Лекции.Орг


Поиск:
Кліматичні туристичні ресурси України
Денної форми навчання, I семестр

Збільшення темпів розвитку індустрії туризму в світі, зростання обсягів і розширення географії туристських потоків, зростання культурного обміну між країнами і цивілізаціями суттєво відображається на вимогах керівників вітчизняних туристичних підприємств до професійної компетентності своїх працівників в царині географії туризму та туристичного ресурсознавства.

Метою дисципліни «Географія туризму» є отримання майбутніми фахівцями сфери туризму професійних знань у сфері теорії і методології географічних досліджень та туристичного ресурсознавства, формування фахового світогляду щодо територіальної організації та умов розвитку спеціалізованих видів туризму в регіонах та країнах світу.

Завданням вивчення дисципліни «Географія туризму» є теоретична і практична підготовка майбутніх туризмознавців з питань: теоретико-методологічних засад географії туризму, особливостей методології та методики проведення географічних досліджень у сфері туризму, туристичного ресурсознавства та застосування регіонального підходу до географічної характеристики природних та культурно-історичних ресурсів туризму, комплексної географічної характеристики спеціалізованих видів туризму, що виступають інформаційною базою для формування програм перебування туристів, розробки спе­ціальних турів та умовою розвитку програмного туризму.

Результатом вивчення дисципліни «Географія туризму» стають компетенції майбутніх фахівців туризму професійно оперувати географічною інформацією стосовно визначення атрактивності туристичних ресурсів та оцінки туристичного потенціалу країн і регіонів на предмет розвитку спеціальних видів туризму, а також використовувати її в практичній роботі щодо формування конкурентоспроможного туристичного продукту та підвищення якості туристичного обслуговування споживачів.

Структура курсу «Географія туризму». Розподіл годин

Види навчальної роботи Денна форма навчання
Аудиторні заняття (кількість годин)  
Лекції  
Практичні заняття  
Контроль самостійної роботи  
Модульні контрольні роботи  
Самостійна робота  
РАЗОМ:  

 

Критерії оцінювання знань студентів

Види навчальної роботи Кількість балів за одне заняття Максимальна кількість балів
Практичне заняття 4*9  
Модульна контрольна робота    
Самостійна робота   24 (є допуском до отримання іспиту)
В цілому    

 

Кожна модульна робота оцінюється у 20 балів.

Протягом курсу у першому семестрі студенти виконують 9 практичних робіт, відповідь на кожному з яких максимально оцінюється у 4 бали. Самостійна робота студентів складається з написання творчого проекту за обраною темою. Проект оцінюється у 24 бали.


Теми для практичних робіт

 

Практичне заняття № 1 (2 год)

Тема: «Теоретичні основи географії туризму»

Мета:

1) вивчити основні поняття основного термінологічного апарату географії туризму;

2) проаналізувати співвідношення основних понять та їх суть;

3) розглянути туризм як об’єкт дослідження географічної науки.

Ключові слова: географічна наука, географія туризму, туризм, турист, екскурсант, відвідувач, туристичний рух, туристична активність, туристична мотивація, туристичні потреби, рекреаційні потреби, психотипи туристів, туристичний потенціал території, туристична інфраструктура, туристичні умови, туристичні інститути, туристична інформація, туристична дестинація.

План

 1. Підходи до визначення туризму та їх географічна інтерпретація: статистичний,функціональний, сутнісний (системний).
 2. Туристичний рух, історичні періоди розвитку туристичного руху.
 3. Поняття туристичної активності людини та факторів, що її формують. Туристична біографія.
 4. Туристична мотивація, туристичні та рекреаційні потреби. Психотипи туристів та їх взаємозв’язок з цілями та мотивами туристичної подорожі.
 5. Туристичний потенціал території та загальна характеристика його елементів (Туристичні атракції, туристична інфраструктура, туристичні умови, туристичні інститути, туристина інформація).
 6. Туристична дестинація, їх класифікація.

Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення поняттям «туризм», «турист», «міжнародний турист».
 2. В чому різниця між поняттями «відвідувач», «турист» та «екскурсант»? Яке значення це має?
 3. В чому різниця визначень туризму згідно статистичного, функціонального та системного підходів?
 4. Що таке туристичний рух? Коли він почався та які етапи розвитку пройшов?
 5. Які фактори формують туристичну активність людини? Охарактеризуйте їх.
 6. Як розуміти термін туристична біографія та де він використовується?
 7. Чи завжди тотожні поняття туристичні та рекреаційні потреби людини?
 8. Що керує людиною при здійсненні подорожі?
 9. Які психотипи туристів Вам відомі? Навіщо вчені ввели таку класифікацію туристів?
 10. Що таке туристичний потенціал території та чим він відрізняється від туристичних ресурсів? Охарактеризуйте його складові.
 11. Що таке туристична дестинація? Якими туристичні дестинації бувають?

