Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јнал≥з складу майна та джерел його формуванн€
—таб≥льн≥сть ф≥нансового стану п≥дприЇмства залежить в≥д правильност≥ та доц≥льност≥ вкладенн€ ф≥нансових ресурс≥в у активи, тому дл€ його оц≥нки необх≥дно мати дан≥ про склад, структуру майна та джерел його утворенн€, а також причини зм≥ни складу майна ≥ джерел утворенн€. ќсобливу увагу при цьому прид≥л€ють вивченню причин, €к≥ негативно впливають на ф≥нансовий стан п≥дприЇмства.

–озгл€немо модель анал≥зу майна.

≤ етап. «агальна оц≥нка стану майна ≥ його окремих час≠тин

Ќа даному етап≥ вивчаютьс€ сп≥вв≥дношенн€ динам≥ки оборотних ≥ не≠оборотних актив≥в, а також показники моб≥льност≥ майна п≥дприЇмства ≥ оборотних кошт≥в:

а) €кщо на анал≥зованому п≥дприЇмств≥ оборотн≥ кошти зб≥льшилис€, а необоротн≥ активи зменшилис€, це означаЇ, що на цьому п≥дприЇмств≥ спостер≥гаЇтьс€ тенденц≥€ прискорен≠н€ оборотност≥ майна п≥дприЇмства. –езультатом може бути вив≥льненн€ частини грошових кошт≥в ≥ короткострокових вкладень (€кщо в≥дсоток за цими статт€ми зр≥с);

б) дл€ характеристики майна розраховуЇтьс€ коеф≥ц≥Їнт моб≥льност≥ майна: в≥дношенн€ вартост≥ оборотних актив≥в до загальноњ вартост≥ майна;

в) коеф≥ц≥Їнт моб≥льност≥ оборотних актив≥в розрахо≠вуЇтьс€ в≥дношенн€м найб≥льш моб≥льноњ частини њх (грошо≠вих кошт≥в ≥ ф≥нансових вкладень) до вартост≥ оборотних актив≥в. «б≥льшенн€ коеф≥ц≥Їнт≥в моб≥льност≥ майна ≥ обо≠ротних актив≥в п≥дтверджуЇ тенденц≥ю прискоренн€ обороту кошт≥в майна п≥дприЇмства.

—л≥д зазначити, що низька моб≥льн≥сть оборотних актив≥в не завжди розц≥нюЇтьс€ негативно. «а високоњ рентабель≠ност≥ виробництва ≥ продукц≥њ п≥дприЇмства спр€мовують в≥льн≥ грошов≥ кошти на розширенн€ виробництва.

II етап. јнал≥з виробничого потенц≥алу. ¬≥домо, що ф≥нан≠совий стан п≥дприЇмства визначаЇтьс€ передус≥м його вироб≠ничою д≥€льн≥стю. “ому п≥д час анал≥зу ф≥нансового стану п≥дприЇмства необх≥дно оц≥≠нити виробничий потенц≥ал. ƒо виробничого потенц≥алу належать:

Х основн≥ засоби;

Х виробнич≥ запаси;

Х незавершене виробництво;

Х витрати майбутн≥х пер≥од≥в.

ƒл€ характеристики виробничого потенц≥алу використо≠вують так≥ показники:

1) на€вн≥сть, динам≥ку ≥ питому частку виробничих актив≥в у загальн≥й вартост≥ майна;

2) на€вн≥сть, динам≥ку ≥ питому частку основних засоб≥в у реальн≥й вартост≥ майна;

3) коеф≥ц≥Їнт зносу основних засоб≥в;

4) середню норму амортизац≥њ;

5) на€вн≥сть, динам≥ку ≥ питому частку кап≥тальних вкла≠день ≥ сп≥вв≥дношенн€ њх з ф≥нансовими вкладенн€ми.

