Лекции.Орг


Поиск:
Засоби навчання ДМ. Навчально-мовленнєва ситуація (НМС) для розвитку усного мовлення.
Список основних джерел

Для підготовки до практичних занять

1. Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку: Учеб. пособие. – М.: Академия, 2000. – 264 с.

2. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник./ Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

3. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Під кер. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

4. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: Підручник./ Л.С. Панова, І.Ф.Андрійко, С.В.Тезікова та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 328 с.

5. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур. – Липецк, 1998. – 161 с.

6. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови: 2-12 класи, 5-12 класи (2-га іноземна мова). – К.: Перун, 2005. – 208 с.

7. Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. Обучение речевой деятельности на английском языке в школе. – К.:Радян. школа, 1988. – 150 с.

8. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций: Пособие для студентов пед.вузов и учителей. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА: Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності

 

МЕТА: Формування методичної компетентності у навчанні читання ІМ.

ЗАВДАННЯ:

§ поглибити знання про мету та зміст навчання Ч;

§ проаналізувати прийоми і способи навчання Ч на різних ступенях та вправи, що використовуються в різних підручниках ЇМ для формування вмінь читання;

§ оволодіти ефективними способами і прийомами навчання Ч іншомовних текстів;

§ навчитися планувати і проводити фрагменти уроків з навчання Ч.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ

Мета та зміст навчання Ч у СНЗ.

Основна література: 2: 187-195, 199-205; 3: 187-195, 199-205; 6.

Борецька Г.Е. Методика формування іншомовної компетентності у читанні // Іноземні мови. – 2012. - № 3. – С 18-19, 21.

Опрацювавши вказані джерела, сформулюйте головну мету навчання читання в СНЗ; розкрийте суть кожного компонента змісту навчання читання (вміння, навички, знання, комунікативні здібності).

Суть Ч та його психофізіологічні механізми. Труднощі навчання читання.

Основна література: 2: 187-190; 3: 187-190 (див. Список основних джерел у плані ПЗ № 1-2).

Борецька Г.Е. Методика формування іншомовної компетентності у читанні // Іноземні мови. – 2012. - № 3. – С 19-21.

Охарактеризуйте механізми Ч та фактори впливу на формування компетентності в Ч.

Класифікація видів читання

Основна література: 2: 199-203; 3: 199-203; 4: 174-175.

Борецька Г.Е. Методика формування іншомовної компетентності у читанні // Іноземні мови. – 2012. - № 3. – С 22-23.

Ознайомтеся з класифікацією видів читання, охарактеризуйте їх з точки зору комунікативних цілей Ч, видів текстів, що використовуються для навчання відповідних видів Ч, а також вмінь, що є передумовою ефективного Ч. Надайте приклади вправ для навчання та контролю рівня сформованості компетентності в різних видах Ч.

Етапи роботи з текстом.

Основна література: 2: 204; 3: 204; 4: 187-189.

Борецька Г.Е. Методика формування іншомовної компетентності у читанні // Іноземні мови. – 2012. - № 3. – С 24-26.

Додаткова література

Гапонова С.В. Комплекс вправ для формування іншомовної компетенції в переглядовому читанні інформаційних газетних статей // Іноземні мови. – 2008. – № 1. – С. 3-7.

Соловова Е.Н. Методика отбора и работы с текстами для чтения на старшем этапе обучения школьников // Иностранные языки в школе. – 2007. – № 2. – С. 7-10.

Назвіть етапи роботи з текстом та опишіть зміст роботи на кожному з них.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ ЗА ТЕСТОМ

1. Для розвитку мотивації Ч важливою є _____________________.

а) якість текстів

б) обсяг текстів

в) кількість незнайомих слів у тексті

2. Читання – це _____________________.

а) активна рецептивна діяльність

б) пасивна рецептивна діяльність

в) активна індуктивна діяльність

3. Метою навчання Ч як виду МД у школі є _____________________.

а) формування навичок Ч про себе

б) Ч про себе з безпосереднім розумінням змісту прочитаного

в) оволодіння навичками співвідносити букви і звуки

4. Ч, у процесі якого досягається розуміння не менше 70% змісту, є ______.

а) вивчаючим

б) переглядовим

в) ознайомлювальним

5. При навчанні переглядового Ч ефективною вправою є _______________.

а) переказ тексту

б) визначення основної думки тексту

в) письмовий переклад тексту

6. При навчанні ознайомлювального Ч ефективною вправою є __________.

а) знайти в тексті відповіді на вказані запитання

б) знайти в тексті речення з певним граматичним явищем

в) прочитати вказані речення з правильною інтонацією

7. При формуванні умінь вивчаючого Ч адекватною вправою є __________.

