Порядок проходження практики
Лекции.Орг

Поиск:


Порядок проходження практики
ПРОГРАМА

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

за магістерською програмою

«Управління економічним розвитком підприємства»

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»

(для денної та заочної форми навчання)

 

ІРПІНЬ−2016


Програму практики складено відповідно до положення «Про організацію практики здобувачів вищої освіти Національного університету державної податкової служби України» затвердженого Вченою радою Національного університету ДПС України від 29.10.2015р.

 

Автори: Л.М. Гаєвська, доцент, к.е.н., О.І. Марченко, доцент, к.е.н., Г.С. Мельничук, доцент, к.е.н., Т.Г. Красуленко, ст. викладач
  Рецензент   Л.Л. Лазебник, професор, д.е.н.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства, протокол № ____від «____» __________ 2016 р.

 

Зав. кафедрою Л.Л. Лазебник, професор, д.е.н.

 

 

Завідувач виробничою практикою відділу профорієнтаційної роботи, практики та сприяння працевлаштуванню В.О. Левшун

 

 

 


ЗМІСТ

  Передмова
1. Загальні методичні положення переддипломної практики
1.1. Мета і завдання проходження переддипломної практики
1.2. Бази проходження практики
1.3. Порядок проходження переддипломної практики
1.4. Складання звіту із переддипломної практики, його оформлення та захист  
1.4.1. Вимоги до змісту та оформлення текстової частини
1.4.2. Вимоги до змісту та оформлення додатків
1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. Організація захисту звіту із переддипломної практики Індивідуальне завдання Критерії оцінювання результатів практики
2. Зміст програми практики
2.1. Переддипломна практика на підприємстві
2.1.1. Підприємство як суб’єкт господарювання
2.1.2. Управління персоналом підприємства
2.1.3. Виробничі засоби підприємства та ефективність їх використання
2.1.4. Продукція підприємства та маркетингова діяльність
2.1.5. Планування діяльності підприємства
2.1.6. Управління витратами на підприємстві
2.1.7. Фінансові результати роботи підприємства
2.2. Переддипломна практика в органах Державної фіскальної служби України
2.2.1. Загальне ознайомлення з роботою територіальної Державної податкової інспекції головного управління ДФС України  
2.2.2. Контроль за декларуванням ПДВ
2.2.3. Контроль за справлянням акцизного податку
2.2.4. Адміністрування податку на прибуток підприємств
2.2.5. Адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб
2.2.6. Контроль за справлянням плати за землю та оподаткуванням діяльності сільськогосподарських товаровиробників  
2.2.7. Контроль за справлянням місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів
2.2.8. Контроль за валютними операціями у сфері ЗЕД
  Список використаних джерел
  Додатки

 

Передмова

Нові тенденції розвитку економічних відносин у глобальному середовищі, суттєве посилення конкуренції на зовнішньому та внутрішньому ринках вимагають досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємства як невід’ємної умови забезпечення його ефективного функціонування. У свою чергу, це потребує якісного підвищення професійного рівня підготовки фахівців-економістів, які повинні мати як теоретичну, так і практичну підготовку, досконало володіти знаннями своєї спеціальності, вміти грамотно і компетентно застосовувати їх у процесі організації діяльності підприємства в реальних умовах господарювання. У зв’язку з цим зростає роль практичної підготовки майбутніх фахівців.

Практична підготовка, яка включає переддипломну практику, є обов'язковим компонентом освітньо-професійної підготовки здобувачів вищої освіти - магістрів з «Економіки підприємства» до майбутньої діяльності за фахом. Окрім того, переддипломна практика є завершальним етапом підготовки до виконання дипломної роботи, під час якої здобувач вищої освіти виконує самостійне наукове дослідження, творчо застосовуючи теоретичні знання, набуті під час навчання, для вирішення прикладних задач управління підприємством. Матеріали переддипломної практики складають основу дипломного дослідження.

Переддипломна практика здобувачів вищої освіти враховує специфіку сфер їх майбутньої професійної діяльності та проводиться на підприємствах різних форм власності, в територіальних органах Головного управління ДФС України.

Програма переддипломної практики є навчально-методичним документом, що визначає порядок проходження практики здобувачами вищої освіти спеціальності «Економіка підприємства». Програма практики містить:

- загальні положення про переддипломну практику;

- календарний графік проходження практик;

- мету і завдання переддипломної практики;

- питання організації та процедури проходження практики;

- порядок складання звіту з практики та його захисту, а також критерії оцінювання результатів проходження практики.

Дана програма є складовою єдиної системи поетапної підготовки фахівців за допомогою об’єднання теоретичних знань з вирішенням практичних питань і використовується для здобувачів вищої освіти, забезпечуючи практичну підготовку та необхідну якість навчання майбутніх фахівців.


