Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


∆ай ұдайы өнд≥р≥с: »г≥л≥ктер енд≥ру, қызмет көрсету саласы жатады
ћатериалдық өнд≥р≥с саласы өм≥р сүру, жұмыс ≥стеу үш≥н қажетт≥ иг≥л≥ктер.

Ќд≥р≥с процес≥н≥ң көлем≥ мен ауқымы үз≥л≥сс≥з өзгермеген жайын.

∆иынтық ұсыныс қисығы төмендег≥ байланысты көрсетед≥:ќңға Ц төменге (өсу≥).; —олға - жоғары (азаюы).; Ќақты түрде тұтынылған және өнд≥р≥лген ∆ҮӨ көлем≥ арасындағы

∆ылдық есептеудег≥ ∆ҰӨ өзгеру≥н≥ң қарқыны жоғары болса онда-ол:Ёкономикалық өсу.; ∆алпы ≥шк≥ өн≥м.; Өнд≥р≥ст≥ң өсу≥.

∆екешеленд≥ру са€саты-бұл: Ёмисси€лық ≥с-әрекетт≥ өзгерту арқылы жиынтық сұранысты реттеуге бағытталған са€сат.; “олық жұмыспен қамтуға жету, ∆ҰӨ-н≥ң көлем≥н өс≥ру, инфл€ци€ны төмен деңгейде ұстап тұру мақсатымен елде экономикалық жағдайға бақылау жасау үш≥н жасайтын үк≥мет ≥с-әрекет≥.; Ѕюджетт≥к са€сат.

∆алақы есептелед≥: ∆ҰӨ-н≥ң табысында.;  әс≥порынның таза субсиди€ларында.; »нвестици€ларда.

∆иынтық ұсыныс қисығындағы кейнсиандық бөл≥к: Ұсыныс қисығының өз бойымен жылжуынан көр≥нед≥; “ер≥с сызықпен бер≥лген; Қисық сызықпен бер≥лген

∆ұмыс күш≥н≥ң өз ерк≥мен жұмыс орнын ауыстыру нәтижес≥нде қалыптасатын жұмыссыздық: ‘рикциондық.; ”ақытша жұмыссыздық.; Ѕ≥р жерден басқа жерге жұмыс ≥здеумен ауысуы.

∆иынтық сұраныс қисығын көрсетет≥н байланыс:Өнд≥р≥лген нақты ∆ҰӨ мен баға деңгей≥ арасында. Ѕағаның өзгеруәсер≥нен сұраныс көлем≥н≥ң өзгеру≥; —ұраныс қисығының өз бойымен жылжуынан көр≥нед≥

∆екешеленд≥ру са€саты: “олық жұмыспен қамтуға жету, ∆ҮӨ-н≥ң көлем≥н өс≥ру, инфл€ци€ны төмен деңгейде үстап тұру мақсатымен елде экономикалық жағдайға бақылау жасау үш≥н жасайтын үк≥мет ≥с-әрекет≥.; Ѕюджетт≥к са€сат.; Ёмисси€лық ≥с-әрекетт≥ өзгерту арқылы жиынтық сүранысты ретгеуге бағытталған са€сат.

∆иынтық шығындардың өсу≥ инфл€ци€ға әкелед≥, егерде:; ∆ұмыс күш≥ саны өссе.; ∆иынтық ұсынысқа байланысты.; Ёкономика толық жұмыс бастылық жағдайда дамыса.

∆иынтық ұсыныс қисығы төмендег≥ байланысты көрсетед≥:—олға Ч жоғары (азаюы).; Ќақты түрде тұтынылған және өнд≥р≥лген ∆ҰӨ көлем≥ арасындағы.; ќңға Ц төменге (өсу≥).

∆ылдық есептеудег≥ ∆≤Ө өзгеру≥н≥ң қарқыны жоғары болса онда-ол: Ёкономикалық өсу.; Өнд≥р≥ст≥ңөсу≥.; ∆алпы ≥шк≥ өн≥м.

