Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕрактикалық сабақ т≥збег≥
    “ақырып аттары  өлем, сағ Әдебиеттер јғым. бақ. балы
1. Қоршаған ортаны қорғаудың әд≥снамалық және ғылыми аспект≥лер≥. Ѕиосфера туралы ≥л≥м және оның тарихи қалыптасуы.   ЌӘ: 1-25 ҚӘ: 1-19 1,0
2. Қазақстандағы қоршаған ортаны қорғауды ұйымдастыру. ’алықаралық б≥рлест≥к.   ЌӘ: 1-25 ҚӘ: 1-19 1,0
3. Ќег≥зг≥ экологи€лық ≥л≥мдер. “≥р≥ зат және оның функци€сы.   ЌӘ: 1-25 ҚӘ: 1-19 1,0
4. Ёкологи€лық факторлардың ж≥ктелу≥. Ѕиосферадағы глобальд≥к биогеохими€лық циклдар. ∆ерд≥ң биологи€лық эволюци€сы   ЌӘ: 1-25 ҚӘ: 1-19 1,0
5. ≈рекше қорғалатын табиғи территори€лар. Ѕиосферадағы құқық көлем≥ндег≥ функци€лар   ЌӘ: 1-25 ҚӘ: 1-19 1,0
6. јнтропогенд≥ ландшафттарды қорғау. Ѕиосферадағы глобальд≥к өзгер≥стерд≥ң көр≥н≥с≥   ЌӘ: 1-25 ҚӘ: 1-19 1,0
7. Қоршаған ортаны кешенд≥ қорғау. јдамның қоршаған ортаға ауыл шаруашылық арқылы әсер етуш≥ факторы. √лобальд≥к экологи€лық кризис. јдамзаттың өм≥р үш≥н күрес≥ндег≥ тұрақты даму.   ЌӘ: 1-25 ҚӘ: 1-19 1,0
8. ’ими€лық экологи€ және қоршаған ортаны қорғау проблемалары. Ғылыми техникалық революци€, ауылшаруашылығының интенсификаци€сы, өнеркәс≥ өн≥мдер≥н≥ң өсу≥ және т.б. экономикалық салалармен байланысты экологи€лық мәселелер   ЌӘ: 1-25 ҚӘ: 1-19 1,0
9. Ёкологи€ саласындағы Қазақстандық заңнама. Ёкологи€лық нормативтер. Әскери комплекстер және мекен ету ортасы. Әскерл≥к: экологи€лық себептер және әсерлер.   ЌӘ: 1-25 ҚӘ: 1-19 1,0
10. јдам денсаулығы және т≥рш≥л≥к ортасы. Ѕиосфераның салмақты қалпының тұрақты қозғаушы күштер≥ (попул€ци€ динамикасы, сукцесси€, биотикалық зат алмасулар)   ЌӘ: 1-25 ҚӘ: 1-19 1,0
11. “абиғатты пайдаланудың экономикалық механизм≥ және қоршаған ортаны қорғау. Құрлықтық экожүйен≥ң табиғи тұтынудың түрлер≥   ЌӘ: 1-25 ҚӘ: 1-19 1,0
12. Ёкологи€лық дағдарыстың болу себептер≥ және одан шығудың жолдары. Қазақстан және тұрақты дамудың мәселелер≥   ЌӘ: 1-25 ҚӘ: 1-19 1,0
13. Ёкологи€лық заңды бұзушылыққа жауапкерш≥л≥к. Қоршаған ортаның сапасын бақылау әд≥стер≥   ЌӘ: 1-25 ҚӘ: 1-19 1,0
14. Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық қамтамасыз ету нег≥здер≥ және табиғи ресурстарды ти≥мд≥ пайдалану. ’ими€лық, физикалық, биологи€лық мониторингтер   ЌӘ: 1-25 ҚӘ: 1-19 1,0
15. ядролық апаттар кез≥нде қоршаған ортаның ластануы. Қазақстандағы экологи€лық мәселелер   ЌӘ: 1-25 ҚӘ: 1-19 1,0  
  Ѕарлығы  

ѕән бойынша оқу - әд≥стемел≥к құралдары

ƒебиеттер

Ќег≥зг≥:

 

1. јқимов “.ј., ’асқин ¬.¬. Ёкологи€. ћ., 2006.

2. јндерсон ƒж. ћ. ЂЁкологи€ и наука об окружающей среде: биосфера, экосистема, человекї, перевод с английского.- Ћ., 1985

3. √орелов ј.ј. ЂЁкологи€ї (курс лекции).- ћ., 1998

4. јгаджан€н Ќ.ј., “орщин ¬.». ЂЁкологи€ человекаї.- ћ., 1994

5. ќдум ё. ЂЁкологи€ї, в 2-х томах.- ћ., 1986

6. ¬ернадский ¬.». ЂЅиосфераї,1967

7. ¬ернадский ¬.». Ђ∆ивое веществої.- ћ.,1978

8. √оршков ¬.√. ѕринцип Ће - Ўателье в приложении и биосфере. - ћ., 2002.

