Лекции.Орг


Поиск:
Алгашкы рулык кауымдагы когамдык биликтин ерекшеликтери кандай?
Мемлекет жане кукык теориясы пани курсынын миндеттерин атаныз?

 

мемлекеттик, кукыктык кубылыстарды зерттеуде студенттердин жуйели онтайлы адистемелерди табу жане колдану шеберлигин шындау;

 

Мемлекет жане кукык теориясынын пани?

 

мемлекет пен кукыктын кызмет етуи мен дамуынын, пайда болуынын жалпы зандылыктарын, олардын манисин, когамдагы кызмети мен багытын зерттеу

Салалык зан гылымдары?

 

кылмыстык кукык, конституциялык кукык, азаматтык кукык

Мемлекет пен кукык теориясынын аткаратын кызметтери

 

онтологиялык, адистемелик, идеологиялык

 

Кукыктык кубылыстарды зерттейтин жеке-гылыми адистер?

 

салыстырмалы, алеуметтик

Колданбалы зан гылымы?

 

криминалистика

Жалпы теориялык жане жалпы тарихи зан гылымдары?

 

мемлекет жане кукык жалпы тарихы, КР мемлекет жане кукык тарихы, мемлекет жане кукык теориясы

 

Алгашкы рулык кауымдагы когамдык биликтин ерекшеликтери кандай?

 

билик беделге, жас улкенди курмет туту (сыйлау) кагидасына жане дастурлерге, адет-гурыптарга негизделеди;

 

Алгашкы кауым когамында адамдардын минез-кулык, журис-турыстарын кандай алеуметтик нормалар реттеп отырган?

 

кауым адет-гурыптары

 

Отбасы жеке меншик жане мемлекеттин пайда болуы” деген гылыми енбектин авторы ким?

 

Ф.Энгельс

 

Мемлекеттин пайда болуы туралы келисим-шарт теориясынын басты идеясы неде?

 

мемлекет - адамдарын ортактасып, бирлесип туруы ушин оз ериктеримен келисип жасаган мамилелеринин натижеси

 

Мемлекеттин пайда болуын тусиндиретин мына илимдердин кайсысы аскан адилдикпен онын акикат барысын тусиндире алады?

 

тарихи материалистик илим;

 

Мемлекетти мемлекет теориясын зерттеу обьектиси ретинде зерттегенде, онын терен -табиги негизге алынатындарын аныктауга мумкиндик беретин философиялык санатты атаныз?

 

ман;

 

Мемлекеттерди типтерге формациялык тасилмен болуде айырымдык белгилердин кайсысы негизге алынады?

 

когамдык экономикалык формациялардын алмасуы;

 

Мононормалар кандай когамда кауымдык катынастарды реттейтин болган?

алгашкы кауым когамында

Алгашкы кауым когамындагы катынастарга тан белги нышандарды атаныз?

 

келтирилген белги нышандарын бари

 

Куштеу теориясына сайкес мемлекеттин пайда болуынын алгы шарттары?

 

тайпалардын бирин-бири жаулап алуы, кушти тайпанын гана устемдик етуи

Мемлекеттин патриархалдык теория бойынша пайда болуынын ен басты идеясы?

 

мемлекет отбасыдан, онын осип-улгаюынан пайда болады

 

Мемлекеттин пайда болуынын теологиялык теориясынын басты идеясы?

 

мемлекет кудай тагаланын ерик-ыктиярынын натижеси

Мемлекет пен кукыктын пайда болуын келисим шарт теориясымен тусиндируди усынган галымдар?

 

Г.Гроций, Г. Гоббс, Ж. Руссо, Радищев

Мемлекет пен кукыктын пайда болуынын психологиялык теориясын усынган авторлар?

 

Петражицкий, Фрезер, Тард

Аристотель, Фильмер, Михайловский мемлекет жане кукыктык пайда болуы жониндеги теориялардын кайсысын зерттеди?

 

Патриархалдык теорияны

Фома Аквинский мен Маритэн мемлекет жане кукыктын пайда болуы жониндеги кандай концепцияны (козкарастар жуйесин) жактаган?

 

Теологиялык

 

Мемлекет пен кукыктык пайда болуынын таптык теориясын усынган окилдер

 

Маркс, Энгельс, Ленин

Оте узак мерзим барысында пайда болган, адетке айналган, ауызша калыптаскан, когамнын еркимен камтамасыз етилетин ереже тартип?

