Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќц≥нюванн€ економ≥чноњ ефективност≥ ≥нновац≥йного проекту
≈фективн≥сть ≥нновац≥йного проекту Ц вектор, що показуЇ напр€м зм≥ни виробничих в≥дносин.  ритер≥Їм економ≥чноњ ефективност≥ ≥нновац≥њ виступаЇ максим≥зац≥€ ефекту (прибутку) при заданих затратах (витратах виробництва), необх≥дних дл€ дос€гненн€ цього ефекту [97].

¬ загальному вигл€д≥ економ≥чний ефект (прибуток) в≥д використанн€ ≥нновац≥йного проекту можна визначити €к сукупн≥сть варт≥сних результат≥в ≥ витрат, направлених на його реал≥зац≥ю, €кий можна розрахувати за формулою [97]:

m

сум = ∑ (Pt * Qt Ц It )

t =0

де ≈сум Ц економ≥чний ефект (прибуток);

Pt Ц ц≥на одиниц≥ продукц≥њ в t-му пер≥од≥ часу, грн.;

Qt Ц обс€г реал≥зованоњ продукц≥њ в t-му пер≥од≥ часу, шт.;

It Ц сукупн≥ витрати (≥нвестиц≥њ) на проект в t-му пер≥од≥ часу, грн.;

m Ц пер≥од життЇвого циклу ≥нновац≥йного проекту.

—ередньор≥чний економ≥чний ефект Ц середн€ величина чистого грошового потоку (прибутку), €кий отримуЇтьс€ при реал≥зац≥њ проекту прот€гом року [97]:

m

Ecp. p = ∑ (Pt * Qt Ц It )

t =0 T

T Ц тривал≥сть ≥нвестиц≥йного пер≥оду, рок≥в.

якщо цей показник маЇ позитивне значенн€, тод≥ ≥нновац≥йний проект економ≥чно доц≥льний.

ƒл€ ≥нвестора економ≥чними результатами реал≥зац≥њ проекту виступають оч≥куван≥ доходи (див≥денди), а дл€ кредитора платеж≥ за виданий кредит, що ≥нвестуЇтьс€ в проект.

ƒинам≥чн≥ показники розрахунку економ≥чного ефекту ≥нновац≥йного проекту [97]:

ƒисконтуванн€ Ц ______________________________________________________________________________

¬икористовуючи п≥дходи визначенн€ тепер≥шньоњ та майбутньоњ вартост≥ грошових засоб≥в, можна отримати формулу дл€ визначенн€ дисконтованоњ приведеноњ вартост≥ грошових надходжень, що отримуютьс€ внасл≥док ≥нвестиц≥й в р≥к:

Pt * Qt = Pn * Qn

(1+ r)n

де Pt * Qt Ц приведений (дисконтований) до сьогодн≥шнього року року дох≥д в≥д реал≥зац≥њ ≥нвестиц≥й в t-й пер≥од часу;

Pn * Q n Ц р≥чний (майбутн≥й) дох≥д, отриманий внасл≥док ≥нвестиц≥й в t-й пер≥од часу;

r Ц бажаний щор≥чний % по €кому повертаютьс€ засоби.

ƒо числа динам≥чних показник≥в розрахунку економ≥чного ефекту в≥днос€ть чистий дисконтований дох≥д (чисту поточну варт≥сть) NPV. –озрахунок NPV базуЇтьс€ на пор≥вн€нн≥ величин дисконтованих доход≥в ≥ ≥нвестиц≥й.

–≥зниц€ м≥ж сумарним значенн€м р≥чних дисконтованих доход≥в та сумарноњ величини дисконтованих ≥нвестиц≥й становить чистий приведений економ≥чний ефект (чисту поточну варт≥сть).

 

m m

NPV = ∑ Pn * Qn __ ∑ In ;

t =0 (1+r)n t=0 (1+ r)n

 

де Pn - ц≥на одиниц≥ продукц≥њ в t-му пер≥од≥ часу;

Qn Ц обс€г реал≥зац≥њ продукц≥њ в t-му пер≥од≥ часу;

m Ц число рок≥в функц≥онуванн€ ≥нновац≥йного проекту;

r Ц коеф≥ц≥Їнт дисконтуванн€, €к правило визначаЇтьс€ на р≥вн≥ банк≥вського проценту;

In Ц ≥нвестиц≥њ, що зд≥йснюютьс€ в ≥нновац≥йний проект прот€гом m рок≥в.

якщо NPV>0, тод≥ ≥нновац≥йний проект варто прийн€ти до розробки, €кщо в≥дТЇмна величина, варто в≥дмовитись в≥д його реал≥зац≥њ.

