Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕақылау сұрақтары. 1. Ѕанкаралық несиел≥к ресурстар
1. Ѕанкаралық несиел≥к ресурстар

2. ќвернайт түс≥н≥г≥

3.  үнд≥зг≥ займ мазмұны

4. Ѕанкт≥к депозитт≥к емем ресурстары

Қолданылатын әдебиеттер: Ќ.Ә-4,5,6.

“ақырып. јктивтер және коммерци€лық банкт≥ң активт≥к операци€лары мен активтер портфел≥

ƒәр≥ст≥ң мақсаты: Ѕанк активтер≥н≥ң ж≥ктелу≥н және экономикадағы рөл≥н анықтау, активтер қоржының қалыптасуы мен басқарылуының теори€лық, тәж≥рибел≥к жағдайын қалыптастыру.

ƒәр≥с жоспары

1. Ѕанк активтер≥н≥ң сипаты мен сапасы

1. Ѕанк активтерн≥ң ж≥ктелу≥

“ақырып бойынша түс≥н≥ктер: бағалы қағаз, инвестици€лар, актив сапасы, актив өт≥мд≥л≥г≥, банк резервтер≥.

1. Ѕанк активтер≥ Ц пайда табу мақсатында банкт≥к ресурстарды әр түрл≥ активтер бойынша орналастырылған қаражаттары.

Ѕанкт≥к активтерд≥ң құрылымы баланстың актив жағында көрсет≥лет≥н сапасына қарай бөл≥нген баптардың баланс нәтижес≥не қатынасын сипаттайды. јктивтерд≥ң сапасы активт≥к операци€лардың түрленд≥ру≥не, тәуекелд≥ активтер≥н≥ң көлем≥не, толық құны жоқ активтерд≥ң көлем≥не және активтерд≥ң өзгер≥ске ұшырау белг≥лер≥не қарай анықталады.

 оммерци€лық банкт≥ң активтер≥н мындадай төрт топқа бөлуге болады:

Ј  асса және оған теңесет≥н ақшалай қаражаттар;

Ј Ќесиелер;

Ј Ѕағалы қағаздарға жұмсалынған инвестици€лар;

Ј Ѕанкт≥ң ғимараты мен жабдықтары.

јктивтерд≥ң сапасы олардың өт≥мд≥л≥г≥не, тәуекел активтерд≥ң көлем≥не, толық бағалы емес активтерд≥ң үлес салмағына, активтерд≥ң көлем≥не, табыс әкелу≥не қарай анықталады.

Ѕанк өз≥н≥ң м≥ндеттемелер≥н күндел≥кт≥ орындап отыруын қамтамасыз ету≥ үш≥н активтерд≥ң құрылымы өт≥мд≥л≥кт≥ң қо€тын талаптарына сәйкес келуге ти≥с.ќсы мақсатта банк өз≥н≥ң активтер≥н, олардың өтелу мерз≥мдер≥не байланысты және өт≥мд≥л≥к дәрежес≥не қарай ж≥ктелейд≥. Өт≥мд≥л≥г≥не қарай банк активтер≥ мынадай топтарға бөл≥нед≥:

1) ∆оғары өт≥мд≥ активтер,

2) өт≥мд≥ активтер,

3) ұзақ мерз≥мд≥ өт≥мд≥ активтер.

∆оғары өт≥мд≥ активтерге мыналар жатады:

Ј кассадағы қолма-қол ақшалар;

Ј орталық банктег≥ корршоттардағы қаражаттар;

Ј мемлекетт≥ң қарыздық м≥ндеттемелер≥;

Ј ЁџƒҰ-на (экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы) мүше елдер, €ғни бейрезиденттерд≥ң банктер≥ндег≥ тұрақты валюта салынған корршоттағы қаражаттар;

Ј ≤шк≥ валюталық облигаци€лық заемдарға салынған қаражаттар.

Ѕанкт≥ң бұл қаражаттары банкт≥ң айналымын қажет уақытында алуға мүмк≥нд≥к берет≥н активтерге жатады.

Ѕанкт≥ң өт≥мд≥ қаражаттарының құрылымына жоғарыда аталғандарынан басқалары, €ғни қайтару мерз≥м≥ 30 күндә≥ құрайтын, шетел валютасында берген барлық несиелер, алдағы 30 күн ≥ш≥нде аталған банкке кел≥п түсуге ти≥ст≥ басқа да төлемдер жатады.

Ұзақ мерз≥мд≥ активтерге б≥р жылдан уақытқа бер≥лген несиелерд≥ң бәр≥, сондай-ақ 50 кеп≥лхат және кеп≥лд≥кпен 1 жылдан жоғары уақытқа бер≥лген несиелер, Өк≥метт≥ң кеп≥лхатымен, бағалы қағаздарды және бағалы металдарды кеп≥лге алып бер≥лген несиелерд≥ шегер≥п тастағандағы мерз≥м≥ өткен несиелер.

