Лекции.Орг


Поиск:
Тема 7. Ґендер, вік, професія, праця і проблеми громадського здоров’я
 

План

1. Особливості проблем здоров’я дітей, жінок і чоловіків репродуктивного віку в Україні та світі.

2. Проблеми соціально-медичного характеру людей похилого віку та їх вплив на стан здоров’я населення.

3. Професійне здоров’я як соціальна проблема.

 

 

Запитання для самоперевірки:

1. Щодо яких професійних деформацій доводиться вести профілактику фахівцям соціальної сфери?

2. Які вам відомі засоби попередження професійного вигоряння фахівців соціальної сфери?

3. Чи є відмінності проблем здоров’я жінок і чоловіків? В чому вони полягають?

Література:

1. Гойда Н. Г., Жилка Н. Я. Репродуктивне здоров’я (ситуаційний аналіз) // Мед.-соц. проблеми сім’ї. – 2003. – № 2 (8). – С. 3–14.

2. Демографічна криза в Україні: проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії /За ред. В. Стешенко. – К., 2001.

3. Моисеенко Р. О. Охрана здоровья матерей и детей в Украине: проблемы и перспективы// Здоровье женщины. – № 3 (15). – С. 8 –16.

4. Клос Л. Є. Здоров’язберігаючі технології у соціальній роботі: проблема підготовки майбутніх фахівців / Л. Є. Клос // – Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Зб. наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – № 3. -- С. 226–230. – Бібліогр.: 230 с.

5. Клос Л. Є. Соціальна геронтологія: метод. вказівки [для студ. спеціальності “соціальна робота” вищ. навч. закл.] / Л. Є. Клос. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 36 с. – Бібліогр.: С. 32–34.

6. Кундієв Ю.І. Професійна захворюваність в Україні в динаміці довгострокового спостереження / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна // Укр. журн. з пробл. мед. праці. – 2005. – № 1. – С. 3 – 11.

7. Кундієв Ю.І. Професійне здоров’я в Україні та шляхи його покращення / Ю.І. Кундієв, А. М. Нагорна, В.І Чернюк // Журн. АМН України. – 2007. – Т. 13. – №3. – С. 464 – 475.

8. Лібанов Е.М. Низька тривалість життя населення – основний прояв тотальної демографічної кризи в Україні / Е.М. Лібанов // Журн. АМН України. – 2007. – Т. 13. – №3. – С. 411 – 447.

9. Програма здоров’я жінок України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.kr.ua/novini/kontr.html

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Під час підготовки відповіді на перше питання необхідно визначити і проаналізувати рівень поширених захворювань серед дітей, жінок і чоловіків. Зверніть увагу на проблему материнської та малюкової смертності. З’ясуйте, які фактори впливають на здоров’я жінок. Розгляньте положення Програми "Здоров’я жінок України". Розкрийте проблеми чоловічого здоров’я. Подумайте, хто більше приділяє уваги своєму здоров’ю – чоловіки чи жінки? Визначте, які фактор впливають на здоров’я чоловіків.

Готуючи відповідь на друге питання практичного заняття необхідно звернути увагу на проблеми, з якими стикаються люди похилого віку в першу чергу. Поясніть взаємозв’язок зміни соціального статусу людини поважного віку із виникненням психологічних і медичних проблем. Подумайте, яким чином проблеми соціально-медичного характеру людей похилого віку впливають на стан здоров’я населення в державі.

Підготовка відповіді на третє питання практичного заняття передбачає з’ясування визначення і змісту професійного здоров’я населення. Подумайте, чи є професійне здоров’я актуальною соціальною проблемою і ознакою успішної діяльності людини. Проаналізуйте стан професійного здоров’я людей різних професій (учителі, управлінці, лікарі, соціальні працівники, шахтарі та ін.). Вкажіть, до чого можуть призвести негативні наслідки професійного здоров’я? Охарактеризуйте стан професійного вигорання людини. Визначте, які існують програми зміцнення професійного здоров’я? Розкрийте зміст поняття професійна деформація.

 

Тема 8 Психічне здоров’я населення. Стрес як головний соціальний чинник захворювань в XXI столітті

План

1.Стрес. Сучасні концепції стресу. Механізми формування стресу. Дистрес. Причини і прояви стресу.

2. Професійний стрес. Поведінкові, інтелектуальні, емоційні та фізіологічні прояви професійного стресу. Постійний стрес, пов’язаний з роботою. Рекомендації стосовно запобіганню стресів.

3. Стресогенні фактори і здоров’я населення.

 

Література:

1.Авельцева Т. П., Басюк Т. П., Безпалько О. В., Журавель Т. В., Зимівець Н. В. Основи громадського здоров`я: теорія і практика: навч.-метод. посібник / Український фонд «Благополуччя дітей»; Центр з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи АПН України; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка /О.В. Безпалько (ред.). —Ужгород: Патент, 2008. —322c.

2.Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола; Заг. ред. А.Й. Папської. —К., 2002. —164 с.

3.Мартыненко А. В. Медико-социальная работа. — М.: Наука, 1999. — 240 с.

4.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. К.: Вища школа. –1982. 272 с.

5. Журавлева И. В. Отношение населения к здоровью. — М., 1993.

9.Жуков Г.М., Ринда Ф.П. Практичні та теоретичні аспекти управління здоров’ям населення // Охорона здоров’я України. –2002. –No1. –С. 32-35.

10.Задачи по достижению здоровья для всех: Европейская политика здравоохранения (пересмотр 1991 г.).

11.Зборовский Э. И., Гракович А. А. и др. Возможности оцен-ки и снижения риска неинфекционных заболеваний. —Минск, 2000.—171 с.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 467 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

757 - | 700 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.