Лекции.Орг


Поиск:
Кретинизм. сипатталады.
| балаларда қалқанша бездің функциясының төмендеуімен+

| ересектерде қалқанша без қызметінің төмендеуімен

| аденогипофиздің гиперфункциясымен

| аденогипофиздің гипофункциясымен

| балаларда тимус қызметінің төмендеуімен

443~Эндемиялық зобқа... тән.

| қоршаған ортада йодтың жетіспеушілігінен қалқанша бездің үлкеюі+

| қалқанша безінің гиперфункциясы

| қалқанша безде гормондардың бөлінуінің төмендеуі

| қалқанша безде гормондардың бөлінуінің жоғарылауы

| қалқанша бездің атрофиясы

444.~Инсулиннің әсер ету механизмі –...

| мембрана бетінде арнаулы рецепторлармен байланысады.+

| жасуша ішіне енуі және генетикалық аппаратқа әсер етеді.

| фосфодиэстеразаны белсендіреді және жасушада цАМФ деңгейін төмендетеді.

| аденилатциклазды механизм арқылы әсер етеді.

| жасуша мембранасының пермеазасына әсер етеді.

445~Қалқанша маңы безінің гормондары химиялық табиғаты жағынан... жатады.

| ақуыз-пептидке+

| аминқышқылдарының туындысына

| стероидқа

| гликопротеидке

| нуклеопротеидке

446.~Тағамда Са жетіспеушілігі... түзілуін арттырады.

| паратгормонның+

| инсулиннің

| вазопрессиннің

| кальцитониннің

| кортизолдың

447.~Паратгормонның құрылымы –... болып табылады.

| ақуыз+

| полинуклеотид

| стероид

| аминқышқылы

| гликолипид

448~ Билирубин … түзіледі.

| бауырда+

| эритроциттерде

| бас миында

| бұлшықетте

| сүйек ұлпасында

449.~Бауырда дәрілік заттарды залалсыздандыру... көмегімен жүреді.

| микросомальды тотығу және коньюгация+

| гидролиз және протеолиз

| фосфорлану және дефосфорлану

| трансаминдену және дезаминдену

| гликолиз және изомерлену

450.~Гипоальбуминемия …ауруы кезінде пайда болады.

| бауыр+

| асқазан

| жүрек

| бүйрек

| өкпе

451.~Бауыр қызметі бұзылғанда... өзгермейді.

| амилаза концентрациясының артуы+

| тікелей емес билирубиннің концентрациясының артуы

| глюкоза концентрациясының артуы

| альбумин концентрациясының төмендеуі

| мочевина концентрациясының төмендеуі

452.~Бауырдың майлануына … аминқышқылының жетіспеуі алып келеді.

| метионин+

| триптофан

| цистеин

| тирозин

| треонин

453.~Улы заттарды залалсыздандыруға қатысатын ферменттер... орналасқан.

| эндоплазмалық торда+

| рибосомада

| лизосомада

| митохондрияда

| Гольджи аппаратында

454.~Бауыр ауруын анықтаудың диагностикасында … мөлшерін анықтау қолданбайды.

| жалпы ақуыздардың+

| АЛТ

| билирубиннің

| гистидазаның

| мочевинаның

455.~Қалқанша безінің гиперфункциясының бір белгісі -...

| Базедов ауруы.+

| гипотиреоидизм.

| қант диабет.

| Иценго-Кушинг синдромы.

| Дауна синдромы.

456.~Қалыпты жағдайда қандағы ақуыздың мөлшері –... г/л құрайды.

| 60-70+

| 10-20

| 20-30

| 30-40

| 50-60

457.~Антиденелік қасиетке... ие.

| гамма-глобулин+

| альфа1-глобулин

| альфа2-глобулин

| бетта-глобулин

| альбуминдер

458.~Гамма глобулиннің төмендеуі... байқалады.

| ағзаның қорғаныштық қызметі төмендегенде+

| осмостық қысым қалыпты жағдайда

| осмостық қысым төмендегенде

| қан мөлшері төмендегенде

| қан мөлшері жоғарылағанда

459.~Эритроциттерді энергиямен.... қамтамасыз етеді.

| гликолиз+

| гликогенолиз

| глюкозаның аэробты ыдырауы

| гликонеогенез

| май қышқылдарының тотығуы

460.~Гем биосинтезінің бірінші сатысы –... жүреді.

| митохондрияда+

| ядрода

| цитоплазмада

| Гольджи комплексінде

| рибосомада

461~ Бауырда... процесі жүрмейді.

| кетонды денелердің тотығу+

| холестерин түзілу

| кетонды денелер түзілу

| фосфолипидтер түзілу және ыдырау

| ТӨТЛП, ТТЛП түзілу

462.~Микросомальді тотығудың индукторы-фенобарбиталдың әсер ету механизмі–...

| ақуыздардың синтезін жоғарылатады.+

| цитохромның белсенділігін жоғарылатады.

| улы заттардың ерігіштігін арттырады.

| дәрілік заттардың гидроксилденуіне қатысады.

| цитохромдардың ерігіштігін арттырады.

463.~Микросомальды тотығудың субстраты болып табылмайтын заттар:

| полярлы қосылыстар+

| стероидты гормондар, холестерин

| қанықпаған май қышқылдары

| ксенобиотиктер

| полярсыз қосылыстар

464.~Бауыр, көкбауыр және қызыл жілік майында темірдің депосы қызметін … атқарады.

| ферритин+

| церулоплазмин

| трансферрин

| сидерин

| апоферритин

465.~Көмірқышқыл газымен байланысқан гемоглобин... деп аталады.

| карбгемоглобин+

| оксигемоглобин

| циангемоглобин

| метгемоглобин

| карбоксигемоглобин

466.~Дәрілік препараттар ағзадан жиі жағдайда зәрдің құрамында...

| өзгермеген формада немесе суда еріген метаболит түрінде бөлінеді.+

| СО2 және Н2О түрінде бөлінеді.

| майда еріген метаболит және ерімейтін тұздар түрінде бөлінеді.

| суда еріген ақуыздармен комплекс түрінде бөлінеді.

| бөлінбейді

467.~Этанолдың модификациялануының бірінші фазасында... түзіледі.

| ацетальдегид+

| метанол

| формальдегид

| этиленгликоль

| этилацетат

468.~Дәрілік заттарды залалсыздандырудың екінші кезеңі:

| коньюгация+

| элиминация

| ыдырау

| химиялық түрлену

| сіңірілу

469.~ Дәрілік заттарды залалсыздандырудың бірінші кезеңі:

| химиялық түрлену+

| коньюгация

| ыдырау

| элиминация

| сіңірілу

470.~Әлсіз қышқылды дәрілер (стероидты емес, антиревматикалық)... күйінде жақсы сіңіріледі.

| төменгі рН+

| жоғары рН

| бейтарап рН

| әлсіз қышқылды рН

| рН-қа тәуелсіз

471.~Организмде судың негізгі рөлі –...

| заттарды еріткіш, құрылымдық.+

| термореттеуге қатысады, ферменттік.

| реттеуші.

| тек гидролиз реакцияларына қатысады.

| энергия көзі болып табылады.

