Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕән: ЂЅалалар ауруларыї, ЂЌәрестел≥к кезеңн≥ң физиологи€сы мен патологи€сының блогыї *1*42*1
 

#501

*!“өмендег≥н≥ң қайсысы везикулопустулезд≥ң ≈Ң ықтималды патоген≥ болып табылады?

* өк ≥р≥ңд≥ та€қша

*+—тафилококк

*—трептококк

* андида

*ѕротей

#502

*! өрсет≥лгендерд≥ң қайсысы туа б≥ткен қызамыққа ≈Ң тән белг≥ болып табылады?

*—арғаю

*ѕурпура

*–етинопати€

*+√регг үшт≥г≥

*ћикроцефали€

 

#503

*!Ќәрестелерд≥ң физиологи€лық сарғаюы мына сарғаю түр≥не жатады

*гемолитикалық

*+конъюгаци€лық *механикалық *паренхиматозды

*дәр≥л≥к

#504

*!Ұрықтанудан бастап 15- ш≥ күнге дей≥нг≥ ұрықтың даму кезең≥ қалай аталады?

*√аметогенез

*+Ѕластогенез

*Ёмбриогенез

*≈рте фетогенез

* еш фетогенез

 

#505

*!”ақытысына жеткен жүкт≥л≥кке қандай гестаци€лық мерз≥м сәйкес келед≥?

*+37-42 апта

*37-40 апта

*38-39 апта

*38-40 апта

*40-42 апта

#506

*!ћерз≥м≥не жет≥п жаңа туылған нәрестен≥ң үлкен еңбег≥н≥ң орташа мөлшер≥

*1,0-1,5 см

*+2,5-3,0 см

*4,0-5,0 см

*0,5-1,0 см

*1,5-2,0 см

 

#507

*!ƒен≥ сау мерз≥м≥не жет≥п туылған нәрестен≥ң дене салмағының қайта қалпына келу≥н≥ң ≈Ң ықтималды мерз≥м≥ қашан?

*Өм≥р≥н≥ң 4-5 күн≥нде

*1 айда

*9-12 күн≥нде

*+6-8 күн≥нде

*15-20 күн≥нде

 

#508

*!Ќәрестен≥ң тер≥ жамылғысының транзиторлық өзгер≥стер≥не жатады

*тербөртпе

*везикулез

*склередема

*стрептодерми€

*+уытты эритема

 

#509

*!“өменде көрсет≥лген гормонның қайсысы емшек сүт≥н≥ң бөл≥ну≥не әсер етед≥?

*–енин

*+ѕролактин

*»нсулин

*ќкситоцин

*√онадотропты

 

#510

*!јнасы тарапынан төменде аталған аурулардың қайсысы нәрестен≥ң ана сүт≥н ему≥не абсолютт≥к қарсы көрсетк≥ш болып табылады?

*ѕневмони€

*+¬»„-инфекци€

*Қант диабет≥

*¬ирусты гепатит

*“уа б≥ткен жүрек ақауы

 

#511

*!∆аңа туылған нәрестен≥ң ең алғашқы улкен дәрет≥ аталады

*өтпел≥

*рәс≥мделген

*сұйық

*+меконий

*шырышты

#512

*!Ўала туылған нәрестелерде респираторлық дистресс синдромның алғашқы белг≥лер≥н≥ң пайда болу уақыты

*+өм≥р≥н≥ң алғашқы сағатында

*алғашқы тәул≥кте

*3-ш≥ тәул≥кте

*2-ш≥ аптада

*б≥р≥нш≥ аптаның соңында

 

#513

*!Ўала туылған нәрестелер бөл≥м≥нде нәрестелер өл≥м≥ өс≥п кетт≥.

≈рте неонаталдық кезеңде шала туылған нәрестелер өл≥м≥н≥ң ≈Ң жи≥ себеб≥ қандай?

*+–еспираторлық дистресс синдром

*Құрсақ≥ш≥л≥к инфекци€лар

*“уа б≥ткен даму ақаулары

*Ѕосану жарақаты

*ѕневмони€

 

#514

*!Ўала туылған нәрестен≥ң туылғаннан кей≥нг≥ ≈Ң ықтималды алғашқы тоңуы жүред≥

*+30минутта

*2 сағатта

*6 сағатта

*12 сағатта

*24 сағатта

 

#515

*!Ѕосану бөлмес≥нде әрб≥р шала туылған нәрестеге аталғандардың қайсысы ≈Ң маңызды болып табылады?