 оеф≥ц≥Їнт пор≥вн€льноњ економ≥чноњ ефективност≥ ≥нновац≥йного проекту дозвол€Ї вибрати найб≥льш прибутковий вар≥ант [97]:

≈‘с = ≈‘к2 Ц ≈фк1

де ≈‘с Ц коеф≥ц≥Їнт пор≥вн€льноњ економ≥чноњ ефективност≥ нового ≥нновац≥йного проекту;

≈‘к2 Ц комерц≥йна ефективн≥сть впроваджувальноњ новац≥њ,

≈‘к1 Ц комерц≥йна ефективн≥сть зам≥н€Їмоњ новац≥њ.

ѕоказник рентабельност≥ ≥нвестиц≥й (норма прибутку) (ROI) в ≥нновац≥йний проект ор≥Їнтований на оц≥нку ≥нвестиц≥й на основ≥ бухгалтерського обл≥ку доход≥в ≥нновац≥йного п≥дприЇмства. ÷ей показник даЇ можлив≥сть встановити не лише факт прибутковост≥ проекту але й оц≥нити ступ≥нь його прибутковост≥. ¬≥н визначаЇтьс€ €к в≥дношенн€ р≥чного прибутку до вкладених в проект ≥нвестиц≥€м [97]:

ROI = ѕ * 100/≤

де ROI Ц рентабельн≥сть ≥нвестиц≥й чи середн€ норма прибутку на ≥нвестиц≥њ чи норма прибутку;

ѕ Ц прибуток в≥д реал≥зац≥њ ≥нновац≥њ. ћоже бути розрахований €к р≥зниц€ м≥ж доходами ≥ сукупними затратами;

≤ Ц ≥нвестиц≥њ в проект.

якщо по зак≥нченню терм≥ну анал≥зованого пер≥оду передбачаЇтьс€ на€вн≥сть к≥нцевоњ вартост≥ (терм≥н експлуатац≥њ проекту менше терм≥ну амортизац≥њ обладнанн€, оск≥льки не вс€ варт≥сть обладнанн€ списана прот€гом терм≥ну окупност≥ проекту), то вона повинна бути виключена. Ќорму прибутку ROI можна розрахувати за формулою [97]:

ROI = ѕ * 100

≤-ј

де ј Ц остаточна варт≥сть проекту.

ќтриману норму прибутку ≥нвестиц≥й (ROI) доц≥льно пор≥внювати з коеф≥ц≥Їнтом рентабельност≥ всього кап≥талу (ROIR) ≥нновац≥йного п≥дприЇмства. –ентабельн≥сть всього кап≥талу можна розрахувати на основ≥ даних балансу по формул≥ [97]:

ROIR = „ѕ * 100

t

де „ѕ Ц чистий прибуток;

t Ц повний вкладений кап≥тал (≥нвестиц≥њ).

—ередньостроков≥ та довгостроков≥ проекти Ќƒƒ – щодо терм≥н≥в њх реал≥зац≥њ потребують врахуванн€ фактора невизначеност≥ та ризику.

ƒл€ врахуванн€ фактора невизначеност≥ та ризику можуть бути використан≥ так≥ методи [79]:

ѕерев≥рка ст≥йкост≥ проекту. —т≥йк≥сть проекту визначаЇтьс€ за допомогою точки беззбитковост≥ за формулою:

де: - точка беззбитковост≥;

- ц≥на одиниц≥ продукту;

ѕ¬ - пост≥йн≥ витрати на виробництво продукц≥њ, що виготовлена на основн≥ впровадженн€ результат≥в Ќƒƒ –;

- зм≥нн≥ витрати на одиницю продукц≥њ, що зм≥нюютьс€ пропорц≥йно обс€гу виробництва.

„истий дисконтований дох≥д (прибуток)визначаЇтьс€ €к в≥дношенн€ сумарних чистих грошових поток≥в до формал≥зованого виразу його дисконтуванн€, а саме:

де: „ƒƒ - чистий дисконтований дох≥д;

t - роки реал≥зац≥њ ≥нновац≥йно-≥нвестиц≥йного проекту;

- чистий грошовий пот≥к у пер≥од≥ t;

d - норма дисконтуванн€.

„ƒƒ найб≥льш рац≥онально використовувати дл€ ранжуванн€ ≥нновац≥йних пропозиц≥й та вибору пр≥оритетних проект≥в з точки зору њх ефективност≥

„истий грошовий пот≥к складаЇтьс€ з щор≥чних значень касовоњ гот≥вки, що Ї р≥зницею м≥ж сумою притоку та в≥дтоку грошей:

де: - чистий грошовий пот≥к у - пер≥од≥ реал≥зац≥њ проекту;

- надходженн€ грошей у цьому пер≥од≥;

- витрачанн€ грошей у цьому пер≥од≥.

≤нтегральний чистий грошовий пот≥к Ї сумою поток≥в за весь пер≥од життЇвого циклу проекту, тобто:

ƒисконтуванн€ грошових поток≥в зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до моменту або часу започаткуванн€ проекту.