а) прочитати виділений абзац, підкреслити слова з указаним звуком

б) прочитати виділений абзац, звертаючи увагу на інтонацію

в) прочитати виділений абзац і здогадатись про значення підкреслених слів

8. Кількість незнайомих ЛО у тексті від ступеня до ступеня ____________.

а) збільшується б) зменшується в) залишається однаковою

9. Адекватним способом контролю Ч як рецептивного виду МД є _______.

а) переказ змісту тексту

б) тест множинного вибору

в) відповіді на запитання

10. Перевірити розуміння тексту можна за допомогою _________________.

а) описання кадру фільму

б) складання серії запитань

в) визначення правильних/ неправильних тверджень за змістом тексту

Ключі до тесту: 1 а; 2 а; 3 б; 4 в; 5 б; 6 а; 7 в; 8 а; 9 б; 10 в.

Практичні завдання

1. Ознайомтеся з фрагментом уроку для навчання читання у старших класах середньої загальноосвітньої школи. Наскільки конкретизовано цілі навчання? Яка суттєва інформація відсутня на початку фрагменту? Запропонуйте шляхи покращення фрагменту.

Фрагмент уроку для ознайомлення

МЕТА: Навчити учнів старших класів читати з повним розумінням змісту текст “The Last Leaf” (after O. Henry).

ОБЛАДНАННЯ: Друкований текст.

 