472. ~Организмде минералды заттардың негізгі маңызы –...

| құрылымдық қызмет атқарады, қанның буферлі жүйелерінің түзілуіне қатысады.+

| бейорганикалық катализаторлар болып табылады.

| жәй ақуыздардың құрамына кіреді.

| липидтердің тасымалдануына қатысады.

| энергия көзі болып табылады.

473.~Гормондық сигналды жасуша ішіне беру... арқылы іске асырылады.

| цАМФ, цГМФ+

| цГМФ, цУМФ

| цАМФ, цТМФ

| цГМФ, цТМФ

| цАМФ, цУМФ

474~ Инсулиннің ең негізгі әсері:

| аминқышқылдары, нуклеотидтер, глюкоза үшін цитоплазмалық мембрананың өткізгіштігін жоғарлату.+

| май ұлпаларында липолизді арттыру

| БМҚ бетта-тотығуын күшейту.

| анаболиттік реакцияны жылдамдату, өткізгіштікті төмендету.

| липидтер, көмірсулар, ақуыздар ыдырауын күшейту.

475~ Қант диабеті кезінде... жоғарылайды.

| кетонды денелердің синтезі, қандағы глюкозаның деңгейі+

| май ұлпаларындағы липогенез, қандағы глюкозаның деңгейі

| май қышқылдарының, кетонды денелердің синтезі

| қанда фруктозаның деңгейі, ақуыз синтезі

| ақуыздар, липидтер синтезі

476~ Бауыр зат алмасуда орталық орын алады, өйткені... қызметтері тән.

| реттеуші-гомеостатикалық, депонирлеуші, антитоксиндік+

| стеркобилин түзу, өтті түзу және бөлу

| өт, несеп, нәжіс пигменттерін түзу

| минералды алмасуды реттеу

| қанның рН-н реттеу

477.~Бауырда ақуыз шіруінің улы өнімдерін заласыздандыру... жолдармен жүреді.

| тотығу, коньюгация+

| декарбоксилдену, коньюгация

| тотығу, тотықсыздану

| конъюгация, дезаминдену

| фосфорлану, дегидратациялану

478~Бауырдың детоксикациялану қызметінде... цитохромы үлкен рөль атқарады.

| Р450+

| С1

| А

| В

| А3

479.~Өнімді гиперазотемия... кезінде байқалуы мүмкін.

| күйікте, травма+

| гипотиреоз

| бүйрек ауруы

| несеп шығару жолдарының ауруы

| жүрек-қантамыр жеткіліксіздігі

480.~ Қан плазмасының қалдық азоты – бұл... азоты.

| ақуыз алмасуының аралық және соңғы өнімінің+

| ақуыз-ферменттердің

| креатин және креатининнің

| ақуыздардың

| аспарагин және глутаминнің

481.~ Қан плазмасының азотсыз органикалық заттарына... жатады.

| көмірсулар, липидтер және олардың алмасу өнімдері+

| хиломикрондар және липопротеидтер

| глюкоза, кетонды денелер және креатинин

| ПЖҚ, БМҚ және кининдер

| ТӨЖЛП, ТТЛП, БМҚ, гиппур қышқылы

482.~Диспротеинемия дегеніміз – қан...

| плазмасының ақуыздық фракцияларының ара қатынасының өзгеруі.+

| плазмасында ақуыздардың мөлшерінің көбеюі.

| плазмасында аномальды ақуыздардың пайда болуы.

| плазмасының ақуыздарының азаюы.

| плазмасында аномальды ақуыздардың болмауы.

483.~Алкалоз дегеніміз –...

| сілтілі өнімдер мөлшерінің артуы.+

| қышқыл өнімдер мөлшерінің азаюы.

| қышқыл өнімдер мөлшерінің артуы.

| сілтілі өнімдер мөлшерінің азаюы.

| қанның рН өзгермейді.

484.~Оксигемоглобиннің өкпеде түзілуіне қажетті факторлар –...

| жоғарғы рО2, төмен рСО2, әлсіз қышқылдық орта, төмен температура.+

| төмен рО2, төмен рСО2, төменгі температура, қышқылдық орта.

| жоғарғы рО2, жоғары рСО2, жоғары температура.

| жоғарғы рО2, қышқыл орта, төмен рСО2.

| төмен рО2,жоғарғы рСО2, төмен температура, сілті орта.

485.~Гемоглобиннің патологиялық туындыларына... жатады.

| карбоксигемоглобин, метгемоглобин+

| оксигемоглобин, карбгемоглобин

| карбгемоглобин, карбоксигемоглобин

| метгемоглобин, оксигемоглобин

| гликозилденген гемоглобин, карбгемоглобин

486~ СО2 тура емес тасымалдануы кезінде... түрінде тасымалданады.

| KHCO3+

| HвN - COOH

| HвCO2

| МnCO3

| CaCO3

487 ~ АТФ-азаның белсенділігін... түзілуі арттырады және бұлшықет жиырылуына қажетті энергияның бөлінуін іске асырады.

| актомиозиннің+

| Са-дің миозинмен комплексінің

| Са-дің актинмен комплексінің

| Са-дің глобулинмен комплексінің

| актиннің бос түрінің

488~ Бұлшықетте энергия көзі ретінде... пайдаланылады.

| АТФ+

| креатинин

| креатин

| АМФ

| АДФ

489.~Миофибрилдің жиырылғыш ақуыздарына... жатады.

| миозин және актин+

| тропомиозин, тропонин

| нуклеопротеидтер

| коллаген, эластин

| миоглобин

490.~Бұлшықет ұлпасында АТФ... ресинтезделінеді.

| креатинфосфаттан+

| фосфопиридоксалдан

| казеиннен

| фосфолипидтерден

| гексозофосфаттардан

491.~ Несептің қалыпты компоненттері:

| креатинин, несеп қышқылы+

| аминқышқылдары, ақуыздар

| ақуыз, несеп қышқылы

| несеп қышқылы, глюкоза

| ақуыз, мочевина, креатин.