∆ұмыссыздық болу себептер≥: ∆ұмыссыз адамдар б≥л≥кт≥л≥г≥н≥ң жоғалуы.; Өнд≥р≥с орындардың жабылуы, құлдырауы.; Ұзақ мерз≥мде болатын жұмыссыздық.

∆ер рентасы:

∆ерд≥ң бағасы.; ∆ер мелшер≥.; ∆ерге төлем.

∆ұмыссыздықтың деңгей≥ экономикалық өсу жағдайында: “өмендейд≥; Өспейд≥; ∆оғарыламайды

∆ұмыссыздықтың нег≥зг≥ формалары: ‘рикциондық.; Құрылымдық.; ∆иынтық сұраныстың өзгеру≥не байланысты

∆етк≥л≥кс≥з жиынтық сұранысы көрсетед≥:Құрылымдық жұмыссыздықтың төмендеу≥н;÷иклдық жұмыссыздықтың өсу≥н; ∆асырын жұмыссыздықтың өсу≥н

∆ер бағасы жүзеге асады: —судалық пайыз ставкасы арқылы. Ѕөлу және рента өлшем≥ арқылы. ќсы еңбекпен өнд≥р≥лген өн≥м ұсынысы мен сұранысы арқылы.

∆иынтық ұсыныс қисығындағы кейнсиандық бөл≥к: оризонталды сызықпен бер≥лген. ¬ етикалды сызықпен бер≥лген. ќ ңды сызықты көрсетед≥.

∆иынтық ұсыныс қисығындағы кейнсиандық бөл≥к: Қисығының өз бойымен жылжуынан көр≥нед≥. √оризонталды сызықпен бер≥лген.; ¬ертикальды сызықпен бер≥лген

∆иынтық ұсыныс қисығындағы кейнсиандық бөл≥к: Қисығының өз бойымен жылжуынан көр≥нед≥. √оризонталды сызықпен бер≥лген. Ѕағаның өзгеру≥нен ұсыныстың көлем≥н≥ң өзгеру≥.

»»»»»

»нфл€ци€ ұғымы: ј йналымдағы ақша массасының нақты ұсынылған тауар санынан артып кету≥.; Қа ғаз ақшаның құнсыздануына байланысты әлеуметт≥к- экономикалық құбылыстар.; ұмыспен толық қамту жағдайында ақшамен қамтамасыз ет≥лген сұраныс тауар бағасының өсу≥.

»нфл€ци€ келес≥ себептермен байланысты, ең маңыздысы: “ауарлар мен қызмет өнд≥ру көлем≥н≥ң қысқаруы, тауар тапшылығы.; ∆ҰӨ -ң төмендеу≥не мемлекетт≥к бюджет≥н≥ң тапшылығын.; Өнд≥р≥с шығындарының өсу≥, €ғни шик≥зат, материалдар, жалақы шығындарының өсу≥.

»г≥л≥ктерд≥ пайдалану нәтижелер≥не иел≥к ету құқығы: абысты алу құқығы.; геменд≥к құқығы..; ѕ айдалану құқығы.

»нфл€ци€ға қарсы са€сат: ћ емлекетт≥к реттеу құралдары; ћ акроэкономикалық талдау; Ѕ ағаны реттейт≥н мемлекетт≥ң бақылауы

»ндукци€ ұғымы: ∆алпы әд≥стер бойынша жекеден жалпыға.; ∆еке факт≥лерден жалпы қорытынды шығару; Ѕ≥р адамның қоғамға ұсынуы

»г≥л≥ктерд≥ тұтыну, өзгерту, шеттету және жою құқығы: ≈геменд≥к құқығы.; Қау≥пс≥зд≥к құқығы.; Қалдық сипатты құқық.

»г≥л≥кт≥ң пайдалы қасиет≥н өз≥ үш≥н қолдану құқығы-бұл:“абысты алу құқыгы.; ѕайдалану кұқығы.; ≈геменд≥к құқығы.

