Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ўкала оц≥нюванн€: нац≥ональна та ECTS.
«а внутр≥шньою шкалою навчального закладу в балах «а шкалою ECTS /«а нац≥ональною шкалою
  ¬носитьс€ до в≥домост≥
  екзамен зал≥к
90 Ц 100 ј/¬≥дм≥нно ј,¬,—, D, ≈ /«араховано  
82-89 ¬/ƒобре
74-81 —/ƒобре
64-73 D/«адов≥льно
60-63 ≈/«адов≥льно
35-59 FX/Ќезадов≥льно   Ќе зараховано  
з можлив≥стю повторного складанн€
0-34 F/Ќезадов≥льно   Ќе зараховано  
з обовТ€зковим повторним курсом
 
       

ƒл€ ти, хто складаЇ зал≥к та екзамен, критер≥њ оц≥нюванн€ знань наступн≥.

ќц≥нка ј/ Ув≥дм≥нно Ф Ц виставл€Їтьс€, €кщо курсант чи студент маЇ глибок≥ ≥ системн≥ знанн€, вм≥Ї узагальнювати теоретичний матер≥ал, сп≥вв≥дносити загальн≥ знанн€ з конкретними ситуац≥€ми; засв≥дчив ум≥нн€ критично оц≥нювати вар≥антн≥ п≥дходи щодо сутност≥ норм та у€влень; оволод≥в навиками анал≥зувати, моделювати та адекватно оц≥нювати ситуац≥ю; об≥знаний з науковими прац€ми в≥тчизн€них та заруб≥жних спец≥ал≥ст≥в в дан≥й област≥; матер≥ал викладаЇ лог≥чно, посл≥довно, переконливо.

ќц≥нка ¬, — / УдобреФ Ц виставл€Їтьс€, €кщо курсант чи студент ви€вив достатньо повн≥ знанн€ курсу; даЇ правильн≥, хоча ≥ не завжди повн≥ визначенн€ €вищ д≥йсност≥; оволод≥в навичками сп≥вв≥дносити теоретичн≥ знанн€ з конкретними ситуац≥€ми; висловлюЇ своЇ ставленн€ до вар≥антних теор≥й щодо сутност≥ €вищ; засвоњв основи анал≥тичного методу; допускаЇ незначн≥ неточност≥ в розкритт≥ окремих теоретичних положень.

ќц≥нка D, ≈ / Узадов≥льноФ Ц курсант чи студент взагал≥ засвоњв програмний матер≥ал курсу в передбаченому обс€з≥ з де€кими неточност€ми у визначенн≥ основних €вищ та процес≥в; намагаЇтьс€ висловити своЇ ставленн€ до проблемних питань, хоча ≥ не завжди адекватно; вм≥Ї анал≥зувати набут≥ теоретичн≥ знанн€ ≥ сп≥вв≥дносити њх з конкретними ситуац≥€ми; виклад матер≥алу непосл≥довний, неточний, з на€вними помилками.

ќц≥нка FX, F/ Унезадов≥льноФ Ц курсант чи студент ви€вив слабк≥ (в≥дсутн≥сть) знанн€ теоретичного програмного матер≥алу; не зм≥г дати визначенн€ основних пров≥дних категор≥й та €вищ; в≥дсутн≥ навички адекватноњ оц≥нки норм ≥ теор≥й; виклад матер≥алу непосл≥довний, нелог≥чний, фрагментарний, з грубими помилками.

5. —писок л≥тератури до дисципл≥ни:

Ѕазова:

1. «агальна декларац≥€ прав людини в≥д 10 грудн€ 1948 року // ѕрава людини. ћ≥жнародн≥ договори ”крањни, декларац≥њ, документи. Ц  ., 1992. Ц —.18-24.

2. ћ≥жнародний пакт про громад€нськ≥ i пол≥тичн≥ права в≥д 16 грудн€ 1966 року // ѕрава людини. ћ≥жнародн≥ договори ”крањни, декларац≥њ, документи. Ц  ., 1992. Ц —. 36-62.

3. ™вропейська конвенц≥€ з прав людини ( онвенц≥€ про захист прав ≥ основних свобод людини в≥д 4 листопада 1950 року) // ѕрава людини ≥ профес≥йн≥ стандарти дл€ юрист≥в в документах м≥жнародних орган≥зац≥й. Ц јмстердам Ц  ињв, 1996. Ц —. 12-17.

