Лекции.Орг
 

Категории:


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

в) величина показника на певну дату чи момент часу,Загрузка...

Г) обстеженням основного масиву.

 

4.1.6. За величиною охоплення одиниць сукупності запис актів гро-
мадянського стану (реєстрація народжених, померлих, одруже-
них) вважається спостереженням:

в) суцільним;

 

4.1.7. Організаційними формами статистичного спостереження
вважається:

б) звітність, спеціально організоване;

 

4.1.8. Джерелом даних про загальний обсяг товарообороту магазину
вважається:

б) звітність.

Джерелом даних про кількість продуктів, проданих на продо­вольчому ринку, вважається:

в) спеціально організоване обстеження;

 

4.1.9. За часом реєстрації фактів спостереження буває:

/ф)юточне, періодичне, разове;

4.1.10. Одиницею сукупності при переписі працівники акціонерних банків (універмагів) є:
г)Окремий співробітник банку (універмагу).

 

4.1.1L Програмно-методологічна частина плану статистичного спостереження вимагає визначення:

І ^Т)зб'єкта, мети, одиниці та програми спостереження;

12. Одиницею спостереження в статистиці називається:

С^іервинний елемент сукупності, від якої потрібно одержати відо­мості в процесі спостереження;

 

4.1.13. Об'єктом спостереження в статистиці називається:

(^сукупність одиниць, про які повинна бути зібрана необхідна інформація;

 

М.1.14. Статистичне спостереження здійснюється шляхом:

а) проведення спеціально організованого спостереження;

 

4.1.15. Суть статистичного спостереження полягає:

в) у планомірному науково-організованому відборі масових даних
про явища та процеси суспільного життя;

 

4.2. Зведення і групування статистичних матеріалів

 

4.2.1. Ознаки, що виражаються цілими числами, між якими не
може бути ніяких проміжних значень позиваються:

Б) дискретними.

За якими ознаками виникає питання про встановлення вели­чини інтервалу:

в) кількісними;

 

4.2.2. Вторинне групування може здійснюватись шляхом:

а) укрупнення інтервалів;

 

4.2.3 Варіаційним рядом розподілу вважається:

а) групування сукупності за кількісною ознакою;

 

4.2.4.Побудовано ряди, що характеризують:

а) розподіл областей України за кількістю акціонерних банків;

 

 

4.2.5. Варіантами називаються:

в) окремі значення групувальної ознаки.

 

4.2.6. Побудовано ряд розподілу магазинів за кількістю продавців.
Варіантою вважається:

а) кількість продавців;

Лікарні України розподілено за кількістю лікарняних ліжок Частотою вважається:

в) кількість лікарень;

 

4.2.7. Статистичними вважаються таблиць що характеризують:

а) виробництво продукції по місяцях року;

 

4.2.8. Статистичними вважаються таблиці:

а) смертності населення по областях України;

б) народжуваності населення за період з1995 по2015 рік;

4.3.9. Групувальні ознаки поділяються на:

а) кількісні
г) атрибутивні.

 

4.3.10За зольністю групувальних ознак розрізняють такі групування;

б) прості та комбіновані;

 

4.3.11Взаємозв'язок між окремими явищами (ознаками) виявля­ється і вивчається за допомогою групувань:

б) аналітичних;

 

Встановити правильну відповідь та побудувати макет гру пування*

 

4.3.12 За допомогою яких групувань можна вичленити та охарак­теризувати якісно однорідні явища суспільного життя:

в) типологічних;

 

Встановити правильну відповідь та побудувати макет групування

4.3.13 За допомогою якох групувань можна встановити склад явища суспільного життя за відповідною ознакою

Б) структурних

 

4.2.14. Статистичним групуванням називається:

в) об'єднання одиниць сукупності в групи за однорідними ознаками.

 

4.2.15. Зведенням статистичного матеріалу вважається:

а), підведення підсумків за сукупністю в цілому і в розрізі груп та підгруп і зображення згрупованих матеріалів у вигляді таблиць;

4.3. Абсолютні та відносні величини

 

Планом передбачалось процентну ставку за кредит підви­щити на 3%. Фактично вона зросла на 5%. Обчислити рівень вико­нання плану. Навести формулу, техніку обчислення. План виконано:

в) на 101,94%; K=Кд/Кзп=1,05/1,03=101,94

 

4.3.2. Яка із величин вважається відносною величиною динаміки:

в) національний дохід країни у звітному році порівняно із базис-
ним досяг 104,1%.

