Лекции.Орг
 

Категории:


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

У якій із шкіл менеджменту були вперше сформульовані принципи управління?ТЕСТ № 1

1. Назвіть теорії, які лежать в основі адміністрування:

а) науковий менеджмент Ф. Тейлора;
б) функціональний підхід А. Файоля;
в) теорія людських відносин Е. Мейо;
г) теорія раціональної бюрократії М. Вебера;
д) системний підхід.

2. Основною метою адміністративної школи управління було:
а) розробка основних принципів управління;
б) дослідження зовнішнього середовища організації;
в) дослідження соціально-психологічного клімату організації;

г) дослідження функцій управління.

3. Характеристиками бюрократичної організації (за М. Вебером) є:
а) динамічні, з колегіальним принципом ухвалення рішень;
б) виробничі, керовані харизматичним лідером;
в) ієрархічні, діяльність яких визначається встановленими процедурами і правилами.

4. Недоліками якої організації є недооцінка людського чинника, слабкий контроль за чинниками зовнішнього середовища, що змінюються, переоцінка стандартних процедур і правил.
а) бюрократичної;
б) виробничої;
в) сучасної;
г) контролюючої.

5. Визначите, досягнення якої школи управління перераховані: «Розвиток принципів управління, опис функцій управління, систематизований підхід до управління всією організацією»
а) наукового управління;

б) адміністративної

в) людських відносин;

г)системного підходу;

д) ситуативного підходу.

6. До принципів управління, розроблених А. Файолем, не відносяться:
а) єдиноначальність;
б) делегування;
в) централізація;
г) планування;
д) розподіл праці.

7. Об'єктом адміністративного менеджменту є:
а) підприємство в цілому;
б) матеріальні ресурси підприємства;

в).державна установа;
г) відносини між людьми в процесі діяльності.

8. Адміністрування носить:
а) об'єктно-орієнтований характер;
б) предметно-орієнтований характер;
в) цільовий характер;

г)підприємницький характер.

9. Видами діяльності в адміністративному менеджменті є:
а) розробка стратегії;
б) координація;
в) оперативне планування;
г) регламентація;
д) розпорядництво;
е) контроль виконання.

10. Адміністративний менеджмент виконує такі принципи:

а) економічний, політичний, адміністративний;

б) політичний, соціальний, економічний;

в) гуманітарний, ієрархічний, адміністративний.

в) Ф. Тейлор, Г. Ган, Гілберт.

11. Об'єктом дослідження адміністративного менеджменту є:

а) аналіз державного управління;

б) аналіз регіонального самоврядування;

в) аналіз місцевого самоврядування;

г) аналіз управління організацією.

12. Система адміністративного менеджменту включає в себе такі управлінські підсистеми:

а) нераціональна система управління, комплекс ринкових відносин;

б) раціональна система управління, комплекс міжринкових відносин;

в) раціональна система управління організації, раціональна система трудових відносин в організації.

13. Результатом, якого процесу управління, є скоординована діяльність всієї організації:

а) основного процесу;

б) допоміжного процесу;

в) процесу управління організацією.

Які існують підходи до адміністративного менеджменту?

а) процесний;

б) системний;

в) ситуаційний;

г) динамічний.

У якій із шкіл менеджменту були вперше сформульовані принципи управління?

а) школа наукового управління;

б) адміністративна або класична школа управління;

в) школа людських відносин і школа поведінкових наук;

г) школа науки управління або математична школа управління.

16. Планування діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування - це:

а) визначення напрямів, якісних показників тих чи інших процесів у державному апараті, функцій держави (економічних, соціально-культурних, військових, оборонних та ін.);

б) управління персоналом (добір і підготовку кадрів, роботу з особистим складом, створення необхідних умов для трудової діяльності);

в) форма прояву цілеспрямованого впливу на колективи людей, яка передбачає вироблення та постановку цілей і завдань у сфері управління.

17. Цілі адміністративно-державного управління формуються:

а) з урахуванням зовнішнього оточення адміністративно-державної системи;

б) з урахуванням зовнішнього оточення і внутрішнього середовища адміністративно-державної системи і місця в системі органів державного управління;

в) з урахуванням внутрішнього середовища адміністративної системи.

18. У процесі функціонування органами адміністрування здійснюються:

а) загальні, системозабезпечуючі;

б) адміністративні, державні;

в) ієрархічні.

19. Під адміністративним процесом розуміють:

а) визначений законом порядок виконання умов адміністративного договору;

б) визначений законом порядок здійснення процесуальних дій по розгляду адміністративних справ;

в) комплекс операцій, що виконуються в певній послідовності і взаємозв’язку для здійснення функцій управління.

Дата добавления: 2016-12-06; просмотров: 498 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.