4.  онституц≥€ ”крањни в≥д 28.06.96 р. (≥з зм≥нами та доповненн€ми) // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни вiд 23.07.96 р., є 30, ст.141.

5.  рим≥нальний процесуальний кодекс ”крањни: «акон ”крањни в≥д 13.04.2012. // √олос ”крањни. Ц 2012. Ц 19 травн€ (є 90-91).

6.  рим≥нальний процесуальний кодекс ”крањни. Ќауково-практичний коментар / «а загальною редакц≥Їю професор≥в ¬.√. √ончаренка, ¬.“. Ќорма, ћ.™. Ўумила. Ц  .: ёст≥н≥ан,2012. Ц 1224 с.

7.  рим≥нальний процесуальний кодекс ”крањни: чинне законодавство ≥з зм≥нами та допов. на 03 листопада 2014 року: (¬≥дпов≥даЇ оф≥ц. текстов≥) Ц  .: јлерта, 2014. Ц 284 с.

8.  рим≥нальний кодекс ”крањни: „инне зак-во з≥ зм≥нами та допов. на 18 с≥чн€ 2011 року / ”крањна. «акони. Ц  .: јлерта; ÷”Ћ, 2011. Ц 174 с.

9. ѕостанови ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни у крим≥нальних справах / упор€д. ¬.¬. –ожнова, ј.—. —изоненко, Ћ.ƒ. ”далова. Ц  .: ѕјЋ»¬ќƒј ј.¬., 2011. − 456 с.

10. ѕро безоплатну правову допомогу: «акон ”крањни в≥д 02 червн€ 2011 року // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2011. Ц є 51. Ц —т. 577.

11. ѕро амн≥ст≥ю: «акон ”крањни в≥д 12.12.2008 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2009. Ц є 15. Ц —т. 189

12. ѕро в≥йськову службу правопор€дку у «бройних —илах ”крањни: «акон ”крањни в≥д 7 березн€ 2002 року // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2002. Ц є 32. Ц —т. 225.

13. ѕро адвокатуру та адвокатську д≥€льн≥сть: «акон ”крањни в≥д 05 липн€ 2012 року // [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43306

14. ѕро державний захист прац≥вник≥в суду ≥ правоохоронних орган≥в: «акон ”крањни в≥д 23 грудн€ 1993 р. // √олос ”крањни. Ц 1994. Ц 2 березн€.

15. ѕро забезпеченн€ безпеки ос≥б, €к≥ беруть участь у крим≥нальному судочинств≥: «акон ”крањни в≥д 23 грудн€ 1993 р. // √олос ”крањни. Ц 1994. Ц 2 березн€.

16. ѕро зверненн€ громад€н: «акон ”крањни в≥д 2 жовтн€ 1996 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1996. є 47. Ц —т.256.

17. ѕро м≥л≥ц≥ю: «акон ”крањни в≥д 20 грудн€ 1990 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1991. Ц є 4.

18. ѕро оперативно-розшукову д≥€льн≥сть: «акон ”крањни в≥д 18 лютого 1992 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1992. Ц є 22. Ц —т.303.

19. ѕро органи ≥ служби у справах д≥тей та спец≥альн≥ установи дл€ д≥тей: «акон ”крањни в≥д 24 с≥чн€ 1995 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1995. Ц є 6. Ц —т.35.

20. ѕро орган≥зац≥йно-правов≥ основи боротьби з орган≥зованою злочинн≥стю: «акон ”крањни в≥д 30 червн€ 1993 р. // √олос ”крањни. Ц 1993. Ц 6 серпн€.

21. ѕро попереднЇ увТ€зненн€: «акон ”крањни в≥д 30 червн€ 1993 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1993. Ц є 35. - —т. 360.

22. ѕро прокуратуру: «акон ”крањни в≥д 05.11.1991 р. // ¬≥сник прокуратури ”крањни. Ц 1999. Ц є1. Ц —. 103-126.

23. ѕро —лужбу безпеки ”крањни: «акон ”крањни в≥д 25 березн€ 1992 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1992. Ц є 27. Ц —т. 382.

24. ѕро судову експертизу: «акон ”крањни в≥д 25 лютого 1994 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1994. Ц є 28. Ц —т.232.

25. ѕро судоустр≥й ≥ статус судд≥в: «акон ”крањни в≥д 7 липн€ 2010 року //¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2010. Ц є41-45. Ц —т.529.