»г≥л≥ктерд≥ қолдануды к≥м және қалай қамтамасыз етуд≥ шешу құқығы - бұл:

Ѕасқару құқыгы.; ћұрагерл≥кке қалдыру құқығы.; ≈геменд≥к құқығы.

»нфл€ци€ кешенд≥ себептерден туындайды, олардың ең маңыздысы мыналар: ћемлекетг≥к бюджетт≥ң тапшылығы, шығындардың түс≥мдерден асуы.; “ауарлар өнд≥ру мен қызмет көрсету көлем≥н≥ө қысқаруы, тауар тапшылығы.; јйналымдағы ақша көлем≥н≥ң бұзылуы.

»ндустриалдық жүйе: Өнд≥р≥с факторларын дамытуда тауарлар шығаруға нег≥зделед≥.; ≤р≥ машиналық өнд≥р≥ске дамыған тауар- ақша қатынастарына нег≥зделед≥.; ћемлекет пен нарық механизмдер≥н≥ң араласуы арқылы инноваци€лық технологи€ны жүзеге асыру.

»г≥л≥ктерге м≥ндеттел≥нген жүкт≥ң нақты бақылау құқығы »ел≥к ету құқығы.; Ѕасқару құқығы.; Қау≥пс≥зд≥к құқығы.

»кемд≥л≥к көрсетк≥ш:“ауар бағасының 1% өзгеру≥ сол тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгерет≥н≥н көрсетед≥.; “ұтынушы табысының 1% өзгеру≥ осы тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгерет≥н≥н көрсетед≥.; Ѕелг≥л≥ б≥р фактордың 1% өзгеру≥не жауап рет≥нде сұраныс пен ұсыныстың қанша процентке өзгерген≥н анықтайды.

»ндукци€ ұғымы: ∆алпы әд≥стер бойынша жекеден жалпыға. Ёкономикалық теори€ны абстракци€лық қарастыру. ‘акт≥лерден теори€ны талдап құрастыру.

»ндукци€ ұғымы: ‘акт≥лерден теори€ны талдап құрастыру. ∆еке факт≥лерден жалпы қорытынды шығару. ∆алпы әд≥стер бойынша жекеден жалпыға.

»нфл€ци€ келес≥ себептермен байланысты, ең маңыздысы:  ейб≥р өнд≥руш≥лерд≥ң монополи€лық жағдайда болуы, €ғни олардың өз≥н≥ң өн≥м≥не жоғары баға қою.; Өнд≥р≥с шығындарының өсу≥, €ғни шик≥зат, материалдар, жалақы шығындарының өсу≥. “ауарлар мен қызмет өнд≥ру көлем≥н≥ң қысқаруы, тауар тапшылығы.

»нфл€ци€ келес≥ себептермен байланысты, ең маңыздысы: “ауарлар мен қызмет өнд≥ру көлем≥н≥ң қысқаруы, тауар тапшылығы. ∆ҰӨ-ң төмендеу≥не мемлекетт≥к бюджет≥н≥ң тапшылығын.  ейб≥р өнд≥руш≥лерд≥ң монополи€лық жағдайда болуы, €ғни олардың өз≥н≥ң өн≥м≥не жоғары баға қою.

»нфл€ци€ға қарсы са€сат: ћ емлекетт≥к реттеу құралдары ћ акроэкономикалық талдау Ѕ ағаны реттейт≥н мемлекетт≥ң бақылауы

     

 . ∆угл€рдың орташа толқындарының себептер≥ мен ерекшел≥ктер≥: ’алықтың әлеуметт≥к жағдайларының төмендеу≥не әкелед≥.; јқша айналысындағы өзгер≥стер, кердитт≥к жүйен≥ң мәселелер≥не; ∆ҰӨ-н≥ң тербел≥с≥не инфл€ци€ға, жұмыссыздыққа экелед≥.

 узнецт≥ң экономикалық цикл типтер≥н≥ң ұзақтылығы:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 653 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

492 - | 500 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.