Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћатематиканың даму тарихын төрт кезеңге бөлед≥.
1. ћатематиканың тууы. Ѕұл кезең тарихқа дей≥нг≥ өте ерте дәу≥рден басталып, б≥зд≥ң заманымызға дей≥нг≥ VI-V ғасырларға дей≥н созылады. Ѕұл математиканың алғашқы да нег≥зг≥ ұғымдары (сан, фигура) қалыптасады.

2. “ұрақты шамалар немесе элементар математика кезең≥. Ѕ≥зд≥ң заманымызға дей≥нг≥ VI-V ғасырлардан басталып б≥зд≥ң заманымыздың XVII ғасырына дей≥н созылған бұл аралықта нег≥з≥нен тұрақты шамардың қасиеттер≥ зерттел≥п ашылады. јрифметикалық геометри€, алгебра, тригонометри€ ғылымдары дербеc сала болып бөл≥н≥п шығады.

3. јйнымалы шамалар немесе жоғары математика кезең≥. XVII ғасырдан бастап XIX ғасырдың орта тұсына дей≥н созылған бұл дәу≥рде жоғары математикалық б≥л≥м нег≥з≥н қалайтын математика салалары пайда болды. ќлар ƒекард (1596-1650) еңбектер≥нде жасалынған аналитикалық геометри€, Ќьютон (1642-1727) және Ћейбниц (1646-1716) нег≥з≥н құрған дифференциалдық және интегралдық есептеулер, ықтималдықтар теори€сы және т.б.

4. Қаз≥рг≥ математика кезең≥. Ѕұл дәу≥р XIX ғасырдың ортасынан басталады. ћұнда математика пән≥ мен қолдану облысы мейл≥нше кеңей≥п, көптеген математиикалық жаңа теори€лар пайда болады.

ћатематиканың дамуына әсер етет≥н нег≥зг≥ ек≥ себеп бар: өм≥рл≥к практика мұқтаждығы және математика дамуының ≥шк≥ өз талабы. ћатематика өз тарапынан басқа ғылымдардың даму барысына да пәрменд≥ әсер ет≥п отырады.

ћатематикалық б≥л≥м мен дағдылар молайып, мазмұны тереңдеп ауқымы кеңейген сайын, оны үйретуд≥ң, үйренуд≥ң де мәселелер≥ өзгер≥п, күрделене беред≥, осылай әд≥стемел≥к жаңа тәс≥лдер пайда болады. ћатематика әд≥стемес≥н≥ң алдына қойылатын ең күрдел≥ мәселе Ц ≥р≥ктеу, сұрыптау мәселес≥, €ғни мұқи€т мол қорланған математикалық мұра ≥ш≥нен қаз≥рг≥ заман талабына сай, оқушылардың ой-өр≥с≥не, күш-қаб≥лет≥не лайық келет≥ндер≥н таңдай б≥лу проблемасы. ќсыған байланысты математика оқу пән≥н≥ң мазмұны үнем≥ өзгер≥п отырады. Ѕұл өзгер≥стер мынадай нег≥зг≥ себептерд≥ң салдарынан туындайды:

а) оқыту мақсаттарының кеңею≥ және қоғам дамуы мен оның техникалық экономикалық мұқтаждығына байланысты мектепке қойылатын жаңа талаптардың туындауы;

ә) ғылымның (математиканың) үзд≥кс≥з дамуы, онда жаңа пәндер, салалар пайда болуы;

б) қоғамның даму барысында оқушылардың жалпы дамуының күшейе түсу≥, сәбилер мен жасөсп≥р≥мдерд≥ң таным қаб≥лет≥н≥ң жаңа мүмк≥нд≥ктер≥ мен қырларының ашылуы;

в) педагогика ғылымдарының, математика әд≥стемес≥н≥ң дамуы, көпш≥л≥к мектептердег≥ алдыңғы қатарлы оқыту тәж≥рибелер≥н пайдалану.

ƒидактика Ц барлық оқу пәндер≥ әд≥стемес≥н≥ң ғылыми нег≥з≥н құрайды. ћатематиканы оқытудың әд≥стемес≥ диалектиканың заңдылықтары мен принциптер≥не сәйкес дамиды. ћатематика сабақтарында дидактиканың басты-басты қағидалары жүзеге асырылады.

ћатематиканы оқыту әд≥стемес≥ педагогика ғылымының б≥р саласы болып есептелет≥н жалпы және жас ерекшел≥к психологи€сымен тығыз байланыста болады. ќқыту мен тәрбиелеу процес≥ оқушылардың жас ерекшел≥ктер≥не қарай жүрг≥з≥лгенде ғана пәрменд≥ болады.

ћатематиканы оқыту әд≥стемес≥ оқыту процес≥н оқу мен тәрбиен≥ң б≥рл≥г≥ рет≥нде, б≥л≥м беруд≥ң түрлер≥ мен әд≥стер≥н≥ң б≥ртұтас жүйес≥ рет≥нде қарастырады.

Ѕасқа ғылымдар си€қты математика әд≥стемес≥ диалектика заңдары бойынша дамиды.

ћатематика әд≥стемес≥н≥ң ғылым және пән рет≥нде дамуына логиканың әсер≥ мол. Ћогиканың заңдары мектеп математикасы ұғымдарының жүйес≥н құру кез≥нде, оқыту құралдары жүйес≥н жасағанда кең≥нен қолданылады.

∆оғары нерв қызмет≥ физиологи€сы әс≥ресе ».ѕ.ѕавловтың шартты рефлекс жайындағы ≥л≥м≥, математиканы оқыту процес≥нде қолданылады.

 

ѕысықтау сұрақтары:

1. ћќӘ ғылымының тарихы.

2.ћектептерде бiл≥м беруд≥ң және оны оқыту әд≥стемес≥н≥ң дамуы.

3. ћќӘ пән≥н≥ң басқа ғылымдармен байланысы.

 

Әдебиеттер:

1. Ә.Ѕидосов. ќрта мектепте математиканы оқыту методикасы. Ц јлматы: ћектеп, 1989. Ц 224 б.

2.Әб≥лқасымова ј.≈.,  өбесов ј. ., –ахымбек ƒ.,  енеш Ә —. ћатематиканы оқыту теори€сы мен әд≥стемес≥. Ц јлматы: Ѕ≥л≥м,1998. Ц 208 б.

3. Ѕейсеков ∆., –ахымбек ƒ., Ўарипов “.ј. ќрта мектепте математиканы оқыту әд≥стемес≥не арналған оқу құралы. ЦЎымкент.2003-179 б.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1661 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1140 - | 1099 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.