 

адет-гурыптар

Гоббс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо мемлекеттин пайда болуынын кай теориясын дамытты?

 

шарт

 

Казирги заман мемлекетинин мани неде?

 

Мемлекет - алеуметтик келисимге жету институты жане жалпы игиликке жету.

 

Мемлекет адам агзасынан пайда болды жане де онын жекелеген болшектери биологиялык органдарга сай мемлекеттик органнын баскарылуында. Бул кандай теория?

 

органикалык

 

Алгашкы мемлекеттер пайда болды?

 

б.г.д. 5 мынжылдыкта

Жер бетинде алгашкы пайда болган мемлекеттер?

 

Тигр, Ефрат, Нил, Ганг атты ен улкен озендер жагалауларында

Жеке дара, букил когамнын азаматтык ерекшелигине карай байланыстыратын барлык тургындардын ресми окили?

 

мемлекет

Адамдар негизинен кандык - рулык сипатта уйымдастырылган туракты когам, адамдардын кызметтеринин бир шаруашылыкта жане ужымдаса омир суруи, бул?

 

ру

 

Мемлекетти когамнын кез-келген саяси уйымынан кандай белги нышан ерекшелейди?

 

жалпыга бирдей миндетти нормативтик-куыктык актилерди шыгаруга окилеттилигинин болуы;

Мемлекеттик биликтин ел ишиндеги басымдылыгы жане елден тыс аумактагы тауелсиздиги калай аталады?

 

мемлекет егемендиги;

 

Мемлекет егемендиги дегенимиз …..

 

мемлекеттик биликтин ишки жане сырткы саясатты оз еркимен жузеге асырудагы дербестиги мен тауелсиздиги;

 

Мемлекеттердин пайда болуы маселелерин жанаша жолмен шешудин тасилдерин корсетиниз. Оркениеттин сипаты бойынша мемлекеттер калай жиктеледи?

 

шыгыстык жане батыстык даму жолдары;

 

Агашкы кауымдык курылыстагы когамдык билик мыналардын кайсысынын муддесин билдирди?

 

букил кауымнын, когамнын муддесин;

 

Алымдар, салыктар, неше турли толемдердин болуы мемлекетгин белги нышандары ретинде кажет...

 

Саяси биликти, мемлекеттик органдарды камтамасыз ету ушин кажет (аскери органдар, полиция, барлау, абакты жане т.б.)

 

Мыналардын кайсысы егеменди биликтин бирден-бир сактаушысы болып табылады?

 

мемлекет;

 

Мемлекеттин типин корсетиниз?

 

Феодалдык

Егеменди биликтин дара устаушысы?

 

мемлекет

 

Мемлекеттин негизги белгилери?

Жалпыга бирдей ережелер жане биликтин арнайы аппараттары мен баскармалары аркылы белгили бир аумакка жайылып таралган мемлекет егемендиги;

 

Мемлекеттик биликти идеялык-адамгершилик куралдарын пайдалану аркылы, тулганын ерик-ыктиярын, бостандыгын калыптастыруга кажетти адис?

мадактау адиси

Мемлекетти баска саяси уйымдардан ажырататын белгилер?

 

жалпыга миндеттейтин нормативтик-кукыктык актини шыгару мумкиндигинин болуы;

 

Когамды баскарудын максаттары мен миндеттерин корсететин мемлекеттик кызметтин негизги багыттары тусиниги нени аныктайды?

 

мемлекеттик функция

Алымдар, салыктар, неше турли толемдердин болуы мемлекеттин белги нышандары ретинде кажет…

Саяси биликти, мемлекеттик органдарды камтамасыз ету ушин кажет (аскери органдар, полиция, барлау, абакты жане т.б.)

 

Мемлекет - бул бир таптын екинши бир тапты басып-жаншуына арналган машина атты аныктама кандай мемлекеттин тужырымдамасына тан?

таптык

 

Мемлекеттин баскару нысаны деген не?

 

мемлекеттин ен жогары биликти уйымдастырудын, жасаудын тартиби мен тасилдери;

Мемлекеттик курылыстын федеративтик тури дегенимиз….