 

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

1.1. Мета і завдання проходження переддипломної практики

Переддипломна практика є логічним завершенням освітньої підготовки здобувача вищої освіти - магістра та сприяє формуванню особистісних та професійних компетенцій, пов’язаних з вирішенням аналітично-дослідницьких завдань.

Мета практики - поглиблення та закріплення отриманих теоретичних знань із дисциплін професійної підготовки, розвиток практичних навичок самостійної роботи в умовах функціонування ринкової економіки, набуття професійного досвіду та готовності здобувачів вищої освіти до самостійної трудової діяльності.

Головні завдання практики:

- вивчити та проаналізувати: фінансово-господарську діяльність бази практики, взаємовідносини із зовнішніми контрагентами та ринковою інфраструктурою, зовнішньо-економічну діяльність, стратегію маркетингу, систему податків та обов'язкових платежів, зробити висновки про ефективність діяльності, вказавши недоліки, визначивши резерви для покращання фінансової ситуації та запропонувати власну систему заходів, спрямованих на її поліпшення;

- вміти: вирішувати завдання фінансово - економічної діяльності бази практики, проводити розрахунки з обґрунтування джерел формування її майна, стратегії розвитку, охарактеризувати ефективність використання трудових ресурсів, аналізувати фінансову діяльність з відповідною економічною оцінкою;

- набути навичок розв'язання реальних економічних завдань бази практики в сучасних економічних умовах;

- зібрати практичні матеріали для написання дипломної роботи та виконати індивідуальне завдання з науково-дослідної роботи.

Науково-дослідна робота у період переддипломної практики спрямована на підвищення фахового рівня підготовки та є обов'язковою для кожного здобувача вищої освіти.

Планування науково-дослідної роботи здійснюється у формі індивідуального завдання.

 

 

Бази проходження практики

Базою переддипломної практики є: підприємства різних форм власності, територіальні органи Головного управління Державної фіскальної служби України, куди здобувачі вищої освіти направляються згідно з наказом по університету.

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно, з дозволу кафедри економіки підприємства, обирати для себе місце проходження практики та пропонувати його для затвердження.

Робочими місцями практики здобувача вищої освіти є планово-економічний відділ (ПЕВ) як центральний орган економічної роботи на підприємстві, відділ контролінгу або інший аналогічний відділ, що займається загальноекономічним управлінням. Питання програми практики, що не входять до компетенції планово-економічного відділу, здобувач вищої освіти - практикант зобов'язаний вивчити у необхідному обсязі у відповідних підрозділах: відділі праці та заробітної плати, фінансовому відділі, відділі матеріально-технічного забезпечення і збуту, зовнішньоекономічної діяльності, бухгалтерії тощо. Крім цього, робочими місцями практикантів є: відділи, сектори ДПІ Головного управління Державної фіскальної служби України.

Здобувачі вищої освіти можуть бути зараховані при проходженні практики на відповідне робоче місце.

Робочий день практикантів встановлюється згідно з розпорядком і режимом роботи відповідного відділу підприємства, відділу ДПІ тощо.

Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається індивідуальним календарним планом її проходження, який складається до початку практики на основі навчального плану.

Порядок проходження практики

Керівництво переддипломною практикою здійснюють керівник (викладач) університету і спеціаліст підприємства (установи) − бази практики.

Обов’язки керівника практики від навчального закладу.

Керівник переддипломної практики від університету призначається наказом ректора. У період виконання своїх функцій керівник практики від навчального закладу зобов’язаний організувати забезпечення практики відповідно до затвердженої програми:

- своєчасно надати здобувачам вищої освіти програму практики та направлення, за необхідністю уточнити для них індивідуальні завдання, провести загальний інструктаж;

- консультувати здобувачів вищої освіти з питань програми практики, спрямовувати їх науково-дослідну діяльність, пов’язану з підготовкою дипломної роботи;

- забезпечити взаємодію з керівником практики від бази практики;

- контролювати виконання програми практики, регламенту підготовки дипломної роботи, а також дотримання практикантами правил внутрішнього розпорядку;

- перевіряти звіти з практики та виконання індивідуальних завдань, по можливості брати участь у їх захисті;

- протягом двох днів після завершення практики перевірити та оцінити звіт з практики.