якщо в процес≥ анал≥зу ви€вл€ютьс€ зб≥льшенн€ виробни≠чих актив≥в ≥ б≥льша питома частка цих актив≥в у загальн≥й сум≥ кошт≥в п≥дприЇмства, то це св≥дчить, €к правило, про п≥двищенн€ ви≠робничих можливостей. ÷ей показник маЇ бути не нижчим н≥ж 50 %. «а основу пор≥вн€нн€ берутьс€ галузев≥ стандартн≥ показники.

ѕоказник питомоњ частки вартост≥ основних засоб≥в у за≠гальн≥й вартост≥ кошт≥в п≥дприЇмства розраховують в≥дно≠шенн€м залишковоњ вартост≥ основних засоб≥в до валюти балансу.

“акий розрахунок зд≥йснюЇтьс€ на початок ≥ к≥нець зв≥тного пер≥оду. ќбчислен≥ показники пор≥внюють з≥ стандартними показниками п≥дприЇмств галуз≥, а також ≥з показниками ви≠сокорентабельних п≥дприЇмств.

ƒал≥ розраховують коеф≥ц≥Їнт зносу (амортизац≥њ) ≥ да≠ють €к≥сну характеристику його зм≥н. ƒл€ оц≥нки ≥нтенсив≠ност≥ накопиченн€ зносу (амортизац≥њ) основних засоб≥в ви≠користовуЇтьс€ середн€ норма амортизац≥њ, €ка розраховуЇтьс€ в≥дношенн€м суми амортизац≥йних в≥драхувань за зв≥тний пер≥од до перв≥сноњ вартост≥ основних засоб≥в. ÷ей показник пор≥внюЇтьс€ з показниками ≥нших п≥д≠приЇмств ≥ стандартними його значенн€ми.

¬иробничий потенц≥ал п≥дприЇмства характеризуЇтьс€ та≠кож в≥дношенн€м кап≥тальних вкладень до довгострокових ф≥нансових вкладень (незавершене виробництво, довгостро≠ков≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ). ¬исок≥ темпи зростанн€ ф≥нансо≠вих вкладень можуть знизити виробнич≥ можливост≥ п≥дприЇм≠ства.

III етап. јнал≥з складу ≥ динам≥ки моб≥льних (оборотних) кошт≥в. ¬≥н зд≥йснюЇтьс€ в таблиц≥, де наводитьс€ ≥нформац≥€ дл€ вертикального ≥ горизонтального анал≥з≥в њх. Ќа основ≥ анал≥зу структури оборотних кошт≥в вивчають≠с€ зм≥ни, що в≥дбулис€ у склад≥ оборотних кошт≥в у ц≥лому, а п≥сл€ цього в розр≥з≥ окремих статей оборотних кошт≥в.

ѕричинами зб≥льшенн€ оборотних кошт≥в можуть бути:

1. ѕрибуток (п≥сл€ сплати податк≥в).

2. јмортизац≥йн≥ вирахуванн€.

3. ѕрир≥ст власних засоб≥в.

4. «б≥льшенн€ заборгованост≥ за кредитами ≥ позиками.

5. «б≥льшенн€ зобов'€зань за кредиторською заборгован≥с≠тю та ≥н.

ѕричини зменшенн€ оборотних кошт≥в:

1. ¬итрати за рахунок прибутку, що залишивс€ в розпо≠р€дженн≥ п≥дприЇмства.

2.  ап≥тальн≥ вкладенн€.

3. ƒовгостроков≥ ф≥нансов≥ вкладенн€.

4. «меншенн€ кредиторськоњ заборгованост≥ та ≥н.

«а даними балансу необх≥дно також пор≥вн€ти розм≥р зм≥ни моб≥л≥зованих актив≥в (необоротн≥ активи) ≥ оборотних кош≠т≥в. якщо темп приросту основних кошт≥в вищий, н≥ж необо≠ротних моб≥л≥зованих кошт≥в, це означаЇ, що на п≥дприЇмств≥ ≥снуЇ тенденц≥€ прискоренн€ оборотност≥ вс≥Їњ сукупност≥ кош≠т≥в п≥дприЇмства.