26. ѕро концепц≥ю судово-правовоњ реформи в ”крањн≥: ѕостанова ¬ерховноњ –ади ”крањни в≥д 28 кв≥тн€ 1992 р. // √олос ”крањни. Ц 1992. Ц 12 серпн€.

27.  онцепц≥€ реформуванн€ крим≥нальноњ юстиц≥њ ”крањни: «атв. ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 8 кв≥тн€ 2008 р. є 311/2008 // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 2008. Ц є 27. Ц —т. 838.

28. ѕро  онституц≥йний —уд ”крањни: «акон ”крањни в≥д 16 жовтн€ 1996 р.// ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1996. Ц є 49. Ц —т.272.

29. ѕро вдосконаленн€ реагуванн€ на пов≥домленн€ про злочини, ≥нш≥ правопорушенн€ ≥ под≥њ та забезпеченн€ оперативного ≥нформуванн€ в органах ≥ п≥дрозд≥лах внутр≥шн≥х справ ”крањни: Ќаказ ћ¬— ”крањни в≥д 04 жовтн€ 2003 р. є 1155.

30. ѕро пор€док прийманн€, реЇстрац≥њ та розгл€ду в органах ≥ п≥дрозд≥лах внутр≥шн≥х справ ”крањни за€в ≥ пов≥домлень про злочини, що вчинен≥ або готуютьс€: Ќаказ ћ¬— ”крањни в≥д 14 кв≥тн€ 2004 р. є400.

31. ѕро затвердженн€ ≤нструкц≥њ з орган≥зац≥њ взаЇмод≥њ орган≥в досудового сл≥дства з оперативними п≥дрозд≥лами орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни у ви€вленн≥, документуванн≥ та розсл≥дуванн≥ злочин≥в у сфер≥ економ≥ки: Ќаказ ћ¬— ”крањни в≥д 8 вересн€ 2005 р. є 760.

32. ѕро затвердженн€ ≤нструкц≥њ з орган≥зац≥њ взаЇмод≥њ орган≥в досудового сл≥дства з оперативними п≥дрозд≥лами орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни в розкритт≥ ≥ розсл≥дуванн≥ вчинених злочин≥в: Ќаказ ћ¬— ”крањни в≥д 8 вересн€ 2005 р. є 777.

33. ѕро орган≥зац≥ю д≥€льност≥ орган≥в досудового сл≥дства ћ¬— ”крањни: Ќаказ ћ¬— ”крањни в≥д 31 березн€ 2008 р. є 160.

34. ѕро затвердженн€ положенн€ про основи орган≥зац≥њ розкритт€ злочин≥в органами внутр≥шн≥х справ ”крањни: Ќаказ ћ¬— ”крањни в≥д 24 вересн€ 2010 р. є 456.

35. ѕро проведенн€ експерименту щодо апробац≥њ вертикальноњ системи п≥дпор€дкуванн€ сл≥дчих п≥дрозд≥л≥в ќ¬— ”крањни: Ќаказ ћ¬— ”крањни в≥д 15 червн€ 2011 р. є 336.

36. ѕро затвердженн€ ≤нструкц≥њ про Їдиний обл≥к злочин≥в: наказ √енеральноњ прокуратури ”крањни, ћ¬— ”крањни, ƒѕј ”крањни, ћ≥н≥стерства оборони ”крањни, ƒержавноњ митноњ служби крањни, јдм≥н≥страц≥њ державноњ прикордонноњ служби ”крањни, ћ≥н≥стерства ”крањни з питань надзвичайних ситуац≥й та у справах захисту населенн€ в≥д насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи, ƒержавного департаменту ”крањни з питань виконанн€ покарань, ƒержавноњ судовоњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни в≥д 25 травн€ 2010 є21/135/281/240/499/354/367/159/69.

37. ѕро затвердженн€ та введенн€ в д≥ю ≤нструкц≥њ про пор€док вилученн€, обл≥ку, збер≥ганн€ та передач≥ речових доказ≥в у крим≥нальних справах, ц≥нностей та ≥ншого майна органами д≥знанн€, досудового сл≥дства ≥ суду (в нов≥й редакц≥њ): затверджена наказом √енеральноњ прокуратури ”крањни, ћ¬— ”крањни, ƒѕј ”крањни, —Ѕ ”крањни, ¬ерховним судом ”крањни, ƒержавною судовою адм≥н≥страц≥Їю ”крањни 27серпн€ 2010 р. є 51/401/649/471/23/125.