492.~ Несептің қалыпты жағдайдағы түсі... пигментінің болуына байланысты.

| стеркобилин+

| биливердин

| билирубин

| уробилин

| Нв

493~Несептің патологиялық компоненттері:

| кетонды денелер, глюкоза, билирубин, қан+

| глюкоза, билирубин, несеп қышқылы, аминқышқылдары

| глюкоза, билирубин, мочевина, аминқышқылдары, қан

| билирубин, мочевина, аминқышқылдары, кетонды денелер, эритроциттер

| мочевина, липидтер, кетонды денелер, несеп қышқылы, эритроциттер

494~Гемоглобинурияны гематуриядан... ажыратуға болады.

| тек несептің тұнбасын микроскоппен көру арқылы+

| тек бензидинді сынамамен

| спектроскоп көмегімен

| бензидин сынамасы және несептің тұнбасын микроскоппен көру арқылы

| несептің түсімен

495. ~ Дәнекер ұлпасының жасушааралық заттарының негізгі компоненттері:

| коллаген, гликозаминогликандар+

| альбуминдер, глюкоза

| ДНҚ, РНҚ

| глобулиндер, гликоген

| гистондар, липидтер

496.~ Сүйек ұлпасының арнайы ферменттері болып табылады:

| сілтілік фосфатаза және пирофосфатаза+

| ҮКҚ ферменттері

| альдолаза және альфа-амилаза

| ЛДГ және АТФ-аза

| фосфолипаза және холестеролэстераза

497.~Сүйек ұлпасының минералды фазасы... кристалдарынан құралған.

| гидроксиапатиттер+

| хлорапатиттер

| фторапатиттер

| карбоапатиттер

| стронций апатиттер

498.~Кальций мен фосфордың алмасуына... витамині реттеуші әсер етеді.

| 1,25 дигидроксикальциферол (кальцитриол).+

| кобаламин.

| ниацин.

| тиамин.

| фоль қышқылы.

499.~Вителин - құрамында амин қышқылдардан басқа... болатын ақуыз.

| фосфор қышқылының қалдығы+

| РНҚ

| витаминдердің туындылары

| гем

| липидтік компонент

500.~Нағыз гликопротеиндердің простетикалық тобы... құралады.

| ретсіз көмірсулық компоненттерден+

| нуклеин қышқылдарынан

| глюкозаминогликандардан

| липидтік компоненттерден

| стероидты қосылыстардан

501.~Ферменттік реакциялардың жылдамдығына... әсер етпейді.

| ферменттің молекулалық массасы+

| температура

| рН орта

| субстрат саны

| фермент саны

502~Пируваткиназа ферменті... класына жатады.

| лигазалар+

| трансфераза

| гидролазалар

| оксидоредуктазалар

| изомеразалар

503~Тыныс алу ферменттері...класына жатады.

| оксидоредуктазалар+

| гидролазалар

| трансферазалар

| лигазалар

| изомеразалар

504~НАДФ коферменті... реакциясына қатысады.

| сутекті тасымалдау+

| карбоксилдену

| трансаминдену

| декарбоксилдену

| ацилдену

505.~Тотығу- тотықсыздану реакцияларын... катализдейді.

| оксидоредуктазалар+

| лиазалар

| гидролазалар

| трансферазалар

| лигазалар

506.~Әсер ету тиімділігіне субстрат концентрациясы әсер ететін ингибитор... деп аталады.

| бәсекелес+

| бәсекелес емес

| бәсекесіз

| қайтымсыз

| спецификалық

507.~Мультиферменттік комплекс-...

| бір субстратпен белгілі бір тізбекті реакцияларды тездетеді.+

| әр түрлі субстраттты бір типті реакцияларды тездетеді.

| субстраттың концентрациясына тәуелсіз әсер етеді.

| реакцияның соңғы өнімдеріне кіреді.

| ауыр металлдар тұздармен тежелмейді.

508~Ферменттің аллостерлік орталығы - бұл …

| активаторлар және ингибиторлармен өзара әрекеттесетін, ферменттердің бетіндегі функционалды топтардың жиыны.+

| апоферменттің коферментке қосылу орны.

| субстратты қоршап, ұстап тұруға жауапты, ферменттердің бетіндегі функционалды топтардың жиыны.

| субстратты қосып алу орны.

| субстраттың қайта түрленуіне жауапты, ферменттердің бетіндегі функционалды топтардың жиыны.

509.~Қанықпаған май қышқылдарына... қышқылы жатпайды.

| стеарин+

| арахидон

| линол

| линолен

| эйкозапентан

510~ Белсенді май қышқылдарының цитозольден митохондрияның ішкі мембранасына өтуін... іске асырады.

| карнитин+

| гемоглобин

| малонил

| ацетил-КоА

| коллаген

511.~Изоферменттердің ұқсастығының негізіне … жатады.

| катализдейтін реакцияның типі+

| молекулалық салмағы

| орналасу жері

| бірінші реттік құрылысы

| ингиберлену механизмі

512.~Бұлшық еттің негізгі ЛДГ:

| ЛДГ5+

| ЛДГ1

| ЛДГ2

| ЛДГ3

| ЛДГ4

513.~Жәй және жеңілдетілген диффузия … арқылы іске асады.

| заттардың концентрациясының әртүрлі энергиясы+

| АТФ энергиясын шығындау арқылы

| молекула зарядының энергиясы

| АТФаза энергиясы

| ионды сорғыштардың энергиясы

514.~ Субстратты тотықтыратын аэробты дегидрогенеза -...

| НАД құрамды фермент.+

| цитохромоксидаза.

| НАДФ құрамды фермент.

| ФАД құрамды фермент.

| убихинон құрамды фермент.

515.~Тыныс алу тізбегінде оттегін активтейтін фермент:

| цитохром А3+

| ФАД ДГ

| НАД ДГ

| цитохром С1

| убихинон Q

516.~Тотығу реакцияларына... жатпайды.

| СО2 бөлінуі+

| сутекті тасымалдау

| электрон және протондары бөлу

| оттегіні қосу

| электрондары жоғалту

517.~С витамині – бұл... қышқылы.

| аскорбин+

| фоль

| параминобензой

| пангам

| липой

518.~ХХ ғасырда кең таралған авитаминоз-...

| цинга.+

| себорея.

| пеллагра.

| анемия.

| ксерофтальмия.

519. ~В12 витамині жетіспегенде... бұзылады.

| трансметилдену+

| дезаминдену

| декарбоксилдену

| гидроксилдену

| ацетилдену

520.~В6 витамині... синтезіне қатысады.

| кортикостероидты гормондардың+

| тиреоидты гормондардың

| жыныс безі гормондарының

| гипоталамус гормондарының

| гипофиз гормондарының

521. ~ Ұлпалық тыныс алуды цианидтер... деңгейінде тежейді.

| цитохромоксидаза+

| С цитохромы

| пиримидинді дегидрогеназа

| флавопротеидтер

| Q коэнзимі

522. ~Витаминдер-бұл...

| өмірге өте маңызды, өте аз мөлшерде керекті, төмен молекулалы органикалық заттар.+

| органикалық заттар, липидтердің туындысы.

| табиғаты ақуыздық заттар.

| көмірсулардың туындылары.

| бейорганикалық заттар.