 

 

433 Яка із величин вважається відносною величиною структури:

b)у загальній чисельності безробітних молодь складає 42%;

 

| Ціна на акції у вівторок по відношенню до понеділка зросла на 15%, в середу - на. 20% і в четвер - на 25%. На скільки про­центів зросли ціни в середу порівняно з вівторком. Навести фор­мули. Техніка обчислення. Ціни зросли на:

а) 4,35%; Кд=Уп/Уп-1=1.2/1.15=1.0435 *100=104,35

 

Планом передбачалось заробітну плату за рік підвищити на 48%, але вона зросла лише на 36%. На скільки процентів недови­конано планове завдання. Навести формули. Техніка обчислення. Планове завдання недовиконано на:
б)8,1%; Кв=Кф/Кз=1.36/1.48=Х 100-Х

 

4.3.6. Яка із величин вважається відносною величиною інтенсив­ності:

а) на 1000 чоловік населення припадає близько 400 телевізорів, 350 радіоприймачів;

 

У звітному році в Україні кількість народжених складала 599,8 тис. чол., а коефіцієнт народжуваності досяг 11,5 %* Скільки припадає чоловіків на 100 жінок, якщо відомо, що на кожну 1000 жінок зареєстровано 21,4 новонароджених. На 100 жінок в Україні припадає..... чоловіків.

Як називається обчислена відносна величина.

а)координації; К=Уп/Ум

 

3 початку року інфляція щомісячно зростала на 8%. Як змінився рівень інфляції на 1 листопада. У жовтні рівень інфляції зріє на:.

г) 115,9%. К=1.08*1.08(10раз)=2.159*100=215.9 215.9-100=115,9%

 

У звітному рощ прибуток підприємства досяг 5 ліан грн проти 4,5 млн грн у минулому році Планом передбачалось порівняно Ь минулим роком обсяг прибутку збільшити на 6,67%*

Обчислити рівень виконання плану. Навести формули. Техніка обчислення.

Рівень виконання плану дорівнює:

б)104,16%; Квп=Уп/Уп=111.11 111.1/106,67=104,16%

 

Прибуток магазину за 1-й рік збільшився на 30%, за 2-й - на

20% і за 3-й ще на 9%. На скільки процентів збільшився прибуток за 3 роки. Навести формули. Техніка обчислення. Прибуток збільшився:

а)70,0%; К=1.2*1.3*1.09=1.70

 

4.3.11. Відносна величина планового завдання обчислюється як
ношення:

б) плановогорівня звітного періоду до базисного рівня;

 

4.3.12. Види абсолютних величин - це величини:

Б) індивідуальні, сумарні

 

Види відносних величин

В) динаміки, виконання плану, планового завдання

 

4.3.13. Відносними величинами називаються показники, які виражають:

а)числові співвідношення конкретних суспільних явищ;

Відносні величини виражаються в:
г)коефіцієнтах, процентах, проміле.

 

4.3.14. Абсолютні величини виражаються:

а)у вартісній оцінці;

в) в натуральних одиницях;

г) умовно-натуральних одиницях.

 

4.3.15. Абсолютними величинами називаються показники, які вира-
жають:

б) розміри, обсяги, рівні суспільних явищ і процесів;

Абсолютні величини виражаються в таких одиницях виміру:

г)кілограмах, метрах, штуках, тоннах.

 

 

4.4. Середні величини

 

4.4.1. Середня арифметична, обчислена за незгрупованими даними, порівняно із середньою, обчисленої за цими самими даними, які представлено у вигляді дискретного ряду розподілу, буде:

А) менша;

На підставі даних

 

Одноденний прибуток, тис. грн 1-5 6-10 11-15
Число підприємств

 

Обчислити середній одноденний прибуток. Навести формулу та показати техніку обчислення.'

