Жабық жүйенің артықшылығы мен кемшілігі
Лекции.Орг

Поиск:


Жабық жүйенің артықшылығы мен кемшілігі
Ерекшеліктері:

а) ыстық сумен жабдықтау қондарғысына түсетін құбыр суының жылу желісінде айналатын судан гидравликалық оқшаулығы.Осының арқасында ыстық сумен жабдықтау қондырғысына түсетін ыстық судың тұрақты сапасы қамтамасыз етіледі. Ыстық сумен жабдықтау қондырғысына түсетін су жылыту құралы мен желіге баратын шлам,тұнба, коррозиялық қалдықтармен ластанбайды;

б) ғимаратқа енгізуден сужинағыш кранға дейін құбыр суының қысқа өту жолының арқасында ыстық сумен жабдықтау жүйесінің қарапайым санитарлы бақылау;

в) жылуландыру жүйесінің үстеме шығыны арқылы жүзеге асатын тұрақтылығының қарапайым бақылауы.

Кемшіліктері:

а) ыстық сумен жабдықтаудың абонентті енгізулерді тасымалдау мен қондырғыларының су қыздырғыш құрылғысынан күрделілігі;

б) ғимаратты ыстық сумен жабдықтау жүйесіндегі коррозия,оған оттегіден тұратын қыздырылған құбыр суы түседі;

в) жылу енгізуінде ыстық сумен жабдықтау қыздырғышында құбыр суының жоғарғы кермектігі кезінде қақтың болуы.

Бу жүйесі

Жылумен жабдықтаудың орталықтандырылған бу жүйесі өндірістік аудандарда қолданылады. Қалаларда оларды қолайсыз жер беті кезінде рационалді қолданады (геодезиялық белгілердің үлкен айырымы,жыралардың бар болуы т.с.с), сонымен қатар елдің оңтүстік аудандарында жылыту периодының ұзақтығы көп емес және жылутасығышқа санитарлы гигиеналық талаптарды азайтуға болады.

Бу жүйесі екі түрде болады: а) қайтарумен және б) конденсатты қайтарусыз.

Өндірістік жылуландыру практикасында конденсатты қайтаруымен бірқұбырлы бу жүйесі кеңінен қолданылады, 10 суретте көрсетілген.

Бу ЖЭО дан немесе аудандық қазандықтан буқұбырына I түседі, сол бойынша жылу тұтынушыға түседі. Конденсат жылу тұтынушыдан конденсат құбырға II қайтады. Кондесат абонентте орнатылған конденсат сорғысының қысымымен қайтады.

10 суретте жылутұтынушы абоненттің әртүрлі қосу схемасы көрсетілген. Бу желісіне абоненттік қондырғыны қосу схемасы бұл қондырғының құрылымына байланысты.

Егер бу абоненттік қондырғыға мүлтіксіз берілген болса, онда қосу тәуелді схема бойынша жасалады (сурет 10, А түйіні). Бу буқұбырынан қыздыру құралына 1 түседі, бутүзілуге жасырын жылу береді және конденсацияланады. Конденсат конденсат апару 2 арқылы өтіп және бакка 3 жиналады, конденсат сорғымен 4 станцияға кері конденсат құбырмен қосылады. Оған конденса тқұбырдан конденсаттың түсуінен қондырғының қорғанысы үшін сорғыдан кейін 4 кері клапан орнатылған.

Желдету қондырғыларының булық ауа қыздырғыштары және ауаны кондициялаудың жүйесі желiге сол сияқты қосылады. Егер буы қондырғыға тiкелей беру мүмкiн емес болса, онда қосылу тәуелсiз сұлба бойынша (10-шi сурет, түйiн және) жылу алмастырғыш арқылы жүргізіледi. Б сұлбасы тәуелсiз сұлба бойымен бу желiсіне 5-шi бу - су жылытқыштың қолдануымен қосылған жылыту су жүйесін көрсетеді. Су жылыту жүйесінде айналатын айналатын бу-су жылытқышта бу суды қыздырады. Сорғы арқылы конденсат өткізгішпен II жылу көзіне қайта жүктелетін, конденсат бөлгіш арқылы жылытқыштан конденсат багiне төгіледі. Су жылытудың жүйесiнде жылутасығыштың айналымы сорғы 6 арқылы пайда болады.

I – буқұбыры; II - конденсатқұбыр; III – құбырдағы су; IV – компрессор; А –жылытудың бу жүйесі; Б – бу сулы қыздырғышпен жылытудың су жүйесі; В –су булы қыздырғышпен ыстық сумен жабдықтау жүйесі; Г –конденсатты қайтарумен будың технологиялық тұтынушысы; Д –конденсатты қайтарумен бусорғылау компрессорының буды технологиялық тұтыну жүйесі; pН –компрессор алдындағы бу қысымы; рС –желідегі бу қысымы;

————бу; — — — — конденсат

 

Сурет 10. Конденсатты қайтарумен бу жүйесі

 

В сұлбасында Б сұлбасы сияқты бу-су жылыту қолданылуымен, ыстық сумен қаматмасыз ету жүйесіне қосылу көрсетілген.

Технологиялық тұтынушылырдың қажеттілігінен желідегі бу қысымы аз болса, будың технологиялық тұтынушылары сығымдағыш қолданумен (10 шы сурет, Д сұлбасы) немесе тiкелей жинақтайды (10-шi сурет, Г сұлбасы).