38. ѕоложенн€ про дипломатичн≥ представництва та консульськ≥ установи ≥ноземних держав в ”крањн≥. «атв. ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 10 червн€ 1993 р. // [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

39. ѕор€док отриманн€ дозволу суду на зд≥йсненн€ заход≥в, €к≥ тимчасово обмежують права людини, та використанн€ добутоњ ≥нформац≥њ: «атверджено постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26 вересн€ 2007 року є 1169 // [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

40. ѕро затвердженн€ ѕоложенн€ про ћ≥н≥стерство внутр≥шн≥х справ ”крањни: ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 06.04.2011 р. є383/2011 // [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://www.president.gov.ua.

41. ѕро затвердженн€ ѕор€дку оплати прац≥ адвокат≥в з наданн€ громад€нам правовоњ допомоги в крим≥нальних справах за рахунок держави: ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 14 травн€ 1999 р. є 821 // [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

42. ѕро орган≥зац≥ю прокурорського нагл€ду за додержанн€м закон≥в органами, €к≥ провод€ть д≥знанн€ та досудове сл≥дство: Ќаказ √енерального прокурора ”крањни в≥д 19 вересн€ 2005 р. є4 гн. // [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://search.ligazakon.ua.

43. ѕро затвердженн€ ≤нструкц≥њ про пор€док ≥ розм≥ри в≥дшкодуванн€ витрат та виплати винагороди особам, що викликаютьс€ до орган≥в д≥знанн€, досудового сл≥дства, прокуратури, суду або до орган≥в, у провадженн≥ €ких перебувають справи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€, та виплати державним науково-досл≥дним установам судовоњ експертизи за виконанн€ њх прац≥вниками функц≥й експерт≥в ≥ спец≥ал≥ст≥в: ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 1 липн€ 1996 р. є 710 // [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

ƒопом≥жна:

44. ћолдаван ј.¬.  рим≥нальний процес ”крањни [текст]: Ќавч. пос≥б./ј.¬.ћолдаван, —.ћ.ћельник Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури,2013. Ц 368 с.

45.  рим≥нальний процес: п≥дручник / ё.ћ.√рошевий, ¬.я.“ац≥й, ј.–.“уман€нц та ≥н.; за ред. ¬.я.“ац≥€, ё.ћ.√рошевого, ќ.¬. апл≥ноњ, ќ.√.Ўило. Ц ’.: ѕраво, 2013, - 824 с.

46. ћолдаван ј.¬.,  ацавець –.—.  рим≥нальний процес ”крањни: Ћекц≥њ. ѕроцесуальн≥ документи. -  .: јлерта, 2014. Ц 352 с.

47.  рим≥нальний процес: навч.-метод. пос≥бн. / ќ.¬.ѕол≥щук, —.Ћ.ƒерев€нк≥н, —.¬. јлбул, ќ.Ѕ. ѕойзнер. Ц ќдеса: ќƒ”¬—, 2014. Ц 266 с.

48. јдвокатура ”крањни: Ќавчальний пос≥бник: ” 2 книгах / «а заг. ред. —.я. ‘урси. −  .: ¬идавець ‘урса —.я.:  Ќ“, 2007. −  н. 1. Ц 315 с.

49. Ѕасиста ≤.¬. ѕрийн€тт€ ≥ виконанн€ р≥шень сл≥дчого на стад≥њ досудового розсл≥дуванн€: ћонограф≥€. Ц ≤вано-‘ранк≥вськ: Ђ“≥пов≥тї, 2011. Ц 500 с.

50. Ѕахин ¬.ѕ.,  арпов Ќ.—. ћатериалы к изучению практики борьбы с преступностью. Ц  ., 2007. Ц 489 с.

51. Ѕаул≥н ќ.¬.,  арпов Ќ.—. ѕроцесуальна самост≥йн≥сть ≥ незалежн≥сть сл≥дчого та њх правов≥ гарант≥њ. Ц  .: Ќј¬—”, Уќхорона прац≥Ф, 2001. Ц 232 с.

52. Ѕерезн€к ¬.—., “ертишник ¬.ћ. ≈кстрадиц≥€ €к ≥нститут крим≥нально-процесуального права ”крањни: ћонограф≥€. Ц ƒн≥пропетровськ: ƒн≥проп. держ. ун-т внутр. —прав; ЂЋ≥ра Ћ“ƒї, 2010. Ц 188 с.