Середній прибуток дорівнюватиме, тис грн:

в) 7,3; Х=Exf/Ef

 

Середня ціна одного кілограма яблук у серпні складала: 1 сорт — 2,70 грн, 2 сорт - 2,50 грн. У вересні ціни не змінились, а кількість реалізованих яблук 1 сорту збільшилась на 3%, 2 сорту -на 7%. Зробити розрахунок і довести, що: Середня ціна яблуку вересні:

б) не зміниться; X=Exf/Ef=5.456/210=2.59

 

На підставі даних

 

Магазини Середній виробіток на 1 продавця, тис. грн Товарооборот, тис. грн

Обчислити середній виробіток на одного продавця. Навести формулу та показати техніку обчислення. Середній виробіток дорівнюватиме, тис грн:
г) 70. X=Ew/E(w/n)=10500/150=70

 

Визначити середню швидкість руху автомобіля, якщо один рухається на всій відстані із середньою швидкістю 60 км/год, а другий по тій самій трасі Ь швидкістю 70 км/год.

Яку при цьому формулу середньої потрібно використати:

а) гармонічної; X=2/(1/60)+(1/70)=64.5

 

Середній одноденний товарооборот продавця в 1*му відділі магазину досяг 500 грн, у 2-му - 600 грн і в 3-му - 800 грн. Загальний обсяг товарообороту за день відповідно по відділах складав 5000, 4200, 4000 грн. Визначити середній одноденний товарооборот продавця. Навести формулу та показати техніку обчислення. Середній виробіток дорівнює, грн:

г) 600. X=Ew/E(w/n)

 

Працівників торговельного підприємства розподілено за розміром заробітної плати таким чином:

 

Зарплата, грн до 320 320-340 340-360 360-380 380-400
Число працівників

 

Навести формулу та обчислити модальну заробітну плату. Модальний розмір зарплати дорівнює, грн:

б) 352,0; M0=x0+h*f2-f1/(f2-f1)+(f2+f3)

 

Є дані про величину прибутку торговельного підприємства по п'ятиденках місяця:

 

П'ятиденки за порядком 5 6
Прибуток наростаючим підсумком, тис. грн 75 1 00

 

Обчислити середній обсяг прибутку за одну п 'ятиденку. Навести формулу.

Середній обсяг прибутку дорівнює, тис грн:

г) 16,7. X=Ex/n

 

 

4.4.9. Якщо від кожної варіанти відняти середнє її значення і знайти
зважену суму відхилень, то вона буде:

а) дорівнювати нулю;

 

4.4.10. Якщо всі частоти збільшити у 5 разів, середня арифметична:

В) не зміниться

п’ять акціонерних банків продають акції по 148, 152, 155, 160 та 170 грн за штуку. Визначити середню ціну акції за умови, що виручка від реалізації в кожному банку однакова. Якою формулою потрібно скористатися

б) n/E1/x

 

4.4.12. Якщо частоти всіх значень ознаки зменшити в З рази, а значення ознаки збільшити в 3 рази, то середня:

а) збільшиться в 3 рази;

 

Умови застосування середньої арифметичної:

б) є варіанти і частоти;

 

Два продавці продають м 9ясо за ціною 23 і 24 грн за кілограм. Виручка від реалЬації продукції у них однакова. Визначити середню ціну м'яса. Навести формули. Техніка обчислення.

Який вид середньої потрібно при цьому використати:

А)Гармонічну; X=n/E(1/x)=23.49

 

До водонагрівача підведено дві труби:

б) квадратичну. X=sqrEx^2/n=

 

4.5. Варіація ознак тастатистичні способи

 

4.5.1. У перевіреній парти жіночих чобіт, із 400 пар 8 виявилось бракованими. Обчислити дисперсію питомої ваги бракованих Дисперсія дорівн

 

В) 0,02;

 

Місячна заробітна плата працівників складає: 468…..

6)1.64;

 

Використовуючи дані табл..

П»ятиденка за порядком
Видано кредитів за наростаючим підсумком, тис.грн.

 

Навести потрібні формули та обчислити з точністю 0,0 середнє квадратичне відхилення.

Середнє квадратичне відхилення дорівнює, тис. грн;

в) 4,5; X=Ex/n=16.7 (Дисп)=sqrE(x-X)^2/n=sqr123.4/6=sqr20.6=4.5

 

4.5.4. Дисперсія - це:

а) середній квадрат відхилень варіант від середньої;

Вона може бути обчислена:

г) тільки для кількісної ознаки.

