Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬ивченн€ мов нац≥ональних меншин, ≥нтегрованого курсу ЂЋ≥тератураї в 2016-2017 навчальному роц≥
ћетою вивченн€ мов ≥ л≥тератур в загальноосв≥тн≥х навчальних закладах - ор≥Їнтац≥€ учн≥в на п≥дготовку до м≥жкультурного д≥алогу та усв≥домленн€ важливост≥ толерантного сп≥лкуванн€ €к у своЇму близькому оточенн≥ (у своЇму клас≥, школ≥, рег≥он≥), так ≥ за межами ”крањни.

”раховуючи нов≥ сусп≥льно-пол≥тичн≥ реал≥њ, повТ€зан≥ з рос≥йською агрес≥Їю, усе б≥льшоњ актуальност≥ набуваЇ вихованн€ у молодого покол≥нн€ почутт€ патр≥отизму, в≥дданост≥ загальнодержавн≥й справ≥ зм≥цненн€ крањни, активноњ громад€нськоњ позиц≥њ тощо. ѕри робот≥ над цими питанн€ необх≥дно ор≥Їнтуватис€ на положенн€ " онцепц≥њ нац≥онально-патр≥отичного вихованн€ д≥тей ≥ молод≥" та "ћетодичн≥ рекомендац≥њ щодо нац≥онально-патр≥отичного вихованн€ в загальноосв≥тн≥х навчальних закладах", затверджених наказом ћќЌ ”крањни в≥д 16.06.20154 р. є 641.

” 2016/2017 навчальному роц≥ вчител≥-словесники загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в з навчанн€м мовами нац≥ональних меншин працюватимуть

у 5-8 класах Ц за “иповими навчальними планами загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в II ступен€, затвердженими наказом ћќЌмолодьспорту ”крањни в≥д 03.04.2012 є 409 (в редакц≥њ наказу ћќЌ ”крањни в≥д 29.05.2014 є 664) ≥з зм≥нами зг≥дно з наказом ћќЌ ”крањни в≥д 12.12.2014 є 1465;

у 9-х клас≥в - за “иповими навчальними планами загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в, затвердженими наказом ћќЌ ”крањни в≥д 23.02.2004 є 132, з≥ зм≥нами, внесеними наказом ћќЌ ”крањни в≥д 05.02.2009 є 66;

у 10-11-х клас≥в - за “иповими навчальними планами загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в III ступен€, затвердженими наказом ћќЌ ”крањни в≥д 27.08.2010 є 834 з≥ зм≥нами, внесеними наказом ћќЌ ”крањни в≥д 29.05.2014 є 657.

«вертаЇмо увагу, що мовна пол≥тика в осв≥т≥ базуЇтьс€ на принцип≥ в≥льного вибору батьками та учн€ми мови навчанн€ або вивченн€ т≥Їњ чи ≥ншоњ мови, у тому числ≥ мов нац≥ональних меншин, а державна мова €к навчальний предмет обовС€зкова дл€ вивченн€ в ус≥х навчальних закладах на вс≥й територ≥њ ”крањни.

” загальноосв≥тн≥х навчальних закладах з навчанн€м украњнською мовою за бажанн€м д≥тей та њх батьк≥в мови нац≥ональних меншин вивчаютьс€ за двома вар≥антами “ипових навчальних план≥в (див. додатки 1 та 2), затверджених наказом ћќЌ ”крањни в≥д 23.02.2004 є 132, з≥ зм≥нами, внесеними наказом ћќЌ ”крањни в≥д 05.02.2009 є 66.

ѕри обранн≥ додатку 1, мови нац≥ональних меншин в цих навчальних закладах можуть вивчатис€ за рахунок вар≥ативноњ складовоњ, починаючи з 1 або 5 клас≥в. ‘орми вивченн€ мов (вони можуть вивчатис€ €к предмет, спецкурс, факультатив) та к≥льк≥сть годин на њњ вивченн€ визначаЇ адм≥н≥страц≥€ загальноосв≥тнього навчального закладу, €ка формуЇ вар≥ативну складову навчального плану, враховуючи при цьому побажанн€ учн≥в та њх батьк≥в.

«вертаЇмо увагу, що у випадку вивченн€ мов нац≥ональних меншин €к предмета за рахунок вар≥ативноњ частини, необх≥дно користуватис€ затвердженими навчальними програмами, скоригувавши њх зм≥ст на в≥дпов≥дну к≥льк≥сть годин, визначену у робочих навчальних планах загальноосв≥тнього навчального закладу. —коригована програма маЇ погоджуватис€ на зас≥данн≥ методичного обТЇднанн€ загальноосв≥тнього навчального закладу.