Основна література:

 1. Александрова А. Ю. Международный туризм – М., 2002.
 2. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії, туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / О. О. Бейдик. – К.: Палітра, 1997.
 3. Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368с.

Додаткова література:

 1. Мацкевич Н.М. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туристичного руху. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/mackevych.htm
 2. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с., Електронний ресурс. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo.htm
 3. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навчальний посібник. - лектронний ресурс. – Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/15840720/turizm/rekreatsiyna_geografiya_-_maslyak_po

Практичне заняття № 2 (2 год)

Тема: «Методологія та методика географічних досліджень в туризмі»

Мета:

1) розглянути методологічні підходи до комплексної оцінки туристичного потенціалу території;

2) ознайомитися методами збору географічної інформації та джерелами інформації географії туризму;

3) розглянути оціночні методи, методи класифікації та типології, а також картографічний метод та їх форми використання.

Ключові слова: географія туризму, туризм, туристичний потенціал території, географічна інформація, опис, запит інформації, інвентаризація, опитування, щоденниковий метод, туристичний паспорт території, таблиця детермінант, бальна бонітировка, система коефіцієнтів, метод районування, карта, карто їд, ментальна карта.

План

 1. Методологічні підходи до комплексної оцінки туристичного потенціалу території.
 2. Методи збору географічної інформації (опис, запит інформації, інвентаризація, опитування, щоденниковий метод).
 3. Оціночні методи (інвентаризаційна таблиця, туристичний паспорт території, таблиця детермінант, бальна бонітировка, система коефіцієнтів та відносних показників, нормативний метод).
 4. Методи класифікації в географії туризму (система індикаторів та класифікаційних ознак)
 5. Метоли типології в географії туризму (критерії типологічного аналізу території для географії туризму, метод районування, структурно-логічні моделі О,О. Бейдика, рейтингові методи).
 6. Картографічний метод та форми його використання в географії туризму (класичні туристичні карти, туристичні карто їди, ментальні карти).

Питання для самоконтролю:

 1. Які методологічні підходи до комплексної оцінки території Вам відомі? Охарактеризуйте їх.
 2. Який з методів збору географічної інформації на вашу думку є найефективнішим, доведіть.
 3. Які цілі стоять перед оціночними методами в географії туризму?
 4. Охарактеризуйте методи класифікації в географії туризму.
 5. Назвіть критерії типологічного аналізу території та його завдання.
 6. В чому полягає метод районування?
 7. На чому ґрунтуються структурно-логічні моделі О.О.Бейдика?
 8. Доведіть, що картографічний метод – один з найважливіших методів дослідження в географії туризму.

Основна література:

1. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії, туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / О. О. Бейдик. – К.: Палітра, 1997.

2. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навчальний посібник. - лектронний ресурс. – Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/15840720/turizm/rekreatsiyna_geografiya_-_maslyak_po

3. Методология и методика туристко-географических исследований. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://worldwidetour.ru/content/8/

Додаткова література:

1. Бейдик О.О. Рекреаціно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2001. – 395 с.

2. География туризма: учебник /кол. авторов; под ред. А.Ю.Александровой. - М.: КНОРУС, 2008. - 592с.

3. География туризма: учебник /кол. авторов; под ред. А.Ю.Александровой. - М.: КНОРУС, 2008. - 592с.


Практичне заняття № 3 (2 год)

Тема: «Географія туристичних потоків, доходів та витрат»

Мета:

1) розглянути географічну характеристику туристичного потоку та закономірності його функціонування;

2) проаналізувати рейтинги країн та регіонів за даними ВТО 2010 року за показниками, що визначають географічну оцінку туристичного потоку;

3) вивчити теорію та методологія географічної оцінки туристичного потоку та туристичних доходів і витрат.

Ключові слова: туристичний потік, країни-генератори, країни-донори, обсяг туристичного потоку, прибуття, вибуття, середня тривалість перебування туристів, інтенсивність туристичного потоку, нерівномірність туристичного потоку, коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку, туристичні доходи, туристичні витрати, туристичне сальдо.