ƒал≥ необх≥дно проанал≥зувати складов≥ моб≥л≥зованих актив≥в. якщо у склад≥ цих кошт≥в значну частину становл€ть довгостроков≥ ф≥нансов≥ вкладенн€ в ≥нш≥ п≥дприЇмства, то виробничий потенц≥ал такого п≥дприЇмства знижуватиметьс€.

Ќадходженн€, набутт€, створенн€ майна п≥дприЇмства зд≥йснюЇтьс€ за власн≥ та позичен≥ кошти, сп≥вв≥дношенн€ €ких розкриваЇ його ф≥нансовий стан.

јнал≥з джерел майна п≥дприЇмства зд≥йснюЇтьс€ за да≠ними балансу. Ќасамперед, розраховуЇтьс€ коеф≥ц≥Їнт не≠залежност≥ п≥дприЇмства  н за формулою  н = [¬ласний кап≥тал/¬алюта балансу]100.

якщо частка власного кап≥талу п≥двищуЇтьс€, то п≥дприЇмство Ї ф≥нансово ст≥йким ≥ достатньо незалеж≠ним в≥д зовн≥шн≥х кредитор≥в.

ѕ≥сл€ загальноњ оц≥нки стану майна на п≥дприЇмств≥ необ≠х≥дно також розрахувати показники ефективного викорис≠танн€ його.

ќсновними показниками Ї так≥:

1. –ентабельн≥сть актив≥в (майна):

[ѕрибуток у розпор€дженн≥ п≥дприЇмства*100]/—ередн€ величина актив≥в.

2. –ентабельн≥сть поточних актив≥в:

[ѕрибуток у розпор€дженн≥ п≥дприЇмства * 100]/—ередн€ величина поточних актив≥в.

3. –ентабельн≥сть ≥нвестиц≥й:

[ѕрибуток до сплати податку *100]/[¬алюта балансу -  ороткостроков≥ зобов'€занн€].

4. –ентабельн≥сть власного кап≥талу:

[ѕрибуток в розпор€дженн≥ п≥дприЇмства * 100]/ƒжерела власних засоб≥в.

÷ей показник визначаЇ величину прибутку на кожну вкла≠дену в п≥дприЇмство гривню. /

5. –ентабельн≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ: /

[ѕрибуток у розпор€дженн≥ п≥дприЇмства Х 100]/—ума: виручки в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ.

ќтже, проанал≥зувавши структуру майна п≥дприЇмства ≥ джерел його утворенн€, приходимо до висновку, що дл€ ви≠вченн€ цього питанн€ доц≥льно застосувати модель економ≥ч≠ного анал≥зу, €ка реал≥зуЇтьс€ в к≥лька етап≥в:

¬изначенн€ питомих часток складових майна ≥ джерел утво≠ренн€ його в загальн≥й вартост≥ майна на початок ≥ к≥нець зв≥тного пер≥оду.

ѕор≥вн€нн€ даних на к≥нець ≥ початок зв≥тного пер≥оду та визначенн€ причини зм≥ни.

¬ивченн€ причин зм≥ни структури майна ≥ джерел його утворенн€, насамперед тих, що негативно позначаютьс€ на ф≥нансовому стан≥ п≥дприЇмства.

¬»—Ќќ¬ » « ƒ–”√ќ√ќ ѕ»“јЌЌя:

–озгл€нута модель анал≥зу майна складаЇтьс€ з трьох етап≥в. ≤ етап. «агальна оц≥нка стану майна ≥ його окремих час≠тин. II етап. јнал≥з виробничого потенц≥алу. ¬≥домо, що ф≥нан≠совий стан п≥дприЇмства визначаЇтьс€ передус≥м його вироб≠ничою д≥€льн≥стю. III етап. јнал≥з складу ≥ динам≥ки моб≥льних (оборотних) кошт≥в.

 

≤≤≤. ѕ»“јЌЌя

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 758 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

506 - | 486 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.