Ондай жағдайда, бу қысымы бу желісіндегі жеке абонентпен талап ететiлетін қысым төмен болса, ол сығымдағыш көмегiмен абоненттерде жасанды жоғарылатылуы мүмкiн. (10-шi сурет) Электр қозғалтқыштан жетекпен Д сұлбасы бойынша бу жылу желiсiнен механикалық сығымдағышқа (поршень, ротациялық немесе центрден тепкiш) келеді. Бу сығымдағышта рн қысымнан рс-ға дейн қысылады. Қысылған бу сығымдағыштан тұтынушының қондырғысына түседі.

Ыстық сумен жабдықтау немесе технологиялық үдерiстiң шарттарына арналған конденсаттың тазалығының сақтауын қиыншылығы үшiн абоненттiк қондырғыларда кейбір жағдайда конденсатты қолданғанда ЖЭОға конденсатты қайтармауы мүмкін. Конденсаттың қайтарудан бас тартқан жағдайда жылу желісі (конденсат өткiзгiш есебiнен) оңайланады және арзандатады және абоненттiк қондырғылар (шалағай жылытуын алмастыруы есебiнен араластыратын) және электр энергиясын қайта жүктеу үнемделеді. Конденсаттың шығыны станциялық су дайындау өнiмдiлiгінің көбеюiмен өтелсе, онда станцияның бастапқы бағасы өседі және қазандықтардың үрлеуінің үлкейуінен қазандық шығыны да үлкейеді.

11 суретте конденсаттың қайтаруынсыз бу жүйесі көрсетілген. Бұл сұлба бойынша ыстық сумен жабдықтау үшiн тұтынушыда, конденсат жергiлiктi жерлерде пайдаланады. Осы жағдайда желi оңайланады, бiрақ ЖЭОға немесе бу аудандық қазандығында қазандықтар үшін қоректiк судың дайындығы үшін қуатты қондырғы құрастыруы керек.
А сұлбасында (11-шi сурет) тұрмыстық мақсаттар үшiн ыстық судың тұтынушыларын бiр уақытта жабдықтаумен сумен жылытудың жүйесiн бу желiсіне тiкелей қосу көрсеткен. бiр уақытта бумен су жылыту кері магистральды жылыту жүйесінен суды сору көмегімен бу бу өткізгіш арқылы сорғалап ағатын инжекторға 1 түседі. Инжекторда 1 судың жеткiлiксiз қыздыруында, әдетте сыртқы ауаның төмен температураларында қолданатын инжектор 2 жұмысқа қосуға болады. (сыртқы температуралар үлкен күйiнделер) аз жылулық жүктемелер кезеңдерінде, суды қосымша қыздыруы керек емес болса, ағынды жылытқышқа бу берілмейді.

Б сұлбасында (11-шi сурет) бумен жылытудың жүйесi және ыстық сумен жабдықтау үшiн конденсатты пайдаланудың қосылуы көрсетілген. Конденсат қыздыру аспаптарынан конденсаты бөлгiш КО арқылы шоғырлағышқа және одан ыстық сумен жабдықтау жүйесiне түседі.

Будың төмен қысымында ғимарат асында қондырылады Шоғырлағыш және конденсат оған өз ағысымен ағып жиналады. Ыстық сумен жабдықтаудың жүйесiне конденсаттың беру үшiн сорғы пайдаланылады. Бұл сұлба бойынша бу желісіне желдету жүйесінің калориферлі қондырғылары және технологиялық жабдық қосылуы мүмкін.

А – ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесінің және пароинжекторлық қосылысының су жылыту жүйесі, Б - бу жылыту жүйесі және ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесі, В – құйынды жылытқышы бар ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесі, I – бу өткізгіш, II – су өткізгіштегі су

 

Сурет 11. Конденсат қайтуынсыз бу жүйесі

 

В сұлбасында (11-шi сурет) ағынды жылытқыш (эжектор )көмегiмен ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесiнің бу желiсіне қосылуы көрсетілген. Эжекторға бу және су жүргiзетiн су түседі. Жылытылған су шоғырлағышқа және одан ыстық сумен жабдықтау жүйесiне түседі. Бұл сұлба бойынша судың температураның реттеу үшiн барботажды тәсiлмен, яғни буды суға жіберу арқылы бакте судың қосымша жылыту тiкелей мүмкiн.

Бу өткігіщте будың ағып кетулерiнің әр түрі, қазандардағыны будың үрлеуi, ЖЭОда конденсат шығынының орнын толтыру үшін (ХВО ) химия суды тазарту қарастырылады. Су тазартудың сұлбасы бастапқы судың сапасы және қазандарды қоректендіру үшiн суда көрсетiлетiн талаптарға байланысты таңдайды. Одан басқа, конденсаттың сапасы және қайтарылатын саны назарға алынады. Мысалы, кейбір жағдайда ластанған конденсаттың сапасын мына құрылғыларды қолдану арқылы жақсартуға болады, мысалы майды құрту, оксил темирден конденсатқа түскен қойылма материалдады құрту және тағы басқа.

Химиялық су тазартуда су дайындау тәсілінің бу қазандығын қоректендіру үшін, жылу желілерін қоректендірудегі су дайындау тәсілінің айырмашылығы судан ерітілген тұздың, газдың және темір оксидтерінің шетке толық жойылуы.

Дата добавления: 2016-12-03; просмотров: 927 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.