523~ Ажыратқыштар - бұл... заттар.

| биологиялық тотығу мен тотыға-фосфорланудың қабысуын бұзатын+

| АТФ-тiң жиналуына мүмкiндiк жасайтын

| АТФ ыдырауын күшейтетін

| сiңiру жылдамдығын төмендететін

| жасушаға заттардың түсуін бұзатын

524.~Гликогенолизді... тұрақтандырады.

| адреналин және норадреналин+

| альдостерон және вазопрессин

| окситоцин және меланотропин

| инсулин

| тироксин және трийодтиронин

525. ~ В2 витаминінің құрамына... коферменті кіреді.

| флавинадениндинуклетотид+

| биотин

| никотинамидадениндинуклеотид

| тиаминпирофосфат

| придоксальфосфат

526.~ Жоғары май қышқылдары деструктивті алмасу кезінде... жолымен ыдырайды.

| бетта-тотығу+

| тотықсыздану

| гамма-тотығу

| альфа-тотығу

| декарбоксилдену

527.~ Адам организміндегі үшацилглицериндердің құрамына... моно қанықпаған қышқылы кіреді.

| олеин+

| пальмитин

| капрон

| неврон

| эрукті

528.~ Панкреатиттік липазаның қызметі -...

| тағам майларын ыдырату.+

| депонирленген майларды ыдырату.

| липопротеидтер құрамындағы үшглицериндерді ыдырату.

| протоплазмалық майларды ыдырату.

| фосфолипидтерді гидролиздеу.

529~. Өт қышқылдарының қызметіне... жатпайды.

| асқазанда НСI түзілуін күшейту+

| май қышқылдарымен комплекс түзу

| майларды эмульсияға ұшырату

| панкреатиттік липазаны активтеу

| май қышқылдарының сіңірілуіне қатысу

530~ Табиғатта ең көп таралған және тағаммен көп мөлшерде түсетін липидке... жатады.

| триглицерид+

| холестерин

| гликолипид

| фосфолипид

| сфинголипид

531.~ Гликолиз... жүреді.

| цитоплазмада+

| лизосомада

| эндоплазмалық ретикулумда

| рибосомада

| митохондрияда

532.~Глюконеогенез қанда... күшейеді.

| лактат көбейгенде+

| глюкозаның қалыпты мөлшерінде

| лактат азайғанда

| глюкоза көбейгенде

| аминқышқылдары көбейгенде

533~ Тағамның негізгі көмірсуы... болып табылады.

| крахмал+

| клетчатка

| глюкоза

| сахароза

| пентоза

534.~Ішекте майлардың қортылу процесіне... қатыспайды.

| тұз қышқылы+

| өт қышқылдары

| бикарбонаттар

| липаза

| өт пигменттері

535.~Пер-бетта-липопротеидтер негізінен... пайда болады.

| бауырда+

| бүйректе

| қан тамырларының эндотелиясында

| ішек клегейінде

| өкпеде

536.~Провитаминдер –бұл...

| витаминдердің биологиялық активті формасы түзілетін заттар.+

| витаминдердің құрылымдық аналогы.

| витаминдердің биологиялық эффектісін төмендететін заттар.

| ферменттердің кофакторы немесе простетикалық тобы.

| витаминдердің активті формасы.

537. ~ Витаминдердің биологиялық рөлі...

| алмасу процестерінің реттелуіне қатысады.+

| тіндердің құрамына қатысады.

| энергетикалық қызмет көрсетеді.

| нейромедиатор болып табылады.

| биомембрана құрамына кіреді.

538.~ Жас баланың тісінің шығуының кешіккені, ұйқысының нашарлауы, тағамға тәбеті тартпауы... жетіспеуінен болады.

| холекальциферолдың+

| рибофлавиннің

| никотинамидтің

| аскорбин қышқылының

| ретинолдың

539~ Организмге жеткілікті мөлшерде «В» тобының витаминдері... түсуі мүмкін.

| ірі тартылған ұннан жасалған тағаммен+

| жоғары сортты ұннан жасалған тағаммен

| қиярмен

| картоппен

| жұмыртқамен

540~ Науқастың ұйқысы нашарлауы, ашуланшақтық, ішек қызметінің бұзылуы, қолдың, беттің терісінің жарақаттануы, галлюцинация... витаминінің жетіспеуінен байқалады.

| никотинамид+

| аскорбин қышқылы

| рибофлавин

| ретинол

| биотин

541.~Панкреатиттік липаза... қорытады.

| үшглицеридтерді+

| көмірсуларды

| ақуыздарды

| фосфолипидтерді

| холестерин эфирлерін

542. ~Гликогенолиз деп -... айтады.

| гликогеннің ыдырауын+

| глюкозаның сүт қышқылына дейін ыдырауын

| көмірсу емес заттардан глюкозаның түзілуін

| гликоген синтезін

| глюкозаның СО2 және Н2О дейін ыдырауын

543.~Адреналин биосинтезі үшін бастапқы зат... болып табылады.

| тирозин+

| пируват

| аргинин

| триптофан

| триптамин

544.~ Лактоза қорытылғанда глюкозадан басқа... түзіледі.

| галактоза+

| фруктоза

| манноза

| рибоза

| дезоксирибоза

545.~ Катаболизмнің жалпы жолының метаболиттері... синтезіне алғы зат болып табылмайды.

| мочевина+

| глюкоза

| май қышқылдары

| гем

| аминқышқылдары

546.~ Жүрек ауруының диагностикасына... қолданылады.

| креатинкиназа+

| қышқылды фосфатаза

| каталаза

| енолаза

| амилаза

547.~Гликогеногенез қанда… кезде күшейеді.

| глюкоза көбейген+

| лактат азайған

| аминқышқылдары азайған

| глюкоза азайған

| лактат көбейген

548~Көмірсулардың пентозофосфаттық айналымы-…

| глюкозаның пентозофосфаттар түзіп тотығуы.+

| этанолдың түзілуімен сипатталатын анаэробты процесс.

| глюкоза синтезінің бір жолы.

| глюкурон қышқылының синтезінің жолы.

| гликоген түзілуі.

549.~Бұлшық ет жасушаларында жүретін анаэробтық гликолиз процесінің соңғы өнімі... болып табылады.

| сүт қышқылы+

| глюкозо-6-фосфатат

| оксалоцетат

| ацетил-КоА

| фосфоенолпируват

550. ~Кребс айналымы … жүреді.

| митохондрияда+

| рибосомада

| жасуша ядросында

| жасуша цитозолінде

| Гольджи аппаратында

551.~Анаэробты жағдайда пирожүзім қышқылы...

| лактатқа тотықсызданады.+

| глюкозаға айналады.

| тотығып декарбоксилденуге ұшырайды.

| лактатқа тотығады.

| қымыздық сірке қышқылына айналады.

