ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ
Лекции.Орг

Поиск:


ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ
«Актуальні проблеми теорії держави і права»

 1. Множинність вчень про сутність держави і права: сутність та причини плюралізму в підходах..
 2. Класовий і загальносоціальний аспекти в сутності держави.
 3. Публічна політична влада та її характерні риси. Проблеми співвідношення державної та політичної влад.
 4. Типологія як спосіб наукового пізнання держави і права: підстави, критерії класифікації, можливі підходи.
 5. Формаційний підхід до типології держави.
 6. Цивілізаційний підхід до типології держави. «Теорія економічного росту» Уолта Ростоу.
 7. Сучасні моделі генезису всесвітньої цивілізації: суперцивілізація, метацівілізація і трансцівілізація.
 8. Політична система суспільства та її трансформація в епоху глобалізації. Місце і роль держави в політичній системі суспільства.
 9. Характеристика політичного режиму в сучасній Україні.
 10. Основні сучасні концепції держави.
 11. Поняття та суть перехідного типу держави та права.
 12. Характеристика причин та передумов виникнення кризового стану держави.
 13. Специфічні особливості держави та права перехідного типу.
 14. Пріоритетні завдання та напрямки діяльності держави в перехідний період.
 15. Концепції ліберальної та соціал-демократичної держави.
 16. Проблеми розвитку законодавства в перехідний період.
 17. Сутність, ознаки, функції і принципи демократії.
 18. Сучасні форми та інститути демократії.
 19. Основні теорії демократії (пролетарська, плюралістична, комп’ютерна).
 20. Основні теорії демократії (елітарна, корпоративна,партисипаторна).
 21. Правова політика: поняття, форми реалізації, пріоритети..
 22. Історико-правовий генезис концепції правової держави.
 23. Основні напрямки формування правової соціальної держави в Україні.
 24. Проблеми співвідношення держави та права в концепції правової держави.
 25. Поняття, зміст, структура та принципи громадянського суспільства.
 26. Історико-правовий генезис ідей прав людини. Характеристика теорії “трьох поколінь прав людини”.
 27. Соціально-правовий механізм забезпечення прав людини в Україні.
 28. Гарантії та нормативна форма прав і свобод людини і громадянина.
 29. Міжнародні стандарти прав людини.
 30. Поняття та класифікація типів праворозуміння.
 31. Загальний аналіз позитивістського типу праворозуміння.
 32. Легізм (lex) та легістська лінгвістика.
 33. Соціологічний напрямок праворозуміння. Концепція «живого права» Ерліха. Школа «реалістів».
 34. Загальний аналіз антропологічного напрямку праворозуміння (психологічний, екзистенціоналістський, феноменологічний, герменевтичний напрямки).
 35. Природно-правовий (юснатуралістський) (jus) тип праворозуміння.
 36. Філософський тип праворозуміння.
 37. Лібертарна концепція праворозуміння.
 38. Проблеми протиставлення природного і позитивного права.
 39. Проблеми співвідношення систем міжнародного і національного права та їх відображення в юридичній теорії.
 40. Теорії співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права: теорія інкорпорації, теорія трансформації, дуалізм, монізм, теорія гармонізації.
 41. Концепція примату міжнародного права над національним правом. Переваги і проблеми безпосереднього застосування міжнародного права.
 42. Проблеми узгодження національного права з міжнародно-правовою системою.
 43. Юридичні форми узгодження систем міжнародного та національного права.
 44. Основні глобальні фактори залежності і узгодженості норм законодавства з міжнародним правом.
 45. Поняття та види прогалин в праві.
 46. Причини виникнення прогалин в праві.
 47. Основні шляхи усунення та подолання прогалин в праві.
 48. Роль судових інстанцій в подоланні прогалин в праві. Судове правозастосування як особлива форма правозастосовної діяльності.
 49. Реалізація права при прогалинах в законодавстві.
 50. Субсидіарне застосування норм права.
 51. Прогалини в податковому законодавстві і шляхи їх усунення.
 52. Помилки правозастосування: види, причини, шляхи усунення.
 53. Поняття і способи подолання та усунення колізій в праві.
 54. Нігілізм як соціально-юридичний феномен.
 55. Поняття та сутність правового нігілізму.
 56. Джерела та причини поширення правового нігілізму.
 57. Форми вираження правового нігілізму.
 58. Правовий нігілізм та правовий ідеалізм, як деструктивний фактор в податковій політиці України.
 59. Характерні риси сучасного нігілізму.
 60. Поняття правового ідеалізму та його історико-правовий генезис.
 61. Форми та причини виникнення правового ідеалізму.
 62. Правовий менталітет.
 63. Статус правових пільг в сучасному суспільстві. Поняття та ознаки правових пільг.
 64. Проблеми співвідношення правових пільг з “привілеями” та “гарантіями”.
 65. Функції правових пільг.
 66. Проблеми у сфері надання і реалізації правових пільг та шляхи їх вирішення.
 67. Поняття та ознаки правових заохочень. Співвідношення заохочень з поняттями “винагорода”.
 68. Заслуга і її риси.
 69. Функції правових заохочень.
 70. Правові імунітети як специфічний різновид правових пільг.
 71. Класифікація правових заохочень.
 72. Проблеми у сфері надання і реалізації правових заохочень та шляхи їх вирішення.
 73. Заохочувальні санкції.
 74. Правові пільги і заохочення в податковій політиці України.
 75. Поняття та історико-правовий аналіз проблематики ефективності права. Соціальна і фактична ефективність права.
 76. Характеристика основних підходів до ефективності правового регулювання.
 77. Методи вивчення ефективності права.
 78. Характеристика основних складових ефективності сучасного законодавства.
 79. Правоутворюючий інтерес і міра конфліктності суспільних відносин в ефективності права.
 80. Проблеми забезпечення законності та правопорядку в сучасній Україні.
 81. Поняття та види юридичної техніки. Правотворча і правозастосовча техніка.
 82. Мовні правила підготовки проектів нормативно-правових актів.
 83. Юридична техніка судових актів.
 84. Поняття, види та вимоги до якості юридичних документів.
 85. Поняття, структура та проблеми класифікації правових сімей.
 86. Право міждержавних союзів як реальність сучасного розвитку світового співтовариства.
 87. Порівнльно-правова характеристика романо – германської та англо-американської правових сімей.
 88. Мусульманське право.
 89. Характеристика змішаної (гібридної) правової сім’ї.
 90. Місце національної правової системи України в світовій класифікації.Основні тенденції розвитку сучасних правових систем. Уніфікація права.

 

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 340 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.