ѕри обранн≥ додатку 2 вивченн€ мов нац≥ональних меншин €к предмета передбачено в ≥нвар≥антн≥й складов≥й з 1 по 11 клас (по 2 години на тиждень).

« метою розвантаженн€ навчальних програм, що введен≥ в навчальний процес з 2013-2014 навчального року в звТ€зку з поетапним переходом на новий ƒержавний стандарт базовоњ та повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти, ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни внесено корективи та зм≥ни в окрем≥ навчальн≥ програми з мов ≥ л≥тератур нац≥ональних меншин дл€ 5-9 клас≥в загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в (зм≥ни затверджено наказом ћќЌ ”крањни в≥д 29.05.2015 є 585); дл€ 10-11 клас≥в загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в (зм≥ни затверджено наказом ћќЌ в≥д 14.07.2016 р. є 826).

” зм≥нених програмах уточнено ≥ детал≥зовано к≥льк≥сть навчальних годин в≥дпов≥дно до “ипового навчального плану загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в з навчанн€м мовами нац≥ональних меншин (додаток 2 до наказу в≥д 03.04.2012 є 409 в редакц≥њ наказу в≥д 29.05.2014 є 664); спрощено окрем≥ теми, що дублюють зм≥ст осв≥ти в мовленнЇв≥й ≥ мовн≥й л≥н≥€х; вилучено матер≥ал, €кий певним чином дублюЇтьс€ в попередн≥х чи наступних класах; з метою систематизац≥њ в межах одного ≥ того ж класу теми зм≥нено м≥сц€ми; зн€то теми €к≥ не в≥дпов≥дають в≥ковим особливост€м учн≥в або втратили свою актуальн≥сть тощо.

«вертаЇмо увагу, що у випадку, коли зам≥сть ≥ноземноњ мови обираЇтьс€ дл€ вивченн€ мова нац≥ональноњ меншини необх≥дно обирати та використовувати навчальн≥ програми, що ор≥Їнтуютьс€ та враховують особливост≥ в≥дпов≥дного контингенту учн≥в (зокрема, тих, хто взагал≥ не знаЇ обрану мову або тих, дл€ кого ц€ мова Ї р≥дною).

ѕовний перел≥к навчальних програм розм≥щено на сайт≥ ћќЌ ”крањни (mon.gov.ua).

”провадженн€ компетентн≥сного п≥дходу при викладанн≥ мов та л≥тератур нац≥ональних меншин зумовлюЇ використанн€ завдань, виконуючи €к≥, учн≥ зможуть набути ум≥нь самост≥йного вивченн€ цих предмет≥в, навчитись застосовувати знанн€ у нетипових ситуац≥€х, розвТ€зувати завданн€, що повТ€зан≥ з власною життЇд≥€льн≥стю, навчитись формулювати оц≥нн≥ судженн€, ви€вл€ти ставленн€ до св≥ту. Ћ ≥тература маЇ залучити учн≥в до морально-естетичних, нац≥ональних та загальнолюдських ц≥нностей не т≥льки культури свого народу, а й ≥нших.

ѕри формуванн≥ предметних компетентностей на уроках мов ≥ л≥тератур нац≥ональних меншин п≥знавальна д≥€льн≥сть учн≥в може включати в себе р≥зн≥ форми та завданн€: алгоритми, створенн€ таблиць, р≥знор≥внев≥ завданн€, ви€вленн€ помилок в правопису та правильне використанн≥ сл≥в у л≥тературному мовленн≥.

” 8 клас≥ при вивченн≥ шк≥льного курсу з мов нац≥ональних меншин учн≥ розпочинають вивченн€ розд≥лу "—интаксис".

ќсоблив≥стю вивченн€ синтаксису Ї те, що синтаксичний матер≥ал маЇ засвоюватис€ на основ≥ зв'€зку з ус≥ма ≥ншими розд≥лами. ”роки синтаксису мають розкривати перед учн€ми мову €к систему систем, тому що б≥льш≥сть мовних пон€ть ≥ €вищ можна зрозум≥ти т≥льки на синтаксичному р≥вн≥. «нанн€ синтаксичноњ теор≥њ в≥дбиваЇтьс€ на €кост≥ комун≥кативних ум≥нь ≥ навичок учн≥в та впливають на формуванн€ мовноњ особистост≥.