552.~Аэробты жағдайда глюкозаның тотығуы кезінде түзілетін пирожүзімқышқылы...

| митохондрияға түседі және тотығып декарбоксилденуге ұшырайды.+

| организмнен шығарылады.

| лактатқа тотықсызданады.

| митохондрияға түседі және лактатқа тотықсызданады.

| этил спиртке айналады.

553.~Пентоза-фосфатты цикл... ең активті жүреді.

| бауыр және май ұлпаларында+

| бас миында және жүректе

| өкпе және бас миында

| көк бауыр және жүректе

| бұлшық ет және сүйекте

554.~Кальций мен фосфордың алмасуының реттелуіне … қатысады.

| кальцийтонин+

| альдестерон

| инсулин

| кортизол

| адреналин

555.~Биологиялық активті зат облып табылмайтын қосылыс:

| глюкоза+

| соматотропин

| адреналин

| тироксин

| кортизол

556.~Кортикостероидтардың әсер ету механизмі …

| жасуша ішінде орналасқан рецепторлармен байланысады.+

| нысана-жасушадағы сыртқы мембранада орналасқан арнайы рецепторлармен байланысады.

| циклді АМФ синтезіне әсер етеді.

| Са2+- иондарының каналдарын ашады.

| жасуша iшiнде Na+ иондарының мөлшерiн көбейтедi.

557.~ Көптеген организмдерде, соның ішінде адам және жануарлар организмдеріне... дезаминдену тән.

| тотығып+

| тотықсызданып

| гидролиттік

| жасушаішілік

| барлық түрлі

558.~Бензой қышқылын қабылдағаннан кейін гиппур қышқылының түзілуі мен бөлінуінің жылдамдығы … функциональды активтілігінен байқалады.

| бауырдың+

| жүректің

| бүйректің

| ішектің

| өкпенің

559.~Өт қышқылдарының қызметі бір түрі... болып табылады.

| майдың эмульсиялануы+

| глицерофосфолипидтер гидролизі

| үшглицеридтер гидролизі

| ұйқы безінің тежелуі

| холестерин эфирлерінің гидролизі

560.~Аминқышқылдары трансминдену кезінде … айналады.

| альфа-кетоқышқылдарға+

| альдегидоспирттерге

| биогенді аминдерге

| май қышқылдарына

| гидроксиқышқылдарға

561~ТТЛП...тасмалдануын жүзеге асырады.

| бауырдан ұлпаларға эндогенді холестериннің+

| ішектен ұлпаларға экзогенді майлардың

| холестериннің ұлпалардан бауырға

| эндогенді майлардың бауырдан май ұлпаларына

| экзогенді және эндогенді майлардың

562.~Қандағы липидтердің тасмалдаушы түріне... жатады.

| хиломикрондар, ТӨТЛП, ТТЛП, ТЖЛП+

| мицеллалар, хиломикрондар

| мицеллалар, ТӨТЛП, ТТЛП, ТЖЛП

| тек ТТЛП, ТЖЛП, хиломикрондар

| тек ТӨТЛП, ТТЛП, ТЖЛП

563~Липопротеидтердің бір-бірінен... ерекшеленеді.

| құрамына кіретін заттардың проценттік қатынасымен+

| электрофорез кезінде оң полюске жылжуымен

| сапалық құрамымен

| гидрофобты ядросы мен гидрофильді қабытының болуымен

| түзілу орындарымен

564~ Энергияның қор ретінде жиналуы, термоизоляциялық және механикалық қорғаныс қызметтері... тән.

| үшглицериндерге+

| глицерофосфолипидтерге

| сфингофосфолипидтерге және сфингомиелиндерге

| стероидтарға

| гликолипидтерге

565~ҮАГ синтезі тікелей моноацилглицеридті жолмен … жүреді.

| ішек қабырғасында+

| бауырда

| өкпеде

| ми ұлпасында

| барлық жасушаларда

566.~ ҮАГ фосфатид қышқылы арқылы синтезі … жүреді.

| барлық жасушаларда+

| бауырда

| өкпеде

| ішек қабырғасында

| ми ұлпасында

567~ Май ұлпаларының негізгі қызметі... және синтездеу болып табылады.

| ағзаны энергиямен қамтамасыз ету үшін үшглицеридтерді жұмсау, ұлпаларда жинау+

| холестерин эфирлерін жинау

| глицерофосфолипидтерді жинау

| кетонды денелерді жою

| ағзаны энергиямен қамтамасыз ету үшін гликогенді жұмсау, ұлпаларда жинау

568~ Трансаминдену процессінің маңызы... синтездеу болып табылады.

| ауыстырылатын аминқышқылдарын+

| ауыстырылмайтын аминқышқылдарын

| креатинді

| мочевинаны

| пуринді негіздерді

569~Анаболитикалық реакцияларға пайдаланылмаған амин қышқылдары... жолымен ыдырайды.

| дезаминдену, декарбоксилдену+

| дегидратациялану, дезамидтену

| гидролиздену, карбоксилдену

| карбоксилдену, амидтену

| метилдену, амидтену

570.~Аммонийгенез … қажет.

| аммиактың усыздануы және организмге маңызды катиондарды сақтауға+

| сілтілі өнімдерді нейтралдауға

| аммиактың түзілуіне

| организмнен сілтілік өнімдерді шығаруға

| пуриндік түзілу, сілтілі өнімдерді нейтралдауға

571.~Қуық безінің ауруының диагностикасы үшін... қолданады.

| қышқылды фосфатаза+

| каталаза

| амилаза

| креатинкиназа

| енолаза

572.~Эндогенді су... нәтижесінде түзіледі.

| биологиялық тотығу және тотығып фосфорлануы+

| гликоген амилолизі

| биогенді аминдердің дезаминденуі

| гликоген фосфоролизі

| аминқышқылдарының дезаминденуі

573.~Қалыпты жағдайда бүйрек арқылы тәулігіне... су бөлінеді.

| 800-1500мл+

| 600-800мл

| 350-400мл

| 200-300мл

| 2-3л

574~ Сары ауру кезінде... белсенділігі артады.

| аланинаминотрансферазаның+

| гистидинаминотрансферазаның

| аспартатаминотрансферазаның

| валинаминотрансферазаның

| серинаминотрансферазаның

575.~Гипоальбуминемия … ауруында пайда болады.

| бауыр+

| асқазан

| жүрек

| бүйрек

| өкпе

576~Цистатионурия... ақауы кезінде байқалады.

| цистатионсинтетазаның+

| метилтрансферазаның

| метиониладенозилтрансферазаның

| аденозилгомоцистеингидролазаның

| цистатионинлиазаның

577~Тікелей емес билирубинге... тән емес.

| глюкурон қышқылымен комплекс түзу+

| гем ыдырауының өнімі

| қанда альбуминмен комплекс түрінде тасмалдану

| суда ерімеуі

| диазоерітіндімен тікелей реакция

578~ Қан сарысуында альбуминнің құрамының төмендеуінде... байқалады.

