Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕәнд≥ оқытудың соңғы нәтижес≥
ј. —тудент түс≥ну≥ және б≥лу≥ керек:

- әлеуметт≥к-экономикалық жағдайлардың өзегермел≥л≥мен байланысты халық денсаулығының көрсетк≥штер≥ мен тенденци€ларын;

- денсаулық статистикасының теори€лық және әд≥стемел≥к нег≥здер≥н;

- денсаулық жағдайының демографи€лық статистиканың нег≥здер≥н, аурулық статистикасын, жарақаттану, мүгедект≥к және физикалық даму, халық денсаулығының көрсек≥штер≥н;

- халықтың өл≥м және аурушылдық деңгейлер≥мен құрылымымен б≥рге қазақстан халық денсаулығының қаз≥рг≥ жағдайы;

- б≥р≥нш≥л≥к медициналық-санитарлық, б≥л≥кт≥, мамандандырылған және жоғары мамандандырылған медициналық көмект≥ ұйымдастыру нег≥здер≥.

- халыққа санитарлық-гигиеналық және эпидеми€ға қарсы көмект≥ ұйымдастыру нег≥здер≥.

- халықты гигиеналық тәрбиелеу және халықты салауатты өм≥р салтын қалыпитастыру, санитарлық ағарту жұмысының принциптер≥, әд≥стер≥ мен құралдары.

- азаматтарды әлеуметт≥к сақтандыру нег≥здер≥, әлеуметт≥к кеп≥лд≥ктер нег≥здер≥, уақытша және тұрақты еңбекке жарамсыздықты дәр≥герл≥к сараптау принциптер≥.

- эконогмика нег≥здер≥ және денсаулық сақтаудағы экономикалық қатынастар.

- денсаулық сақтаудағы менеджмент нег≥здер≥, медициналық көмект≥ң қызмет ету≥н қамтамасыз етудег≥ менеджер рол≥.

- денсаулық сақтаудағы кәс≥пкерл≥к әрекетт≥ң нег≥здер≥, осы жүйедег≥ бизнес және маркетинг.

- медициналық көмек сапасын басқару принциптер≥.

- денсаулық сақтаудағы сапаны бақылау, талдау және бағалау.

¬. —тудент б≥л≥м≥н және меңгеру≥н қолдана б≥лу≥ ти≥с:

- денсаулық сақтау ұйымдары мен мекемелер≥ндег≥ т≥ркеу және есеп беру жүйес≥;

- әлеуметтт≥к-экономикалық жағдайларға сай халық денсаулығы жағдайының көрсетк≥штер≥н есептей және бағалай б≥лу;

- нег≥зг≥ себеп-салдарлық байланысты анықтау, халық денсаулығына әсер етет≥н факторлардың әсер ету дәрежес≥ мен бағытын;

- халық денсаулығын зерттеуде медициналық-стаститикалық әд≥стерд≥ қолдана б≥лу;

- қолайсыз факторлар әсер≥н жою үш≥н және халық денсаулығын нығайту бойынша ұсыныстар жасай б≥лу;

- медициналық мекемеде ұйымдастыру, әд≥стемел≥к жұмысын жүрг≥зу, мекеме және қызметкерлер жұмысына шолу жасап есеп берулер құрастыру;

- халықтың аурулығы мен демографи€лық үрд≥стер≥ туралы мәл≥меттерд≥ жинауды және талдауды, оларды компьютерл≥к техника мен технологи€ларды қолдану арқылы статистикалық өңдеуден өтк≥зуд≥;

- қоршаған ортаның факторларына сәйкес халық денсаулығының статистикалық сараптау нәтижелер≥н бағалай және талдай б≥лу;

- медициналық құжатты толтыра б≥лу;

—. —тудент дағдыларды машықтана б≥лу≥ керек:

- денсаулық жағдайы және денсаулық сақтау ұйымдары мен мекемелер жұмысын талдау және бағалауды компьютерл≥к техника мен технологи€ларды қолдану арқылы статистикалық өңдеуден өтк≥зуд≥;

- кәс≥би м≥ндеттерд≥ шешуде ғылыми, оқу, нормативт≥к және анықтамалық әдебиеттерд≥ қолдану;

D. —тудент коммуникативт≥ қаб≥летт≥ болуы керек:

-пән аралық топтарда жұмыс жасай б≥лу≥;

-әдебиетт≥к мәл≥меттерд≥ және өз≥нд≥к зерттеулерд≥ ұсына б≥лу≥

E. —тудент оқуға қаб≥летт≥л≥г≥н көрсете б≥лу≥ керек:

-өз≥нд≥к жұмыстан бөлек жаңа салаларды зерттеу;

-жаңа ашылулар туралы ақпаратта болып мүмк≥нд≥ктерд≥ қолдана б≥лу;

-жоғары деңгейде автономды және жауапкерш≥л≥кт≥ өз≥не ала отырып жұмыс жасай б≥лу≥

–еквизитке дейнг≥

—а€саттану, информатика, экологи€, әлеуметтану, құқық нег≥здер≥, экономикалық теори€ нег≥з≥, биостатистика

 

–еквизиттен кей≥нг≥

ƒәлелд≥ медицин нег≥здер≥, ≥шк≥ аурулар, хирурги€, акушерство және гинекологи€, балалар ауруы, жалпы дәр≥герл≥к тәж≥рибе, психиатри€, наркологи€, неврологи€

ѕәнн≥ң қысқаша мазмұны

Қоғамдық денсаулық сақтау - қоғамдық денсаулық деңгей≥н және медициналық көмек сапасының деңгей≥н жоғарлатуға бағытталған, медико-әлеуметт≥к аспект≥с≥н ұсынатын, жарақат және ауруларды алдын алатын, қоршаған ортаның қолайсыз факторларын болдырмау және азаматтардың салауатты өм≥р салтын жүрг≥зуд≥ ұйымдастыратын ғылым.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 415 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

565 - | 451 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.