Обов’язки керівника від бази практики. Виконуючи свої функціональні обов’язки, керівник практики від бази практики повинен:

- забезпечити проведення обов’язкового загального та на робочому місці інструктажу з охорони праці, ознайомити здобувачів вищої освіти із правилами внутрішнього трудового розпорядку та, за наявності порушень трудової дисципліни, повідомляти про них керівника виробничої практики від Університету;

- пояснювати здобувачам вищої освіти характер та призначення робіт, які виконуються;

- доручати здобувачам вищої освіти самостійне виконання роботи згідно змісту програми практики;

- сприяти ознайомленню з внутрішніми інструктивними матеріалами, що регулюють конкретну діяльність;

- здійснювати методичне керівництво і допомагати практикантам одержати необхідні матеріали як для виконання програми практики, так і для підготовки дипломної роботи;

- контролювати роботу здобувача вищої освіти під час проходження практики та дотримання ними трудової дисципліни, організовувати ведення табеля відвідування практикантами бази практики та перевірку ведення щоденника проходження практики;

- здійснювати оцінку якості роботи практикантів, складаючи кожному індивідуальну письмову характеристику з відображенням у ній стану виконання програми практики, якості професійних знань та умінь, ставлення здобувача вищої освіти до роботи, виконання індивідуального завдання, організаторських здібностей.

Обов’язки здобувача вищої освіти.

Загальні:

− перед початком переддипломної практики з’явитись на інструктивні збори щодо порядку проходження переддипломної практики, де отримати направлення на практику, програму, індивідуальне завдання та іншу необхідну документацію;

− з’явитись на базу практики для проходження переддипломної практики в термін, установлений навчальним закладом.

За місцем проходження переддипломної практики:

− безпосередньо перед початком переддипломної практики на базі практики пройти виробничий інструктаж з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії і суворо дотримуватися його вимог під час проходження практики;

− ознайомитися з наказом про проходження переддипломної практики та про призначення керівника переддипломної практики від бази практики;

− розробити разом з керівником переддипломної практики від бази практики план-графік проходження переддипломної практики;

− у період проходження переддипломної практики дотримуватись правил внутрішнього розпорядку бази практики (час початку і закінчення робочого дня, встановлений для службовців є обов’язковим для здобувачів вищої освіти -практикантів). За порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку здобувач вищої освіти – практикант несе відповідальність перед керівництвом університету та бази переддипломної практики;

− виконати програму переддипломної практики і викласти результати у формі письмового звіту;

− зібрати матеріали, необхідні для виконання дипломної роботи і представляти їх науковому керівнику згідно графіка проходження переддипломної практики;

− виконувати завдання керівника переддипломної практики від бази практики щодо виконання програми переддипломної практики;

− приймати участь у суспільному житті колективу бази практики;

− не пізніше, ніж за 1 день до закінчення переддипломної практики отримати характеристику з указаною оцінкою роботи і підписом керівника переддипломної практики від бази практики, завірену печаткою;

− на титульній сторінці звіту мати оцінку, що виставлена керівником переддипломної практики від бази практики, його підписом, завіреним печаткою бази практики.

Після закінчення переддипломної практики:

− з’явитися до університету в установлений термін;

− здати керівнику переддипломної практики від навчального закладу завірені підписом і печаткою звіт про проходження переддипломної практики згідно затвердженої програми, характеристику здобувача вищої освіти з оцінкою, іншу документацію;

− підготуватися до захисту звіту з переддипломної практики.

1.4. Складання звіту із переддипломної практики,

Його оформлення та захист

Переддипломна практика завершується складанням звіту, в якому на основі фактичного матеріалу конкретної бази практики здобувач вищої освіти опрацьовує всі питання, передбачені програмою практики та формує пропозиції щодо удосконалення та підвищення ефективності економічної діяльності бази практики.

Звіт за кожним питанням складається одразу ж після його опрацювання і здається на перевірку керівникові переддипломної практики від навчального закладу. Недоліки та зауваження керівника щодо змісту та оформлення звіту здобувач вищої освіти повинен виправити.

Звіт складається з двох самостійних частин: текстової і додатків. Він повинен бути грамотно виконаний, мати чітку побудову, логічну послідовність, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій, бути охайно оформлений та зброшурований.

1.4.1. Вимоги до змісту та оформлення текстової частини.

Обсяг текстової частини − до 35 сторінок машинописного тексту. Текст повинен бути надрукований без скорочень (крім загальноприйнятих) на одній сторінці стандартного аркуша білого паперу форматом А4:

− шрифт – Times New Roman, кегль – 14, масштаб 100%;

− міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см;

− поля сторінки: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см;

− вирівнювання тексту – по ширині.

Усі сторінки повинні бути включені до нумерації, починаючи з титульного листа, але пронумеровані з першого питання звіту арабськими цифрами у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Питання нумеруються арабськими цифрами. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: 2.(питання друге). Потім, у тому ж рядку, заголовок питання, який друкують великими літерами напівжирним шрифтом. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати одному інтервалу (2 см), крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Не можна розміщувати заголовок в кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої. Виклад нового питання можна починати на тій же сторінці, на якій закінчилось попереднє, за умови, що на ній можна помістити два-три рядки нового тексту.

