Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“апсырмаларының т≥з≥м≥ 4 страница
*үлг≥лерд≥ң дәмд≥к сипаттамасы

*орамдағы шрифтт≥ң көлем≥

*қолдану туарлы нұсқаулықтың нөм≥р≥

*т≥ркеу нөм≥р≥

#229

*!Үлг≥лерд≥ң ≥р≥ктеу акт≥с≥нде көрсет≥лед≥:

*+орам түр≥ мен мөрд≥ң (таңбаның) нөм≥р≥

*үлг≥лерд≥ң т≥ркеу нөм≥р≥

*енг≥зуге бер≥лген лицензи€ нөм≥р≥

*сәйкест≥к сертификатын берген органның атауы

*пломбасының түс≥

#230

*!Өн≥мдерд≥ ≥р≥ктеу акт≥с≥нде көрсет≥лед≥:

*+өн≥мдерд≥ң үлг≥лер≥н ≥р≥ктеп алған адамның лауазымы, аты-жөн≥

*үлг≥лерд≥ алу уақыты мен күн≥

*халықаралық патенттелмеген атауы

*хими€лық формуласы

*ауаның салыстырмалы ылғалдылығы

#231

*!“ексеру нәтижес≥нде жауапты тұлға тексеру акт≥с≥н толтырады:

*+2 дана

*3 дана

*10 дана

*4 дана

*5 дана

#232

*!“ексеру акт≥с≥н≥ң нәтижес≥нде көрсет≥лед≥:

*дәр≥ханадағы жихаздардың тұрған орындары

*+күн≥ мен құрастыру орыны

*ти€нақты жуу-жинау жұмысының өтк≥з≥лу күн≥

*инвентаризаци€ өтк≥зуд≥ң мерз≥мдер≥

*инвентаризаци€ нәтижелер≥

#233

*!“ексеру а€қталған күн болып тексер≥луш≥ субъект≥ге тексеру нәтижес≥н≥ң атк≥с≥н тапсырған күн есептел≥нед≥, келес≥ден кеш≥кт≥рмей:

*+тексеру а€қталған соң

*тексеру мерз≥м≥ өткен соң

*келес≥ күн≥

*тексеру а€қталғанға б≥р күн қалғанда

*б≥р айдан соң

#234

*!“ексеру нәтижес≥ туралы акт≥де көрсет≥лед≥:

*тексер≥луш≥ субъект≥н≥ң денсаулығы

*+бақылаушы және қадағалаушы органның атауы

*амбулаторлық карта нөм≥р≥

*санитарлық к≥тапшаның нөм≥р≥

*дәр≥хананың сату залының ауданы

#235

*!“ексеру акт≥с≥нде көрсет≥лед≥:

*санитарлық бөлмен≥ң ауданы

*+тексеруш≥н≥ң аты-жөн≥, лауазымы

*дәр≥хананың салынған жылы

*дәр≥хананың техникалық жоспары

*фармацевтт≥ң телефон нөм≥р≥

#236

*!Ѕақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдары тексеру жүрг≥зу кез≥нде м≥ндетт≥:

*мамандарды жұмысқа алуға

*мамандарды оқытуға

*аттестаци€ өтк≥зуге

*+Қ– заңнамаларын сақтау, тексер≥лет≥н субъект≥н≥ң құқығын сақтауға

*дәр≥хананың бухгалтерл≥к есеб≥н жасауға

#237

*!Ѕақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдары тексеру жүрг≥зу кез≥нде м≥ндетт≥:

*субъект≥лерд≥ тексеру жұмысының жоспарын жасауға

*+тексерулерд≥ Қ– «аңдарында белг≥ленген тәрт≥пке сәйкес жүрг≥зуге

*дәр≥хананың жалпы табысын анықтау

*дәр≥хана басшыларын ауыстыру

*бек≥т≥лген дәр≥хана пункт≥не тауар босату

#238

*!“ексеру жүрг≥зу кез≥нде тексер≥лет≥н субъект≥н≥ң құқысы бар:

*тексеруш≥н≥ дәр≥ханаға к≥рг≥збеуге

*тексеру тақырыбы бойынша құжаттарды көрсетпеуге

*тексеруш≥н≥ қателест≥руге

*+тексеру кез≥нде өз≥н≥ң құқығын құрғау үш≥н үш≥нш≥ тұлғаны қатыстыруға

*тексеруш≥н≥ дәр≥ханадан шығармауға

#239

*!“ексер≥луш≥ субъект мемлекетт≥к органдар бақылау және қадағалау жүрг≥зген кезде м≥ндетт≥:

