Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Clarus-SQ 8 маркалы масс-спектрометрл≥ газдық хроматографымен (GC/MS) жұмыс жасау
 

∆уырда Қолданбалы хими€ институтының зертханасы тағы б≥р Clarus-SQ 8 маркалы масс-спектрометрл≥ газдық хроматографымен (GC/MS) заманауи жабдықпен толыққан екен. Ѕ≥з осы құрылғыда жұмыс жасауды үйренд≥к.

 

 

ћасс-спектрометрл≥ газдық хроматограф Clarus-SQ 8 (GC/MS)

 

∆абдық келес≥дей мәселелерд≥ шешуге арналған:

Ј Қоршаған орта нысандарының, дәр≥л≥к препараттардың, тағам өн≥мдер≥н≥ң, өс≥мд≥к шик≥заттарының анализ≥;

Ј Құрамы белг≥с≥з органикалық тект≥ заттар компоненттер≥н≥ң идентификаци€сы;

Ј јуыз және ағын сулардағы, топырақтағы, су асты шөг≥нд≥лер≥ндег≥ мұнай өн≥мдер≥н, фенолдарды, полициклд≥ ароматты қосылыстарды және басқа да көм≥рсутектерд≥ 0,01-10,0 Ў–  (шект≥ рауалды концентраци€) деңгей≥нде анықтау.

 ешен органикалық хими€да қосылыстар мен заттардың құрылымдық және хими€лық талдауын жүрг≥зуде, медицинада, сот-медициналық сараптамада, криминалистикада, токсикологи€да, әртүрл≥ тағамдық, парфюмерл≥к, фармацевтикалық, өнд≥р≥ст≥к және ауылшаруашылық өн≥мдер≥н өнд≥руде және бақылауда, наркотикалық заттарды анықтау және экологи€лық бақылау жүрг≥зуде, сонымен қатар оқу, ғылыми-зерттеу мекемелер≥нде және санитарлық эпидеми€лық қадағалау орталықтарында пайдаланылады.

∆абдықты Ђјзиалабї компани€сы ұсынды, компани€ қызметкер≥ –епп јлександр және ћәскеул≥к ЂSchelTecї компани€сының қызметкер≥ —ипкин ƒенис оның ≥ске қосу-реттеу жұмыстарын жүрг≥з≥п, Қолданбалы хими€ институтының қызметкерлер≥не және хими€ мамандығының студенттер≥ мен магистранттарына жабдықпен жұмыс жүрг≥зу бойынша тренинг өтк≥зген. ∆абдыққа қосымша NIST масс-спектрлер≥ қоры орнатылды, оның көмег≥мен 300 мыңнан аса заттарды тануға мүмк≥нд≥к бар.

 

 

 

 

»нститут б≥рнеше жылдар бойы Қазақстан мен Қиыр Ўығыс өс≥мд≥ктер≥н≥ң фитохими€лық құрамын зерттеу бойынша жұмыстар жүрг≥з≥п келед≥. ћасс-спектрометрл≥ газдық хроматографтың ≥ске қосылуымен институт алдағы уақытта өс≥мд≥к тект≥ шик≥заттың ұшқыш компонеттер≥н өз базасы нег≥з≥нде анықтау мүмк≥нд≥г≥не ие болды. —онымен қатар хими€ мамандығы бойынша тәл≥м алатын магистранттар мен жоғары курс студенттер≥н≥ң қаз≥рг≥ заманғы жабдықта жұмыс ≥стеу тәж≥рибес≥н игеру бойынша ерекше мүмк≥нд≥кке ие болғандығын айта кетуге болады. ∆абдық әртүрл≥ салалардағы (хими€, медицина, өнд≥р≥с, экологи€, сараптама) кең ауқымды мәселелерд≥ шешуге арналған.

Ѕ≥з DAHLIA Divin GIVENCHY француз и≥с суының компонентт≥к құрамын ћасс-спектрометрл≥ газдық хроматограф Clarus-SQ 8 (GC/MS) құралында анықтадық, нәтижес≥ келес≥ 3-кесте көрсет≥лген.

 

 есте 3. DAHLIA Divin GIVENCHY француз и≥с суының компонентт≥к құрамы

 

Pk RT Compound Name Area % Norm %
  16,63 Limonene 1,881 21,98
  18,8 ç-Terpinene 0,399 4,66
  19,78 7-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl- 1,475 17,24
  21,43 Phenylethyl Alcohol 0,567 6,63
    Linalool 5,739 67,06
  25,72 Acetic acid, phenylmethyl ester 1,356 15,85
  28,8 1,6-Nonadien-3-ol, 3,7-dimethyl- 1,539 17,98
  29,9 1,6-Nonadien-3-ol, 3,7-dimethyl- 2,696 31,5
  32,7 6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, (R)- 1,004 11,74
  35,29 Linalyl acetate 5,717 66,8
  36,1 Octanal, 7-hydroxy-3,7-dimethyl- 1,064 12,43
  41,02 Octanal, 7-methoxy-3,7-dimethyl- 0,379 4,43
  41,21 Octanal, 7-methoxy-3,7-dimethyl- 0,445 5,2
  43,48 Benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy- 0,464 5,42
  45,44 Coumarin 0,362 4,23
  52,61 à Isomethyl ionone 0,876 10,23
  53,13 4H-Inden-4-one, 1,2,3,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl- 0,364 4,26
  53,49 Benzene, 4-hexenyl- 0,359 4,19
  54,72 2-Phenoxyethyl isobutyrate 0,328 3,84
  56,69 1,3-Benzodioxole-5-propanal, à-methyl- 2,972 34,73
  58,76 2-Buten-1-ol, 2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)- 1,707 19,94
  64,83 Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, methyl ester 8,557  
  66,12 cis-3-Hexenyl salicylate 0,819 9,57
  66,58 Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, methyl ester 3,806 44,47
  67,99 1H-Indene, 2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2,2,4,4,7,7-hexamethyl-, trans- 1,73 20,21
  71,46 Octanal, 2-(phenylmethylene)- 4,056 47,39
  71,69 Naphtho[2,1-b]furan, dodecahydro-3a,6,6,9a-tetramethyl- 0,475 5,56
  72,93 Ethanone, 1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)- 1,129 13,19
  74,87 Cyclododecanone, 2-methylene- 0,671 7,84
  75,82 Oxacycloheptadec-8-en-2-one, (8Z)- 5,964 69,69
  76,22 Oxacycloheptadec-8-en-2-one, (8Z)- 4,134 48,31
  76,64 Oxacycloheptadec-8-en-2-one, (8Z)- 3,537 41,33
  77,24 5-Cyclohexadecen-1-one 0,65 7,6
  77,88 5-Cyclohexadecen-1-one 0,721 8,43
  78,4 Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester 2,393 27,97
  79,8 Ethanone, 1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)- 0,527 6,16
  82,9 Oxacycloheptadec-8-en-2-one, (8Z)- 0,612 7,15
  105,8 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, 2-ethylhexyl ester 2,292 26,78
FOOTER   73,766  