Виявлені при оформленні звіту помилки, описки та неточності повинні бути виправленні чорнилом чорного кольору після охайної підчистки. Не допускається більше трьох виправлень на одній сторінці.

Переписування підручників, інструкцій та методичних вказівок, дублювання і переписування звітів, подання одного й того ж звіту двома і більше студентами заборонено.

Матеріал звіту розміщується в такому порядку:

− титульна сторінка (додаток 1);

− витяг з наказу бази практики щодо призначення керівника практики здобувачеві вищої освіти;

− характеристика (додаток 2);

− лист оцінювання знань з практики (додаток 3, 4);

− зміст, у якому перераховані структурні складові – питання з посиланням на сторінку;

− основна, текстова частина звіту (послідовно викладені питання, включаючи індивідуальне завдання);

− список використаних джерел.

Основна частина звіту поділяється на питання, перелік і послідовність яких визначається змістом програми практики. Окремі питання практики повинні бути чітко визначені, конкретно викладені, містити необхідні узагальнення та пропозиції, а також логічно пов’язані між собою. Виконання окремих завдань по кожному з питань, передбачених змістом програми переддипломної практики, передбачає проведення розрахунків за останні 3-5 років. Вступ і висновки у звіті не передбачені.

Текстова частина звіту, включаючи індивідуальне завдання, підшивається, сторінки нумеруються. Документальна частина (додатки) оформлюється та подається окремо у папці.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми), таблиці.

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті.

Таблиці мають бути уніфікованими, а цифрова інформація – достовірною. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, який відтворює її зміст. За необхідності текст та цифри у таблиці можуть бути надруковані шрифтом Times New Roman, кегль – 10 з одинарним інтервалом.

Заголовки розміщують над таблицею. Усі таблиці нумерують. Справа над тематичним заголовком з великої літери пишуть слово «Таблиця», її порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера питання звіту та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою. Наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого питання).

Таблицю розміщують таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. Не дозволяється розміщення вказівки “Таблиця 3.2” та її назви на одній сторінці а саму таблицю на іншій. Перенесення таблиці дозволяється, якщо на сторінці, окрім шапки таблиці, залишається не менше двох її рядків.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку.

При необхідності переносу таблиці усі стовбчики мають бути пронумеровані, тому повторення заголовків шапки перенесеної таблиці та підзаголовків – відсутнє, натомість проставляється відповідна нумерація стовбчиків. У правому верхньому кутку наступної сторінки слід писати: «Продовження таблиці...».

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, якщо різні — вказують у боковику. Позначення одиниць виміру повинно відповідати стандартам. Якщо текст у таблиці повторюється і складається з двох або більше слів, при першому повторенні його замінюють словосполученням «те саме», а далі — лапками. Не дозволяється ставити лапки замість повторюваних цифр, знаків, математичних символів.

Якщо цифрові дані відсутні, то ставлять пропуск «—». Цифри в колонках належить проставляти таким чином, щоб відповідні розряди чисел по всій колонці були розміщені один під одним. Потрібно дотримуватись однакової кількості десяткових знаків для всіх значень цифрових величин в одній колонці.

Кожну таблицю необхідно супроводжувати ретельним аналізом її змісту та висновками. У тексті обов’язково має бути посилання на таблицю. Обов’язковим є посилання на джерело отримання інформації.

Приклад оформлення таблиці із посиланням на джерело у нижньому колонтитулі наведено нижче.


Таблиця 1.2.

Індекси виробництва промислової продукції[1]

(у відсотках до попереднього року)1

Шапка таблиці Галузі промисловості Роки Заголовки колонки
Підзаголовки колонки
Промисловість, всього 78,1 95,7 89,9  
  Добувна та переробна промисловість 76,7 95,2 89,3  
Рядки Добувна промисловість 89,4 100,8 86,3  
  Переробна промисловість 73,5 92,7 90,7  
  Виробництво, передача та розподілення електроенергії 88,9 99,3 93,9  
  Боковик Колонки    

Ілюстрації (фотографії, схеми, креслення, діаграми тощо) іменуються рисунками і нумеруються послідовно в межах питання, розділяючи крапкою номер питання і порядковий номер рисунка.

Наприклад: рис. 2.1 (перший рисунок другого питання). Номер і назву рисунка пишуть під графічним зображенням.

Усі ілюстративні матеріали розміщують після посилання на них у тексті.

 

Рис. 2.1. Тенденції ВВП України за 2010–2014 роки та перший квартал 2015-го року .