9. »сидоров ¬.ј. Ёкологическа€ хими€.- ћ., 2001.

10. ≈горов ¬.¬. Ёкологическа€ хими€.- —-ѕетербург, 2009.

11. Ћосев ј.¬., ѕровадкин Ђ—оциальное экологи€ї, (учебное пособие)

12. „ернова Ќ.ћ., Ѕылова ј.ћ. ЂЁкологи€ї.- ћ. 1988

13. Ѕузько ћ.». Ђ√лобальна€ экологи€ї.- ћ., 1977

14. Ќовиков ё.¬. ЂЁкологи€. ќкружающа€ среда и человекї (учебное пособие)

15. ƒато –. Ђќсновы экологииї. - ћ., 1975

16. —агимбаев √. . ЂЁкологи€ и экономикаї. - ј.,1997

17. √ирусов Ё.¬. Ёкологи€ и эқономиқа природопользовани€. ћ, 2002.

18. „игаркин ј.¬. Ђ√еоэкологи€  азахстанаї. - ј., 1995

19. –еймерс Ќ.‘. ЂЁкологи€ї. - ћ.,1994

20. ¬ронский ¬.ј. Ђѕрикладна€ экологи€ї. - –., 1997

21.  ормилицин ¬.». и др. Ђќсновы экологииї. - ћ., 1997

22. Ѕродский ј. . Ђќбща€ экологи€ї. (кр. курс). - —анкт-ѕетербург: ƒеан, 1996, 160с.

23. Ѕоголюбова —.ј. ЂЁкологи€ї. ”чебное пособие. - ћ.: Ђ«наниеї,1999

24. ћуравей Ћ.ј. Ёкологи€ и безопасность жизнеде€тельности. - ћ.: 2004.

25. √олубев ».–., Ќовиков ё.¬. Ђќкружающа€ среда и ее охранаї. - ћ.,1985

Қосымша:

 

1. ’атунцев ёЋ. Ёкологи€ и экологическа€ безопасность.- ћ., 2002.

2. √орелов ј.ј. Ёкологи€. - ћ., 2002.

3. „ернова Ќ.ћ., Ѕылова A.M. ќбща€ экологи€. - ћ.: ƒрофа, 2009.

4. –адионова ј.». ЂЁкономические проблемы окружающей средыї.- ј.,1991

5. Ѕузько ћ.». Ђ лимат и жизньї. - Ћ.,1971

6. ƒемина “.ј. ЂЁкологи€, природопользование, ќќ—ї. - ћ.,1995

7. Ѕелова —.ј. Ђќхрана окружающей средыї. - ћ.,1983

8. Ўвецов ћ.ћ. Ђ«адачи по рациональному использованию ресурсов «емлиї. - ћ., 1979

9. ¬ерт€нов —ё. ќсновы учени€ о биосфере. - ћ., 2008

10. –еймерс Ќ.‘. Ђѕриродопользованиеї. —ловарь - справочник. - ћ.,1994

11. ¬ронский ¬.ј. ЂЁкологи€ї. —ловарь - справочник. - –-на ƒ.,1997

12. Ѕузько ћ.». ЂЁволюци€ биосферыї. - Ћ.,1984

13. ’ачатурова “.—. ЂЁкономика природопользовани€ї. ѕрактикум. - ћ.,1991

14.  олесник —.¬. Ђќбщие географические закономерности «емлиї.- ћ.,1970

15. ¬ладимиров ј.ћ. Ђќхрана окружающей средыї. - Ћ.,1991

16. ћашкович ¬.ѕ., ѕанченко A.M. ќсновы радиационной безопасности.- ћ., 2001.

17.http://www.imce.ru

18.http://w\vw.perspectivy.info

19. http:// www.portal. ru

 

 урстың са€саты

1.—абаққа кеш≥кпеу

2.—ебепс≥з сабақтан қалмау

3.—абақ үст≥нде ұ€лы телефондарды өш≥ру

4.«ертханалық құралдар мен зертханалық жиһаздарға ұқыптылықпен қарау

5.«ертханашылар, курстастар және оқытушылармен сыйластықта болу

6.—абақта белсенд≥л≥к таныту

7.”ниверситетт≥ң ≥шк≥ қалыптасқан ережелер≥н сақтау. Ғимарат ≥ш≥нде сыртқы ки≥ммен жүрмеу.

8.”ниверситетте және қоғамдық орындарда тәрт≥п этикасын сақтау.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 470 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

543 - | 471 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.