План

 1. Туристичний потік та його географічна характеристика. Основні географічні закономірності функціонування туристичних потоків.
 2. Регіони і центри, що генерують та регіони ц центри, що приймають туристичний потік (за даними 2010 р.)
 3. Класифікація туристичних потоків.
 4. Географічна оцінка туристичного потоку:

1) показники, що визначають обсяги туристичного потоку (кількість прибуттів та кількість вибуттів, тривалість перебування);

2) географія країн та регіонів за середньою тривалістю перебування туристів;

3) показники, що визначають інтенсивність потоку (інтенсивність прибуттів, інтенсивність вибуттів туристів);

4) географія країн та регіонів за інтенсивністю прибуттів та вибуттів туристів;

5) показники, що визначають нерівномірність туристичного потоку;

6) географія країн та регіонів з різними значеннями коефіцієнту нерівномірності туристичного потоку.

 1. Географічна оцінка туристичних доходів та витрат:

1) країни «активного» та «пасивного» туризму;

2) географія країн та регіонів за туристичними доходами та витратами;

3) туристичне сальдо. Країни з позитивним та негативним туристичним сальдо.

Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення поняттям «туристичний потік», «країна-генератор», «країна-донор».
 2. Які види туристичних потоків Вам відомі?
 3. Назвіть основні географічні закономірності функціонування туристичних потоків.
 4. За даними ВТО проаналізуйте рейтинг країн-генераторів туристичного потоку та країн-донорів.
 5. Охарактеризуйте основні показники, що дають географічну оцінку туристичного потоку. Яке їх місце в статистиці туризму?
 6. Проаналізуйте рейтинг країн та регіонів за туристичними доходами та витратами.
 7. Що таке туристичне сальдо? Які країни мають позитивне туристичне сальдо, а які – негативне?

Основна література:

 1. Воскресенський В. Ю. Международный туризм: Учеб. пос. / В. Ю. Воскресенский. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 463с.
 2. Глушко А. А. География туризма. / А. А. Глушко, А. М. Сазыкин. - Владивосток, 2002. - 268с.
 3. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661 с.

Додаткова література:

 1. Романов А. А. География туризма: Учеб.пособие. / А. А. Романов, Р. Г. Саакянц - М.: Советский спорт, 2002.т - 464с.
 2. UNWTO World Tourism Barometer – Volume 9 - №1 – February 2011. Режим доступа: http://tourlib.net

Практичне заняття № 4 (2 год)

Тема: «Сучасні наукові концепції та моделі в географії туризму»

Мета:

1) розглянути географічну характеристику туристичного потку та закономірності його функціонування;

2) проаналізувати рейтинги країн та регіонів за даними ВТО 2010 року за показниками, що визначають географічну оцінку туристичного потоку;

3) вивчити теорію та методологія географічної оцінки туристичного потоку та туристичних доходів і витрат.

Ключові слова: туристичний потік, країни-генератори, країни-донори, обсяг туристичного потоку, прибуття, вибуття, середня тривалість перебування туристів, інтенсивність туристичного потоку, нерівномірність туристичного потоку, коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку, туристичні доходи, туристичні витрати, туристичне сальдо.

План

 1. Сучасні наукові концепції та моделі в географії туризму. Геопросторові моделі:

1) геопросторові моделі туризму (модель С.С.Плога, модель Р.В.Батлера, модель Е.Гормсена, модель Ж.М.Міосека, концепція М.Оппермана);

2) просторові моделі переміщення (модель П.Мариота, модель С.К.Кемпбелла);

3) моделі розкладу відстані (модель І.Г. фон Тюнена, модель А.Вебера, модель М.Клаусона)

 1. Структурні моделі туризму:

1) структурні моделі туризму (модель С.Ж.Брітона)

2) модель туристичних прибуттів-вибуттів (Ж.М.Турот, Ж.О.Ж. Лунгренд, Д.Ж, Пірс);

3) модель територіально-рекреаційної системи.

 1. Концепція сталого розвитку туризму.

Питання для самоконтролю:

 1. В чому суть геопросторових моделей туризму?
 2. Дайте характеристику моделі С.С.Плога.
 3. Охарактеризуйте модель Р.В.Батлера.
 4. Що поєднує моделі розвитку Е.Гормсена, Ж.М.Міосека та М.Оппермана?
 5. Що таке просторова модель переміщення? Порівняйте моделі П.Мариота і С.К.Кемпбелла.
 6. Які моделі розкладу відстані Вам відомі?
 7. Проаналізуйте структурну модель туризму С.Ж.Брітона.
 8. Модель «прибуття-вибуття». В чому її суть за Туротом, Лунгрендом та Піросом?
 9. Охарактеризуйте модель територіально-рекреаційної системи.
 10. Основні принципи концепції сталого розвитку туризму?