*Қабырға сағаты

*∆ылы үй ки≥м≥

*+Ѕосану бөлмес≥ температурасының 280-н кем болмауы

*ћедицина қызметкерлер≥н≥ң жылы көзқараспен қарауы

*“аза жа€лық үстел≥ және сәулел≥ жылу көз≥

 

#516

*!"Ўала туылған нәресте"диагнозын қою үш≥н төменде көрсет≥лген қандай көрсетк≥ш ≈Ң маңызды болып табылады?

*—алмақ

*Ѕой

*—оматикалық статус

*Ќеврологи€лық статус

*+√естаци€лық жас

 

#517

*!“өменде аталғандардың қайсысы пренатальд≥ гипотрофи€ дамуының ≈Ң ықтималды себеб≥ болып табылады?

*јсқынған акушерл≥к анамнез

*+∆үкт≥л≥кт≥ң асқынуы

*Құрсақ≥ш≥л≥к инфекци€

*∆үкт≥ әйелд≥ң анеми€сы

*јсфикси€

#518

*!“өмендег≥н≥ң қайсысы жаңа туылған нәрестелердег≥ некротикалық флегмонаның ≈Ң ықтималды патоген≥ болып табылады?

*јшытқы тәр≥зд≥ саңырауқұлақтар

* өк ≥р≥ңд≥ та€қша

* лебсиелла

*—трептококк

*+—тафилококк

 

#519

*! өрсет≥лгендерд≥ң қайсысы омфалитт≥ң ≈Ң ықтималды патоген≥ болып табылады?

* андида

* лебсиелла

*≤шек та€қшасы

*+—тафилококк

* өк ≥р≥ңд≥ та€қша

#520

*!Ќикольский симптомы мынадай ауруларда оң болады

*Ћайел ауруында

*мерезд≥к күлд≥реу≥кте

*пемфигустың қатерс≥з формасында

*+–иттерд≥ң эксфолиативт≥ дерматит≥нде

*туа б≥ткен буллезд≥ эпидермолизде

#521

*!“ер≥ мен тер≥ асты май қабатының жүре пайда болған жұқпалы ауруларына жатады

*баздану

*+паронихи€

*адипонекроз

*склередема

*склерема

 

#522

*!“ер≥ мен тер≥ асты май қабатының жүре пайда болған жұқпалы ауруларына жатады

*туа б≥ткен ихтиоз

*пигментт≥ дақ

*телеангиоэктази€

*+везикулопустуллез

*себоре€лық дерматит

 

#523

*! атарального омфалитт≥ң клиникалық белг≥лер≥

*суланған к≥нд≥к

*+к≥нд≥к жарасынан серозды бөл≥нд≥лер

*к≥нд≥к жарасының түб≥нде гранул€ци€ өсу≥

*нәресте мазасынданғанда үлкейет≥н домалақ дөмпеш≥к

*к≥нд≥к жарасынан ≥р≥ңд≥ бөл≥нд≥лер, к≥нд≥к айналасының қызаруы мен ≥с≥ну≥

#524

*! өрсет≥лгендерд≥ң қайсысы кеш сепсист≥ң дамуында жи≥ кездесет≥н ≈Ң ықтималды патоген болып табылады?

*ѕротей

*≤шек та€қшасы

* өк ≥р≥ңд≥ та€қша

*+¬ тобы стрептококк

*јлтын стафилококк

 

#525

*!Құрсақ≥ш≥л≥к сепсис дамуы мүмк≥н

*+ұрықтың даму к≥д≥р≥с≥нде

*мерз≥м≥нен ерте босануда

*анасында қант диабет≥ болғанда

*туа б≥ткен даму ақауларында

*ата-анасының әлеуметт≥к жағдайы төмен болғанда

 

#526

*!Ќәрестелер сепсис≥ ≈Ң жи≥ шақырылады

*көк ≥р≥ңд≥ та€қшамен

*≥шек та€қшасымен

*+стафилококкпен

*стрептококкпен

*проте€лармен

 

#527

*!Ќеонаталды сепсис дамуына әкелет≥н ≈Ң ықтималды антенаталды фактор

*нашар әлеуметт≥к жағдай

*+құрсақ≥ш≥л≥к инфекци€лар

*аса ұзақ сусыз кезең

*асқынған акушерл≥к анамнез

*анасының урогенитальды жолдарының қабыну аурулары

 

#528

*! риптогенд≥ сепсис кез≥нде к≥ру қақпасы

*≥шек

*к≥нд≥к жарасы

*тер≥ жабындысы

*к≥легей қабаттар

*+белг≥с≥з

#529

*!Ќәресте өм≥р≥н≥ң алғашқы күндер≥нде зәрде ақуыздың пайда болу себеб≥ не?