Формули оформлюються у редакторі Microsoft Equation. Формули, на які дається посилання в тексті, нумеруються арабськими цифрами в межах питання. Номер формули розміщується з правого поля аркуша в круглих дужках. Наприклад, (3.2) – друга формула третього питання.Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані в формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.Якщо формула не вміщується в один рядок, її слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (×) і ділення (:).

Список використаних джерел має складатися лише з тих, які дійсно використовувалися. Список використаних джерел містить їх бібліографічні описи, розміщені в алфавітному порядку (у порядку появи посилань у тексті).

Посилання у тексті позначаються порядковим номером за переліком списку використаних джерел і їх сторінками, виділеними квадратними дужками. Наприклад: [2, с.15] (посилання на текст сторінки 15 другого джерела списку використаних джерел). Якщо табличні дані запозичені з літературного джерела, то на нього треба посилатися у тексті, взявши номер джерела у квадратні дужки. Приклади оформлення літературних джерел наведено у додатку 5. Після списку використаних джерел, відступивши 25-30 мм. праворуч, здобувач вищої освіти вказує дату написання звіту і ставить особистий підпис.

1.4.2. Вимоги до змісту та оформлення додатків

Оформленню додатків до звіту слід приділити значну увагу, оскільки їх кількість і якість свідчать про те, на скільки глибоко та змістовно здобувач вищої освіти виконав програму практики з того чи іншого питання, як старанно підібрані ці матеріали і на скільки ґрунтовно підтверджено викладений у першій частині звіту матеріал.

Додатки наводяться у вигляді форм первинних, зведених документів, форм звітності, графіків, схем, розрахунків. У додатки вміщують матеріал, який:

− є необхідним для повноти представлення результатів роботи, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане ї логічне уявлення про роботу;

− не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг або способи відтворення.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Розміщуються додатки у порядку появи посилань на них за текстом роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхній частині сторінки симетрично відносно тексту сторінки. У правому верхньому куті над заголовком малими літерами (з першої великої) друкується слово Додаток _ і цифра, що позначає номер додатка. Для прикладу, за умови проходження практики на підприємстві, у додатки, як правило, включають такі матеріали (Додаток 6):

− баланс підприємства і звіт про фінансові результати за останні три роки;

− план виробничо-господарської діяльності підприємства чи його підрозділу на звітний та минулі періоди часу;

− річний або квартальний звіт за підсумками виробничо-господарської діяльності підприємства чи його підрозділу за відповідні періоди;

− статут підприємства, установчий договір та інші документи, що засвідчують його правовий статус (свідоцтва, сертифікати, патенти, тощо);

− посадові інструкції спеціалістів;

− колективний договір;

− плани (стратегічний бізнес-план, інвестиційний план, тощо),

− інші матеріали, що надають можливість більш змістовно висвітлити зміст практики і набуті навички, а також наочний матеріал (рисунки, схеми, графіки, тощо, обсяг яких перевищує одну сторінку).

 

1.4.3. Організація захисту звіту з переддипломної практики

Оформлений звіт разом з індивідуальним завданням і характеристикою подається керівникові від навчального закладу для перевірки та узагальненої оцінки виконаної роботи. На титульній сторінці звіту мають бути підписи здобувача вищої освіти - практиканта, керівників переддипломної практики від бази практики та навчального закладу, відтиск печатки бази практики. Здобувач вищої освіти захищає звіт перед комісією у складі викладачів кафедри. Результати переддипломної практики оцінюють за стобальною шкалою (див. п. 1.4.5. Критерії оцінювання результатів практики).

З метою забезпечення єдиних критеріїв та об’єктивності оцінок перевага в оцінці результатів проходження переддипломної практики належить представнику від навчального закладу. Оцінка має відображати ступінь підготовленості здобувача вищої освіти до практичної роботи за фахом. При оцінці звітів враховується оцінка за зміст (в т. ч. виконання індивідуального завдання), оформлення роботи, та відповіді здобувача вищої освіти при захисті роботи.

Здобувач вищої освіти, який не виконав програму переддипломної практики відраховується з навчального закладу.

1.4.4. Індивідуальне завдання

Переддипломна практика є підсумковим етапом підготовки здобувачів вищої освіти до виконання дипломної роботи та наступної самостійної (трудової) діяльності за фахом. Однією зі складових практичної підготовки здобувачів вищої освіти є виконання індивідуального завдання, що є засобом самостійного теоретико-експериментального дослідження обраної здобувачем вищої освіти проблематики та має на меті формування основ проведення науково-дослідницької роботи. Виконання індивідуального завдання активізує діяльність здобувачів вищої освіти, розширює їх світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження практики більш конкретним і спрямованим. Індивідуальні завдання повинні мати науково-дослідницький характер.