 

курдели мемлекет, онда федералдык констиуция, зан шыгаратын, баскаратын органдар бар. Сонымен катар онын болшектеринин де оз констиуциялары, жогары зан шыгаратын, баскаратын, сот органдары болады;

Томендеги белги нышандардын кайсысы баскарудын республикалык нысанын сипаттайды?

 

елбасы мен баскада жогаргы органдардын сайланбалылыгы, олардын билигинин белгили мерзиммен шектелуи жане сайлаушылардын еркине тауелди болуы;

Елбасы сайланбалы жане аламастырылатын болып, онын билиги окилди органнан немесе сайлаушылардын еркинен туындайтын баскару нысаны калай аталады?

 

республика;

Кез келген турдеги мемлекетке кандай кызмет багыттары тан?

 

елди коргау;

 

Казакстан Республикасынын мемлекеттик курылыс нысаны

 

унитарлы мемлекет;

 

Баскару нысаны бойынша Казакстан Республикасы кандай мемлекет?

 

президенттик республика;

 

 

Казакстан Республикасынын конституциясында Казакстан Республикасы озин зайырлы мемлекет деп жариялаган. Сонда зайырлы мемлекет дегенимиз….

 

ешбир диннин устемдигин мойындамайтын, барлык диндерге бирдей карайтын алуан турли диндердин болуына жол беретин мемлекет;

 

Унитарлык мемлекет дегенимиз….

 

биртутас мемлекет, онын бирынгай турде билик ететин жане баскаратын органдары болады;

Федеративтик мемлекет дегенимиз ……

курамында дербес улттык-мемлекеттик курылымдар болатын мемлекет;

 

Мына аталган мемлекеттердин федеративтикке жататындары кайсысы?

Германия, Ундистан;

 

Мына корсетилгендердин арасынан мемлекеттин ишки кызметин корсетиниз?

алеуметтик кызмет;

 

Дуалистик монархиянын белги нышанын корсетиниз?

 

билик монарх пен парламенттин колында болады;

 

Мемлекет механизиминин уйымдастырылуы мен кызмет аткаруынын басты принциптерин атаныз?

 

халыктык билик, изгилик, билик болиниси, зандылык принципи

Федеративти мемлекеттин конфедеративти мемлекеттен айырмашылыгы неде?

 

федерация мушелеринин шектеули егемендиги болады, ал конфедерация мушелеринин егемендиги толык болады;

Мына аталган курылымдардын мемлекеттик аппаратка киретиндери кайсысы?

 

биликтин окилди органдары, баскарушы, аткарушы органдар, адил сот;

 

Когамнын саяси жуйесинде мемлекеттин алатын орны кандай?

 

мемлекет когамнын саяси жуйесинде басты орын алады;

Мемлекеттеги билик болиниси дегенимиздин билдирери не?

мемлекеттин билик тармактары тек оздеринин гана кызметтерин аткарумен бирге, бир-бирине тауелсиз болып тек кана занга багынуы;

Кукыктык мемлекеттин белгисин атаныз

 

кукыктык заннын устемдиги жане тулганын кукыктары мен бостандыктарынын акикаттыгы;

 

Кукыктык мемлекеттин негизги максаты неде?

адамнын лайыкты омир суруин жане онын еркин дамуын камтамасыз ететин жагдайларды жасау, когамнын белсенди азаматын калыптастыру;

Тежемелик жане тепе-тендик жуйесинин болуы кукыктык мемлекеттин негизги белги-нышаны. Осы принциптин магынасы неде?

кукыктык мемлекетте биликтин арбир тармактары оз кызметтерин дербес аткарады жане олар тепе-тендик механизми аркылы бирин-бири тежемелеп отырады дегенди билдиреди;

Мемлекеттерди кукыктык жане этатистик (кукыктык емес) деп жиктеудин айырымдылык белгиси неде?

 

мемлекеттин кукыкка козкарасына сайкес, ягни когамды мемлекеттин баскаруында ози колданатын нысандар мен адистер жуйесинде кукыктын алатын орнына сайкес;

Казакстан Республикасы - алеуметтик мемлекет. Бул дегенимиз…..

