Лекции.Орг


Поиск:
Теми, які виносяться на самостійне опрацювання
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

 

Тема 1. Жанрово-стильове багатство поезії та драматургії Лесі Українки (2 години)

 1. Тематика та проблематика поетичних збірок Лесі Українки.
 2. Рецепція біблійних сюжетів у драматургії Лесі Українки («Одержима», «Вавилонський полон», «В катакомбах»).
 3. Філософсько-стильові ознаки драми «Кассандра».
 4. Трансформація світового сюжету про Дон Жуана у драмі «Камінний господар».
 5. Жанрово-стильова своєрідність драми-феєрії «Лісова пісня».
 6. Конфлікти та характери драми «Бояриня», «Оргія».

Завдання

 • Проаналізуйте (письмово) ідейно-естетичні особливості драматичної поеми Лесі Українки (на вибір).
 • Порівняйте ідейно-тематичні особливості драми «Касандра2 Лесі Українки та поезії «Молитва до Кассандри» Віслави Шимборської.
 • Виділіть провідні мотиви та образи у драмі «Оргія» та повісті В. Винниченка «Хочу!»
 • Законспектуйте статтю Лесі Українки «Новейшая общественная драма»..

Література

 1. Бойко Ю. Естетичні погляди Лесі Українки та її стильові шукання // Бойко Ю. Вибрані праці. – К., 1992.
 2. Боровська Н. Моя Леся Українка. – Тернопіль, 2002.
 3. Зеров м. Леся Українка // Зеров М. Твори у 2 т. – К., 1990.
 4. «Листи так довго йдуть…» Знадоби архіву Лесі Українки в Словянській бібліотеці у Празі. – К., 2003.
 5. Українка Леся. Зібр. Творів у 12 т. Т. 8. – К., 1979.
 6. Франко І. Леся Українка // Франко І. Зібр. Творів у 50 т. Т. 31. – К., 1981.
 7. Шерех Ю. Театр Лесі Українки чи Леся Українка в театрі? // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя: у 3 т. – Х., 1998.

Тема 2. Проза Михайла Коцюбинського у західноєвропейському контексті (2 години)

 1. Імпресіонізм як літературно-мистецька течія. Образ та художні засоби в імпресіонізмі.
 2. Імпресіоністична поетика новел кримського циклу («На камені»).
 3. Ліричний герой та прийоми створення художніх образів в новелі «Цвіт яблуні».
 4. Новела «Intermezzo»: жанрово-стильовий синкретизм твору (лірико-психологічна новела, вірш у прозі).
 5. Фольклорно-етнографічна основа повісті «Тіні забутих предків».

 

Завдання

 • Проаналізуйте ідейно-тематичні особливості прози Михайла Коцюбинського та Кнута Гамсуна..
 • З’ясуйте спільні та відмінні ознаки новел М. Коцюбинського «У грішний світ» та А. Чехова «Сказки».
 • Визначте особливості розгортання композиції новели «Intermezzo», проаналізуйте кольорову символіку та її взаємозв’язок із архітектонікою твору.
 • Зробіть письмовий типологічний аналіз повісті «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського та драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки.

Література

 1. Агеєва В. Імпресіоністична проза поетика М. Коцюбинського // СІЧ. – 1994. - № 9. – С. 11 – 17.
 2. Звиняцковський В. Я. Новелістика А. Чехова і М. Коцюбинського. – К., 1987.
 3. Кнут Гамсун і контекст українського модернізму. – К., 2001.
 4. Кузнєцов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття: Проблеми естетики і поетики. – К., 1995.
 5. Чернетко О. Михайло Коцюбинський – імпресіоніст: Образ людини у творчості письменника. Мюнхен, 1977.
 6. Піддубна Р. «Тіні забутих предків» Коцюбинського: міфопоетика та ліро епос // СІЧ. – 1992. - № 11. – С. 68 – 72.
 7. Шумило Н. Під знаком національної самобутності. – К., 2003.

Тема 3. Світоглядно-естетичні особливості прози Ольги Кобилянської (2 години)

 1. Неоромантичні ознаки малої прози письменниці («Природа», «Walse melancolique», «Він і вона»)
 2. Феміністичні ідеї та їх трансформація у прозі Ольги Кобилянської.
 3. Рецепція українського фольклору у романі «У неділю рано зілля копала…».
 4. Антивоєнна проблематика новел «Юда», «Лист засудженого воєна до своєї жінки».
 5. Ідейно-типологічні відмінності романів «Земля» О. Кобилянської та «Селяни» Г. Сенкевича.

 

Завдання

 • Підготуйте повідомлення на тему «Феміністичний рух в Україні: від кінця ХІХ до кінця ХХ століття».
 • Напишіть есе на тему «…Бути собі людиною!»: жінка й текст Ольги Кобилянської».
 • Порівняйте особливості рецепції народної пісні «Ой не ходи, Грицю…» у творчості Ольги Кобилянської та Ліни Костенко.