Зміст індивідуального завдання визначається керівником дипломної роботи із погодження керівника переддипломної практики від навчального закладу та затверджується завідувачем кафедри. Бажано, щоб зміст індивідуального завдання відповідав темі дипломної роботи здобувача вищої освіти або був пов'язаний з науково-дослідною роботою кафедри економіки підприємства. Також теми індивідуального завдання мають відповідати напряму діяльності бази практики.

Матеріали, отримані здобувачем вищої освіти у процесі виконання індивідуального завдання мають бути використані для:

- підготовки аналітичної записки за темою дослідження (у складі звіту з практики: проведення аналізу за темою дипломної роботи із відображенням у звіті результатів дослідження особливостей, поточного стану, динаміки зміни та перспектив розвитку того економічного явища, яке є предметом дослідження дипломної роботи);

- доповіді на студентській науковій конференції;

- публікації наукової статті;

- впроваджені у навчальний процес за узгодженням із керівництвом кафедри.

Кращі роботи рекомендуються кафедрою на конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти, використовуються у навчальному процесі, друкуються у збірниках наукових праць університету тощо.

У процесі виконання індивідуального завдання переддипломної практики здобувач вищої освіти відповідно до кваліфікаційних вимог повинен виявити знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін; вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію згідно цілей дослі­дження; вміння виявляти причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у конкретній ситуації; вміння обґрунтовувати наукові висновки та формулювати конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління досліджуваним об'єктом.

Оцінка за виконання індивідуального завдання є складовою загальної оцінки за виконання та захист звіту з практики.

1.4.5. Критерії оцінювання результатів практики

Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою формується із трьох складових:

1. Організаційні аспекти роботи − дотримання регламенту проходження практики, ритмічність роботи під час виконання окремих завдань, передбачених програмою практики, відповідність встановленим вимогам щодо подання та оформлення роботи (0-10 балів) - оцінює науковий керівник;

2. Змістовні аспекти роботи − повнота та якість виконання завдань практики, відповідність логічної побудови звіту поставленим цілям і завданням, розвиненість мови викладу (0-30 балів) - оцінює науковий керівник;

2.1. виконання індивідуального завдання, що характеризує повноту оформлення результатів дослідження шляхом:

- публікації наукової статті за темою дослідження (0-30 балів);

- публікації тез на наукову конференцію за темою дослідження (0-10 балів);

- складання аналітичної записки за темою дослідження (0-5 балів);

3. Якість захисту звіту про практику - уміння стисло, послідовно, чітко викласти зміст та результати дослідження, здатність аргументовано захищати свої пропозиції, якість підготовки ілюстративного матеріалу, володіння матеріалом презентації (0-30 балів) - оцінює комісія.

Критерії оцінювання результатів практики зібрані в листі її оцінювання, що додається до роботи. Вони слугують орієнтирами, що дозволяють проявити професійні компетенції, а комісія використовує їх для всебічного оцінювання рівня практичної підготовки здобувача вищої освіти.

Лист оцінювання контролю знань здобувача вищої освіти з практики наведено в додатку 3.

Підсумки результатів практики здобувача вищої освіти, визначеної за стобальною шкалою оцінювання, обов'язково переведяться у систему оцінок згідно національної шкали в такому порядку:

Оцінка за шкалою ЕСТS Оцінка за бальною шкалою Оцінка за розширеною шкалою Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою
A 90−100 «відмінно»
B 80−89 «добре»
С 70−79
D 60−69 «задовільно»
E 50−59
FX 35−49 «незадовільно»
X 0−34

«Відмінно» (А) − зміст та оформлення звіту й щоденника відповідають встановленим стандартам. Виконано індивідуальне завдання. Характеристика здобувача вищої освіти позитивна. Відповіді на всі питання членів комісії щодо програми практики і виконаної індивідуальної роботи є повними та обґрунтованими.

«Добре» (В, С) − несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення звіту й щоденника. Виконано індивідуальне завдання. Характеристика здобувача вищої освіти позитивна. У відповідях на запитання членів комісії з програми практики здобувач вищої освіти припускається окремих неточностей, хоча загалом має тверді знання.

«Задовільно» (D,E) – недбале (неповне) оформлення звіту, індивідуального завдання та щоденника з практики. Переважна більшість питань програми практики висвітлено, однак мають місце окремі розрахункові й логічні помилки. Характеристика здобувача вищої освіти в цілому позитивна. При відповідях на запитання членів комісії з практики здобувач вищої освіти почувається невпевнено, припускається помилок, не має твердих знань.