| ісіну+

| фибринолиз

| қысымның жоғарлауы

| қан ұюының жоғарлауы

| эритроциттердің азаюы

579. ~ Ішектен бауырға темірді тасмалдайтын қан сарысуының ақуызына... жатады.

| трансферрин+

| ферритин

| альбумин

| преальбумин

| апоферритин

580.~Гем синтезі кезінде аралық өнімі:

| порфобилиноген+

| тетрапиррол

| аланин

| темір

| глицин

581 ~ Темір қанда... ақуызымен комплекс түрінде тасмалданады.

| трансферрин+

| церулоплазмин

| ферритин

| сидерин

| апоферритин

582~Дәрілік заттардың химиялық түрлену сатыларына... жатпайды.

| коньюгация+

| тотықсыздану

| гидролиздену

| дезалкилдену

| тотығу

583.~Дәрілік препараттарды жеке қабылдай алмау... байланысты емес.

| қоршаған ортаға+

| жасқа

| препараттың дозасына

| басқа дәрілік заттардың әсеріне

| жынысқа

584.~ Организмде препараттардың таралуына әсер етпейтін факторларына... жатады.

| тағамдану+

| липидтерде ерігіштігі

| рН мәнінің айырмашылығы

| ақуыздармен байланыса алу қабілеті

| ұлпаларды қанмен қамтамасыз ете алу қабілеті

585.~ Организмде орнитиндік айналым... жүреді.

| бауырда+

| асқазанда

| бүйректе

| бұлшықетте

| сүйек ұлпасында

586. ~ Доменді құрылысы бар ақуыздар – бұл...

| иммуноглобулиндер.+

| альбуминдер.

| гемоглобиндер.

| жиырылғыштық ақуыздар.

| фибриллярлы ақуыздар.

587.~ Ақуыздарға... тән емес.

| қыздырғанда мөлшерінің артуы+

| қыздырғанда молекуласының құрылымын сақтау

| амфотерлік қасиеті

| кристалдану қасиеті

| жартылай өткізгіш мембранадан өту қабілетінің болмауы

588. ~ Гликопротеиндер қатысында... жүзеге аспайды.

| оттегіні тасымалдау+

| май қышқылдарын тасымалдау

| моносахаридтерді тасымалдау

| аминқышқылдарын тасымалдау

| қан ұюы

589. ~ Хиломикрондар... қызмет атқарады.

| транспорттық+

| каталиттік

| реттеуші

| тіректік

| қорғаныстық

590.~ Фосфопротеидтерге... жатпайды.

| альбумин+

| овальбумин

| вителлин, фосфитин

| сүт казеиногені және ихтулин

| ихтулин

591~ Жүйке жүйесінің медиаторы болып табылады:

| адреналин+

| тироксин

| кортикостерон

| соматотропин

| инсулин

592 ~ Фосфопротеидтер молекуласында фосфор қышқылының қалдықтары... байланысқан.

| оксиаминоқышқылдарына+

| құрамында күкірті бар аминқышқылдарына

| моноаминодикарбонды аминқышқылдарына

| тізбекті аминқышқылдарына

| аминқышқылдарының амидтеріне

593.~ Нуклеопротеиндердің құрамындағы негіздік қасиет көрсететін ақуызға... жатады.

| гистондар+

| альбуминдер

| протаминдер

| глобулиндер

| глютелиндер

594~ Екі компонентті ферменттердің активті түрі... деп аталады.

| холофермент+

| апофермент

| кофермент

| кофактор

| аллостерлік фермент

595~ Трансметилдену реакциясы кезіндегі метил тобының доноры:

| S –аденозилметионин+

| S-аденозилгомоцистеин

| аденозинмонофосфат

| цистеин

| УДФ-метионин

596.~ Ферменттік катализдік процессіндегі «құлып және кілт» түсінігінің авторы:

| Э. Фишер+

| Кошленд

| Сампер

| Михаэлис

| Мeнтен

597.~ Организмдегі ферменттердің әсерінің оптималды рН ортасы:

| бейтарап+

| күшті қышқылды

| күшті сілтілі

| pH 1 - 2 жоғары

| pH 9 - 10 жоғары

598 ~ Бір молекула деңгейінде құрылымының өзгеруін катализдейтін

ферменттер... класына жатады.

| изомераза+

| оксидоредуктаза

| лиаза

| лигаза

| гидролаза

599.~ Цитохромоксидаза... орналасқан.

| митохондрияда+

| ядрода

| рибосома

| Гольджи аппаратында

| цитоплазмада

600.~ Бауырдың кетостероидтары... гормондарының өнімдері болып табылады.

| жыныс+

| қалқанша безі

| гипоталамус

| гипофиз

| ұйқы безінің

601~ Тағамда... амин қышқылдары жетіспегенде микросомалдық тотығу ферменттерінің активтілігі төмендейді.

| триптофан, метионин, фенилаланин+

| аланин, глицин, серин

| цистеин, аспарагин, глутамин

| пролин, аспартат, цистеин

| серин, аспарагин, цистеин

602.~ Микросомальдық тотығу кезінде оттегінің негізгі қызметіне... жатады.

| субстраттың құрамына кіру+

| гидрофобтық қосылыстарды синтездеу

| азотты акцептірлеу

| энергияны түзу

| СО2 түзу

603~ В12 витамині жетіспегенде... бұзылады.

| трансметилдену+

| дезаминдену

| декарбоксилдену

| гидроксилдену

| ацетилдену

604.~ Кальцитриолдың биохимиялық тиімділігі -...

| ішекте кальций және фосфаттардың сіңірілуін және сүйектен фосфаттың мобилизациясын ынталандырады+.

| сүйектен кальцийдің мобилизациясын тежейді.

| несеппен бүйрек арқылы кальцийдің экскрециясын ынталандырады.

| бүйректің дистальді түтікшелерінің кальций реабсорбциясын ынталандырады.

| кальцитониннің синтезін ынталандырады.