*тексеруш≥н≥ң жол ақысын төлеп беруге

*+тексеру тағайындау акт≥с≥н≥ң ек≥нш≥ данасына қол қоюға

*тексеруш≥ге сыйақы беруге

*тексеруш≥н≥ң телефон шығынын төлеп беруге

*тексеруш≥н≥ әкел≥п, әкет≥п тұруға

#240

*!“ексер≥луш≥ субъект мемлекетт≥к бақылау және қадағалау органдары тексеру жүрг≥згенде м≥ндетт≥:

*санитарлық-ағарту жұмыстарын өтк≥зуге

*+тексеру а€қталған күн≥ тексеру нәтижес≥н≥ң акт≥с≥н≥ң 2 данасында оны алғандығы туралы белг≥

соғуға

*дәр≥хананың тауар қалдығын анықтап беруге

*экономикалық талдау жүрг≥зуге

*тұрғындардан сұрақ жүрг≥зуге

#241

*!“ексер≥луш≥ субъект мемлекетт≥к бақылау және қадағалау органдары тексерген кезде м≥ндетт≥:

*тексеруш≥н≥ң қонақ үйде тұрғандығын төлеуге

*тексеруш≥н≥ күн≥не 3 рет тамақтандыруға

*тексеруш≥ туралы стать€ жазуға

*+тексеру жүрг≥з≥лген мезетте тексер≥лет≥н құжаттарға өзгер≥стер мен толықтырулар енг≥зуге тиым салынады

#242

*!“ексер≥лет≥н субъект≥лер мемлекетт≥к бақылау және қадағалау органдары тексеру жүрг≥зген кезде м≥ндетт≥:

*+тексеруш≥лерд≥ қау≥пт≥ өнд≥р≥ст≥к факторлардың әсер≥нен сол объект≥ге арналған нормативтерге сәйкес қау≥пс≥зд≥кпен қамтамасыз етуге

*оларды тамақтандыруға

*оларды концел€ри€лық тауармен қамтамасыз етуге

*оларға жалақы төлеуге

*тексеруш≥лерд≥ дем алдыруды ұйымдастыруға

#243

*!“ексеруд≥ жарамсыз деп танылуы келес≥лерге нег≥з болады

*тексер≥луш≥лерд≥ марапаттауға

*+тексеру туралы акт≥н≥ жоғарғы мемлекетт≥к орган күш≥н жоюы

*дәр≥хананы жабуға

*мамандардың б≥л≥кт≥л≥г≥н арттыруға

*аудит өтк≥зуге

#244

*!“ексеру кез≥нде тексер≥луш≥ субъект≥лерд≥ң құқықтары бұзылған кезде субъект шағымдана алады:

*+жоғарғы мемлекетт≥к органға немесе сотқа

*бас дәр≥герге

*бас медбикеге

*бас хирургке

*бас бухгалтерге

#245

*!ћемлекетт≥к бақылау келес≥лерге жүрг≥з≥лед≥:

*мақта айналымына

*+ес≥ртк≥, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымына

*дәрумендерге

*антибиотиктерге

* науқастарды күту бұйымдарына

#246

*!ћемлекетт≥к бақылау жүрг≥з≥лед≥:

*рецептер бойынша дәр≥лер дайындауға

*+дәр≥л≥к заттар айналымына

*ғылыми жұмыс тақырыбын бек≥туге

*дипломдық жұмысты қорғау кез≥нде

*дәр≥хана ұйымының есеб≥н құрастыруға

#247

*!ћемлекетт≥к орган бақылайды:

*+көрсет≥лет≥н медициналық және арнайы әлеуметт≥к қызметт≥ң сапасын

*жуылған ыдыстың тазалығын

*жуушы заттардың толық шайылғандығын

*дәр≥ханадағы реактивтерд≥ң ассортимент≥н

*дәр≥ханадағы резеңке бұйымдардың ассортимент≥н

#248

*!ћемлекетт≥к бақылау жүрг≥з≥лед≥:

*инъекци€ға арналған судың сақталуына

*тауарайналымының жоспарын жасауға

*ұйымның мақсатын анықтауға

*+жеке кәс≥пкерл≥к субъект≥лер≥н қолдау және қорғауға

*дәр≥л≥к өс≥мд≥ктерд≥ жинауға

#249

*!ƒәр≥л≥к заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық техниканы сақтау жүзеге асырылады:

*талаптарға сай келмейт≥н бөлмелерде

*+сақтау мерз≥м≥ аралығында қау≥пс≥зд≥кт≥, сапаны, ти≥мд≥л≥кт≥ қамтамасыз етет≥н жайларда

*шатырдың астында

*ультракүлг≥н сәуелер астында

*ашық аспан астында

#250

*!Ѕұл өткеннен кей≥н дәр≥л≥к затты қолдануға болмайды:

*+дәр≥л≥к заттың жарамдылық мерз≥м≥

*дәр≥л≥к заттың өм≥рл≥к цикл≥

*дәр≥л≥к заттың сақталу мерз≥м≥

*дәр≥л≥к заттың сатылу күн≥

*дәр≥л≥к заттың дайындалу күн≥

#251

*!Қоршаған ортаның әсер≥нен, бүл≥нуден, былғанудан қорғай отырып дәр≥л≥к заттардың айналымын қамтамасыз етет≥н заттар немесе заттар кешен≥:

*+дәр≥л≥к заттың орамы

*дәр≥л≥к заттың қорабы

*дәр≥л≥к заттың контейнер≥

*дәр≥л≥к заттың инструкци€сы

*дәр≥л≥к заттың аннотаци€сы

#252

*!ƒәр≥л≥к затпен жанасатын орам:

*ек≥нш≥л≥к орам

*транспорттық орам

*термоорам

*+б≥р≥н≥ш≥л≥к (≥шк≥) орам

*соңғы орам

#253

*!“ұтыну орамы бөл≥нед≥:

*+б≥р≥нш≥л≥к және ек≥нш≥л≥к

*б≥р≥нш≥л≥к және транспорттық

*сату және ек≥нш≥л≥к

*сен≥мд≥ және сен≥мд≥ емес

*алғашқы және соңғы

#254

*!ƒәр≥л≥к заттарды +8∞— до +15∞— сақтау:

*+салқын жерде сақтау

*бөлме температурасында сақтау

*тоңазытқышта сақтау

*жабық шкафта сақтау

*сейфте сақтау

#255

*!ƒәр≥л≥к заттарды +15∞— до +25∞— сақтау, (сонымен қатар температура көрсет≥лмеген жағдайда)

*+ бөлме температурасында сақтау

*салқын жерде сақтау

*автоклавта сақтау

*кепт≥рг≥ш шкафта сақтау

*бөлмеде сақтау

#256

*!ƒәр≥л≥к заттарды тасымалдауға арналған, (+ 2∞— до + 8∞—) температураны сақтайтын зат:

*термосөмке

*+термоконтейнер

*сөмке

*жәш≥к

*қорап

#257

*!ѕластик немесе металл ыдыс, ≥ш≥не су құйып мұздатуға арналған, аузы тығыз жабылатын, контейнерде +2∞— дан +8∞— температураны ұстап тұруға арналған зат:

*тоңазытқыш

*термосөмке

*термостат

*+тоңазытқыш элемент (салқындатқыш зат)

*термос

#258

*! үндел≥кт≥ ауаның температурасы мен ылғалдылығын т≥ркейт≥н құжат:

*+ауаның ылғалдылығы мен температурасын есепке алу журналы

*рецептуралық журналда

*квитанци€да

*кассалық к≥тапта

*реестрде

#259

*!Ұшқыш, и≥с≥ бар, улы дәр≥л≥к заттар тараға салынады:

*+б≥р транспорттық тараға б≥р атаудан артық емес

*б≥р транспорттық тараға ек≥ атаудан артық емес

*б≥р транспорттық тараға үш атаудан артық емес

*б≥р транспорттық тараға төрт атаудан артық емес

*б≥р транспорттық тараға бес атаудан артық емес

#260

*!∆оғары температураның әсер≥нен қорғауды қажет етет≥н дәр≥л≥к заттарды тасымалдайды:

*картон қорапта

*+термоконтейнерде

*банкада

*жәш≥кте

*пакеттерде

#261

*!Ўкафтар мен стеллаждар төбеден келес≥ ара қашықтықта орналастырылады:

*0,6метрден кем емес

*0,8метрден кем емес

*0,7метрден кем емес

*+0,5 метрден кем емес

*0,9 метрден кем емес

#262

*!Ўкафтар мен стеллаждар арасындағы ара қашықтық келес≥ден кем болмауы керек:

*+0,75 м

*0,95 м

*0,55 м

*0,65 м

*0,85 м

#263

*!Ќормативт≥к құжаттарға сәйкес емес дәр≥л≥к заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар, медициналық техника:

*сатылады

*қайта тексер≥лед≥

*сертификаттайды

*+жарамсыз деп танылады

*есептен шығарылады

#264

*!—ақтау бөлмелер≥нде дәр≥л≥к заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар, медициналық техника сақталынады:

*+зауыттық және транспорттық орамда

*қаптарда

*контейнерлерде

*картон қорапта

*банкада

#265

*!—ақтау бөлмелер≥нде дәр≥л≥к заттар сақталынады:

*+фармакологи€лық топтары бойынша

*алфавит бойынша

*түр≥ бойынша

*и≥с≥ бойынша

*’ѕј бойынша

#266

*!ƒәр≥л≥к заттарды қатар орналастыруға болмайды:

*+атаулары ұқсас

*түрл≥ өнд≥руш≥лерд≥ң

*түрл≥ сери€ларды

*орамдары түрл≥

*орам түр≥ бойынша

#267

*!ƒәр≥л≥к заттар орналастырылуы керек:

*таблеткалар саны бойынша

*+алфавит бойынша

*әсер етуш≥ заттардың мөлшер≥ бойынша

*көмекш≥ заттардың мөлшер≥ бойынша

*құрамы бойынша

#268

*!Ѕо€ғыш заттардың дәр≥л≥к субстанци€ларын арнайы шкафтарда сақтау керек:

*пакеттерде

*қаптарда

*құлыпталған

*+тығыз жабылған тарада

*ашық тарада

#269

*!–езеңке бұйымдарды жылыту приборларынан қандай қашықтықта сақтайды:

*+1 метрден кем емес

*6 метрден кем емес

*2 метрден кем емес

*5 метрден кем емес

*3 метрден кем емес

#270

*!ѕолимерден жасалған бұйымдарды сақтау қажет:

*+желдет≥лет≥н, қараңғы, құрғақ бөлмелерде

*жел өт≥нде

*сарайларда

*–ӨЅ-те

*жарық, жылы бөлмелерде

#271

*! елес≥лерд≥ сақтайтын бөлме ылғалдылығы 60% аспауы керек:

*дәр≥л≥к Ц өс≥мд≥к шик≥зат

*+медициналық инструмент және металдан жасалған бұйымдар

*бинттер

*мақта

*дәке

#272

*!—үл≥ктерд≥ сақтайтын бөлме болуы керек:

*салқын

*қараңғы

*ыстық

*+жарық, дәр≥н≥ң и≥с≥ жоқ

*суық

#273

*!—үл≥ктерд≥ ауызы кең шыны ыдыстарда, келес≥дей мөлшерлерде сақталынады:

*+3 литр су 50-100 дана сүл≥кке

*2 литр су 50-100 дана сүл≥кке

*5 литр су 50-100 дана сүл≥кке

*10 литр су 50-100 дана сүл≥кке

*4 литр су 50-100 дана сүл≥кке

#274

*!–ецепт бойынша дәр≥л≥к қалыптар дайындалады:

*+–ӨЅ-де

*қор бөл≥м≥нде

*экспедици€ бөл≥м≥нде

*провизор-аналитикт≥ң кабинет≥нде

*дәр≥хана меңгеруш≥с≥н≥ң кабинет≥нде

#275

*!—успензи€ның ескерту жазбаларының мәт≥н≥:

*+ЂҚолданар алдында шайқаї

*Ђ∆үрекке арналғанї

*Ђќттан қорғау керекї

*Ђ өзге арналғанї

*Ђƒұрыс сақтау керекї

#276

*!јсептикалық блокта келес≥ дәр≥л≥к заттар дайындалады:

*+инъекци€лық, жаңа туылған сәбилерге, көзге арналған дәр≥л≥к заттар

*ес≥ртк≥

*дәр≥л≥к шөптерд≥ң сулы сығындылары

*құрамында ес≥ртк≥ заттары бар ұнтақтар

*суппозитрийлер

#277

*!ƒәр≥л≥к заттар босатылуы бойынша бөл≥нед≥:

*+рецептпен және рецептс≥з босатылатын

*қатаң рецептпен босатылатын

*жай рецептпен босатылатын

*рецептпен босатылмайтын

*тег≥н босатылатын

#278

*!ƒәр≥ханаларда витриналарға орналастырылады:

*+рецептс≥з босатылатын дәр≥л≥к заттар

*рецептпен босатылатын дәр≥л≥к заттар

*психотпроптық заттар

*улы заттар

*этил спирт≥

#279

*!ƒәр≥ханаларда витриналарға орналастыруға болмайды:

*рецептс≥з босатылатын дәр≥л≥к заттар

*+рецептпен босатылатын дәр≥л≥к заттар

*нутрицевтиктер

*биологи€лық белсенд≥ заттар

*парафармацевтиктер

#280

*!Ѕактерицидт≥ лампалардың жұмыс ≥стеу≥ үш≥н ауа температурасы болуы керек:

*+12-14∞—

*10-20 ∞—

*15-20∞—

*20-25∞—

*18-25∞—

#281

*!Ѕактерицидт≥ лампалардың жұмыс ≥стеу≥ үш≥н салыстырмалы ылғалдылық болуы керек:

*70%

*+65%

*75%

*85%

*25%

#282

*!≈мдеу алдын алу ұйымындағы дәр≥л≥к заттардың қажетт≥л≥к қоры аспау керек:

*5 күннен

*7 күннен

*+б≥р айлық

*жылдық

*жарты жылдық

#283

*!ƒәр≥ханалардағы дәр≥л≥к заттардың есеб≥н жүрг≥зу к≥табы қанша мерз≥мге арналған:

*1 айға

*2 айға

*6 айға

*+1 жылға

*5 жылға

#284

*!“ег≥н босатылатын дәр≥л≥к заттарға жазылған рецептер мен талаптардың дәр≥ханада сақталу

мерз≥м≥:

*1 ай

*3 ай

*1 жыл

*+3 жыл

*4 жыл

#285

*!≈с≥ртк≥ дәр≥л≥к заттарға жазылған рецептер мен талаптардың дәр≥ханада сақталу мерз≥м≥:

*1 ай

*3 ай

*1 жыл

*3 жыл

*+5 жыл

#286

*!‘армацевт-технолог келес≥ бөл≥м≥н≥ң штатына к≥ред≥:

*қабылдау бөл≥м≥н≥ң

*қор бөл≥м≥н≥ң

*+рецепт≥к-өнд≥р≥ст≥к бөл≥мн≥ң

*тауарды жөнелту бөл≥м≥н≥ң

*аурухананың

#287

*!‘армацевт-аналитик келес≥ бөл≥м≥н≥ң штатына к≥ред≥:

*қабылдау бөл≥м≥н≥ң

*қор бөл≥м≥н≥ң

*+рецепт≥к-өнд≥р≥ст≥к бөл≥мн≥ң

*тауарды жөнелту бөл≥м≥н≥ң

*қаттау бөл≥м≥н≥ң

#288

*!ƒәр≥ханада жуып-жинау жұмыстары ауысымда неше реттен кем болмауы керек:

*2 сағатта 1 рет жуылуы керек

*сағат сайын жуылуы керек

*+1 реттен кем емес

*2 реттен кем емес

*3 реттен кем емес

#289

*!ƒәр≥хана рецептурасы бөл≥нед≥:

*+амбулаторлық, стационарлық

*ақпараттық, стационарлық

*амбулаторлық, ақпараттық

*маркетингт≥к

*менеджментт≥к

#290

*!ƒәр≥герлерд≥ң науқасқа дәр≥ге жазып берет≥н құжаты:

*+рецепт

*инструкци€

*аннотаци€

*сигнатура

*паспорт

#291

*!јсептикалық блок қайсы бөл≥мн≥ң құрамында болады:

*+рецепт≥к-өнд≥р≥ст≥к

*қор бөл≥м≥н≥ң

*аурухананың

*поликлиниканың

*қабылдау бөл≥м≥н≥ң

#292

*!ƒәр≥л≥к заттарды сертификаттау бойынша орган таңдамалы түрде бақылауды жүрг≥зед≥:

*+инъекци€лық ер≥т≥нд≥лерге

*анальгин таблеткасына

*суппозиторийлерге

*парацетамол ұнтағына

*ацетилсалицил қышқылының таблеткасына

#293

*!—ынау зертханасы тоқсан сайын дәр≥ханада бақылау жүрг≥зед≥:

*ұнтақтарға

*+инъекци€ға арналған суға, тез бұзылатын, тұрақсыз дәр≥л≥к препараттарға

*таблеткаларға

*мақтаға

*ампуладағы димедрол ер≥т≥нд≥с≥не

#294

*!ќрганолептикалық бақылау Ц бұл келес≥ көрсетк≥штерге бақылау жасау:

*+көр≥нет≥н механикалық қоспалардың жоқтығына

*көлем≥не

*бағасына

*жасалуына

*инертт≥л≥г≥не

#295

*!ƒәр≥хананың фармацевт-аналитиг≥ б≥лу≥ керек:

*+аналитикалық талдаудың теори€лық нег≥здер≥н

*дәр≥л≥к заттың қолданылуын

*дәр≥лерд≥ң жарнамасын

*рецепт≥ң құнын анықтау ережес≥н

*дәр≥л≥к заттарды енг≥зу тәс≥л≥н

#296

*!‘армацевт-аналитик б≥лу≥ ти≥с:

*дәр≥л≥к заттың бағасын

*+ћемлекетт≥к фармакопе€ның жалпы стать€ларын

*баға түзу са€сатын

*рецепт≥ң құнын анықтау ережес≥н

*дәр≥герлерд≥ң санын

#297

*!ƒәр≥хананың фармацевт-аналитиг≥ б≥лу≥ ти≥с:

*дәр≥л≥к заттың инструкци€сын

*дәр≥л≥к заттың бағасын

*+дәр≥лерд≥ң сапасын регламенттейт≥н бұйрықтарды, нұсқауларды

*рецепт≥ң құнын анықтау ережес≥н

*витринаны безенд≥руд≥

#298

*!‘армацевт-аналитик м≥ндетт≥:

*+дәр≥хана≥ш≥л≥к бақылаудың барлық түрлер≥н орындай б≥луге

*дәр≥ханадағы дәр≥лерд≥ң бағасын белг≥леуге

*ƒ« сапасын бақылауда қолданылатын аппараттар мен приборларды жөндеуге

*дәр≥л≥к заттарды жарнамалауға

*келуш≥ науқастардың санын б≥луге

#299

*!Ёкстемпоральды дәр≥л≥к заттардың сапасын бағалау үш≥н қандай терминдер қолданылады:

*дәр≥л≥к зат сапасы өте жақсы

*дәр≥л≥к зат сапасы жақсы

*+қанағаттандырады, қанағаттандырмайды

*дұрыс дайындалмаған

*дәр≥л≥к зат сапасы нашар

#300

*!ƒәр≥ханалар дәр≥л≥к заттарды сатып алады:

*ауруханалардан

*+дәр≥ханалық қоймадан

*сынау зертханасы

*поликлиникалардан

*дәр≥ханалық пункт

#301

*!–ецепт≥к-өнд≥р≥ст≥к бөл≥мн≥ң штатына кр≥мейд≥:

*бөл≥м меңгеруш≥с≥

*+дәр≥гер

*фармацевт

*провизор

*қаттаушы

#302

*!–ецепт≥к-өнд≥р≥ст≥к бөл≥мде рұқсат ет≥лмейд≥:

*+гүл өс≥руге, к≥лем төсеуге, перде ≥луге

*линолеум төсеуге

*бактерицидт≥к лампа ≥луге

*еденд≥ және қабырғаны кафельмен жабуға

*дәр≥л≥к заттарды дайындауға

#303

*!“ұрғындарға танысуға мүмк≥н болатиын жерде орналастырылады:

*+фармацевтикалық қызметке лицензи€ның көш≥рмес≥, шағым және ұсыныс к≥табы

*баға прейскуранты

*проспект≥лер

*каталогтар

*дәр≥ханалық қойманың т≥з≥мдер≥

#304

*!Қазақстан –еспубликасында қандай дәр≥л≥к заттарға рецепт жазуға болмайды:

*тег≥н босатылатын ƒ«

*+мемлекетт≥к т≥рекуден өтпеген ƒ«

*антибиотиктерге

*жең≥лд≥кпен босатылатын ƒ«

*балаларға арналған ƒ«

#305

*!∆алпы т≥з≥мдег≥ дәр≥л≥к заттарға жазылған рецепт≥ң жарамдылық мерз≥м≥:

*3 жыл

*10 жыл

*10 ай

*12 ай

*+1 ай

#306

*!ƒәр≥л≥к заттарды стандарттару және сертификаттау бойынша ќрталықтың функци€сы:

*+дәр≥л≥к заттарды сертификаци€лау

*дәр≥л≥к заттарды сату

*санитарлық-эпидемиологи€лық ұйымдарға тексеру жүрг≥зу

*тағам өн≥мдер≥н стандарттау

*дәр≥л≥к заттың сапасын бақылау сферасындағы ғылыми-тәж≥рибел≥к қызмет

#307

*!Ѕиологи€лық белсенд≥ заттарға жатады:

*+макро-және микроэлементтер, дәрумендер

*дәр≥л≥к заттар

*медициналық мақсаттағы бұйымдар

*медициналық техника

*антибиотиктер

#308

*!ƒәр≥хана ұйымдарына жатады:

*+дәр≥хана, дәр≥ханалық қойма, оптика

*санитарлық-эпидемиологи€лық станци€

*поликлиника

*аурухана

*дүкен

#309

*!ƒәр≥лерд≥ң өнд≥р≥с≥н және дәр≥л≥к заттармен қамтамасыз етуд≥ жүзеге асыратын қызмет:

*санитарлық

*+фармацевтикалық

*әлеуметт≥к

*ақпараттық

*технологи€лық

#310

*!ƒәр≥л≥к заттар жатады:

*+мемлекетт≥к т≥ркеуден, қайта т≥ркеуден өтуге

*қайта өнд≥р≥луге

*қайта ер≥т≥луге

*≥р≥ктеуге

*ж≥ктелуге

#311

*!ƒәр≥л≥к заттарды көтерме босату жатады:

*+лицензи€лауға

*сертификаттауға

*аттестаци€лауға

*жарнамалауға

*реттеуге

#312

*!ƒәр≥л≥к заттарды қолдану бойынша нұсқаулығында көрсет≥лед≥:

*дайындау технологи€сы

*бағасы

*жою тәрт≥б≥

*+өнд≥руш≥н≥ң аты мен мекен-жайы, жанама және қарсы көрсет≥л≥мдер≥

*есепке алу тәрт≥б≥

#313

*!ƒәр≥л≥к заттарды сақтау температурасы нұсқаулықта көрсет≥лмеген жағдайда оларды сақтайды:

*40∞—-де

*12-15∞—-де

*салқын жерде

*+бөлме температурасында

*жоғары температурада

#314

*!ƒәр≥хананың нег≥зг≥ бөлмелер≥:

*+тұрғындарға қызмет көрсету залы, қойма, өнд≥р≥ст≥к, демалыс бөлмелер≥

*ақпараттық бөлме

*қабылдау аймағы

*зертхана

*бактериологи€лық зерттеулерге арналған бөлме

#315

*!ƒайын дәр≥л≥к заттар дәр≥ханасын ашу үш≥н оның ауданы қандай болу керек:

*10 м2

*20 м2

*50 м2.

*+30 м2

*200 м2

#316

*! елуш≥лерге байланысты дәр≥хана типтер≥:

*аралас

*бригадалық

*+ашық, жабық

*оперативт≥

*муниципалды

#317

*!ƒәр≥хана бөлмелер≥н≥ң жабдықтары (жиһаз, қабырға, ес≥ктер) дезинфекци€ланады:

*+Ѕ хлорамин ер≥т≥нд≥с≥мен, сутег≥ асқын тотығы қосылған жуғыш затпен

*70% этил спирт≥мен

*90% этил спирт≥мен

*аммиакпен

*2% салицил қышқылының спиртт≥ ер≥т≥нд≥с≥мен

#318

*!јуа сынамасы қандай бөлмелерден алынады:

*+асептикалық блоктан, ассистентт≥к, жуу бөлмелер≥нен

*сақтау бөлмес≥нен

*директордың кабинет≥нен

*сату залынан

*демалыс бөлмес≥нен

#319

*!–ецептуралық бланктың арнайы формасында (қызғылт түст≥) жазылады:

*психотпроптық заттар

*этил спирт≥

*+ес≥ртк≥ заттар

*балаларға арналған дәр≥л≥к заттар

*Ұќ— мүгедектер≥не арналған дәр≥л≥к заттар

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 503 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

761 - | 588 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.231 с.