Лекции.Орг


Поиск:
Вимоги до оформлення списку використаних джерел. Кафедра публічного управління та митного адміністрування

Додаток А

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

Кафедра публічного управління та митного адміністрування

Навчальна дисципліна

Державна служба

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Державна служба в Німеччині

Виконав:

______________________,

студент групи__________

 

Перевірив:

_________________________,

_________________________

Оцінка:

_____________

_____________ проф.

(підпис)

 

Дніпро

201_


Додаток Б

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………………..……….………3

ВСТУП................................................................................................................................................4

РОЗДІЛ 1

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НІМЕЧЧИНИ…………….………..7

1.1. Організаційна структура державної служби…………………………………………..7

1.2. Нормативно-правове забезпечення державної служби 12

РОЗДІЛ 2

ПІДБІР КАДРІВ ТА ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НІМЕЧЧИНИ.................................................................................................................................17

2.1. Професійно-компетентнісні вимоги до претендентів на державну службу................17

2.2. Особливості підбору кадрів на державну службу……………………………………..21

2.3. Порядок проходження та умови звільнення з державної служби……………………25

2.4 Відповідальність державного службовця за корупційні діяння................................... 29

РОЗДІЛ 3

СТАТУС ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ..32

3.1. Статус державної служби в Німеччині…………………………………………………32

3.2. Стандарти соціального захисту державного службовця………………………………35

3.3. Досвід Німеччини для удосконалення державної служби України…………………..39

ВИСНОВКИ.....................................................................................................................................41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....................................................................................43

ДОДАТКИ........................................................................................................................................45

 


Додаток В

Вимоги до оформлення списку використаних джерел

Один, два або три автори 1. Малиновський, В. Я. Державне управління:: навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – 2-ге вид. – К.: Атіка, 2003. – 576 с. – ISBN 966-8074-73-4. також можна: Малиновський, В. Я. Державне управління [Текст]: навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – 2-ге вид. – К.: Атіка, 2003. – 576 с. – ISBN 966-8074-73-4. Державне управління [Текст]: навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – 2-ге вид. – К.: Атіка, 2003. – 576 с. – ISBN 966-8074-73-4. Державне управління: навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – 2-ге вид. – К.: Атіка, 2003. – 576 с. – ISBN 966-8074-73-4. 2. Ківалов, С. В. Організація державної служби в Україні: навч.-метод. посіб. / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. – О.: Юрид. л–ра, 2002. – 328 с. – ISBN 966-8104-24-2. 3. Лесечко, М. Д. Технологія прийняття управлінських рішень у державному управлінні та місцевому самоврядуванні: навч. посіб. / М. Д. Лесечко, А. О. Чемерис, Р. М. Рудніцька; за наук. ред. М. Д. Лесечка. – Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 424 с. – ISBN 966-7617-57-2.
Чотири автори Історія України: навч. посіб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко; під ред. В. А. Смолія. – 3-тє вид., доп. й перероб. – К.: Альтернативи, 2002. – 471 с. – ISBN 966-7217-71-Х. або: Історія України: навч. посіб. / В. Ф. Верстюк [та ін.]; під ред. В. А. Смолія. – 3-тє вид., доп. й перероб. – К.: Альтернативи, 2002. – 471 с. – ISBN 966-7217-71-Х.
П’ять та більше авторів 1. Ефективність державного управління та управлінських кадрів в умовах змін: зб. наук. пр. / І. В. Розпутенко, О. Г. Пухкал, О. Д. Брайченко [та ін.]; за заг. ред. І. В. Розпутенка. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 167 с. – ISBN 966-619-188-1. або Ефективність державного управління та управлінських кадрів в умовах змін: зб. наук. пр. / І. В. Розпутенко [та ін.]; за заг. ред. І. В. Розпутенка. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 167 с. – ISBN 966-619-188-1. 2. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: навч. посіб. / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. – Л.: Львів. політехніка, 2002. – 352 с. – ISBN 966-553-265-0.
Багатотомні видання Бланк, И. А. Основы финансового менеджмента: в 2 т. / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2001. – Т. 2: Управление инвестициями. – 512 с. – (Сер. «Библиотека финансового менеджмента»; вып. 3). – ISBN 966-521-140-4. або Батанов, О. В. Муніципальне право зарубіжних країн: навч. посіб. У 2 ч. Ч. 1 / О. В. Батанов, В. М. Кампо. – К.: Знання України, 2005. – 148 с. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). – ISSN 966-316-016.
Перекладні видання 1. Картер, Г. Эффективная реклама: путеводитель для малого бизнеса: пер. с англ. / Г. Картер. – К.: Либра, 1998. – 208 с. – ISBN 966-95277-1-6. 2. Гэлловей, Л. Операционный менеджмент / Л. Гэлловей; пер. с англ.С. Жильцов; под общ. ред. Л. А. Волковой. – СПб.: Питер, 2002. – 320 с.: ил. – (Сер. «Теория и практика менеджмента»). – ISBN 5-272-00379-9.
Стандарт Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: (ГОСТ 7.1-2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Чинний з 2007–07–01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).
Збірки наукових праць Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Корженко (голов. ред.) [та ін.]. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ, 2007. – № 1 (31). – 464 с. – ISSN 1684-8489.
Словники 1. Халипов, В. Ф. Власть: кратологический словарь / В. Ф. Халипов. – М.: Республика, 1997. – 431 с. – ISBN 5-250-02665-6. 2. Новий українсько-російський словник-довідник: близько 100 тис. слів / уклад. С. Я. Єрмоленко [та ін.]. – 2-ге вид. доп. і випр. – К.: Рідна мова, 1999. – 878 с. – ISBN 966-7870-92-8.
Складові частини книги, 1. Розвиток державної служби // Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: монографія / за заг. ред. О. Ю. Оболенського. – Хмельницький: Освіта, 1999. – С. 106 – 125. 2. Клименко, Н. Фактори формування інноваційно-інвестиційної політики в регіоні / Наталія Клименко // Актуальні пробл. держ. упр.: зб. наук. пр. / редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 3 (29). – С. 188 – 194.
журналу Чечетов, М. Про деякі аспекти підвищення професіоналізму в державній службі / М. Чечетов, Л. Ожелевський, О. Зінченко // Вісн. держ. служби України. – 2004. – № 2. – С. 37 – 43.
Іноземного журналу Hax, A. C. The Delta Model: Adaptive Management for a Changing World / A. C. Hax // Sloan Management Review. – 1999. – Vol. 40, № 3. – P. 11 – 28.
Іноземна книга Hutton, P. F. Survey Research for Managers / P. F. Hutton. – L.: The Macmillan Press Ltd, 1990. – 268 p.
Енциклопедії Алексеев, В. И. Менеджеры / В. И. Алексеев // БСЭ: в 30 т. / редкол.: А. М. Прохоров (гл. ред.). – 3-е изд. – М.: Сов. энцикл., 1970 – 1978. – Т. 16. – 1974. – С. 74.
Дисертація Юрчишин, В. В. Стабілізаційна економічна політика в Україні в епоху глобалізації: дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Юрчишин Василь Володимирович; НАДУ при Президентові України. – К., 2003. – 342 с.
Авторефе-рат дисертації Сушинський, О. І. Теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади: автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / Сушинський Олександр Іванович; НАДУ при Президентові України. – К., 2003. – 36 с.
Препринт Петров, В. І. Оподаткування прибутку промислових підприємств: препринт / В. І. Петров. – К., 2002. – 37 с. – (НАН України; 02-15).
Офіційні документи 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.: зі змінами згідно закону України від 8 груд. 2004 р. № 2222. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 98 с. – ISBN 966-7630-14-5. 2. Про соціальні послуги: закон України від 19 черв. 2003 р. № 966 // Відом. Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – С. 1458 – 1464. або Про соціальні послуги: закон України від 19 черв. 2003 р. № 966 // Відом. Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 368.  
  3. Про затвердження програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 рр.: постанова Кабінету Міністрів України від 23 верес. 2003 р. № 1494 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 39. – С. 8 – 13. 4. Ющенко, В. А. Вибір остаточний і перегляду не підлягає: виступ Президента України у Європейському парламенті / В. А. Ющенко // Уряд. кур’єр. – 2005. – 25 лют. (№ 36). – С. 3.
Інструкції Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций: ТИ 34-70-044-85: утв. Гл. техн. упр. по экспл. энергосистем М-ва энергетики и электрификации СССР 01.10.85. – М., 1986. – 43 с.
Атласи Иллюстрированный атлас мира / пер. с англ. А. Зайцева [и др.]. – М.: Наука, 2002. – 128 с.: цв. ил.; 34х28 см.
Електронні ресурси Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Індустріальний потенціал Дніпропетровської області [Електрон. ресурс]. – Д.: Департамент рег. програм, [2001]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
Матеріали з Інтернету Соціально-економічний розвиток Дніпропетровської області за І півріччя 2004 року. – Режим доступу: www.adm.dp.ua. – Назва з екрану. (джерело російською мовою – Режим доступа: www.adm.dp.ua. – Загл. с экрана. джерело англійською мовою – Access mode: www.adm.dp.ua. – Title from screen).