 

 

Розподіл оцінок, одержаних студентами двох груп на екза­мені із статистики, характеризується такими даними:

 

 

Оцінка Кількість студентів
1 гр. 2 гр.

 

Середній бал вищий:

б) в 2-й групі;

За величиною дисперсії більш рівномірна успішність студентів:

в) в 1-й групі;

Навести формули та обчислити середній бал та дисперсію у кожній групі

X1=Exf/Ef=3.68 X2=3.96 (2Дисп1)=E(x-X)^2f/Ef =0.78 (2Дисп2)=26.33

Середня процентна ставка в акціонерних банках х-я:

Місяці Рось Демарк
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень

Навести формули середнього лінійного відхилення та обчислити, у якому банку процентна ставка більш стійка, якщо сума виданих кредитів однакова:

 

 

За даними про видачу кредитів визначити, на скільки про­центів в середньому обсяг кредитів кожного банку відрізняється від середнього обсягу кредиту.

Навести формули та показати техніку обчислення

 

АБ
Видано кредитів,
млн грн          

 

У середньому обсяг виданих кредитів кожним банком відрізня­ється від середнього:

а) на 9,4%; (Дисп)=sqrE(x-X)^2/2=5.06 V=5.06*100/54=9.4

 

Виконання плану товарообороту в шести відділах універмагу характеризується такими даними, %: Квітень 106,103, 97,111,102,101;

Травень - 94,105,101,104,102,107.

Довести за допомогою дисперсії, що виконання плану товаро­обороту було більш рівномірним:

в) у травні; (Дисп)=Е(х-Х)^2/n

 

За даними про число касових апаратів у магазинах міста,

 

Числе касових апаратів
Кількі&ть магазинів

 

Навести формули та обчислити коефіцієнт варіації. Коефі­цієнт варіації дорівнює:

а) 45%; X=Esf/Ef=4; G=sqr(E(x-X)^2*f/Ef)=1.8 V=45%

 

Середня процентна ставка виданих кредитів (кредит 1 млн грн) у різних акціонерних банках складали!

7, 9,13,15,14,17,12,11,16%.

Навести формули та обчислити середнє лінійне відхилення. Яка з відповідей правильна?

 

За результатами вибіркового спостереження:

 

Природні втрати товарів, % До 5 5-7 7-9 9-11 11 і більше
Кількість партій

Навести формули і у відповідній таблиці обчислити середнє квадратичне відхилення.

Яка з відповідей правильна?

г) 4,0%. X=Ex/n=114/9=12.7 ; d=E|x-X|/n=2.6

 

4.5.12. Якщо частоти всіх значень ознаки зменшити у 5 разів, а значення ознаки збільшити у 5 разів, то дисперсія ознаки:

в) збільшиться у 25 разів;

 

За даними таблиці:

 

Число касових апаратів
Число магазинів

 

Навести формулу та обчислити середнє квадратичне відхи­лення. Проставити одиницю виміру. Яка з відповідей правильна?

г) 1,8 X=Exf/Ef=…. G=sqr(E(x-X)^2*f/Ef)=1.8

 

Виконання плану 6 підрозділами торговельного підприєм­ства характеризуються такими даними в процентах: Січень -106,103, 88, 110, 112,111; Лютий - 98,111,101,104,109,107. План виконувався більш рівномірно.

Довести це за допомогою лінійного відхилення або дисперсії Навести формули, техніку обчислення.

А) у лютому;

 

4.5.15* Середні значення ознаки у двох сукупностях різні Чи може бути однаковою варіація ознаки в цих сукупностях?

А) так;

Середнє значення ознаки у двох сукупностях однакове. Чи може бути різною варіація ознаки в цих сукупностях?

В) так;

 

 

4.6. Ряди динаміки

 

4.6.1. Темпи приросту обчислюються як:

а) відношення абсолютного приросту до рівня ряду, взятого за!
базу порівняння;

 

4.6.2. Абсолютне значення одного процента приросту обчислю*
ється або дорівнює:

б) абсолютному приросту, ноділеному на темп приросту;

 

Продаж яблук на ринках містах змінився таким чином (% до попереднього місця):

Вересень Жовтень Листопад

+5 +3 -4

Обчислити, як змінився обсяг проданих яблук у листопаді порівняно із серпнем.