53. ¬ерхогл€д-√ерасименко ќ.¬. «абезпеченн€ майнових прав особи при застосуванн≥ заход≥в крим≥нально-процесуального примусу: ћонограф≥€. Ц ’арк≥в.: ¬ид-во Ђёрайтї, 2012. Ц 216 с.

54. √аюр ≤.….Ќакладенн€ арешту на вклади, ц≥нност≥ та ≥нше майно обвинуваченого: јвтореф.дис.... канд.юрид. наук (12.00.09)/ Ќј¬—. Ц  ињв, 2011. Ц 20 с.

55. √рошевий ё.ћ., —тах≥вський —.ћ. ƒокази ≥ доказуванн€ у крим≥нальному процес≥. −  .:  Ќ“, ¬идавець ‘урса —.я., 2006. Ц 272 с.

56. √ультай ћ.ћ. ¬и€вленн€ ≥ виправленн€ сл≥дчих та судових помилок у крим≥нальному процес≥ ”крањни: стад≥њ досудового розсл≥дуванн€, попереднього розгл€ду справи суддею, судового розгл€ду та апел€ц≥йного провадженн€: ћонограф≥€. Ц ’.: У россроудФ, 2008.

57. ƒжига ћ.¬., Ѕаул≥н ќ.¬., Ћук`€нець —.≤., —тах≥вський —.ћ. ѕровадженн€ д≥знанн€ в ”крањн≥. Ц  ., 1999. Ц 156 с.

58. ƒ≥знанн€ в органах внутр≥шн≥х справ: Ќавч.-метод. пос≥бник / ё.≤. јзаров, ќ.¬. Ѕугаков, Ќ.≤. ўегель. Ц  .:  Ќ”¬—, 2007.

59. ƒроздов ќ.ћ. ƒжерела крим≥нально-процесуального права ”крањни: ћонограф≥€. Ц ’.: ¬идавець ‘ќѕ ¬апн€рчук Ќ.ћ., 2008. Ц 208 с.

60. «апотоцький ј.ѕ., —авицький ƒ.ќ. ƒокументи €к процесуальн≥ джерела доказ≥в у крим≥нальному судочинств≥: ћонограф≥€. Ц  .: Ѕћ , 2011. Ц 220 с.

61. «ейкан я.ѕ. «ахист у крим≥нальн≥й справ≥: наук.-практ. коментар. Ц 4-те вид. Ц  .:  Ќ“, 2009. Ц 600 с.

62. «еленський —.ћ., Ќазаренко —.ѕ., ѕисьменний ƒ.ѕ. ѕровадженн€ у справах д≥тей, €к≥ не дос€гли в≥ку крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥: Ќавчальний пос≥бник. Ц  .:  Ќ“, 2012. Ц 160 с.

63. «еленецкий ¬.—.,  узьминова ¬.ё. “ехнологи€ восстановлени€ (реконструкции) утраченных уголовных дел. Ц ’арьков: ¬осточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2002. Ц 236 с.

64. «разки основних крим≥нально-процесуальних документ≥в досудового провадженн€: ѕракт. пос≥бник / ¬.¬. –ожнова, ё.≤. јзаров, ¬.√. ‘атхутд≥нов; «а заг. ред. ¬.√. ‘атхутд≥нова. Ц 2-ге вид., допов. та перероб. Ц  .: ¬ид. ѕјЋ»¬ќƒј ј.¬., 2009. Ц 188 с.

65. «разки крим≥нально-процесуальних документ≥в: досудове провадженн€ / «а ред. ё.ћ. √рошевого. Ц ’.: ¬апн€рчук, 2010. Ц 568 с.

66. «разки процесуальних документ≥в по крим≥нальних справах: Ќавчальний пос≥бник /  ол. автор≥в: —.ќ. Ѕандурка, –.¬. ™дин, —.ќ. —ичов, —.¬. —л≥нько. Ц ’.: «олота мил€, 2011. Ц 316 с.

67.  апл≥на ќ.¬. ѕравозастосовне тлумаченн€ норм крим≥нально-процесуального права: ћонограф≥€. Ц ’арк≥в: ѕраво, 2008. Ц 296 с.

68.  арпов Ќ.—.  рим≥нал≥стичн≥ засади вивченн€ злочинноњ д≥€льност≥: ћонограф≥€. −  .:  Ќ”¬—, 2007. Ц 522 с.