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи
Етап 1. Підготовка до читання тексту. Мета: Створити в учнів установку на сприймання і розуміння тексту. Прийом: Активне слухання, відповіді на запитання. T: We are going to read an interesting and touching story of the writer, whose books are very popular all around the world. Is his name familiar to you? Did you read any of his stories in Ukrainian? Did you like them? The most peculiar thing about O. Henry’s works is that the reader can never know the end of them. That is why they are always read with great interest. Most of O. Henry’s stories show his good knowledge of ordinary people and his warm sympathy for them.
Етап 2. Виконання перед текстових завдань. Мета 1: “Зняти” лексичні труднощі розуміння тексту: власні імена, інтернаціональні слова, слова до теми “Здоров’я. Медицина.” Прийоми: Впізнавання, читання хором, здогадка. T: The story we’ll read contains a few proper names. They are written on the blackboard: Sue from Susan and Johnsy – girl’s names Washington Square in New York Behrman – a surname Let’s repeat the names in chorus. Besides while reading the story you will come across a number of interesting international words. Now look at the board and try to guess what Ukrainian words they remind you of: an artist a magazine. These are the so-called “Ненадійні друзі перекладача” because they mean “художник”, “журнал”. There are some more international words: studio, chance, illustrate (illustration), soup, finish, statue, model. So you see, many international words refer to the topic “fine arts”. The story we are going to read is about artists and about a girl who fell seriously ill. Let’s review a few words of the topic “Medical Service”: doctor get (got) well go (in the meaning “die”) fall (fell) ill illness lie white and still.  
Мета 2. “Зняти” граматичні труднощі розуміння тексту. Прийоми: Граматичний аналіз, переклад. T: To help you with your comprehension of the story I’d like to draw your attention to some grammatical points. First, we’ll analyze them and then you’ll try to find some proper Ukrainian equivalents: - The chance for you is to … work hard (to come in time, to see him at home, etc.). - Let her come in the evening (us know about it, go him by train, etc.). - What was there to do (to discuss, to count, to like, etc.). - I saw her entering the flat (leaving the house, crossing the street, etc.). - I want you to come (him to ring, you to let me know, etc.).  
Етап 3. Читання тексту. Мета: Навчити учнів читати текст із загальним розумінням змісту. Прийом: Читання про себе. T: After we are through with some difficulties in the story let’s begin to read. The story by O. Henry is called “The Last Leaf”. You are to read it to yourselves for ten minutes. I’m ready to help whenever you come across any real difficulties. Do your best to ignore those unfamiliar words which do not prevent you from comprehension of the gist of the story. Find in the text the answers to the following questions which are on the blackboard:   1) What was Johnsy counting for a few days? 2) Why did Sue want to make Johnsy not to count it?  
Етап 4. Контроль розуміння прочитаного (виконання після текстових завдань). Мета 1: Перевірити загальне розуміння тексту учнями. Прийом: Відповіді на запитання вчителя.     Мета 2: Перевірити розуміння учнями основних фактів тексту. Прийом: Виконання тесту множинного вибору.   T: The story is about the two girl-friends, Johnsy and Sue, who lived in New York. You came to know that one of them, Johnsy, fell seriously ill and lost hope to do what…? (to get well). She lay and counted what? …(ivy-vine leaves on the wall). So, she was going to die with the … (last leaf). That’s why Sue did what? … (That’s right. She tried to make her friend not to think about the falling leaves, not to count them).   T: Let’ check your comprehension of the main facts. Here’s the multiple-choice test. Choose the correct answer. (3 min.)
  1. Sue and Johnsy were
A) actors B) artists C) doctors  
  1. When Johnsy fell ill
A) she didn’t hope to get well B) she had no chance to get well C) she struggled for life  
  1. Sue heard Johnsy counting
A) her pictures B) the bricks on the wall C) the leaves on the ivy-vine  
  1. The doctor said that Johnsy had
A) one chance in ten to get well B) ten chances to one C) no chances at all  
  1. Johnsy counted the leaves
A) for a few days B) after the doctor left the studio C) for an hour  
  1. Sue thought that Johnsy’s counting the leaves
A) didn’t matter much B) was very dangerous C) meant that she was better   Тест перевіряється негайно зразу ж після його проведення. Тест вважається виконаним при наявності не більше однієї помилки учнів. На основі результатів тесту вчитель робить попередній висновок про правильність розуміння учнями основних фактів.
Мета 3: Перевірити вміння учнів орієнтуватися в прочитаному тексті. Прийом: Пошук заданої інформації в тексті.   Мета 4: Перевірити розуміння основного змісту тексту. Прийом: Відповіді на запитання вчителя про основні факти. T: Find as quickly as possible and read out the sentences containing the following important information: 1) the doctor’s conclusion about Johnsy’s illness and his advice to Sue; 2) Sue’s care of Johnsy.   T: Give laconic answers to the following questions: - What did Johnsy and Sue do to earn money? (they painted pictures) - How many chances, according to the doctor, did Johnsy have to get well? (one in ten) - What was the doctor’s advice of her illness? (not to think of it) - How many leaves were left on the wall when Sue asked Johnsy to shut her eyes? (only four)
Етап 5. Завершення роботи з текстом. Мета 1: Підготувати учнів до короткого переказу основного змісту оповідання. Прийом: Пошук учнями в тексті англійських еквівалентів. Мета 2: Перевірити вміння учнів переказати основний зміст оповідання. Прийом: Короткий переказ учнями основного змісту.   T: Before you tell the gist of the first part of the story, let’s find and read out loud the words, word combinations and phrases in the text which you can use in your speech: § Для неї можливість вижити – це хотіти жити; § Нехай вона думає не про свою хворобу, а про щось інше; § Вона почула, як Джонсі щось рахує; § На ній (стіні) було всього декілька листочків; § Твої шанси видужати – десять до одного.   T: Now tell the gist of the first part of the story in 5-6 sentences. Зразок переказу учня The short story “The Last Leaf” by O. Henry is about two girl-friends, Sue and Johnsy, poor artists, who lived in New York. When Johnsy fell seriously ill she didn’t hope to get well. The doctor saw it and said to Sue: “ She (Johnsy) has one chance in ten. Try not to let her think of her illness”. Sue heard her friend counting the leaves on the ivy-vine. She thought that with the last leaf she was going to die. Sue wanted to help her friend to get well.
Етап 6.Підготовка до читання другої частини оповідання вдома. Мета: Створити в учнів установки на сприйняття та розуміння другої частини оповідання. Прийом: Прогнозування учнями подальшого розвитку подій та завершення оповідання. T: Now you know what happened to the girls. Try to guess the end of this story. At home read the 2nd part of the story and give the gist of it in 7-10 sentences in Ukrainian.

“The Last Leaf” after O. Henry

O. Henry (1862-1910) is a well-known American short-story writer. He had to earn his living from the age of fifteen and he educated himself with the help of friends.

O. Henry knew people very well, especially the ordinary people of New York. In his stories you can feel satirical criticism of the American way of life. Most of his short stories are full of warm sympathy for ordinary people.

 

PART I

Sue and Johnsy were poor artists who lived in a little New York district west of Washington Square. They painted pictures which they hoped to sell. Their studio was on the third floor of an old brick house.

They became friends in May and decided to live together. In November Johnsy fell ill. She lay in bed near the window and looked at the side of the next brick house.

One morning, the doctor asked Sue to come out into the corridor. “Your friend is very ill, she has one chance in – let us say, ten,” he said, as he looked at his clinical thermometer. “And that chance is for her to want to live. Your little lady has decided that she’s not going to get well. I promise to do all that I can, but you must help me. Let her think not of her illness, but of some other things.”