605.~ Дені сау адамның қанында глюкозаның мөлшері 0,1% тең. Жоғарылауы ағзадағы... гормонының бөлінуінің бұзылуын көрсетеді.

| инсулин+

| адреналин

| тестостерон

| окситоцин

| тироксин

606.~ Анаэробты тотығу … арқылы жүреді.

| субстраттан сутегіні бөлу+

| субстратқа сутегіні қосу

| сутегіге оттегіні қосу

| субстраттан СО2 – бөлу

| сутегінің асқын тотығын пайдаланып, субстраттан бөліну

607.~ Тыныс алу тізбегінде Р/О коэффициенті:

| 3+

| 22

| 4

| 2

| 1

608.~ Дегидрогеназа... реакцияларын катализдейді.

| субстратты тотықтыру+

| субстратқа суды қосу

| субстраттан суды бөлу

| субстратты тотықсыздандыру

| гидролиздену

609.~Құрамында Fe бар ферментке... жатпайды.

| фумаратгидратаза+

| цитохром С

| цитохром А3

| каталаза

| пероксидаза

610~ Альбинизмге... ақауы алып келеді.

| тирозиназа+

| тирозингидроксилаза

| фенилаланинтрансамилаза

| фенилаланингидроксилаза

| диоксифенилаланиндекарбоксилаза

611.~ … тыныс алу тізбегінің ферменттерінің ингибиторы болып табылмайды.

| 2,4-динитрофенол+

| Цианидтер

| Ротенон

| Аминобарбитал

| Антимицин

612.~ Құрамында гемі бар ақуызды кофактор-микроэлемент:

| темір+

| натрий

| магний

| калий

| кальций

613.~Тыныс алу тізбегі мен тотығып фосфорланудың ажыратқышы:

| 2,4-динитрофенол+

| қанықпаған май қышқылдары

| тироксин

| цианидтер

| дикумарин

614.~ Қанның құрамында қанттың мөлшері 10 моль/л –ге тең, диагнозы:

| қант диабеті+

| миокард инфаркті

| қантсыз диабет

| эмфизема

| гемолиттік анемия

615.~Ішекте жай көмірсулардың негізгі сіңірілу жолы:

| активті тасымалдану+

| пассивті тасымалдану

| антипорттық жолы

| мицеллалар түзу

| ЦДФ-туындыларын түзу

616.~ Асқазан-ішек жолында көмірсулардың қорытылуына... ферменті қатысады.

| амило-1,6- және олиго-1,6 глюкозидаза+

| глюкокиназа, гексокиназа

| гликогенсинтетаза

| фосфоглюкомутаза және глюкоза-1-фосфатуридилтрансфераза

| фруктокиназа және галактокиназа

617~ Гемпротеидтердің негізгі бөлігін... құрайды.

| гемоглобин+

| миоглобин

| пероксидаза

| каталаза

| цитохром

618.~ Глюкозаның аэробты тотығуының 2-сатысында түзілетін өнім:

| ацетил КоА+

| пируват

| лактат

| цитрат

| оксалоацетат

619.~ Адам организміне тәулігіне қажетті өсімдік майы... % құрайды.

| 20-25+

| 75-80

| 50-55

| 30-35

| 40-45

620~ Липидтер -... табиғаты органикалық қосылыстар.

| полярсыз еріткіштерде еритін+

| суда жақсы еритін

| бензолда ерімейтін

| күкірт эфирінде ерімейтін

| қышқылдарда еритін

621 ~ Адам организміндегі үшглицеридтердің құрамында кездесетін моно

қанықпаған май қышқылына... қышқылы жатады.

| олеин+

| пальмитин

| капрон

| неврон

| эрук

622~ Қанда кетонды денелердің жиналып қалуы... алып келеді.

| ацидозға+

| гемолизге

| цитолизге

| алкалозға

| метаболиттік шокта

623.~ Майларға тәуліктік қажеттілік (г):

| 80-90+

| 150-200

| 450-500

| 50-60

| 110-120

624.~ Организмдегі триацилглицериндердің негізгі қызметі:

| энергетикалық+

| дене температурасын қалыпты ұстау

| қорғаныстық

| пластикалық

| еріткіш

625.~ Организмнің құрылыстық-плазмалық липидтеріне... жатады.

| мембрана фосфолипидтері+

| тері асты майлары

| құрсақ майы

| сүт бездерінің майлары

| бүйрек маңы майлары

626.~ Триглицериндердің ыдырауы нәтижесінде түзілген глицерин, адам организмінде айналу жолына тәуелсіз ең алдымен...

| фосфорланады.+

| тотығады.

| тотықсызданады.

| метилденеді.

| ацетилденеді.

627.~ Этанол организмге түскеннен кейін... арқылы тез сіңіріледі.

| диффузия+

| активті тасымалдану

| булану

| арнайы тасымалдану

| эндоцитоз

628.~ Панкреатиттік липазаның әсерінен түзілетін соңғы өнімдер:

| глицерин және май қышқылдары+

| фосфор қышқылдары және азотты негіздер

| сфингозин және май қышқылдары

| азотты қосылыстар және май қышқылдары

| тек май қышқылдары

629.~ Липопротеидлипаза... активтелінеді.

| гепаринмен+

| колипазамен

| өт қышқылдарымен

| трипсинмен

| адреналинмен

630.~ Хиломикрондар... түзіледі.

| ішек жасушасында+

| бауырда

| бүйректерде

| қан тамырларының эндотелиясында

| өкпеде

631.~Тікелей емес дезаминденудің ферменттерінің коферменті... болып табылады.

| ПАЛФ, ПАМФ+

| липой қышқылы

| ФАД

| ФМН

| Q убихиноны

632~ Трансаминдену реакцияларында аминотоптардың соңғы акцепторы... болып табылады.

| 2-оксоглутарат+

| оксалоацетат

| пируват

| фумарат

| сукцинат

633.~ Коферменті селен болып табылатын глутатионпероксидаза ферменті... жүйесіне қатысады.

| антиоксидантты+

| гормондық

| қан ұйу

| тотығу

| тотықсыздану

634.~ Йод … гормондарының құрамына кіреді.

| тиреоидты+

| стероидты

| адреналин, норадреналин

| нейропептидті

| простогландинді

635~ Мыс қан плазмасында... ақуызының құрамында кездеседі.

| церулоплазмин+

| трансферрин

| альбумин

| глобулин

| селенопротеин

636.~ Цинктің көп мөлшері... эндокринді безінде кездеседі.

| қуық+

| гипофиз

| бүйрек үсті

| қалқанша

| ұйқы

637~ Экзопептидазаларға... жатады.

| А және В карбоксипептидазалар+

| химотрипсин

| эластаза

| пепсин

| трипсин

638~ Гормондар негізінен... қызмет атқарады.

| реттеуші+

| катализдік

| энергетикалық

| пластикалық

| транспорттық

639~Кортикотропты гормонның жетіспеушілігі... алып келеді.

| кортикостероидтардың өңделуінің төмендеуіне+

| гипертиреозға

| гипергликемияға

| қантсыз диабетке

| глюкозурияға

640~ Ацетилхолин... түзіледі.

| сериннен+

| аргининнен

| глутамин қышқылынан

| орнитиннен
| аспарагин қышқылынан

641~Гем синтезінің бірінші сатысының ферменті:

| дельта-аминолевулинатсинтетаза+

| бетта-аминосукцинатсинтетаза

| бетта-аминолевулинатдегидрогеназа

| бетта-аминолевулинатдегидротаза

| глицин-сукцинил КоА трансфераза

642.~ Адамның темірге тәуліктік қажеттілігі... мг құрайды.

