Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—абақтың тақырыбы є2: ∆ер Ц ресурс және басқару объект≥с≥ рет≥нде.
—абақтың мақсаты: ∆ер “абиғи-биологи€лық, географи€лық және экологи€лық көзқарас бойынша жерд≥ң сипаттамасымен танысу.

—абақ мазмұны: жерге қойылатын нег≥зг≥ талаптар және нег≥зг≥ қасиеттер≥ тақырыбында. Ёссе жазу.

—абақтың тақырыбы є3: ∆ерд≥ң әлеуметт≥к маңызы және са€си Ц экономикалық аспект≥с≥.

—абақтың мақсаты: ∆ерд≥ң са€си Цэкономикалық және әлеуметт≥к мән≥н ұғындыру.

—абақ мазмұны: Қ– ∆ер кодекс≥мен танысу. Ќег≥зг≥ баптарын жазып алу.

—абақтың тақырыбы є4: ∆ер қатынастарын реттеу.

—абақтың мақсаты: ∆ер студенттерд≥ жерд≥ң са€си, құқықтық, шаруашылық, экономикалық реттеу нег≥здер≥мен таныстыру.

—абақ мазмұны: дәр≥с материалдарын пайдалана отырып, жер реформасына дей≥нг≥ мүл≥к түрлер≥не сипаттама бер≥п, кесте түр≥нде орындау.

—абақтың тақырыбы є5: Назақстан –еспубликасында жер реформасының дамуы.

—абақтың мақсаты:жер реформасының даму кезеңдер≥мен танысу.

—абақ мазмұны: жер категори€сы бойынша Қ– жер қорының диаграммасын құру.

—абақтың тақырыбы є6: ∆ер реформасын реттеу бойынша экономикалық механизмдерд≥ дамыту:жерд≥ бағалау, жер салығы, жалгерл≥к төлем ақы, жер нарығы, несиелеу.

—абақтың мақсаты: ∆ер реформасын реттеу бойынша экономикалық механизмдерд≥ дамыту,жер қатынастарын реттеу нег≥зг≥ әд≥стер≥мен таныстыру.

—абақ мазмұны: кестен≥ң мәл≥меттер≥не сүйене отырып ег≥ст≥к жерлерге салынатын жер салығының ставкасын есептеу.

Ќұсқа Өн≥мд≥л≥г≥ бойынша жерд≥ң кадастрлық құны, балл ∆алпы өн≥м, Ўартты б≥р./га Ўығын
Өн≥м өнд≥р≥с≥, шартты б≥р/га ∆ерге орналастыру. Қорғау және сапасының жоғарылатуына арналған, шартты б≥р./га
  25 дей≥н      
  25Ч30      
  30Ч35      
  35Ч40      
  40Ч45      
  45Ч50      
  50Ч55      
  55 жоғары      

—абақтың тақырыбы є7: “и≥мд≥ жер пайдаланудың нег≥зг≥ бағыттары.

—абақтың мақсаты: жерд≥ пайдалануд≥ң ти≥мд≥ аспект≥лер≥н анықтау.

—абақ мазмұны: ортаның ластануынан ауыл шаруашылыққа келт≥р≥лет≥н шығынды анықтау (”сх).

“опырақ эрози€сынан келт≥р≥лет≥н шығынды анықтау.

Ўаруашылықтың ластану нәтижес≥ндеауылшаруашылық айналымынан Sиз га шығарылды. ƒифференциалдық к≥р≥с жылына 1 га „д мың теңге/га құрайды. Ћастану нәтижес≥нде қара бидай өн≥м≥ D”1 т/га (аудан S1 га), арпа D”2 т/га (аудан S2 га), жүгер≥ D”3 т/га (аудан S3 га), күнбағыс D”4 т/га (аудан S4 га) түст≥. —атып алу бағасы 1 т бидай ÷1 мың теңге /т, арпа Ч ÷2 мың теңге/т, жүгер≥Ч ÷3 мың теңге/т, күнбағыс Ч ÷4 мың теңге/т тең. Ћастану аймағында мал шаруашылық өн≥м≥н≥ң төмендеу байқалмаған.

 

  нұсқа
                   
Sиз                    
„д                    
S1                    
S2                    
S3                    
S4                    
D”1 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
D”2 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
D”3 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
D”4 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
÷1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
÷2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
÷3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
÷4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

 

—абақтың тақырыбы є8: ∆ерд≥ басқарудың мән≥, м≥ндет≥, функци€лары мен қағидалары.

—абақтың мақсаты: жер кадастры базасы нег≥з≥нде жер ресурстарын жоспарлау мен болжамдауға сәйкес жерд≥ бөлу, бек≥ту.

—абақ мазмұны: есеп шығару.

јзамат —мирнов жеке тұрғын үй салу мақсатында жекеменш≥кке тег≥н жер тел≥м≥н беру өт≥н≥п, арыз жазды. јзамат —мирнов өз≥н≥ң Ұќ— мүгедег≥ рет≥нде және тұрмыс жағдай төмен болғандықтан, өйткен≥ ол жанұ€сымен коммуналды пәтерд≥ң б≥р бөлмес≥нде жолдасы және 4 адамнан тұратын ұлының отбасымен тұратындықтан, жер тел≥м≥н тег≥н алуға құқылы деп ойлады. Әк≥мш≥л≥к жауап- хатында қаз≥рг≥ уақытта жеке тұрғын ұй салуға жер тел≥мдер≥н≥ң жоқтығын хабарлады. ƒеген≥мен келес≥ жылда бек≥т≥лген жобаға сәйкес және жеке тұрғын үйлерд≥ салу үш≥н жер тел≥мдер≥ анықталған соң азамат —мирновтың арызы қаралады да, ол жер тел≥м≥ң алу үш≥н саудаға қатыса алады деп мәл≥мдед≥.

јзамат —мирновт≥ң талабы заңды ма?

Әк≥мш≥л≥кт≥ң жауабына азамат шағым арыз бере алады ма?

јзаматтың шағымы бойынша қандай шеш≥м қабылдауға болады?

Әд≥стемел≥к ңұсқау: тапсырма орындау кез≥нде Қ– ∆ер  одекс≥ және ∆ер құқығын пайдалану.

—абақтың тақырыбы є9: ∆ер мен басқа табиғи ресурстарды пайдалануды кешенд≥ шешу сұрақтары. ∆ерд≥ пайдаланудың салық өзгеш≥л≥г≥ң зоналығын ескеру.

—абақтың мақсаты: ∆ерд≥ бағалаудың мақсаты мен функци€лары, жер ресурстарын басқару нег≥зг≥ механизмдер≥н зерделеу.

—абақ мазмұны: ЅҚќ “ерект≥ ауданының жер≥ үш≥н жалпы өн≥м≥н көрсетк≥ш≥н есептеу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 395 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

554 - | 446 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.