Обсяг реалізованих яблук у листопаді порівняно Із серпнем

 

г) збільшився на 3,8%. Тпр.=1.05*1.03*0.96*100%-100%=3,8%

 

 

4.6.4. Обсяг зовнішньої торгівлі за 2 останні роки збільшився в 6разів, а доходи державного бюджету на 82%.

Темп приросту обсягу зовнішньої торгівлі дорівнює:

а) 500%; Тпр.=100%*6-100%=500%

Темп росту доходів державного бюджету дорівнюй

в) 182%; Тпр.=100%+82%=182%'

 

 

Середня процентна ставка за кредит в акціонерних банках протягом півроку змінювалась в таких обсягах, в % до січня, лютий -109, березень -133, квітень -172, травень -198, червень - 208.

Визначити, на скільки процентних пунктів зросла процентна ставка в червні порівняно із березнем*

Середня процентна ставка зросла в процентних пунктах на:

Б) 56,4 Кд=Yч/Нб=2.08/1.33=156.4

 

Обсяг виробництва м'яса за три рот зменшився на 57,2%. Йа скільки % в середньому зменшувався обсяг виробництва щорічно. Навести формули. Техніка обчислення.

Обсяг виробництва м9яса щорічно зменшувався ня:

б) 24,7%; 100%-57.2%=42.8% Кд=nsqr(Yn/Y0)=3sqr(42.8/100)=75,36

 

4.6.7. Ціни на споживчі товари та послуги за січень-Липень зросли у 1,7 раза. Визначити середньомісячний темп приросту цін. Навести формули, техніку обчислення.

Ціни в середньому за місяць зросли на:

г) 7,87%. 7sqr(1.7)*100%=7.87

 

 

В Україні введено в дію 11,9 млн житла, що на 32% менше, ніж три роки тому.

Визначити середньорічний абсолютний та відносний спад житлового будівництва. Навести формулу, техніку обчислення.

Щорічно обсяг житлового будівництва зменшувався на:

 

 


 

 

4.6.9. Абсолютний приріст обчислюється як.

а) різниця між рівнями ряду динаміки;

Темпи динаміки обчислюються як:

г) відношення рівнів ряду динаміки.

 

 

Ціни на м'ясопродукти за 8 місяців зросли на 56%. На скільки процентів у середньому зростали ціни на м'ясопродукти щомісячно. Навести формулу та виконати обчислення. Ціни зростали щомісячно на:

б) 5,72%; Кр=nsqr(ДК)=8sqr 1.56=1.0572

 

Чисельність працівників на 1 червня складає 200 чоловік 10 червня зараховано на роботу 10 чол., 25 червня звільнено 5. Визначити середньомісячну чисельність працівників. Середньомісячна чисельність працівників складає, чол.:
в) 202,5;

 

 

Залишки коштів у касі складали на початок місяця, тис грн: січень - 200, лютий - 230, березень - 210, квітень - 240, травень - 220.

Навести формули та обчислити середньомісячні залишки. Середньомісячні залишки складали, тис грн:

а) 222,50; y~=1/2*200+230+210+240+220/2 /4=222.5

 

 

Періодичним рядом динаміки вважається:

в) прибуток підприємства за кожний місяць року.

 

4.6.14. Моментнимрядом динаміки вважається:
в) залишок грошей у касі на кінець робочого дня.

 

4.6.15. Ряд динаміки характеризує:

а) зміну характеристики сукупності у часі;

Рівень ряду динаміки - це:

в) величина показника на певну дату чи момент часу,

Індекси

 

Виробіток одного працівника в середньому збільшився на 10%, а їх кількість зменшилась на 10%* Визначити, як змінився обсяг виробленої продукції

Обсяг виробленої продукції:

б) зменшився на 1%; 1.1*0.9=0.99, 1-0,99=0,01

 

У звітному періоді продано шкіряного взуття на 50 тис грн, гумового - на 20 тис. грн і комбінованого - на 10 тис грн. Обчислити загальний індекс цін. якщо відомо, що ціна на шкіряне взуття зросла на 17%, на гумове знизилась на 7% і на комбіноване лишилась без змін. Навести формули, техніку обчислення. Загальний індекс цін на взуття дорівнює:

б) 1,077; Ip=Ep1q1/E(p1q1/ip)=1.077

 

Індекс трудомісткості дорівнює 0,8. Як змінилась продук­тивність праці у звітному періоді порівняно із базисним. Навести формули, техніку обчислення.