«Незадовільно» (FX або F) – має місце, якщо у звіті висвітлено всі питання, але неповно чи (та) неякісно, робота запозичена чи підготовлена не самостійно, оформлення роботи не відповідає методичним вимогам або відповідає частково, ілюстративний матеріал до захисту відсутній або підготовлений не якісно, індивідуальне завдання відсутнє. Характеристика здобувача вищої освіти стосовно ставлення до практики і трудової дисципліни негативна. На запитання членів комісії здобувач вищої освіти не може дати задовільних відповідей.

Диференційована оцінка за практику вноситься до відомості обліку успішності та залікової книжки. Оцінка за практику враховується при визначенні середнього балу для призначення стипендії.


2. Зміст програми практики

2.1. Переддипломна практика на підприємстві

Орієнтовний тематичний план проходження переддипломної практики на підприємстві

№ п/п Зміст практики Тривалість практики, (днів)
Оформлення перепустки та ознайомлення з наказом про призначення керівника практики від підприємства; інструктаж з техніки безпеки та охорони праці
Підприємство як суб’єкт господарювання
Управління персоналом підприємства
Виробничі засоби підприємства та ефективність їх використання
Продукція підприємства та маркетингова діяльність
Планування діяльності підприємства
Управління витратами на підприємстві
Фінансові результати діяльності підприємства
Виконання індивідуального завдання
  Разом

2.1.1. Підприємство як суб’єкт господарювання

Здобувач вищої освіти ознайомлюється з: нормативно-правовими актами, що забезпечують функціонування підприємств в Україні; порядком створення та реєстрації підприємства; зміст і порядок укладання колективної угоди; метою, цілями та напрямами діяльності підприємства, функціями та структурою управління; історією розвитку підприємства.

Завдання:

1. Описати стисло мету, цілі, напрями діяльності підприємства, продукцію, яку воно випускає. Проаналізувати історичний аспект розвитку підприємства.

2. Оцінити та дослідити організаційну структуру підприємства та зв’язки між його підрозділами.

3. Проаналізувати обсяг та структуру власного капіталу, розглянути кількість проведення додаткових емісій (для акціонерних товариств) або випадків збільшення власного капіталу (для інших організаційно-правових форм). Оцінити ступінь використання існуючих можливостей формування власного капіталу.

4. Проаналізувати обсяг та структуру позикового капіталу підприємства, оцінити існуючі джерела його формування.

2.1.2. Управління персоналом підприємства

Здобувач вищої освіти ознайомлюється:зі складом персоналу, вивчає його структуру, дає оцінку показників стану і руху персоналу, кадрової політики, підбору і розміщення персоналу, проводить аналіз продуктивності та трудомісткості праці, ефективності використання фонду оплати праці. Вивчає систему стимулювання та мотивації праці.

Завдання:

1. Проаналізувати наявність достатньої чисельності та відповідної кваліфікації персоналу, що здійснюють виробничу діяльність. Дати оцінку структури, плинності кадрів на підприємстві.

2. Здійснити аналіз продуктивності праці працівників підприємства.

3. Дати оцінку витратам на оплату праці працівників.

4. Проаналізувати положення з оплати і стимулювання праці працівників підприємства.

2.1.3. Виробничі засоби підприємства та ефективність їх використання

Здобувач вищої освіти вивчає: структуру виробничих засобів, показники наявності, руху і стану основних виробничих засобів, процес їх відтворення, проводить аналіз показників ефективності їх використання, а також ознайомлюється з наявними оборотними активами, їх структурою, проводить аналіз їх ефективного використання, рівня забезпеченості підприємства власними обіговими коштами.

Завдання:

1. Здійснити аналіз обсягу та структури виробничих засобів підприємства, показників їх динаміки.

2. Дати оцінку якісного складу і руху основних засобів підприємства, а також ефективності їх використання.

3. Проаналізувати склад та динаміку оборотних активів підприємства. Дати оцінку використання оборотних активів підприємства.

4. Проаналізувати обсяг та склад нематеріальних активів підприємства.

5. Проаналізувати стан організації матеріально-технічного забезпечення операційної діяльності підприємства (суб’єкти здійснення, канали та форми закупівлі).

6. Визначити фактори, що впливають на обсяги та ефективність використання виробничих засобів підприємства.

2.1.4. Продукція підприємства та маркетингова діяльність

Здобувач вищої освіти ознайомлюється з: номенклатурою і асортиментом продукції, обсягом виробництва, вивчає організацію маркетингу, систему матеріально-технічного постачання, збуту готової продукції, проводить аналіз обсягу виробництва та реалізації, визначає вплив чинників на зміну обсягів виробництва, проводить оцінку якості та конкурентоспроможності продукції підприємства (окремого найменування продукції).

Завдання:

1. Здійснити аналіз натуральних і вартісних показників випуску продукції на підприємстві за звітний період.

2. Дати обґрунтовану оцінку структурним змінам в асортименті продукції.