«м≥ст програм 8 класу у мовн≥й л≥н≥њ передбачаЇ засвоЇнн€ таких базових синтаксичних пон€ть таких основних розд≥л≥в - "—ловосполученн€" та "ѕросте реченн€".

¬насл≥док навчанн€ синтаксису учн≥ повинн≥ оволод≥ти такими ум≥нн€ми й навичками: вид≥л€ти словосполученн€ в реченн≥, знаходити в словосполученн≥ головне й залежне слово, розр≥зн€ти словосполученн€ та реченн€, складати словосполученн€ за заданими схемами, добирати р≥зн≥ за будовою словосполученн€ дл€ вираженн€ того самого смислу, розр≥зн€ти прост≥ ≥ складн≥ реченн€, види речень за метою висловлюванн€, за емоц≥йним забарвленн€м, за будовою, визначати члени реченн€, звертанн€, вставн≥ слова, в≥докремлен≥ члени реченн€, правильно й доречно використовувати в мовленн≥ р≥зн≥ види простих ≥ складних речень, зд≥йснювати синтаксичний розб≥р словосполучень ≥ речень, визначати пр€му й непр€му мову, правильно ≥нтонувати реченн€ та њх складов≥ частини.

Ќавчанн€ синтаксису маЇ бути комун≥кативно спр€моване, тому що окрем≥ його положенн€ Ї основою дл€ розвитку усного мовленн€.

ѕринцип навчанн€ синтаксису в поЇднанн≥ з розвитком зв'€зного мовленн€ буде забезпечувати реал≥зац≥ю мовленнЇвоњ зм≥стовоњ л≥н≥њ програми, що пол€гаЇ в формуванн≥ комун≥кативноњ компетенц≥њ школ€р≥в. —интаксичн≥ ум≥нн€ й навички Ї основою оволод≥нн€ мовою €к засобом сп≥лкуванн€. –озум≥нн€ структурно-смислових ознак реченн€ €к найменшоњ комун≥кативноњ одиниц≥ маЇ стати п≥дірунт€м усв≥домленого в≥дбору мовних одиниць дл€ реал≥зац≥њ мети сп≥лкуванн€ в тих чи ≥нших умовах. ќпануванн€ учн€ми синтаксичних пон€ть спри€Їтиме удосконаленню д≥алог≥чного й монолог≥чного мовленн€.

—постереженн€ над функц≥онуванн€м синтаксичних одиниць в текстах р≥зних стил≥в та жанр≥в мовленн€ маЇ бути спр€моване на удосконаленн€ гармон≥йного розвитку ум≥нь ≥ навичок учн≥в у чотирьох видах мовленнЇвоњ д≥€льност≥. ¬≥дпов≥дно активне використанн€ в навчальному процес≥ р≥зних вид≥в мовленнЇвоњ д≥€льност≥, моделюванн€ комун≥кативних ситуац≥й залученн€ школ€р≥в до мовленнЇвоњ практики спри€тиме засвоЇнню синтаксичних пон€ть, виробленню синтаксичних ум≥нь ≥ навичок, передбачених програмою.

” методиц≥ навчанн€ синтаксису використовуютьс€ так≥ прийоми навчанн€: анал≥з словосполучень, поширенн€ ≥ скороченн€ речень, зам≥на одних синтаксичних сполучень ≥ншими, вставка окремих компонент≥в реченн€, перебудова синтаксичноњ конструкц≥њ, складанн€ речень за опорними словами або схемами, редагуванн€ речень, синтаксичний анал≥з тощо.

 ритер≥њ оц≥нюванн€ навчальних дос€гнень учн≥в з мов нац≥ональних меншин розм≥щен≥ на оф≥ц≥йному веб-сайт≥ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни (лист ћќЌ ”крањни в≥д 30.08.2013 є 1/9 Ц 592 Ђћетодичн≥ рекомендац≥њ щодо оц≥нюванн€ результат≥в навчанн€ рос≥йськоњ мови та ≥нших мов нац≥ональних меншин дл€ використанн€ в загальноосв≥тн≥х навчальних закладах, де навчаютьс€ р≥дною мовою або вивчають њњї (www.mon.gov.ua).