Основна література:

 1. Пространственные модели туристических путешествий. Электронный ресурс. Режим доступа: http://worldwidetour.ru/content/4/1/
 2. Структурные модели туризма. Электронный ресурс. Режим доступа: http://worldwidetour.ru/content/4/3/
 3. В. Смаль, І.Смаль Туризм і сталий розвиток // Вісник Львів, 2005. – Вип.32, - С. 163-173. Режим доступу: www.franko.lviv.ua/faculty/geography/Publik/Period/visn/.../15_small.pdf

Додаткова література:

 1. Сайт ВТО www.unwto.org/index_r.php
 2. Програма дій “Порядок денний на ХХI століття” / Перекл. з англ.: ВТО “Україна. Порядок денний на ХХI століття”. К., 2000.
 3. Туризм и устойчивое развитие: Доклад Генер. секр. // Сессия (7; 1999). Нью-Йорк, 1999.
 4. Gossiling S. Tourism – Sustainable Development Option? // Environmental Conservation, 2000. Vol. 27.N 3.
 5. Местні Л. Зміна орієнтирів міжнародного туризму // Стан світу 2002. К., 2002.
 6. Mieczkowski Z. Environmental Issues of Tourism and Recreation. Lanham, MD: University Press of America, 1995.
 7. Time, 10 September 1984.
 8. Time, 7 October 1991.
 9. http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/charter.html.
 10. Kluster J. Ecotourism and recourse conservation: a collect of papers from 2nd International Symposium: Ecotourism and resource Conservation, November 1990 / compiled by Jon A. Kluster, 1991.

Butler R. W. Tourism, Environment, and Sustainable Development. Environmental Conservation, 1991.
Практичне заняття № 5 (2 год)

Тема: «Класифікація та географічна оцінка туристичних ресурсів»

Мета:

1) Розглянути та проаналізувати основні підходи у визначенні туристичних ресурсів;

2) проаналізувати сутнісний, діяльнісний, атрактивний та ціннісний підходи до класифікації туристичних ресурсів як основних в навчальній літературі;

3) довести необхідність географічної оцінки туристичних ресурсів.

Ключові слова: туристичні ресурси (ТР), туристичний інтерес, туристичне враження, природні ТР, антропогенні ТР, оцінка туристичних ресурсів, природна та культурна спадщина, конкурс-проект ТР, паспорт ТР.

План

 1. Підходи до визначення туристичних та туристично-рекреаційних ресурсів. Умови використання ТР: туристичний інтерес та туристичне враження.
 2. Властивості туристичних ресурсів.
 3. Сутнісний підхід до класифікації туристичних ресурсів (за предметною сутністю ресурсу). Природні та антропогенні ресурси.
 4. Класифікація ТР О.О.Бейдика: природно-географічні, природно-анторопогенні, суспільно-історичні, «суперточка-тур», гомогенні, латентні, типу «координата».
 5. Діяльнісний підхід (за характером використання в туризмі). Туристичні балага, туристичні антропогенні ресурси, туристична інфраструктура.
 6. Атрактивний підхід (за мірою та формою залучення до туристичної діяльності). Об’єкти показу, об’єкти дозвілля.
 7. Ціннісний підхід. Світова, національна природна та культурна спадщина, туристичні ресурси місцевого значення.
 8. Туристичні ресурси в сучасних світових та національних конкурсах-проектах.
 9. Класифікація туристичних ресурсів за П.Дефером.
 10. Проблеми освоєння та користування туристичними ресурсами. Реєстр ТР. Кадастр ТР. Паспортизація ТР.
 11. Економічна, соціальна та екологічна оцінка ТР. Гранично допустимі щільність та гранично допустиме навантаження.

Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення поняттям «туристичні ресурси». Чи однаково трактують це поняття вчені?
 2. Які обов’язкові умови використання ТР?
 3. Які види ТР виділяють за сутнісним підходом до класифікації ТР?
 4. Як поділяє О.О.Бейдик ТР?
 5. Як класифікуються ТР за характером використання в туризмі?
 6. В чому суть атрактивного підходу до класифікації ТР?
 7. На які види діляться ТР за ціннісним підходом до їх класифікації?
 8. Приведіть приклади та розкажіть про конкурси-проекти, до яких залучають туристичні ресурси? Чи проводяться вони в Україні?
 9. Що таке гідром, фітом, літтром та антропом?
 10. Що таке реєстр та кадастр ТР?
 11. З якою метою проводиться паспортизація ТР? В чому суть економічної, соціальної та екологічної оцінки ТР?