69.  арпенко ћ.ќ. ќсобливост≥ провадженн€ в справах про злочини неповнол≥тн≥х: ћонограф≥€. Ц ’.: ¬идавництво Ђ‘≤ЌЌї, 2009. Ц 240 с.

70.  рим≥нальний процес: ѕ≥дручник / за ред. ё.ћ. √рошевого, ќ.¬.  апл≥ноњ. Ц ’: ѕраво, 2010. Ц 608 с.

71.  рим≥нально-процесуальне право: Ќавч. пос≥бник / ё.≤. јзаров, —.ќ. «ањка, ¬.√. ‘атхутд≥нов. Ц  ., 2008. Ц 295 с.

72.  рим≥нальний процес ”крањни: тестов≥ завданн€: Ќавч. пос≥бник / ¬.“. Ќор, ¬.ѕ. Ѕойко, Ќ.–. Ѕобечко, ћ.¬. √узела та ≥н. Ц  .: ѕравова Їдн≥сть, 2010. Ц 373 с.

73.  орчева “.¬. ѕроблеми д≥€льност≥ захисника в досудовому провадженн≥ та в суд≥ першоњ ≥нстанц≥њ: ћонограф≥€. Ц ’.: ¬идавець ‘ќѕ ¬апн€рчук Ќ.ћ., 2007. Ц 200 с.

74.  урс лекц≥й з крим≥нального процесу за новим  рим≥нальним процесуальним кодексом ”крањни («агальна частина) [“екст]/ [–ожнова ¬.¬., —авицький ƒ.ќ.,  онюшенко я.ё. та ≥н.]. Ц  .: Ќац. акад. внутр. справ, 2012. Ц 280 с.

75.  урс лекц≥й з крим≥нального процесу за новим  рим≥нальним процесуальним кодексом ”крањни (ќсоблива частина) [“екст]/ [’абло ќ.ё., —тепанов ќ.—.,  лимчук ћ.ѕ. та ≥н.]. Ц  .: Ќац. акад. внутр. справ, 2012. Ц 200 с.

76.  учинська ќ.ѕ.,  учинська ќ.ј.  рим≥нальний процес ”крањни: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ѕрецедент, 2005. Ц 202 с.

77.  учинська ќ.ѕ.  рим≥нально-процесуальн≥ документи: досудове та судове провадженн€: Ќавч.-практ. пос≥бник. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 2009. Ц 408 с.

78. Ћобойко ћ.  рим≥нально-процесуальне право:  урс лекц≥й: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ≤стина, 2005. Ц 405 с.

79. Ћобойко Ћ.Ќ. ”головно-процессуальное право:  урс лекций. ”чеб. пособие. Ц ’.: ќдиссей, 2007. Ц 457 с.

80. Ћоскутов “.ќ.  рим≥нальне пересл≥дуванн€ зд≥йснюване сл≥дчим: ћонограф≥€. Ц ƒн≥пропетровськ: ЂЋ≥ра Ћ“ƒї, 2011. Ц 164 с.

81. Ћобойко Ћ.ћ.  рим≥нально-процесуальна компетенц≥€: ћонограф≥€. Ц ƒ.: ƒн≥пропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. Ц 188 с.

82. Ћ€ш ј.ќ.  рим≥нальний процес (ќсоблива частина): Ќавчальний пос≥бник дл€ дистанц≥йного навчанн€. Ц  .: ”н≥верситет У”крањнаФ, 2006. Ц 470 с.

83. ћал€ренко ¬.“.,  оваленко ™.√.  рим≥нальний процес ”крањни: ѕ≥дручник / 2-е вид., перероб. ≥ допов. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 2008. Ц 712 с.

84. ћал€ренко ¬.“. –еформуванн€ крим≥нального процесу ”крањни в контекст≥ Ївропейських стандарт≥в: “еор≥€, ≥стор≥€ ≥ практика: ћонограф≥€. −  .:  онцерн У¬идавничий ƒ≥м У≤н ёреФ, 2004. Ц 544 с.

85. ћал€ренко ¬.“.  онституц≥йн≥ засади крим≥нального судочинства. Ц  ., 2000. Ц 320 с.

86. ћал€рчук “.¬. ѕон€т≥йний апарат крим≥нально-процесуального права ”крањни: јвтореф.дис.... канд.юрид. наук (12.00.09)/ Ќј¬—.-  ињв, 2011.- 16с.