 

мемлекет халыктын барлык топтарын? шаруалар, жумысшылар, касипкерлер, студенттер жане тагы баскаларына да камкорлык жасайды; халыктын кедей топтары мен алеуметтик жагынан камтылмагандары мемлекеттин ерекше камкорлыгынын обьектиси болады;

 

Тулга жане букил когам бостандыгынын ен басты алгы шартын атаныз

 

меншик;

 

 

Кукыктын ен басты кызметин атап корсетиниз.

 

реттеу, коргау;

 

Кукыкты нормативтик тасил аркылы тусинудин басты идеясын корсетиниз

 

кукык - когамдык катынастарды реттейтин, ресми кужаттарда жария турде аныкталган,

Кукыктык призумциялар дегенимиз …..

 

кукыкта бекитилген зандык айгактардын бар немесе жок екендигин билдиретин болжамдар;

 

Кинасиздик призумциясы дегенимиз….

арбир азамат адал, онегели жане белгиленген зан тартиби бойынша баскаша екендиги далелденбейинше ешкандайда кинаси жок дегенди билдиреди;

Легитимдилик нени билдиреди

когамнын тиисти органынын белгиленген тартип ретимен кабылданган занына колдау корсетуи

 

Кукык беру жане зандык миндеттер жуктеу аркылы минез-кулык ережелерин бекитетин кукык нормасынын элементи калай аталады?

диспозиция;

Кукыктык нормалардын оздерине гана тан, олардын баска алеуметтик нормалардан ерекше белги-нышандарын атаныз

жалпыга бирдей миндеттилиги, нормативтилиги;

Мемлекеттик мажбурлеумен жузеге асыру мумкин болатын алеуметтик норма?

кукык нормасы;

Тиисти миндеттерди жуктейтиндерге кандай нормалар жатады?

 

кукык субьектилерине тиисти истерди аткаруды миндеттейтин нормалар;

 

Кукыктык реттеу тасилдери бойынша кукык нормаларынын турлерин атаныз

императивти, диспозитивтик, мадактайтын, усыныстык нормалар;

“Кукык нормасы - кукыктык норма принциптери ретинде” дегенимиз….

 

кукык нормасынын элементтерин анык билдиретин нормалары жок нормалар;

Техникалык нормалар дегенимиз……

 

адамдардын табигатка, техникага, ондирис куралдары мен саймандарына деген катыстылыктарын сипаттайтын ережелер;

Мемлекет таныган, зандарда жане баскалай да ереже-кагидаттарда баяндалган жалпыга бирдей миндетти журис-турыс ережеси деген аныктамага сайкес болатын угымды корсетиниз

 

зан нормасы;

Зан дегенимиз ….

ен жогаргы зан куши бар номативтик акт;

когамнын барлык мушелеринин оздеринин ерик-ыктиярлары бойынша жасаган келисими;

Мына актилердин кайсысы кукык колдану актилерине жатады

 

сот укими, шешими, жумыс берушинин буйрыгы;

Занга негизделген нормативтик акт дегенимиз….

 

катал турде занга сайкес зан негизинде, занды орындау ушин мемлекет баскару орны шыгарган, кукыктык акт;

 

Заннын ен жогаргы куши дегенимиз нени билдиреди?

зандарды мемлекеттин окилди жогары зан шыгарушы органдары кабылдайды;

Тауелсиз егеменди Казакстаннын алгашкы Конституциясы кашан кабылданды?

 

1993 ж 28 кантарда;

Кукык шыгармашылык исинин сатысын атаныз

 

зан шыгару бастамасы;

Кукык шыгармашылык принциптерин, ягни зан нормаларын жасаушы субьектиге берилген принциптерди корсетиниз

демократизм;

Кукык жуйесинин салаларга болинуинин негизги айырым белгилери кандай?

 

кукыктык реттеудин пани мен адиси;

Кукык жуйеси кандай курамдык боликтерден курылады?

 

кукык нормаларынан, кукык институттары мен кукык салаларынан;

 

“Заннын кери куши болмайды” дегенди калай тусинген жон

 

заннын куши ози кабылдаганга дейин туындаган катынастарга журмейди;

Кукык институты дегенимиз….

 

арнайы когамдык катынастарды реттейтин, орныктылыгы туракты кукыктык нормалар топтамасы;

 

Катысушылардын субьективтик кукыктары мен занда корсетилген миндеттери болатын, кукык нормалары мен занда корсетилген айгактар негизинде туындайтын, ерик-ыктиярды билдиретин когамдык катынастар” деген аныктама кай угымга сайкес келеди?