| 10-15+

| 15-20

| 20-25

| 25-30

| 30-35

643.~ Субстратты фосфорлану... синтезі болып табылады.

| АТФ+

| АМФ

| НАДН-Н

| ФАДН-Н

| АДФ

644.~Митохондрияның матриксінің арнайы ферментіне... жатады.

| пируват ДГ+

| глутамат ДГ

| глютатионпероксидаза

| сукцинат ДГ

| ацил ДГ

645.~ Адамның көмірсуға тәуліктік қажеттілігі... грамды құрайды.

| 400-500+

| 200-300

| 20-100

| 150-200

| 100-200

646~ Гликолизге... ферменті қатыспайды.

| фосфорилаза+

| альдолаза

| енолаза

| пируваткиназа

| фосфофруктокиназа

647~ Сілекей амилазасының әсерінен полисахаридтердің гидролизінің өнімі:

| декстриндер+

| сахароза

| лактоза

| мальтоза

| глюкоза

648~ Лактоземия кезінде...

| қандағы лактозаның концентрациясының жоғарлайды.+

| мальтаза активтілігі лактазадан жоғары.

| лактаза синтезделмейді.

| амилаза синтезделмейді.

| қандағы лактозаның концентрациясы төмендейді.

649.~ Глюконеогенез реакциясына... қатыспайды.

| май қышқылдары+

| пируват

| лактат

| глицерин

| аминқышқылдары

650.~ Аэробты жағдайда 1 моль глюкоза толық тоттыққанда... АТФ түзіледі.

| 38+

| 41

| 42

| 39

| 34

651.~Тотығып декарбоксилденуге қатысатын Кребс айналымының субстраты... болып табылады.

| альфа-кетоглутарат+

| сукцинат

| ҚСҚ

| малат

| изоцитрат

652.~Цитоплазмалық НАД -тәуелді дегидрогеназаның субстраты...болып табылады.

| 3-фосфоглицеральдегид+

| пируват

| сукцинат

| изоцитрат

| малат

653.~Адам организміне құрамы бойынша... ұқсас болып келеді.

| жануар майы+

| мақта майы

| күнбағыс майы

| кунджут майы

| абрикос майы

654~ Жеті көмірсутек атомынан тұратын моносахаридке... жатады.

| седогептулоза+

| глюкоза

| манноза

| рибоза

| фруктоза

655~ Қор ретіндегі май болып табылады:

| құрсақ майы+

| тері асты майы

| сары су липидтері

| мембрана құрамындағы липидтер

| бүйрек жанындағы май

656~ Гемоглобин құрамының төмендеуі... зертханалық көрсеткіші болып табылады.

| анемияның+

| гепатиттің

| панкреатиттің

| подаграның

| күйзелістің

657~ Бүйректе буферлі жүйені... ферменті сақтайды.

| карбоангидраза+

| альдолаза

| урокиназа

| аргиназа

| ЛДГ

658~ Бүйрек ацидозы кезінде... ферментінің активтілігі жоғарлайды.

| глутаминаза+

| АлАТ

| АСАТ

| ЛДГ

| МДГ

659~ Полиурия дегеніміз- …

| тәуліктік диурез жоғарлайды.+

| несепте полисахаридтер пайда болады.

| несепте мочевина жоғарлайды.

| түнгі диурез жоғарлайды.

| күндізгі диурез жоғарлайды.

660~ Организмде семіру... пайдаланғаннан болады.

| көмірсуларды+

| жануар майын

| өсімдік майын

| холестеринді

| ақуыздарды

661~ Фруктоземияға... ферментінің жетіспеушілігі әкеледі.

| фруктокиназа+

| фосфофруктокиназа

| альдолаза

| фосфоглюкомутаза

| фруктобиофосфатаза

662~ Несепте фенилаланин... ферменті жетіспегенде пайда болады.

| фенилаланингидроксилаза+

| аргиназа

| тирозиназа

| гексокиназа

| альдолаза

663~ Кетонурия... синтезі төмендегенде байқалады.

| инсулин+

| вазопрессин

| тироксин

| окситоцин

| кортизол

664~ Гематурия... байқалады.

| несепте тас байлану ауруында+

| гипотонияда

| ацидозда

| гипертонияда

| гепатитте

665~ Тікелей билирубин несепте... пайда болады.

| өтке тас байлану кезінде+

| нефритте

| миокард инфаркт кезінде

| панкреатитте

| эритроциттер гемолизінде

666~ Протеинурия... байқалады.

| бүйрек қабынуында+

| асқазан-ішек жолының ауруында

| өкпе қабынуында

| ұйқы безінің қабынуында

| жүрек ауруында

667~ Бауырда кездесетін және бұлшықетте болмайтын көмірсу алмасуының ферменті:

| глюкоза-6-фосфатаза+

| альдолаза

| фосфоглюкомутаза

| глюкокиназа

| фосфорилаза

668~ Микросомалды тотығу кезінде бензпиреннен... заттар түзіледі.

| канцерогенді+

| активсіз

| дәрілік

| антиметаболиттік

| зиянсыз, суда еритін

669~ Микросомалды тотығудың субстраты болып табылмайды:

| полярлы қосылыстар+

| стероидты гормондар, холестерин

| қанықпаған май қышқылдары

| ксенобиотиктер

| полярсыз қосылыстар

670~ Миокард инфаркты кезінде... активтілігі жоғарылайды.

| аспартатаминотрансферазаның+

| валинаминотрансферазаның

| аланинаминотрансферазаның

| гистидинаминотрансферазаның

| серинаминотрансферазаның

671~ Адреналиннің активтілігінің төмендеуі... реакциясының көмегімен жүреді.

| дезаминдену+

| гидролиздену

| трансаминдену

| метилдену

| фосфорилдену

672~ Гликоген... мономерлері қалдықтарынан тұрады.

| глюкоза+

| аминоқышқылдары

| рибоза

| глюкоза және фруктоза

| фруктоза

673 ~ Балаларда пуриндердің қайта өңделуінің тұқымқуалайтын бұзылу жолдары... синдромының дамуын тудырады.

| Леша – Нихен+

| созылмалы шаршау

| абстиненция

| Даун

| Рейно

674~ Қант диабеті организмде... гормонының жеткіліксіз мөлшерде биосинтезінің нәтижесінде дамиды.

| инсулин+

| глюкагон

| тиреотропин

| окситоцин

| тироксин

675~ Адреналин гормоны... белсенділігін арттырады.

| фосфорилаза+

| амилаза

| гексокиназа

| гликогенсинтетаза

| нуклеаза

676~ Жай липид:

| талшықтар+

| лецитин

| кефалин

| гликолипид

| сфинголипид

677~ Фосфолипидтерге … жатпайды.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 741 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

606 - | 552 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.