Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—алықтар. —алық салудың принциптер≥ мен формалары. —алық түрлер≥. Ћаффер сызығы.
ћемлекетт≥к бюджет түс≥мдер≥н≥ң ең басты көз≥ Ц салықтар. Өнеркәс≥б≥ дамыған елдерде салықтардың үлес≥ 90 процент. —алықтың нег≥зг≥ түрлер≥не табыс салығы, одан басқа қоғамның құқықты мүшелер≥н≥ң табыстарына, корпораци€ пайдаларына салынатын салықтар жатады. Өнд≥р≥ст≥к б≥рлест≥ктер, кәс≥порындар, капитал иелер≥ өздер≥ жари€лаған мәл≥мдемелер≥ бойынша салық төлейд≥.

—алық мәл≥мдемес≥ салық төлеуш≥лерд≥ң өз табыстарының мөлшер≥ туралы хабары, ал жалдамалы еңбек адамдарынан салық жалақы төлегенде ұсталады.

“абыс салығын алу белг≥л≥ б≥р төменг≥ деңгейден басталады. Ќоминалдық табыстың ұлғаюына сәйкес табыс салығын өс≥ру≥ң базасы жасалады, салық төлеуш≥лерд≥ң саны артады, мемлекетт≥ң шоғырландырылған жалпы қаржы-қаражаттары көбейед≥.

—алық салу жүйес≥н≥ң басты буыны Ц ≤-ш≥ дүниежүз≥л≥к соғыс кез≥нде пайда болған корпораци€дан алынатын салық. —алық акционерл≥к қоғамның таза пайдасынан алынады, €ғни жалпы пайдадан басқаларды шегергеннен кей≥н мысалы, жедел амортизизаци€, табиғи кендерд≥ң азаюы, қайрымдылық қорыц төлемдер≥ және т.б. шығындар.

“абыс салығының қатарына мүл≥к салығы және капиталды пайдаланумен байланысты атқарылған ≥стер салығы да жатады. Ѕ≥р≥нш≥ жағдайда салық мүл≥кт≥ң құнына қарай (жер, құрылыс) әрб≥р адамнан және заңды тұлғалардан алынады. “≥келей табыс салықтарымен қатар жанама салықтар да маңызды роль атқарады. ќлар тауарлар немесе қызмет көрсету бағаларына қосылады.

 апитал ≥с≥нен алынатын салық корпораци€лардың бағалы қағаздарды сату, сатып алуынан түскен табыстардан алынады.

∆анама салықтар бүг≥нде үш түрде көр≥нед≥: акциздер, фискалды, монопольд≥ салықтар және кеден салығы. Ѕұлардың ≥ш≥ндег≥ ең бастысы Ц акциздер. ќлар тауар бағаларына немесе қызмет көрсету тарифтер≥не қосылады. Әрб≥р елд≥ң ерекшел≥тер≥не қарай акциздер халық тұтынатын тауарларға, транспорт, байланыс, тұрмыстық қызмет көрсету түрлер≥не салынады.

‘искалды, монопольд≥ салық мемлекетт≥ң монопольд≥ өнд≥рет≥н тауарларына салынатын жанама салық. Ќақты елдерд≥ң ерекшел≥ктер≥не қарай бұлардың қатарында темек≥ бұйымдары, алкогольд≥к ≥ш≥мд≥ктер, сусындар, тұз және т.б. болуы мүмк≥н. ‘искалды, монопольд≥ салықтың түс≥мдер≥ әдетте мемлекетт≥к бюджетке, б≥раз бөл≥г≥ жерг≥л≥кт≥ үк≥метт≥ң бюджетне түсед≥.

 еден, баж салығы да бар. ќлар тауарларды мемлекетт≥к шекарадан әр≥-бер≥ алып өткенде төленет≥н салықтар. Қаз≥рг≥ кезде әс≥ресе, шет елдер тауарларынан алынатын кеден салығының маңызы зор.  еден салығының механизм≥ арқылы мемлекет белг≥л≥ б≥р тауарлардың шеттен әкел≥ну≥н тежеп, өз≥н≥ң ≥шк≥ рыногын шетелд≥к бәсекеден қорғайды.

—алықты реттеуде мемлекет тек жекелеген шаралар жүрг≥з≥п қоймай, сонымен қатар барлық шаруашылық коньюктураға ықпал етед≥. Ѕүк≥л экономикалық коньюктураны ынталандырудың ≥р≥ шараларына мысалы, јҚЎ үк≥мет≥н≥ң басына келген –ейген әк≥мш≥л≥г≥н≥ң салықтарды едәу≥р қысқартуы жатады. Ѕұл бағдарламаның теори€лық нег≥з≥ рет≥нде американ экономис≥ ј. Ћафферд≥ң есеб≥ алынған. ќл салықты азайтудың нәтижес≥нде мемлекетт≥ң экономикалық өсу≥ мен табыстың көбею≥н дәлелдед≥. ћемлекетт≥к бюджет пен салық ставкасының арасындағы тәуелд≥л≥к графикалық бейнес≥ ЂЋафферд≥ң қисық сызығыї деп аталады.

 
 


R

 
 


100

R1

O Y1 Y

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 878 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

500 - | 490 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.