87. ћ≥рошн≥ков ≤.ё —удове сл≥дство в апел€ц≥йн≥й ≥нстанц≥њ: ћонограф≥€. Ц’арк≥в: ѕраво, 2007. Ц 192 с.

88. ћолдован ј.¬.  рим≥нальний процес: ”крањна, ‘–Ќ, ‘ранц≥€, јнгл≥€, —Ўј: Ќавч. пос≥бник. 2-е вид. Ц  .: ÷”Ћ, 2010. Ц 352 с.

89. Ќазаров ¬.¬., ќмель€ненко √.ћ.  рим≥нальний процес ”крањни: ѕ≥дручник. Ц  .: ёридична думка, 2008. Ц 548 с.

90. Ќазаров ¬.¬.  онституц≥йн≥ права людини та њх обмеженн€ у крим≥нальному процес≥ ”крањни: ћонограф≥€. Ц ’.: У«олота мил€Ф, 2009. Ц 400 с.

91. ѕашин≥н ќ.≤. јктуальн≥ проблеми досудового провадженн€ у крим≥нальному процес≥ ”крањни: ћнограф≥€. Ц ’.:  россроуд, 2009. Ц 164 с.

92. ѕогорецький ћ.ј. ‘ункц≥ональне призначенн€ оперативно-розшуковоњ д≥€льност≥ у крим≥нальному процес≥: ћонограф≥€. − ’.: јрс≥с, Ћ“ƒ, 2007. Ц 576 с.

93. ѕисьменний ƒ.ѕ., ќмельченко ќ.™. ѕроцесуальна д≥€льн≥сть сл≥дчого щодо запоб≥ганн€ злочин≥в: Ќавч. пос≥бник. Ц  ., 2005. Ц 158 с.

94. ѕисьменний ƒ.ѕ., ‘едченко ¬.ћ. –озсл≥дуванн€ злочин≥в сл≥дчою та сл≥дчо-оперативною групою: правов≥ та орган≥зац≥йн≥ засади: монограф≥€. Ц ƒн≥пропетровськ, 2006. Ц 204 с.

95. ѕоповченко ќ.≤., —авицький ƒ.ќ.,  арпов Ќ.—., Ѕаул≥н ќ.¬—прощене досудове провадженн€ в ”крањн≥: ≥стор≥€, сучасн≥сть, перспективи, досв≥д. Ц  .: —еменко —ерг≥й, 2004. Ц 213 с.

96. ѕопелюшко ¬.ќ. ‘ункц≥€ захисту в крим≥нальному судочинств≥ ”крањни: правов≥, теоретичн≥ та прикладн≥ проблеми: ћонограф≥€. Ц ќстрог: ¬идавництво Ќац≥онального ун≥верситету Ђќстрозька академ≥€ї, 2009. Ц 634 с.

97. ѕукач ≤.Ѕ. ѕор€док провадженн€ у крим≥нальних справах щодо обмежено осудних ос≥б: јвтореф. дис.... канд. юрид. наук (12.00.09)/ Ќј¬—. Ц  ињв, 2011. Ц 17 с.

98. ѕроблеми застосуванн€ заход≥в крим≥нально-процесуального примусу п≥д час досудового провадженн€: ћатер≥али круглого столу (ƒн≥пропетровськ, 22 листопада 2011 р.). Ц ƒн≥пропетровськ: ƒн≥проп. держ. ун-т внутр.. справ, 2012. Ц 224 с.

99. –ожнова ¬.¬., јзаров ё.≤., «ањка —.ќ.  рим≥нальний процес ”крањни у питанн€х ≥ в≥дпов≥д€х: пос≥бник / ¬.¬. –ожнова, ё.≤. јзаров, —.ќ. «ањка. Ц  .: ѕјЋ»¬ќƒј ј.¬., 2009. Ц 260 с.

100.—≥з≥нцова ё.ё. ƒокази у крим≥нальному процес≥: теоретичний аспект та практичне значенн€ в процес≥ правозастосуванн€: навч. пос≥бник. Ц  .: ƒакор, 2010. Ц 128с.

101.—моков —.ћ., √орелк≥на  .√. √арант≥њ застосуванн€ заход≥в процесуального примусу у крим≥нальному судочинств≥. Ц ќдеса: јстропринт, 2012. Ц 152 с.

102.—л≥нько —.¬. “еор≥€ ≥ практика реформуванн€ досудового розсл≥дуванн€: ћонограф≥€. Ц ’.: –¬‘ Ђјрс≥с Ћ“ƒї, 2011. Ц 270 с.