ќсновними завданн€ми ≥нтегрованого курсу "Ћ≥тература" Ї формуванн€ читацькоњ культури, творчих зд≥бностей, вихованн€ почутт€ краси та виразност≥ р≥дного слова, розвиток ум≥нь сприймати л≥тературний тв≥р €к €вище мистецтва, спри€нн€ розширенню культурно-п≥знавальних ≥нтерес≥в, розум≥нн€ щодо Їдност≥ св≥тового л≥тературного процесу ≥, в той же час, нац≥ональних особливостей ≥ його складових; вихованн€ почутт€ нац≥ональноњ г≥дност≥ та поваги до культур р≥зних народ≥в. ѕри вивченн≥ художн≥х твор≥в необх≥дно реал≥зовувати комун≥кативно-д≥€льн≥сний п≥дх≥д до роботи з текстом: в≥д його анал≥зу до створенн€ продуктивних мовленнЇвих висловлювань. ¬раховуючи, що ≥нтегрован≥ курси ЂЋ≥тератураї вивчаютьс€ паралельно з украњнською л≥тературою, особлива увага маЇ бути прид≥лена взаЇмод≥њ цих предмет≥в. “ому доц≥льно у доступн≥й дл€ учн≥в форм≥ розкривати контактн≥, типолог≥чн≥ та генетичн≥ м≥жл≥тературн≥ звТ€зки, ви€вл€ти роль украњнських письменник≥в ≥ перекладач≥в у творчост≥ майстр≥в ≥нших народ≥в. ѕ≥д час розгл€ду програмових твор≥в сл≥д п≥дкреслювати також взаЇмозвТ€зки л≥тератури з ≥ншими видами мистецтв, зважаючи, що л≥тературний текст €к факт мистецтва в≥дображаЇ ознаки конкретноњ культурноњ епохи, њњ ф≥лософськ≥ концепц≥њ. ¬ивченн€ л≥тературних твор≥в на тл≥ широкого культуролог≥чного контексту спри€тиме осмисленню фундаментальних ц≥нностей культури.

ќц≥нюванн€ дос€гнень учн≥в у навчанн≥ з л≥тератури проводитьс€ тематично ≥ зд≥йснюютьс€ в усн≥й ≥ письмов≥й форм≥. ƒл€ цього можна використовувати так≥ види контролю, €к л≥тературн≥ диктанти, тести, завданн€ дл€ анал≥зу художнього твору, творч≥ завданн€ тощо, €к≥ виконуютьс€ п≥сл€ вивченн€ вс≥Їњ теми або окремого твору, великого за обс€гом. тест; в≥дпов≥д≥ на запитанн€; комб≥нована контрольна робота, письмов≥ контрольн≥ твори тощо.

ћожлив≥ види контрольних роб≥т ≥з розвитку мовленн€: складанн€ опов≥данн€ (казки) за присл≥вТ€м; доб≥р присл≥вТњв, крилатих вираз≥в, фразеолог≥чних зворот≥в, що виражають головну ≥дею твору; введенн€ власних опис≥в в ≥нтерТЇр, портрет, пейзаж у вже ≥снуючому твор≥; усний переказ опов≥данн€, еп≥зоду твору; тв≥р-характеристика персонажа; написанн€ в≥тального слова на честь л≥тературного геро€, автора тощо; тв≥р-опис за картиною; складанн€ тез л≥тературно-критичноњ статт≥ (параграфа п≥дручника); п≥дготовка проекту (з можливим використанн€м мультимед≥йних технолог≥й) Ц ≥ндив≥дуального чи колективного Ц з метою представленн€ життЇвого ≥ творчого шл€ху, естетичних уподобань письменника тощо; складанн€ анкети головного геро€, цитатних характеристик, конспекту, реценз≥њ, анотац≥њ; написанн€ реферату; ≥дейно-художн≥й анал≥з поетичного чи прозового твору; написанн€ листа авторов≥ улюбленоњ книжки; ≥нсцен≥зац≥€ твору (конкурс на кращу ≥нсцен≥зац≥ю уривка твору) тощо.

« метою систематизац≥њ та упор€дкуванн€ навантаженн€ учн≥в прот€гом навчального року надаЇмо рекомендовану к≥льк≥сть вид≥в контролю у процес≥ вивченн€ ≥нтегрованого курсу ЂЋ≥тератураї у кожному клас≥. ѕоданий у таблиц≥ розпод≥л годин Ї м≥н≥мальним дл€ проведенн€ контрольних вид≥в роб≥т у кожному семестр≥. ¬читель на власний розсуд може зб≥льшити к≥льк≥сть вид≥в контрою в≥дпов≥дно до р≥вн€ п≥дготовки учн≥в, особливостей класу тощо.
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 379 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

696 - | 636 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.