Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ўамада сандарды көрсету үш≥н қажетт≥ және жетк≥л≥кт≥ позици€лар саны
ј∆Ќ пән≥ бойынша сұрақтар мен жауаптар

теңдеу аталады?  отельников теоремасы

теңдеу нен≥ анықтайды? Ѕлоктық код теңдеуд≥

теңдеу нен≥ анықтайды?  одалау үш≥н кажет шартты

теңдеу нен≥ анықгайды?  одалык аралығы теңдеуд≥

теңдеу нен≥ анықтайды? –екурентт≥к код теңдеуд≥

теңдеу нен≥ анықтайды? ’эмминг код теңдеуд≥

теңдеу нен≥ анықтайды? ÷иклдық код теңдеуд≥

теңдеу нен≥ анықтайды? Ёффективт≥ кодалау теореманы

теңдеу нен≥ белг≥лейд≥? ќрта квадраттық ауытқуды

шама қалай аталады?  омплекст≥к спектраль тығыздық

"ћодем" сөз≥ қандай сөздерден шықты: модул€тор - демодул€тор

... аналогты сигналдар деп аталады: шектелген аралықта б≥рқатар шамалардың шекс≥з мәндер≥н≥ң саны

... сандық сигналдар деп аталады: б≥р мән≥ болатын немесе ақырғы мәндер жинағы

...кодсыздау деп аталады: ақпаратты сег≥з ек≥л≥к таңбалар т≥збег≥мен көрсету

Ђnї санының ұзындығыї анықтамасының анағұрлым толық нұсқасын көрсет≥ң≥з: бер≥лген

шамада сандарды көрсету үш≥н қажетт≥ және жетк≥л≥кт≥ позици€лар саны

Ђqї санының тереңд≥г≥ түс≥н≥г≥н≥ң дұрыс аныктамасын көрсет≥ң≥з: ақпаратты көрсету үш≥н қабылданған символдар (элементтер) саны

ЂЅ≥рл≥кї элемент, €ғни 1 тұрақтысы принципиалды схемаларда... жүзеге асады: қоректенд≥ру көздер≥н≥ң потенциалдарын үнем≥ берумен

Ђ»ї элемент≥ қай коммутатордың нег≥зг≥ элемент≥: цифрлық коммутатор

Ђ ибернетикалықї әд≥сте Ђјқпаратї анықтамасында ақпарат ұғымы... сипаттау үш≥н қолданылады: байланыс торабы бойынша таратылатын басқару сигналын

Ђ“и≥мд≥л≥кї түс≥н≥г≥ нен≥ б≥лд≥ред≥: функци€ның экстермумын табу процес≥

ЂЁнтропи€ї термин≥ нен≥ б≥лд≥ред≥: ол грект≥ң Ђайналдыру, түрленд≥руї деп аударылатын, Ђтропеї сөз≥мен Ђэнерги€ї сөз≥н≥ң Ђэнї жұрнағының косындысынан пайда болған

1 ќмдық резистордағы электр кернеу≥н уақыттык функци€ U(t) деп түс≥нет≥н болсақ, тербел≥стер периоды “ -ға тең уақытта резистордан шығатын энерги€ WT неге тең болады?

1 ќмдық резистордағы электр кернеу≥н уақыттық функци€ U(t) деп түс≥нет≥н болсақ, тербел≥стер периоды “ -ға тең уақытта резистордан шығатын энерги€ WT неге тең болады?

 

10 битт≥ есептегенде қандай максималды сан шығады? 123

10 ћбитт≥ 10Base-2 жэне 10Base-5 жел≥лер қай топологи€ бойынша құрылады? жалпы шина (Bus)

100 және 1000 ћбитт≥ жел≥лер қай топологи€ бойынша кұрылады? жұлдызша (Star)

амалын орындаңыз:

амалын орындаңыз:

1010 комбинаци€сы қай кодта рұқсат ет≥лмеген? 8421 BCD

амалын орындаңыз:

11+1= амалының дұрыс жауабын табыңыз: 100

1101+1= амалын орындаңыз: 1110

амалын орындаңыз: 4,64

511 санына жету үш≥и қанша бит керек? 9

8421 BCD кодында ек≥л≥к сандардың қай комбинаци€сы рұқсат ет≥лмеген? 1010

8-д≥к санау жүйес≥нде қандай сандар қолданылады: 0,1,2,3,4,5,6,7

және -лардың нақты құрастырушылары қалай аталады? гармоникалар

ASCII стандартты кодында қанша символ бар? 256

Bluetooth жел≥л≥к технологи€сы дербес компьютерге...................... қосылуын қамтамасыз етуге мүмк≥нд≥к беред≥? әрекет радиусы он метрге дей≥н болған радиосигнал арқылы

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 692 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

664 - | 717 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.