 


Додаток Д

Теми курсової роботи з дисципліни

«Державна служба»

Варіант 1.

1. Філософські засади функціонування державної служби

2. Інституційний механізм управління державною службою.

3. Характеристика видів державної служби.

4. Цілі, функції, принципи державної служби в Україні та країнах ЄС.

5. Конституційно-правові засади державної служби

6. Суть і особливості державної служби як соціального інституту.

7. Характеристика статусу, кар’єри, посади державного службовця..

8. Характеристика державно-службових відносин.

9. Права та обов’язки державних службовців.

10.Обмеження та особливості юридичної відповідальності державних

службовців, пов’язані із перебуванням на державній службі.

11.Поняття державної кадрової політики та інструменти її реалізації.

12.Механізм проведення атестації кадрів.

13.Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

14. Способи заміщення посад.

15.Поняття та суть просування державного службовця по державній службі.

Механізм присвоєння категорій та рангів.

16.Класифікація посад державних службовців

17.Особливості зарахування до державного кадрового резерву.

18.Методи регламентування посадових обов’язків

19.Обчислення стажу державної служби.

20.Особливості оплати праці, гарантії та заохочення державних службовців.

21.Контроль у системі державної служби.

22.Особливості роботи по сумісництву працівників державної служби.

23.Механізм проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних

службовців.

24.Порядок проведення службового розслідування.

25.Механізм стажування державного службовця

 

Варіант 2

Тема курсової роботи: Державна служба в зарубіжних країнах (країна обирається на літеру відповідно до першої літери прізвища магістранта).

У роботі необхідно розкрити законодавче регулювання, організацію діяльності інституцій державної служби, вимоги до претендентів та особливості проходження держслужби, статус та соціальний захист державного службовця)<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Визначення можливих втрат людей у вогнищі хімічного ураження | Организация выполнения дипломной работы.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 260 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © Иосиф Бродский
==> читать все изречения...

830 - | 748 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.