Основна література:

 1. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії, туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / О. О. Бейдик. – К.: Палітра, 1997.
 2. Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368с.
 3. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение. – М.: Академия, 2008. – 208 с.

Додаткова література:

1. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навчальний посібник. - лектронний ресурс. – Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/15840720/turizm/rekreatsiyna_geografiya_-_maslyak_po

2. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу. – Ніжин: Видавництво Ніженського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.


Практичне заняття № 6 (2 год)

Тема: «Природні туристичні ресурси»

Мета:

1) ознайомитися з методикою географічної оцінки природних туристичних ресурсів;

2) розглянути основні види природних туристичних ресурсів як туристичних атракцій;

3) довести базове значення природних туристичних ресурсів для розвитку сфери туризму.

Ключові слова: природні туристичні ресурси (ПТР), кліматичні ресурси, мікроклімат, бальнеологічні ресурси, водні туристичні ресурси, біотичні туристичні ресурси, ресурси природно-заповідного фонду, ландшафтні та орографічні туристичні ресурси.

План

1. Географічна оцінка кліматичних ресурсів. Різновиди кліматичних ресурсів. Характеристика комфортних кліматичних умов. Кліматичні курорти та курортні місцевості.

2. Географічна оцінка водних туристичних ресурсів. Купальних сезон. Характеристика та види пляжів.

3. Гідрологічні та гідротехнічні водні об’єкти та їх туристична привабливість.

4. Географічна оцінка бальнеологічних ресурсів. Характеристика мінеральних вод, грязей та озокериту. Бальнеологічні курорти та курортні місцевості.

5. Географічна оцінка біотичних туристичних ресурсів. Туристична привабливість лісів, лісостепу, степу, болот, представників флори та фауни.

6. Ресурси природно-заповідного фонду. Географія природних біосферних заповідником, національних природних парків.

7. Туристична привабливість природно-антропогенні біотичних ресурсів: парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, дендропарки, ботанічні сади, зоологічні парки., акваріуми та океанарії. Мисливські угіддя, мисливська фауна.

8. Ландшафтні та орографічні туристичні ресурси: географічна оцінка ландшафтів та форм рельєфу.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняттю «природні туристичні ресурси».

2. Що таке клімат? Які різновиди кліматичних ресурсів Вам відомі?

3. Охарактеризуйте такі кліматичні умови як середньодобова температура повітря, сніговий покрив, режими ультрафіолетової радіації, іонізація повітря, атмосферний тиск, вологість повітря, опади.

4. В чому особливість мікроклімату сольових шахт та печер?

5. Яку туристичну привабливість мають мінеральні води, грязі та озокерит?

6. Що таке бальнеологічний курорт?

7. Охарактеризуйте природні та антропогенні водні об’єкти як туристичні ресурси? В чому їх привабливість?

8. Як можуть представники флори та фауни приваблювати туристів?

9. Дайте визначення поняттю «природно заповідний фонд». Охарактеризуйте його як туристичний ресурс.

10. Доведіть, що рельєф та пейзажність ландшафту території має прямий вплив на вибір туристами туру.

Основна література:

 1. Фоменко Н.В.Рекреаційні ресурси та курортологія. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://tourlib.net/books
 2. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение. – М.: Академия, 2008. – 208 с.
 3. Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. – К.: Альтерпрес, 2007. – 36 с.

Додаткова література:

1. Бейдик О.О. Рекреаціно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2001. – 395 с.

2. Окладникова Е. А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира: Учеб. пособие. / Е. А. Окладникова - М.,СПб.: ИФК Омега-Л; Учитель и ученик, 2003. - 384с.


Практичне заняття № 7 (2 год)

Тема: «Географія природних туристичних ресурсів України»

Мета:

1) вивчення студентами основних видів природних туристичних ресурсів України, формування вмінь та навичок характеризувати туристичні ресурси території України;

2) формування світогляду, екологічного мислення, розвиток пізнавальних здібностей та мислення студентів.

Ключові слова: природні туристичні ресурси (ПТР), кліматичні ресурси, мікроклімат, бальнеологічні ресурси, водні туристичні ресурси, біотичні туристичні ресурси, ресурси природно-заповідного фонду, ландшафтні та орографічні туристичні ресурси.

План

Кліматичні туристичні ресурси України

1.1. Південний берег Криму як кліматичний туристичний район України. Кліматичні умови Кримських гір.

1.2. Кліматична підобласть Українських Карпат.

1.3. Клімат рівнинної частини України.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 920 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Наполеон Хилл
==> читать все изречения...

760 - | 678 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.