актуальні проблеми розвитку і кодифікації еко­логічного законодавства // Право України. — 1993. — № 7. — С. 22.

71. Никифоров В.В. Экологическая сеть Среднего Приднепровья: со­временное состояние и пути оптимизации. — Днепропетровск, 2003.

72. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Мо­нографія. — Юрінком Інтер, 2006.— 544 с.

73. Носік В.В. Право власності на землю в Україні // Право власності в Україні: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — С. 432 — 500.

74. Носік В.В. Суб'єкти права власності на землю в Україні // Вісн. Акад. прав, наук України. — 2000. — №3(22). — С. 135-144.

75. Рабинович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина. Навч. посібник. — К.: Атіка. — 2004. — 463 с.

76. Степашко В. Реалізація екологічних прав громадян в Україні // Право України. — 2005. — № 9. — С. 28-33.

77. Судовий захист екологічних прав громадян України: Довід. Для суддів / Краснова М.В., Малишева Н.Р., Шевчук П.І. та ін. — К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001. — 178.

78. Олещенко В.І., Малишева Н.Р. Основні положення національ­ної політики з питань збереження біологічного та ландшафтного різноманіття // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповід­ника. — К., 1997.

79. Олещенко В.І., Малишева Н.Р. Організаційно-правові засади збереження біорізноманіття // Біорізноманіття Карпатського біо­сферного заповідника. — К., 1997.

80. Олещенко В.І., Малишева Н.Р. Міжнародні конвенції та інші документи як чинник збереження біологічного та ландшафтного розмаїття. Конвенція про біорозмаїття: громадська обізнаність і участь. — К., 1997.

81. Орлов О.М. Правові проблеми природокористування й охорони навколишнього середовища оздоровчих та рекреаційних місцево­стей (на матеріалах Автономної Республіки Крим). Автореф. дис.... канд. юрид. наук, К., 2005.— 19 с.

82. Орлов Н.А. Правовые основы экологического аудита в Украине: Курс лекций. — Симферополь: Крымское учебно-педагогическое издательство, 2005. — 160 с.

83. Пересунько С.І. Право державної власності в Україні. — К.: Юрінком Інтер, 1996. — 96 с.

84. Пересунько С.І. Право державної власності в Україні (історія, сучасність, перспективи). — Кіровоград, 1998.

85. Пересунько С.І. Право державної власності та його здійснення в період ринкових реформ в Україні: Дис.... канд. юрид. наук. 12.00.06 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1998. — 197 с.

86. Петрова Т.В. Правовые проблемы экономического механизма охраны окружающей среды. — Москва: Зерцало, 2000. — 192 с.

87. Плотникова О. О содержании некоторых понятий, которые используються в горном законодательстве // Право Украины. —1999. — № 6. —С.64-66.

88. Позняк Е.В. Правові аспекти здійснення громадської еко­логічної експертизи в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06.—Київ, 2005.

89. Право власності в Україні /За ред. О.В.Дзери та Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 816 с.

90. Природно-ресурсний аспект розвитку України / За ред. І.Д. Ан­дріївського, Ю.Р.Шеляга-Сосонка. — Києво-Могилянська академія, 2001.

91. Разметаев С.В. Правовые вопросы участия общественности в охране окружающей природной среды: Автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.06. — М., 1990.

92. Разметаев С.В. Право собственности на природные ресурсы в Украине.— X., 1995. — 55 с.

93. Разметаев С.В. Экологичесое право Украины: систематизирован­ное законодательство о недрах с научно-практическим коммента­рием и постатейными материалами. — X.: ООО «Синтекс, ЛТД», 2000.— 480 с.

94. Сільнова А. Відповідальність за порушення атмосфероохоронно-го законодавства України // Прокуратура. Людина. Держава. — 2005. — № 1. — С. 106-111.

95. Сільнова А. Правова охорона озонового шару в атмосфері // Прокуратура. Людина. Держава. — 2005. — № 6. — С. 111-116.

96. Современное международное морское право и практика его применения Украиной / Шипцов А.А., Анцелевич Г.А., Высоц­ кий А.Ф. и др. — 1995.

97. Стайнов П. Правовые вопросы защиты природы. — М.: Про­гресс, 1974.

98. Сурикова О. Актуальные вопросы экологической ответственности за нарушение законодательства об использовании и охране недр // Право Украины. — Киев, 2001. — №5. — С. 81-84.

100. Тищенко Г.В. Екологічне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: ТП Пресе, 2003. — 256с.

101. Ткаченко О.М. Право користування курортними, лікувально-оздоровчими та рекреаційними зонами. Автореф дис. канд. юрид. наук, — X., 1999.

102. Ткаченко О. Про становлення права лікувально-рекреаційного природокористування // Вісник академії правових наук: 36. наук, праць. — №1(28) 2002. — С. 124-129.

103. Трегобчук В. Екологія, науково-технічний прогрес // Економіка України. — 1993. — № 2. — С. 15.

104. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В. Дзе­ри, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 850 с.

105. Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / О. Білобран (підгот.), В.Котляренко (підгот.). — К., 2003.

106. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Кулаковський Ю.П. Економіко-правове регулювання природокористування. — К., 2004.

107. Шаша І.К. Ефективність екологічного моніторингу при забруд­ненні атмосферного повітря

108. Шаша І.К., Власенко І.В., Бортничук П.М./ Національний університет внутрішніх справ. Вип. 16. — X., 2001.—С. 376-380.

109. Шемшученко Ю.С. Міжнародно-правова охорона навколишньо­го середовища // Природа і закон. — К.: Вид-во політичної літера­тури. — 1991.— 178с

110. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. — К.: Науко-вадумка,1989. —С. 64-75.

111. Шемшученко Ю.С. Теоретичні засади концепції розвитку зако­нодавства України // Право України. — 1996. — № 8. — С. 3-6.

112. Шемяков А.П. Правовая охрана недр: понятия и проблемы // Право Украины. — 2002. — №2. — С.111-114.

113. Шемяков А.П. Некоторые аспекты проблемы юридического определения понятия недр // Вестник Университета внутренних дел МВД Украины. — Харьков. — 2000. —- №10. — С.206-266.

114. Шем'яков О.П. Правове регулювання використання та охорони надр. Автореф. дис— канд. юрид. наук. — X., 2002. — 19 с.

115. Шломер А. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності // Право України. — 2004. — № 2. — С.55-59.

116. Шукліна Н.Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні (проблеми теорії і практики): Монографія. — К.: Центр навч. літ. — 2005. — 424 с.

117. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отноше­ний в современных условиях.— X.: Консум, 1998. — С. 70-112.

118. Экологическое право: Особенная часть: Учебник для юрид. фак. вузов: Полный академ. курс / Под ред. акад. АпрН В.И. Андрейцева. — К.: Истина, 2001. — С.317-337.

 

Інформаційні ресурси

 

  1. Відомості Верховної Ради України.
  2. Урядовий кур’єр.
  3. Голос України.
  4. Офіційний вісник України.
  5. http://ovu.com.ua
  6. http://www.rada.gov.ua
  7. http://www.nau.kiev.ua
  8. http://www.infodisk.com.ua
  9. http://www.lawbook.org.ua

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-07; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 378 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы. © Генри Форд
==> читать все изречения...

571 - | 577 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.