 

 

ќрытынды

 

 

2015 жылдың 25 мамырдан 18 ш≥лде аралығында оқу жоспарымен сәйкес өтк≥з≥лген өнд≥р≥ст≥к практиканы б≥з Ћ.Ќ. √умилев атындағы ≈урази€ ұлттық университет≥не қарасты Қолданбалы хими€ институты лаборатори€сында өтк≥зд≥к.

Өнд≥р≥ст≥к практика б≥зд≥ң көз≥м≥зд≥ ашты десек те болады. —ебеб≥ б≥з мұнда көптеген жұмыстарды қолымызбен жасап көр≥п, теори€лық б≥л≥м≥м≥зд≥ көрсет≥п, практика жүз≥нде б≥лмеген≥м≥зд≥ үйренд≥к.

ѕрактаканың б≥р≥нш≥ күн≥ б≥зде экскурси€мен басталған болатын. ќнда б≥з Қолданбалы хими€ институты ұжымымен танысып, олардың жасаған жобаларын, хими€ лаборатори€сындағы ыдыстармен, құралдар мен жабдықтармен таныстық. Ѕұл күн≥ тәл≥мгерлер жетекш≥лер≥мен эфир майы арқылы сабын алу жұмысын жасаған болатын, б≥з соны тамашалаған болатынбыз.

јл практиканың келес≥ күн≥ техника қау≥пс≥зд≥к ережес≥мен таныстық, лаборатори€дағы қау≥пс≥зд≥к ережелер≥ бойынша сынақ тапсырдық.  левенджер аппаратының жұмыс ≥стеу принцп≥н көр≥п, өс≥мд≥ктерд≥ тазалау, ұсақтау процес≥не к≥р≥с≥п кетт≥к.  ей≥нг≥ күндер≥  левенджер аппаратымен жұмыс ≥стей бастадық, эфир майын бөл≥п алдық.

Ѕ≥зд≥ң мақсатымыз жаңа заттармен танысып солармен жұмыс ≥стеу болатын. Ѕұл өс≥мд≥ктер Қазақстанның әр түрл≥ аймағынан жиналып алынған екен. —онымен қатар, техникалық спирттен таза спиртт≥ айдау арқылы алдық. —онымен қоса, б≥з хими€ лаборатори€сының қоймасына к≥р≥п сол жердег≥ ыдыстарды, органикалық сұйықтарды, қышқылдарды кластарына, классификаци€сына байланысты орындарына орналыстырған болатынбыз.

”льтрадыбысты моншамен, араластырғыш шейкермен, кепт≥рг≥ш пешпен жұмыс жасауды үйренд≥к.

 олонналық хроматографи€, рехроматографи€ әд≥стер≥н көрд≥к.

Өс≥мд≥ктерд≥ң экстракт≥лер≥н әр түрл≥ органикалық ер≥тк≥штермен алумен айналыстық.

Ѕелг≥с≥з заттардың компонентт≥к құрамын ћасс-спектрометрл≥ газдық хроматограф Clarus-SQ 8 (GC/MS) құралында анықтауды үйренд≥к.

Ѕұл өнд≥р≥ст≥к практика өте қызықты өтт≥ және б≥зд≥ң мамандық тану барысында алатын орны ерекше болды. ЂҚайда қарасақта көрет≥н≥м≥з хими€ ғажайыптары. ’ими€ б≥р үлкен қалың орман сек≥лд≥, б≥р к≥рсең ≥ш≥нен шыға алмайсыңї- демекш≥ осы орманға к≥ргел≥ бер≥ мен хими€ ғажайыптарын көрудем≥н және сол ғажайыптары арқылы жұмыс ≥степ жаңа жаңалықтар ашамын деген сен≥мдем≥н. Ѕұл мен≥ң алға қойған мақсатым және ол мақсатыма мен жетем≥н.

Өнд≥р≥ст≥к практиканы өз деңгей≥нде ұйымдастырған Қолданбалы хими€ институтының директоры PhD докторы, х.ғ.к., доцент —үлеймен ≈рлан ћэлсұлына, ғылыми жетекш≥ қызметкерлер, хими€ ғылымдарының кандидаттары »батаев ∆арқын Әб≥кеновичке және »скакова ∆анар Ѕақтыбаевнаға алғысымыз шекс≥з.

 

 

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 818 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1520 - | 1466 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.