Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒискретт≥к хабарлама деген≥м≥з.
ƒискретт≥к белг≥лерд≥ң немесе дабылдардың т≥збег≥нен құралатын хабарлама

ƒискретизаци€ Ч бұл:

Үз≥л≥сс≥з сигналдың дискретт≥ сигналға түрлену үдер≥с≥

ƒискретт≥ көзд≥ң артықтығы шартының себептер≥:

јқпарат көз≥н≥ң жады мен хабарламаның төз≥мд≥л≥г≥

ƒискретт≥ көзд≥ң артықтығы шартының себептер≥:

јқпарат көз≥н≥ң жады мен хабарламаның б≥рқалыпсыздығы

ƒиктордың қандай ақпараты жолаушыларға —емантикалық теори€ ақпараты болып саналады, егерде билетте келес≥ белг≥ленсе: ∆олға шығу күн≥: 29.12.00; ∆олға шығу уақыты: 19 сағ 25 мин; є поезд:23; ¬агон є:15; єќрын: 11; ∆олғу шығу станци€сы: ћәскеу; ќралу станци€сы: —анкт-ѕетербург.

є 23 Ућәскеу Ч —анкт-ѕетербургФ поезы үш≥нш≥ жолдан шығады

ƒинамикалық процестерд≥, €ғни уақытта өзгер≥лет≥н процестер қалай аталады?

ƒабылдар

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈гер болса, онда энтропи€ны есептең≥з.

4,93

≈гер болса. ќнда осыдан белг≥л≥, €ғни энтропи€ әрқашанда... болады.

ќң

≈гер сатының пайда болу жағдайы әр түрл≥ ықтималдықтары бар болса, онда олардың энтропи€сы к≥н≥ң теңдеу≥мен анықталады

Ўенон

≈гер m=32 болса, онда энтропи€ны тап.

≈гер m=256 болса, онда энтропи€ны тап.

≈гер энтропи€ Ќ=10 болса, онда m неге тең?

≈гер энтропи€ Ќ=7 болса, онда m неге тең?

≈к≥л≥к санау жүйес≥нде қанша (қандай) сандар қолданылады:

2 (0,1)

≈к≥л≥к кодпен бер≥лет≥н хабар энтропи€сын есептеу ыңғайлы болу үш≥н Ўеннон термодинамикада қолданылатын...ек≥л≥к log2 логарифммен алмастырды

Ќатурал логарифмд≥

≈к≥л≥к санау жүйес≥нде қанша (қандай) сандар қолданылады:

2 (0,1)

 

∆∆∆∆∆∆∆∆

∆азу к≥тапшасын жалпы не үш≥н қолданады:

јқпаратты сақтау

∆анасу мәл≥мет≥н адам қалай алады?

—езу мүшес≥

∆алпы ақпарат сақтау құралы деп нен≥ ойлайды?

јқпаратты ж≥беруге немесе сақтауға, жазуға қолданылатын материальдық субстанцию

∆алпы жағдайдағы анықталмағандық дәрежес≥н≥ң формуласы

H=log2n

∆үйе күй≥н≥ң анықталмағандығын б≥лд≥рет≥н шама

Ёнтропи€

∆еке п≥к≥рден тәуелс≥з ақпаратты... ақпарат деп атауға болады?

Әд≥л

«««««««««

Ђ«аманауи ақпараттық жүйеї бұл:

≈нг≥зу, орналастыру, ≥здеу және ақпаратты беру үдер≥стер≥н автоматты түрде жүзеге асыру мүмк≥нд≥г≥ бар ақпарат сақтайтын орын

»»»»»»

»мпульстер базасы Ц бұл:

импульстер ұзақтығының спектр ен≥не көбейт≥нд≥с≥

      

 аналдың өтк≥зу қаб≥лет≥н≥ң өлшем б≥рл≥г≥н көрсет≥ң≥з

Ѕит/сек

 аналдың өтк≥зу қаб≥летт≥л≥г≥ басқаша қалай аталады:

јқпараттық сыйымдылық

 едерг≥ болмаған жағдайда ақпаратты тарату жылдамдығын анықтау формуласы:

C=n*H

 едерг≥ге төзу қаб≥лет≥н≥ң артуы неге әсер етед≥?

Ўектен тыс ақпаратқа

 едерг≥ге тұрақты жи≥л≥к модул€ци€сының қамтамасыз ет≥лу≥:

Үлкен≥рек, амплитудалық модул€ци€ үш≥н, сапалы аппаратураны керек етед≥

 елес≥ ретт≥л≥ктерд≥ң қайсысы ақиқат хронологины көрсетед≥:

ѕошта, телеграф, телефон, радио, теледидар, компьютерл≥к жел≥лер

 ездейсоқ тербел≥с:

Ѕолжау мүмк≥н емес

 одтау деген не:

ј∆ (»—) атаулар үш≥н қолданылатын сандық және әр≥пт≥к белг≥леулер

 одтық қашықтық деп... санын айтады

≈к≥ комбинаци€лардағы б≥рдей емес разр€дтарының

 одтың эффективт≥л≥г≥ деп... шамасын айтады

Ѕ≥рқалыпсыз статистикалық кодтың ти≥мд≥ге жақын дәрежес≥н сипаттайтын

 одтардың ж≥ктелу≥:

Ѕ≥рқалыпты және б≥рқалыпсыз

 одтауға кер≥ таңдалған процес не деп аталады?

ƒекодтау

 омпьютерд≥ң ≥к≥ жадысындағы ақпараттың көрсет≥лу≥:

ƒискретт≥

 ибернетикада энтропи€ өсу≥мен қатар к≥ш≥рейу≥ мүмк≥н, оның себеб≥ неде себеб≥ энтропи€ түс≥н≥г≥ анықталмағандық өлшем≥мен тығыз байланысты.

—ебеб≥ энтропи€ түс≥н≥г≥ анықталмағандық өлшем≥мен тығыз байланысты

 ибернетикада энтропи€ өсу≥мен қатар к≥ш≥рейу≥ мүмк≥н, оның себеб≥ неде себеб≥ энтропи€ түс≥н≥г≥ анықталмағандық өлшем≥мен тығыз байланысты.

—ебеб≥ энтропи€ энерги€ның б≥р түрден басқа түрге айналуындағы мөлшерл≥к қатынастарды анықтайды

ҚҚҚҚҚҚ

јбылдау тәс≥л≥не байланысты мәл≥меттерд≥ң түрлер≥

¬изуалдық, дыбыстық, тактикалық, и≥ст≥к, дәмд≥к

јбылданған Y хабарламалардың ж≥бер≥лген ’ хабарламаларға қатысты ақпарат мөлшер≥н көрсет≥ң≥з

I(Y,X) = H(Y) Ц H(Y|X)

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1564 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

782 - | 634 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.