103.—тановленн€ системи негласного розсл≥дуванн€ у крим≥нально-процесуальному законодавств≥ ”крањни: ћатер≥али круглого столу ( ињв, 7 жовтн€ 2011 р.). Ц  .: ‘ќѕ Ћ≥пкан ќ.—., 2011. Ц 168 с.

104.—тат≥ва ≤.≤. ѕочатковий етап досудового провадженн€ в сучасному крим≥нальному процес≥: украњнський ≥ зах≥дний контексти: ћонограф≥€. Ц ƒн≥проп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. Ц 248 с.

105.“атаров ќ.ё ƒосудове провадженн€ в крим≥нальному процес≥ ”крањни: теоретико-правов≥ та орган≥зац≥йн≥ засади (за матер≥алами ћ¬—) [“екст]: [монограф≥€] / “атаров ќ.ё. Ц ƒонецьк: “ќ¬ Ђ¬ѕѕ Ђѕ–ќћ≤Ќ№ї, 2012. Ц 640 с.

106.“≥тко ≤.ј. ќц≥нн≥ пон€тт€ у крим≥нально-процесуальному прав≥ ”крањни: ћонограф≥€. Ц ’.: ѕраво, 2010. Ц 216 с.

107.”загальненн€ ¬ерховного —уду ”крањни судовоњ практики в крим≥нальних справах / упор€д. ¬.¬. –ожнова, ј.—. —изоненко, Ћ.ƒ. ”далова. Ц  .: ѕјЋ»¬ќƒј ј.¬., 2010. Ц 180 с.

108.’авронюк ћ.≤.  онституц≥€ ”крањни.  оментар основних положень щодо захисту прав ≥ свобод людини та громад€нина. Ц  .: Ћ≥тера, 2008. Ц384 с.

109.„ерненко ј.ѕ.  рим≥нально-процесуальна регламентац≥€ сл≥дчих д≥й: ћонограф≥€. Ц ƒн≥пропетровськ, 2005. Ц 216 с.

110.яновська ќ.√.  онцептуальн≥ засади функц≥онуванн€ ≥ розвитку змагального крим≥нального судочинства: ћонограф≥€.Ц  .: ѕрецедент, 2011. Ц 303 с.

≤нформац≥йн≥ ресурси:

http://www.president.gov.ua. Ц оф≥ц≥йний веб-сайт ѕрезидента ”крањни.

http://www.portal.rada.gov.ua Ц оф≥ц≥йний веб-сайт ¬ерховноњ –ади ”крањни.

http://www.kmu.gov.ua Цоф≥ц≥йний веб-сайт  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

http://www.mvs.gov.ua Ц оф≥ц≥йний веб-сайт ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни.

http://www.court.gov.ua/vscourt Ц оф≥ц≥йний веб портал судовоњ влади в ”крањн≥

http://www.scourt.gov.ua Ц оф≥ц≥йний веб-сайт ¬ерховного —уду ”крањни.

http://www.sc.gov.ua Ц оф≥ц≥йний веб-сайт ¬ищого спец≥ал≥зованого суду з розгл€ду цив≥льний ≥ крим≥нальних справ.

http://www.sbu.gov.ua Ц оф≥ц≥йний веб-сайт —Ѕ”.

http://www.gp.gov.ua Ц оф≥ц≥йний веб-сайт √енеральноњ прокуратури ”крањни.

http://www.minjust.gov.ua Ц ќф≥ц≥йний веб-сайт ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни.

http://www.reyestr.court.gov.ua Ц Їдиний реЇстр судових р≥шень в ”крањн≥.

http://www.police.ua Ц ‘орум прац≥вник≥в ћ¬— ”крањни.

http://www.vkka.gov.ua Ц оф≥ц≥йний сайт ¬ищоњ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ адвокатури.

http://www.nbuv.gov.ua Ц Ќац≥ональноњ б≥бл≥отеки ”крањни ≥м. ¬.≤.¬ернадського.

http://www.catalogue.nplu.org Ц Ќац≥ональна парламентська б≥бл≥отека ”крањни.

http://www.pravoznavec.com.ua Ц ≈лектронна б≥бл≥отека юридичноњ л≥тератури УѕравознавецьФ.

http://www.icpo.centrmia.gov.ua Ц сайт Ќац≥онального центрального бюро ≤нтерполу в ”крањн≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 377 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1317 - | 1306 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.062 с.