кукыктык катынастар угымына;

Кукык субьектилеринин кайсыларында кукык кабилеттилиги мен арекет кабилеттилиги бир мезгилде пайда болады

занды тулгаларда;

 

Кукык субьектисинин ерик-ыктияры мен санасынан тыс болатын занды фактини корсетиниз

 

сактандырылган муликтин табигат апатынан опат болып жойылуы;

Кукыктык катынастар объектиси деген не?

 

бул накты болмыстагы дунияуи немесе рухани игиликтер, субъективтик кукык оларды пайдаланып немесе коргап кузетуге багытталган;

Зан белгилеген айгактардын арекеттерге жататынын корсетиниз?

 

абитуренттин жогаргы оку орнына алынуы жонинде буйрыктын шыгарылуы;

Жеке тулгаларда арекет кабилеттилиги кай уакытта пайда болады?

 

занмен белгиленген жаска толганнан бастап;

Кукыктык катынастар субъектилери бойынша кандай турлерге болинеди?

 

абсолюттик, салыстырмалы;

Реттеу пани бойынша кукыктык катынастар турин корсетиниз?

 

мемлекеттик-кукыктык, акимшилик кукыктык, кылмыстык кукыктык, азаматтык кукыктык, отбасылык кукыктык, енбек жане баска да;

 

Кузиретти органдардын кукык жасау исин аяктаудагы арнайы аткарылатын ис-арекеттери, сонын натижесинде жасалаган кукык ресми кушине ие болады, сойтип зан кушине енеди” деген аныктама кайсы угымды билдиреди?

кукык шыгармашылык иси;

Мунда кукык колдану урдистеринин кандай сатысы атап корсетилген?

исти шешу жане кукык колдану актисин шыгару;

Кукыкты колдану дегенимиз……

мемлекет органдарынын накты ис бойынша аткаратын биликтик айрыкша кызмети, сонын натижесинде дербес шешимнин кабылдануы;

Кукык нормасын тусиндиру деген не?

 

бул - зан мазмунынын магнасын пайымдау;

Зан уксастыгы дегенимиз….

 

истин шешимин мазмуны жагынан ен жакын келетин кукык нормасы негизинде табу;

Зан нормаларынын кенистиктеги куши дегенимиз…..

 

кукыктык нормалардын куши белгили бир кенистикте болады;

Кукыкты жузеге асыру нысандарын атаныз?

 

сактау, орындау, пайдалану, колдану;

Кукыктык реттеудин тасилине жататындар?

 

императивтик, диспозитивтик, мадактау, усынымдык;

Кукыктык сана курлымындагы минез-кулыктык элементтерди атап корсетиниз?

 

кукыктык дуние таным, конил-куй ауандары, адамдардын оз калауындагы жане накты болмыстагы бар кукыктар жониндеги пайымдаулары;

 

Занды билмеу, зан алдында жауапты болудан босата ма?

 

жок босатпайды;

Кукыктык нигилизм дегенимиз….

кукыктын мумкиншиликтерине сенбеушилик, кукыктын кунынын, зандылыктын кадирин томендету, зандарды ескермеу, елемеу, кукыктын алеуметтик жане тулгалык кундылыктарын жокка шыгару;

Кукыктык мадениеттин негизги корсеткишин атаныз;

 

кукыкты курмет туту, кукык талаптарына сайкес арекетке дайын болу, кукыкты пайдалы кундылык ретинде багалау;

 

Кукыктык сана дегенимиз ….

 

куши бар жане тилегине сай кукыктарга адамдардын катысын билдиретин тусиниктери мен сезимдеринин жиынтыгы;

Когамнын кукыктык мадениетинин корсеткиштери?

кукык шыгармашылык исинин жане кукыкты жузеге асыру мадениеттеринин денгейи;

 

Кукыктык тартип” угымын мына аныктамалардын кайсысы дурыс билдиреди? Кукыктык тартип…..

 

зандылыкка негизделген туракты турде орныккан жане келисилген кукыктык катынастардын байланысы;

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3423 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время. © Вуди Аллен
==> читать все изречения...

584 - | 569 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.