Лекции.Орг
 

Категории:


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Тема № 19. Західні демократичні держави між двома світовими війнами.Загрузка...

 

1. Які тенденції були характерні для провідних західних держав в розвитку державного ладу в міжвоєнний період? Чим вони пояснюються?

2. Виділіть головні тенденції розвитку виборчого законодавства провідних західних держав в міжвоєнний період.

3. Назвіть причини Листопадової революції в Німеччині. Які завдання вона повинна була вирішити?

4. Якою за характером була Листопадова революція 1918 р. в Німеччині?

5. Порівняйте Веймарську конституцію 1919 р. та Конституцію Німеччини 1871 р. Виділіть спільні риси та розбіжності.

6. За Веймарською конституцією визначте форму правління та форму державного устрою Німеччини.

7. Як перша світова війна вплинула на державно-політичний розвиток США?

8. Що таке «лобі»? Як ви розцінюєте це явище?

9. У чому особливості формування державного апарату в США?

10. В чому полягала сутність «кодексів чесної конкуренції»? Хто виграв від їх введення?

11. Деякі політичні противники Ф.Рузвельта називали його «соціалістом». Чи можна вважати заходи «нового курсу» соціалістичними?

12. Які зміни в двопартійній системі Великобританії відбулися в міжвоєнний період?

13. Які права було закріплено за англійськими домініонами за Вестмінстерським статутом?

14. Що таке «Британська співдружність націй»?

15. Про яку тенденцію в розвитку державного ладу свідчить так зване «делеговане законодавство»?

16. Чому конституція Франції 1875 р. продовжувала діяти після першої світової війни?

17. У чому виявлялась еволюція Третьої республіки у Франції в міжвоєнний період?

18. Порівняйте заходи «нового курсу» Рузвельта в США та уряду Народного фронту у Франції. Чим пояснюється їх проведення?

19. Які партії та чому об’єдналися в Народний фронт у Франції?

20. Представники яких партій Народного фронту увійшли до складу уряду?

21. Що стало причинами, а що приводом до розпаду Народного фронту у Франції?

22. Доповніть речення:

- Падіння Німецької імперії відбулося в ... році внаслідок ...;

- Республіканський лад в Німеччині був закріплений в ..., прийнятій в ... році; за формою республіка була ...;

- Партійну систему США можна охарактеризувати як...; головними партіями в державі в міжвоєнний період були ... . Крім них також існували ...;

- Причинами проведення «нового курсу» Ф.Рузвельта в США стали ...; головні заходи «нового курсу» проводилися по таких напрямках: ...;

- В міжвоєнний період у Великобританії спостерігається посилення ... гілки влади; підтвердженням цього є закони ...;

- Договір про створення Народного фронту у Франції підписали ... в ... році; причини цього - ... .

23. Складіть таблицю “Тенденції розвитку державності західних країн у міжвоєнний час”.

 

Головні тенденції Англія Франція США Веймарська республіка
Посилення виконавчої влади        
Демократизація        
Втручання держави в економіку та соціальну сферу        

 

24. Складіть 10 тестів по темі „Західні демократичні держави між двома світовими війнами”.

25. Складіть схеми системи управління провідних західних держав в міжвоєнний період.

26. Проаналізуйте законодавчі акти Англії, що стосуються посилення виконавчої влади (Акт про поліцію 1919 р., закон про надзвичайні повноваження 1920 р., Акт про підбурювання незадоволення 1934 р., Акт про надзвичайні повноваження 1939 р., Закон про надзвичайні повноваження 1940 р.) Які положення підтверджують розширення повноважень виконавчої влади та поліції зокрема?

27. На основі аналізу Веймарської конституції виділіть повноваження окремих земель та загальнофедеральні повноваження. Порівняйте з загальнофедеральними повноваженнями, закріпленими в Конституції Німеччини 1871 р. В якій конституції вони ширше?

28. Складіть розгорнутий план повідомлення „Західні демократичні держави між двома світовими війнами”.

29. Напишіть повідомлення «Політичний портрет Ф.Д.Рузвельта»

 

30. Виконайте тестові завдання:

 

В період між двома світовими війнами ліберально-демократичні режими існували:

а) в США, Англії, Італії, Франції, Угорщині, СРСР;

б) в США, Англії, СРСР, Польщі, Португалії, Німеччині (до 1933 р.);

в) в Англії, Франції, США, Голландії, Німеччині (до 1933 р.).

 

Оберіть вірні твердження відносно розвитку державного ладу провідних західних держав в період між двома світовими війнами:

а) в державах спостерігається тенденція посилення виконавчої влади; в ряді держав відбувається утвердження тоталітарних режимів; відбувається ліквідація колоніальних володінь європейських держав;

б) в ряді країн відбувається утвердження тоталітарних режимів; відбувається послаблення колоніальної залежності колоній від метрополій; спостерігається тенденція посилення законодавчої влади;

в) спостерігається тенденція посилення виконавчої влади; в ряді держав відбувається утвердження тоталітарних режимів; здійснюється демократизація виборчого права в ліберальних державах.

 

Якого року було внесено поправку до конституції США, за якою жінкам було надано право голосувати і бути обраними, як і чоловікам?

а) 1920 р.;

б) 1918 р.;

в) 1923 р.

 

Якого року було прийнято Вестмінстерський статут, який закріпив

об’єднання британських домініонів?

а) 1929 р.;

б) 1934 р.;

в) 1931 р.

 

За Конституцією 1919 р. Німеччина була:

а) президентською республікою;

б) парламентською республікою;

в) змішаною республікою.

 

Веймарська конституція 1919 р. закріпила:

а) федеративний устрій Німеччини;

б) конфедеративний устрій Німеччини;

в) унітарний устрій Німеччини.

 

Закон Вагнера у США:

а) ввів заборону на монополістичні об’єднання компаній;

б) передбачав викуп у фермерів сільськогосподарської продукції та її знищення з метою подолання кризи;

в) надавав право американським робітникам об’єднуватися в профспілки та проводити страйки.

 

Головним завданням Народного фронту у Франції було:

а) попередження приходу до влади фашистських організацій;

б) здійснення соціалістичної революції;

в)прагнення перетворити Францію у провідну європейську державу.

 

 

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 177 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. V. Держави, що склалися на основі угро-фінських племінних союзів у колишніх колоніях і напівколоніях Новгорода
 2. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави Апарат держави - частина механізму держави.
 3. Билет № 14 Общество и государственная власть в России в начале XX в.: обострение противоречий. Революционная борьба против самодержавия в начале века.
 4. Будучи офіційною особою держави юрист-практик, з одного боку, є виразником її інтересів, а з ін­шого — захисником прав і свобод людини.
 5. В економічному і соціальному розвитку держави
 6. Виникнення загальної теорії держави і права.
 7. Глава 19. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ, НАРОДУ, ДЕРЖАВИ.
 8. Глава 2 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 9. Глава 7. МЕХАНІЗМ І АПАРАТ ДЕРЖАВИ.
 10. Глава держави – це посадова особа, що здійснює верховне представництво держави у внутрішній і зовнішній політиці.
 11. Динаміка приєднання земель до Московської держави в кінці XIV — на початку XVI ст.
 12. Доступ суб’єктів держави до інформації комерційних банків


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.