 оеф≥ц≥Їнт чистого дисконтованого доходу (≥ндекс дох≥дност≥) визначаЇтьс€ €к сп≥вв≥дношенн€ „ƒƒ та необх≥дноњ дисконтованоњ вартост≥ ≥нвестиц≥й. ÷е сп≥вв≥дношенн€ дозвол€Ї одержати дисконтовану норму прибутку ≥ обчислюЇтьс€ за формулою:

де: ≤ƒ - ≥ндекс дох≥дност≥;

„ƒƒ - чистий дисконтований дох≥д;

ƒ¬≤ - дисконтована варт≥сть ≥нвестиц≥й (варт≥сть кап≥тальних ≥ одноразових витрат) в ≥нновац≥њ.

≤ндекс дох≥дност≥ (коеф≥ц≥Їнт ефективност≥) вказуЇ на р≥вень накопиченого чистого прибутку, зумовленого одиницею вкладених у проект кошт≥в

¬нутр≥шн€ норма дох≥дност≥ визначаЇтьс€ €к розрахункова ставка дисконту, за €коњ сумарн≥ чист≥ приведен≥ надходженн€ дор≥внюють сучасн≥й (дисконтован≥й) вартост≥ витрат на проект.

¬изначенн€ зд≥йснюютьс€ за таким виразом:

де: d' - внутр≥шн€ норма дох≥дност≥ (¬Ќƒ);

- чистий грошовий пот≥к у пер≥од≥ t.

¬Ќƒ проекту €вл€Ї собою оч≥куваний р≥вень дох≥дност≥ ≥ використовуЇтьс€ дл€ прогнозуванн€ цього показника, тобто визначаЇ меж≥ беззбитковост≥ проекту

ѕер≥од окупност≥ ≥нвестиц≥й ______________________________________________________________________________

де: T - пер≥од окупност≥ ≥нвестиц≥й в ≥нновац≥йний проект;

t - роки реал≥зац≥њ ≥нновац≥йно-≥нвестиц≥йного проекту;

„ƒƒ - чистий дисконтований дох≥д;

 t - варт≥сть кап≥тальних ≥ одноразових витрат.

ѕоказник пер≥оду окупност≥ ≥нвестованих в ≥нновац≥њ кошт≥в дозвол€Ї одержати ≥нформац≥ю про р≥вень ризикованост≥ проекту в зв'€зку з≥ зм≥нами у в≥дносн≥й л≥кв≥дност≥ ≥нвестиц≥й.

“очка збитковост≥ проекту _____________________________________________________________________________[97]:

«≥ =—≥ + rI≥ пр€муЇ до min

TRi = PiQi Ц (Ci + rIi) пр€муЇ до max

«≥ Ц приведен≥ затрати кожного вар≥анта ≥нновац≥йного проекту;

TRi Ц дох≥д кожного ≥з вар≥ант≥в ≥нновац≥йного проекту

PiQi Ц виручка в≥д реал≥зац≥њ вих≥дних параметр≥в виробництва (загальному вигл€д≥ Pi*Qi = Q

Ci Ц соб≥варт≥сть готовоњ продукц≥њ

Ii Ц ≥нвестиц≥њ в ≥нновац≥њ

R Ц норма дисконту.

ѕор≥вн€льну економ≥чну ефективн≥сть можна розрахувати за формулою [97]:

™‘= 1- —2

2 Ц ≤1

де ™‘розрахункова пор≥вн€льна економ≥чна ефективн≥сть ≥нвестиц≥й в проект

ќптимальним вар≥антом буде той, коли ™‘пр€муватиме до max

“ерм≥н окупност≥ додаткових ≥нвестиц≥й в ≥нновац≥йний проект Ї оборотною величиною пор≥вн€льноњ ефективност≥ [97]:

“ок.д.1 1 = 1- —2

≈‘1 2 Ц ≤1

де “ок.д.1 Ц терм≥н окупност≥ додаткових ≥нвестиц≥й в ≥нновац≥йний проект

ќптимальний вар≥ант проекту вибираЇтьс€ на основ≥ сп≥вставленн€ нормативного та розрахункового терм≥н≥в окупност≥ додаткових ≥нвестиц≥й. як т≥льки нормативний терм≥н окупност≥ (“ок.н) стаЇ меншим розрахункового терм≥ну окупност≥ (“ок.д.1) тод≥ перевага надаЇтьс€ попередньому значенню розрахункового показника додаткових ≥нвестиц≥й, тобто “ок.н < “ок.д.1[97].

ќсновн≥ ризики, повТ€зан≥ ≥з стад≥€ми створенн€ ≥ просуванн€ ≥нновац≥њ наведено в табл. 7.4.


“аблиц€ 7.4

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 802 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

1527 - | 1486 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.