*—усыздану

* ≥нд≥к қанындағы јƒ√-ң жоғары концентраци€сы

*Ѕазалды мембрананың өтк≥зг≥шт≥г≥н≥ң төмендеу≥

*+Ѕазалды мембрананың өтк≥зг≥шт≥г≥н≥ң жоғарлауы

*ѕроксималды түт≥кшелерд≥ң реабсорбци€сының жоғарлауы

 

 

#530

*!Қалыпты жағдайда жаңа туылған нәрестен≥ң ≥шег≥нде қандай флора јЌјҒҰ–Ћџћ басым болады?

* лостридийлар

*≤шек та€қшасы

*Ћактобактери€лар

*+Ѕифидобактери€лар

*Ёпидермальды стрептококк

 

#531

*!Ѕалаларда ашық заттарға көз қиығын тоқтату қай уақытта пайда болады?

*+1 айда

*2 айда

*3 айда

*1 аптаның соңында

*“уылғаннан бастап

#532

*!Ўала туылған нәресте гипотерми€сының ≈Ң ерте белг≥с≥

*акроцианоз

*гипогликеми€

*қолдарының треморы

*тер≥н≥ң мрамор түсте болуы

*+а€қ-қолдарының суық болуы

 

#533

*!Ќәрестедег≥ —ƒ–-ң дамуына ≈Ң бей≥мдеуш≥ фактор

*құрсақ≥ш≥л≥к инфекци€лар

*перинаталды гипокси€

*мерз≥м≥нен асып туылу

*+шала туылу

*гиперокси€

 

#534

*!Ќәрестен≥ң көп жылу жоғалтуы байланысты

*дем алудың минуттық көлем≥н≥ң жоғарғы көрсетк≥штер≥мен

*қанның минуттық көлем≥н≥ң жоғарғы көрсетк≥штер≥мен

*+1 кг дене салмағына үлкен аумақтың келу≥мен

*жоғарғы зат алмасумен

*қоңыр майдың болуымен

#535

*!“өменде көрсет≥лгендерд≥ң қайсысы туа б≥ткен листериозға ≈Ң тән белг≥ болып табылады?

*јсфикси€

*Ѕезгек

*ѕневмони€

*ћенингоэнцефалит

*+“ер≥ мен жұтқыншақтың с≥лемейл≥ қабатының артқы қабырғасындағы түй≥нд≥ бөртпе

 

#536

*!—озылмалы гепатит жи≥ түз≥лед≥

*гепатит ј-да

*гепатит ≈-де

*+гепатит ¬-да

*холециститте

*өт шығару жолдарының дискинези€сында

 

#537

*!√епатитте бауырдың морфологи€лық зақымдану сипаты

*гликогенн≥ң жиналуы

*майлы инфильтраци€

*+гепатоциттерд≥ң некрозы (лизис)

*гепатоциттерд≥ң склерозға ұшырауы

*өт жолдарының гипоплази€сы

#538

*!Ќәресте туыларда босану бөлмес≥ндег≥ қандай жағдай ≈Ң маңызды болып табылады?

*∆ақсы жарық

*Үй жағдайы

*+Ѕөлме температурасы 250-28 0

*≈рк≥н қалыпты таңдау

*Ѕосануға сер≥ктес≥н≥ң қатысуы

 

#539

*!Ќәрестен≥ң температуралық тұрақтылығы байланысты

*+гестаци€лық жасына

*асфикси€ дәрежес≥не

*—ƒ– дәрежес≥не

*дене салмағына

*жет≥лу≥не

 

#540

*!“өменде көрст≥лгендерд≥ң қайсысы жаңа туылған нәрестен≥ емшекке салудың ≈Ң ықтималды уақыты?

*2 сағаттан кей≥н

*36 сағаттан кей≥н

*12 сағаттан кей≥н

*јлғашқы 24 сағатта

*+јлғашқы 1сағат ≥ш≥нде

#541

 

*!’алықаралық балаларды қорғау  онвенци€сына сәйкес балаларға байланысты төмендег≥ құқықтың қайсысы јЌјҒҰ–Ћџћ қолданысқа ие?

*Қамқорлыққа алу

*Қорғау

*+Өм≥р сүру

*ƒаму

*ћүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балалармен б≥рдей

 

#542

*!’алықаралық балаларды қорғау  онвенци€сына сәйкес қай кезден бастап баланың құқығын сақтау јЌјҒҰ–Ћџћ қолданысқа ие?

*7 жастан

*12 жастан

*16 жастан

*1 айдан

*+“уылған кезден

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 546 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

674 - | 678 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.039 с.