јктивтерд≥ң ти≥мд≥ құрылымын жасай отырып, банктер өт≥мд≥л≥кке қойылатын талаптарды орындауға ти≥с, демек, олардың жоғары өт≥мд≥, өт≥мд≥ және ұзақ мерз≥мд≥ өт≥мд≥ активтер≥ м≥ндеттемелерд≥ң мерз≥мдер≥не, сомаларына және типтер≥не сәйкес келу≥ керек.

 ейб≥р шетелд≥к әдебиеттерде банк активтер≥н, олардың өт≥мд≥л≥г≥ мен пайдалылығына қарай 4 топқа бөлед≥:

1-топ. јлғашқы резевтер Ц бұл алынатын салымдарды төлеуге және несиеге деген өт≥н≥шт≥ қанағаттандыру үш≥н тез арада пайдаланылатын ең ти≥мд≥ активтер. ћұндай активтерге мыналар жатады:

Ј  асса:

Ј ќрталық банктег≥ корршоттағы және өзге де шоттардағы ақшалай қаражаттар;

Ј »нкассаци€лау процес≥ндег≥ чектер мен өзге төлем құжаттары;\

Ј Ѕасқа да коммерци€лық банктердег≥ корршоттағы қаражаттар.

ћұндай активтер банкке табыс әкелмейд≥, б≥рақ банкт≥ң өт≥мд≥л≥г≥н≥ң нег≥зг≥ көз≥ болып табылады.

2-топ. ≈к≥нш≥ реттег≥ резевтер - бұл банкке шамалы ғана табыс әкелген≥мен де жоғары өт≥мд≥ активтер қатарына жатады. —ебеб≥, оларды ең төменг≥ тәуекелмен, к≥шкене ғана кеш≥кт≥р≥п, қолма-қол ақшаға айналдыру болады. ќларға мыналар жатады:

Ј ¬ексельдер және өзге де қысқа мерз≥мд≥ бағалы қағаздар;

Ј “алап ет≥лет≥н несиелер (онкольдық);

Ј Ѕ≥р≥нш≥ класты қарыз алушыға бер≥лет≥н несиелер.

Ѕұл топтың активтер≥н≥ң тағайындалуының басты мақсаты Ц алғашқы резевтерд≥ толықтыру көз≥ рет≥нде қызмет ету болып табылады.

3-топ. Ѕанкт≥к активтерд≥ң маңызды бөл≥г≥ Ц банкт≥к несиел≥к портфел≥. Ѕанкт≥ң несиелер≥ б≥ршама табысты және ең тәуекелд≥ болып келед≥. Ѕұл топтың пайдасының басты көз≥н құрайды.

4- топқа инвестици€лық портфель жатады. »нвестици€лық портфельд≥ қалыптастыру ек≥ мақсатты көздейд≥: банкке табыс әкелу және ұзақ мерз≥мд≥ бағалы қағаздардың өтелу мерз≥м≥н≥ң жақын қалуына байланысты, сондай-ақ қысқа мерз≥мге айналдыруда ек≥нш≥ реттег≥ активтерге қосымша рет≥нде болу.

2. Қ– Ұлттық банк Ѕасқармасының 2002 жылы 16 қарашадағы є465 қаулысымен бек≥т≥лген Ђјктивтерд≥ң, шартты м≥ндеттемелерд≥ң ж≥ктелу≥ және оларды күмәнд≥ және үм≥тс≥з санаттарға жатқыза отырып, оларға өқарсы провизи€лар құру туралыї ережес≥не сәйкес, банктер Ұлттық банкке ай сайын айлық баланспен б≥рге Ұлттық банкт≥ң Ѕанктерд≥ қадағалау депатамент≥не активтер≥ мен шартты м≥ндеттемелерд≥ң ж≥ктелу≥ және олар бойынша провизи€лар құру туралы мәл≥меттер беред≥.

ћұндағы активтерге заңды және жеке тұлғаларға қатысты, сондай-ақ басқа банктере байланысты банкт≥ң талаптары жатады.

јталаған ережеге сәйкес активтер мен шартта м≥ндеттемелеор стандартты және ж≥ктел≥нген болып бөл≥нед≥.

∆≥ктелген активтер қатарына жатпайтын актитвре стандартты болып бөл≥нед≥.

∆≥ктел≥нген актитвер мен шартты м≥ндеттемелер күмәнд≥ және үм≥тс≥з болып бөл≥нед≥.

∆≥ктел≥нген активтер қатарына банк несиелер≥, депозиттер≥, бағалы қағаздары, дебиторлық қарыздары және шартты м≥ндеттемелер≥ жатады.

Ќесиелерд≥ң ж≥ктелу≥ олардың сапасына, қамтамасыз ет≥лу≥не, қарыз алушының қаржылық жағдайына, оның несиел≥к тарихына, несиелерд≥ң ж≥ктелу санаттарына байланысты жүзеге асады.

∆алпы ж≥ктелген активтер мен шартты м≥ндеттемелер бойынша провизи€ құру тәрт≥б≥ және резевтеу барысы 10-кестеде бер≥лген

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 626 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

725 - | 558 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.