Загальний рейтинг та залікова контрольна робота
Лекции.Орг

Поиск:


Загальний рейтинг та залікова контрольна робота
Положення

Про рейтингову систему оцінки успішності студентів

з кредитного модуля

„автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-2”

для спеціальності Електромеханічні системи автоматизації та електроприводфакультету електроенерготехніки та автоматики

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з кредитного модуля згідно з робочим навчальним планом:

Семестр Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи
кредити акад. год. Лекції Лабораторні роботи СРС МКР РГР семестрова атестація
Залік

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за:

1) присутність на лекціях та написання конспекту лекцій;

2) виконання та захист 4-х лабораторних робіт;

3) написання 1 модульної контрольної роботи;

4) виконання та захист розрахунково-графічної роботи.

 

Система рейтингових балів

1. Відвідування лекційних занять та написання конспекту лекцій (всього 9 балів за 18 лекцій):

- присутність на занятті та повний конспект лекції – 0,5 бали за кожну лекцію;

- запізнення на заняття та повний конспект лекції – 0,2 бали за кожну лекцію;

- присутність на занятті та неповний конспект лекції – 0,2 бал за кожну лекцію;

- пропущена лекція без поважної причини із обов’язковим представленням конспекту лекції – 0,1 бал за кожну лекцію;

- пропущена лекція з поважної причини із обов’язковим представленням конспекту лекції – 0,5 бали за кожну лекцію;

- заохочення за конспектування додаткових тем – 0,5 бали за кожну тему;

- штрафні бали за порушення порядку – мінус 1 бал за кожне порушення.

3. Виконання та захист лабораторних робіт (всього 36 балів за 4 лабораторні роботи):

Кожна лабораторна робота оцінюється у відповідності до її обсягу та кількості завдань. Максимальна кількість балів за виконання робіт наведені у наступній таблиці.

№ лаб/№ завдання Лаб.5 Лаб.6 Лаб.7 Лаб.8
-
- - -

Критерії оцінювання лабораторних робіт:

- «відмінно» (максимальна кількість балів) – протокол підготовлений без помилок, виконаний синтез всіх задач та представлені всі схеми, задача зібрана та відповідає умовам завдання. Лабораторна робота зараховується без захисту.

- «добре» (75%-95% балів) – протокол підготовлений з деякими неточностями, виконаний синтез всіх задач та представлені всі схеми, задача зібрана з деякими незначними помилками. Лабораторна робота потребує захисту.

- «задовільно» (60%-74% балів) – протокол підготовлений з помилками, виконаний синтез всіх задач та представлені всі схеми з деякими помилками, задача зібрана з деякими незначними помилками. Лабораторна робота потребує захисту.

- «незадовільно» (0 балів) – протокол підготовлений з помилками, виконаний синтез не всіх задач та представлені не всі схеми з деякими помилками, задача не зібрана або не працює. Лабораторна робота потребує додаткового відпрацювання та захисту.

4. Модульна контрольна робота:

- «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 23-25 балів;

- «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 18-22 балів;

- «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 10-17 балів;

- «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на 3 бали) або відсутність під час проведення роботи – 0 балів.

 

5. Розрахунково-графічна робота:

- «відмінно», своєчасне виконання пунктів роботи, розуміння представленого матеріалу, повні відповіді на запитання до захисту – 27-30 балів;

- «добре», незначне відставання від графіку, розуміння представленого матеріалу, повні відповіді на запитання до захисту з деякими неточностями – 21-26 балів;

- «задовільно», значне відставання від графіку виконання, неповні відповіді на запитання до захисту – 14-20 балів;

- «незадовільно», робота виконана з дуже значним відставанням та суттєвими помилками – 0 балів.

Атестації

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів «ідеальний студент» має набрати 12 балів. На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менше 6 балів.

За результатами 13 тижнів навчання «ідеальний студент» має набрати 52 бали. На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менше 26 балів.

Загальний рейтинг та залікова контрольна робота

Максимальна сума балів складає 100. Необхідною умовою допуску до заліку є повний конспект лекцій, відпрацьовані та зараховані лабораторні роботи та зарахована розрахунково-графічна робота. Для отримання заліку з кредитного модулю «автоматом» потрібно мати рейтинг не менше 60 балів, виконані умови допуску до заліку, а також 100% відвідування лекцій.

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів, а також ті, хто хоче підвищити свою оцінку в системі ECTS, виконують залікову контрольну роботу. При цьому набрані бали студентом анулюються, а оцінка за залікову контрольну роботу є остаточною. Завдання контрольної роботи складаються з двох теоретичних запитань відповідно до тематики робочої навчальної програми. Перелік залікових запитань наведений у методичних вказівках до засвоєння кредитного модуля.

Кожне запитання контрольної роботи (r1, r2) оцінюється у 50 балів відповідно до системи оцінювання:

- «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 45-50 балів;

- «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 37-44 балів;

- «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 30-36 балів;

- «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на 3 бали) – 0 балів.

Сума балів за кожне з чотирьох запитань контрольної роботи переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею:

Бали R= r1+ r2 ECTS оцінка Залікова оцінка
95-100 A Зараховано
85-94 B
75-84 C
65-74 D
60-64 E
Менше 60 Fx Незараховано
Не виконані умови допуску F Не допущено

 

 

РСО розробив: к.т.н., доц. Бур’ян С.О.______________ РСО ухвалено на засіданні кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Протокол № 16 від 15.06.2016 р. Завідувач кафедри _______________С.М. Пересада

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.