After the doctor had gone, Sue went into Johnsy’s room. Johnsy lay with her face towards the window. Sue thought that she was sleeping. So she began drawing to illustrate a magazine story.

As Sue was working she heard Johnsy counting. She went quickly to the bedside. Johnsy’s eyes were open. She was looking out of the window and counting something.

“Twelve,” she said, and a little later “eleven”, and then “ten”, and “nine”, and then “eight” and “seven” almost together.

Sue looked out of the window. What was there to count? There was only a yard and the brick wall of the next house. An old ivy-vine was growing on the brick wall. There were only a few leaves on it. “What is it, dear?” asked Sue.

“Six,” said Johnsy. “They are falling faster now. Three days ago there were almost a hundred. There goes another one. There are only five left now.” “Five what, dear? Tell me.”

“Leaves. On the ivy-vine. When the last one falls, I must go too. I’ve known that for three days. Didn’t the doctor tell you?”

“Oh, I never heard of such nonsense,” said Sue. “The doctor told me this morning that your chances for getting well were ten to one! Try to take some soup now and let me draw my pictures.”

“No, I don’t want any soup. There are only four now. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I’ll go, too.”

“Johnsy, dear,” said Sue, “will you promise me to keep your eyes shut, and not look out of the window until I finish working? I need the light.”

“Tell me as soon as you have finished,” said Johnsy, shutting her eyes, and lying white and still as a fallen statue, “because I want to see the last one fall. “Try to sleep,” said Sue. “I must call Behrman up to be my model.”

 

 

ПРАКТИЧНі ЗАНЯТТЯ № 2

ТЕМА: Навчання діалогічного мовлення

 

МЕТА: Формувати методичну компетентність у навчанні ДМ.

ЗАВДАННЯ:

§ актуалізувати знання про особливості ДМ;

§ поглибити знання про мету та зміст навчання ДМ:

§ проаналізувати способи, прийоми та вправи, що використо­вуються в різних підручниках;

§ оволодіти способами, прийомами та вправами для навчання іншомовного ДМ;

§ навчитися планувати та проводити фрагменти уроків з навчання ДМ.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ

Характеристика ДМ.

Основна література: 2:146-156; 3:146-156; 4: 147-152 (див. Список основних джерел у плані ПЗ № 1-2).

Черниш В.В. Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу // Іноземні мови. – 2012. – № 4. – С. 11-27 / Доступна http://www.inozemnimovu.org/Ukrain/journal/412/Chernysh_2.pdf

Опрацювавши літературу, охарактеризуйте комунікативно-психологічні та лінгвістичні особливості ДМ. Дайте визначення таких понять “діалог”, “репліка”, “діалогічна єдність”, “структура діалогу”; назвіть види ДЄ та опишіть функціональні типи діалогів.

Цілі навчання ДМ.

Основна література: 6.

Черниш В.В. Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу // Іноземні мови. – 2012. – № 4. – С. 11-27 / Доступна http://www.inozemnimovu.org/Ukrain/journal/412/Chernysh_2.pdf

Додаткова література

Сформулюйте цілі навчання ДМ в СНЗ. Опишіть загальні складові компетентності в ДМ (навички, вміння, знання та здібності).

Підходи до навчання ДМ.

Основна література: 2:156-167; 3:156-167; 4: 152-161; 7: 24-37.

Черниш В.В. Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу // Іноземні мови. – 2012. – № 4. – С. 11-27 / Доступна http://www.inozemnimovu.org/Ukrain/journal/412/Chernysh_2.pdf

Додаткова література:

Борецька Г.Є. Сучасні технології формування англомовної компетенції в говорінні в учнів основної та старшої школи // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 23-26.

Охарактеризуйте сутність підходів до навчання ДМ. Опишіть етапи навчання ДМ за різними підходами, наведіть приклади вправ для навчання ДМ. Назвіть фактори впливу на вибір того чи іншого підходу.

Засоби навчання ДМ. Навчально-мовленнєва ситуація (НМС) для розвитку усного мовлення.

Основна література: 2:147-148; 3:147-148; 4: 145-147.

Черниш В.В. Засоби формування іншомовної компетенції у діалогічному мовленні // Іноземні мови. – 2011. – № 3. – С. 15-22.

Додаткова література

Гордєєва А.Й. Як створювати ситуації міжкультурного спілкування на уроці іноземної мови // Іноземні мови. – 2008. – № 2. – С. 8-14.

Визначте групи, на які розподіляються засоби навчання ДМ. Надайте приклади різних видів опор. Вивчіть структуру НМС, визначте її компоненти та способи її моделювання на уроці.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 726 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

619 - | 589 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.