 

Література

 1. Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму. – К., 2003.
 2. Гундорова Т. Femina melancholica: Стать і культура в тендерній утопії Ольги Кобилянської. – К., 2002.
 3. Демченко І. Особливості поетики О. Кобилянської. – К., 2001.
 4. Павличко С. Теорія літератури. – К., 2002.
 5. Павличко С. Фемінізм. – К., 2002.
 6. Шумило Н. Під знаком національної самобутності. – К., 2003.

Теми, які виносяться на самостійне опрацювання

 1. Людина і світ у прозі Богдана Лепкого.
 2. Неоромантична та символістська природа драм Спиридона Черкасенка.
 3. Експресія та психологізм у новелах М. Яцкова.
 4. Новаторство Лесі Українки у поезії: особливості строфіки, ритміки та використання виражально-зображальних засобів.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2

Тема 4. Художній світ прози та драматургії Володимира Винниченка (4 години)

 1. Історія людини та становлення її духовного світу в оповіданнях «Краса і сила», «Малорос-європеєць».
 2. Трагічне дитяче світовідчуття та художні прийоми його втілення в оповіданнях про дітей («Федько-халамидник», «Кумедія з Костем»).
 3. Антиутопія «Сонячна машина»: творча історія твору, особливості композиційної будови та прийоми характеротворення.
 4. Психологічна драма «Чорна Пантера і Білий Ведмідь»: особливості конфлікту та його сценічного вирішення.
 5. Мікро- і макроконфлікти у п’єсі «Між двох сил».
 6. Драматургія Володимира Винниченка у контексті європейських театральних пошуків (Г. Ібсен, М. Метерлінк, А. Чехов).

Завдання

 • Дайте відповідь на питання «Що таке утопія та антиутопія?». Назвіть приклади утопії та антиутопії у світовій літературі.
 • Визначте риси типологічної спорідненості між новелою «Цвіт яблуні» Михайла Коцюбинського та драмою «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» Володимира Винниченка.
 • За літературознавчим словником сформулюйте визначення поняття «психологічна драма» та з’ясуйте, які риси психологічної драми присутні у драматичній спадщині В. Винниченка.
 • Напишіть есе на тему «Життя у формі життя»: принципи неореалізму у творчій практиці Винниченка-прозаїка».

 

Література

 1. Бойко Ю. Вибрані праці. – К., 1992.
 2. Гнідан О., Дем’янівська Л. Володимир Винниченко: Життя, діяльність, творчість. – К., 1996.
 3. Зеров М. Від Куліша до Винниченка: Нариси з історії українського письменства // Зеров М. Твори у 2 т. – К., 1990.
 4. Панченко В. Будинок з химерами: творчість Володимира Винниченка 1900 – 1920 рр. у європейському літературному контексті. – Кіровоград, 1998.
 5. Семенюк Г. Ф. Українська драматургія 20-х років. – К., 1993.
 6. Франко І. Новини нашої літератури // Винниченко В. Раб краси. – К., 1993.

Тема 5. Українське віршування кінця ХІХ – початку ХХ століття (4 години)

 1. Лірика Миколи Вороного: а) патріотичні мотиви та їх образне втілення («За Україну», «Євшан-зілля», «Коли ти любиш рідний край» та ін.); б) жанрова природа пейзажної лірики поета; в) риси символізму у поезії Миколи Вороного: типологічна спорідненість та відмінність європейського та українського символізму.
 2. Лірика Олександра Олеся: а) риси неоромантичного світовідчуття та мислення у поезіях О. Олеся; б) національний колорит поетичної творчості; в) жанрово-стильові особливості пейзажної лірики.
 3. Драматургія Олександра Олеся: концепція людини і світу у символістських п’єсах.

Завдання

 • Визначте композиційну своєрідність поеми «Євшан-зілля»..
 • Виділіть новаторські художні прийоми Миколи Вороного українській ліриці.
 • Визичте спільні та відмінні мотиви у ліриці Рембо, Верлена, Бодлера, Бальмонта та Вороного.
 • Проаналізуйте спільні та відмінні риси поетичного світу Миколи Вороного та Олександра Олеся.
 • За літературознавчим словником підготуйте визначення поняття «пейзажна лірика».
 • Підготуйте повідомлення на тему «Перекладацька діяльність Миколи Вороного».

Література

 1. Білецький Л. Микола Вороний // Білецький О. Зібр. Творів у 5 т. – К., 1965.
 2. Кузьменко В. Гроно нездоланних співців. – К., 1997.
 3. Історія української літератури кін. ХІХ – поч.. ХХ ст. – К., 2005.
 4. Неврлий М. Олександр Олесь: Життя і творчість. – К., 1994.
 5. Одарченко П. Співець українського відродження // Одарченко П. Видатні українські діячі. – К., 1999.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 319 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. © Махатма Ганди
==> читать все изречения...

1265 - | 1183 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.