3. Проаналізувати місткість та сегменти ринку, де працює підприємство, основних конкурентів, канали розподілу та систему товаропросування, комплекс маркетингових комунікацій. Визначити перспективи розширення ринків збуту продукції підприємства.

4. Обчислити вплив зміни обсягу реалізації продукції на рівень прибутку підприємства.


2.1.5. Планування діяльності підприємства

Здобувач вищої освіти ознайомлюється із: організацією планової роботи, бізнес-планом підприємства, методикою їх економічного обґрунтування, з поточними і перспективними планами підприємства.

Завдання:

1. Дати оцінку структури бізнес-плану (плану роботи підприємства).

2. Проаналізувати план виробництва продукції підприємства (за останні 3 роки).

3. Розробити перелік заходів, спрямованих на виконання програми (плану) обсягу виробництва (реалізації) продукції (товарообороту).

2.1.6. Управління витратами на підприємстві

Здобувач вищої освіти ознайомлюється з: калькуляціями собівартості окремих видів продукції, методикою їх складання, проводить аналіз кошторису витрат підприємства в цілому, за окремими елементами і статтями витрат, обчислює вплив чинників на зміну витрат, порівняно з планом чи попереднім періодом.

Завдання:

1. Проаналізувати витрати за окремими елементами і статтями калькуляції за останні два роки.

2. Проаналізувати рівень та динаміку матеріальних витрат підприємства.

3. Обчислити вплив зміни рівня витрат на прибуток підприємства.

4. Визначити, яка система управління витратами застосовується на підприємстві. Дати оцінку її ефективності.

5. Розробити пропозиції щодо оптимізації витрат підприємства.

 

2.1.7. Фінансові результати діяльності підприємства

Здобувач вищої освіти ознайомлюється з: джерелами формування доходів і прибутку підприємства в цілому та за окремими видами продукції. Проводить діагностику фінансового стану підприємства.

Завдання:

1. Проаналізувати динаміку прибутку по підприємству в цілому. Здійснити аналіз змін складу та обсягу основних джерел утворення прибутку підприємства. При наявності негативного фінансового результату (збитку) оцінити збитковість діяльності, виявити види діяльності, які призводять до збитків, основні причини цього явища.

2. Визначити та проаналізувати показники рентабельності по підприємству за досліджуваний період.

3. Провести діагностику фінансового стану підприємства, сформулювати висновки за результатами проведених розрахунків.

4. Розробити пропозиції щодо збільшення суми прибутку підприємства та покращення його фінансового стану.


 

2.1. Переддипломна практика в органах Державної фіскальної служби України

Орієнтовний тематичний план проходження практики

в органах Державної фіскальної служби України

№ п/п Зміст практики   Тривалість практики, (днів)
1. Оформлення перепустки та ознайомлення з наказом про призначення керівника практики від бази практики; інструктаж з техніки безпеки та охорони праці
2. Загальне ознайомлення з роботою територіальної державної податкової інспекції ГУ ДФС України
3. Контроль за декларуванням ПДВ
4. Контроль за справлянням акцизного податку
5. Адміністрування податку на прибуток підприємства
6. Адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб
7. Контроль за справлянням плати за землю та оподаткуванням діяльності сільськогосподарських товаровиробників
8. Контроль за справлянням місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів
9. Контроль за валютними операціями у сфері ЗЕД
10. Виконання індивідуального завдання
  Разом

 

2.2.1. Загальне ознайомлення з роботою територіальної державної податкової інспекції ГУ ДФС України

Здобувач вищої освіти вивчає:

− організаційну структуру територіальної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України;

- роботу відділу з обліку та роз’яснювальної роботи з платниками податків, документи, що регламентують роботу цього підрозділу, кадровий склад відділу, основні завдання відділу;

− вимоги до платників податків при постановці на облік;

− документацію, яка ведеться в підрозділі при постановці на облік;

− умови зняття з обліку платників податків;

− порядок переведення великих платників податків на облік до спеціалізованих підрозділів;

− основні методи та регламентуючі документи при проведенні масово-роз’яснювальної роботи.

Завдання:

1. Описати організаційну структуру ДПІ Головного управління Державної фіскальної служби України.

2. Проаналізувати чисельності та склад персоналу ДПІ.

3. Проаналізувати динаміку кількості зареєстрованих платників податків в розрізі фізичних та юридичних осіб, зміну структури платників податків. Зробити висновки.

4. Вказати підстави та порядок зняття з облікув органах державної фіскальної служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб.

5. Дати оцінку стану роботи щодо консультування та розгляду звернень громадян. Узагальнити звернення платників та сформулювати пропозиції у частині поліпшення роботи із ними.

 

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 389 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.045 с.