Продуктивність праці за досліджуваний період:

г) підвищилась на 25%. 1/0.8

 

4.7.4. У загальному індексі цін фіксується (залишається незмін­ним) показник:

а) якісний;

У загальному індексі фізичного обсягу товарообороту індексу ється показник:

в) кількісний;

 

 

За даними задачі 4,7.12. обчислити загальний індекс фізич ного обсягу реалізацій Навести формули, техніку обчислення. Загальний індекс фЬичного обсягу реалізації дорівнює:

г) 120,5%. Iq=Eq1p0/Eq0p0

 

 

  Товарооборот за фактичними Зміна ціни у звітному
Магазини цінами, тис. грн періоді порівняно 3
  Базис Звіт базисним, %
Киянка -2
Господарка щ 150 -2
             

 

Ціни знизились на:

в)-1,6%; Ip=Ep1q0/Ep0q0=294+198/(294/0.98 + 198/0.99)=…

 

 

За даними задачі 4.7.6 обчислити зміну товарообороту звіт ного періоду порівняно із базисним за рахунок зміни цін, тис. грн. За рахунок зміни цін товарооборот;

б) збільшився на 82 тйс. грн; Apq=Ep1q1-Ep0q0=82

 

У звітному періоді порівняно із базисним за рахунок цін вартість акцій підвищилась на 20%. Середня ціна акцій підвищи­лась на 50%.

Навести формулу та обчислити індекс структурних зрушень. Індекс структурних зрушень складатиме:

б) 1,25; 1.5/1.2

 

Виручка від реалізації хліба складала 250 тис грн, а в жовтій зросла на 20%. Визначити, на яку суму змінився товарооборот (± тис. грн) у жовтні порівняно з вереснем за рахунок цін, якщо кількість проданого хліба зросла за цей період на 17%. Навести формули, техніку обчислення.

Обсяг товарообороту збільшився за рахунок зміни цін на:

а) 6,4 тис. грн; 250*1.2/1.17=6.4

 

У звітному періоді порівняно із базисним товарооборот

магазину зменшився на 3% при одночасному підвищенні цін на товари на 5%. Навести формули та обчислити, як змінився фізичний обсяг товарообороту.

Фізичний обсяг товарообороту;

а) зменшився на 7,6%; 0.97/1.05

 

За даними задачі 4.7.12 обчислити додаткові витрати населення, пов'язані h зміною цін на продукцію у звітному періоді порівняно із базисним. Навести формули, техніку обчислення. За рахунок зміни цін населення додатково витратило, mua грн;

r)14 Apq=Ep1q1-Ep0q1=….

 

 

За даними таблиці з реалізації продукції на продовольчих ринках

 

Продукти Кількість продуктів, т по періодах Ціна ш тонну, гри
  Базис. Звіт Базис. 3$іт
Картопля 400
Молоко

 

Навести формулу та обчислити загальний індекс цін у про­центах, індекс цін складає:

а) 126,4%; ip=Ep1q1 / Ep0q1

 

Виручка від реалізації хліба у вересні скісна $50 тис. грн. а жовтні - на 50 тис грн більше* На скіїьки процентів змінилась середня Ціна реалізації, якщо кількість проданого хліба зросли ш

цей період на 17%.

Навести формули, техніку обчислення* Середня ціни:

 

 

4.7.14І\ Протягом місяця в магазині зіпсувалося 11% овочів. На скіїьки процентів потрібно підвищити щіни* щоб виручка від реалізації не зменшилась?

Навести формули, техніку обчислення

Ціни на овочі потрібно підвищити на

6)12,36%; ip=1/iq=1/0,89=112,36

 

У звітному періоді порівняно із базисним товарооборотом збільшився на 3 % при одночасному зниженні цін на 5 %. Обчислити, як змінився фізичний обсяг товарообороту. Навести формули, техніку обчислення.

Фізичний обсяг товарообороту змінився на:

 

 

Дата добавления: 2016-12-06; просмотров: 3801 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.045 с.