Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћјЎ»ЌЌќ-“–ј “ќ–Ќќ√ќ ј–≈√ј“”
“еоретична частина

—клад машинно-тракторного агрегату визначаЇтьс€ на п≥дстав≥ агротехнолог≥чних ознак виконанн€ технолог≥чноњ операц≥њ. Ќа енергоЇмних роботах рекомендуЇтьс€ використовувати трактори т€гового класу 3 ≥ вище, в ≥нших випадках - у в≥дпов≥дност≥ за њх призначенн€м.

«а рекомендац≥€ми [1-8] вибирають с≥льськогосподарську машину ≥з шлейфу даного трактора. ѕравильн≥сть визначеного складу ћ“ј перев≥р€ють за оц≥нкою т€гового розрахунку. ƒл€ чого визначають т€говий оп≥р агрегату Ra у в≥дпов≥дност≥ з його типом по т€говому опору.

“ипи ћ“ј за т€говим опором

¬ нижче представлених формулах:

- схил м≥сцевост≥, %, (заданий);

GM - вага с≥льськогосподарськоњ машини, kЌ, (ƒодаток 10).

1. ѕростий одно машинний т€говий агрегат

а) прич≥пний

(4.1)

де kv - питомий оп≥р с≥льськогосподарськоњ машини при робот≥ ћ“ј, kЌ/м;

(4.2)

тут k0 - питомий оп≥р с≥льськогосподарськоњ машини при швидкост≥

V0=5 км/год (ƒодаток 5)

вр - робоча ширина захвата с≥льськогосподарськоњ машини, м

(4.3)

де β - коеф≥ц≥Їнт використанн€ конструктивноњ ширини захвата с≥льськогосподарськоњ машини (ƒодаток 12);

вк - конструктивна ширина захвата с≥льськогосподарськоњ машини, м, (ƒодаток 10)

Vp - робоча швидк≥сть агрегату за формулою 3.5, км/год;

- коеф≥ц≥Їнт, що враховуЇ зростанн€ питомого опору с≥льськогосподарськоњ машини при зб≥льшенн≥ швидкост≥ на 1 км/год, приймати

=1 ... 3%;

б) нач≥пний

(4.4)

тут λд - коеф≥ц≥Їнт довантаженн€, що враховуЇ частину ваги нач≥пноњ машини та вертикальн≥ складов≥ сили т€гового опору, €к≥ додатково навантажують ходову систему трактора. ѕрийн€ти:

λд = 0,5... 1,0 - на оранц≥;

λд = 0,5... 1,0 - на с≥вб≥, боронуванн≥, культивац≥њ, коткуванн≥;

λд = 0,5... 1,0 - на глибокому рихленн≥.

2. ѕростий багатомашинний т€говий агрегат

Ra = Rзч + Rм nм (4.5)

де Rзч - т€говий оп≥р зч≥пки, kЌ. ћарка зч≥пки вибираЇтьс€ за рекомендац≥€ми [1,8]

(4. 6)

тут Gзч - вага зч≥пки, kЌ, (ƒодаток 10, табл. 10.8);

fзч - коеф≥ц≥Їнт коченн€ зч≥пки у в≥дпов≥дност≥ ≥з заданим агрофоном, (ƒодаток 9);

Rм - т€говий оп≥р одн≥Їњ с≥льськогосподарськоњ машини, Rм визначаЇтьс€ за формулою (4.1).

3. ќрний агрегат

(4.7)

де Rк - т€говий оп≥р одного корпуса плуга, ,

(4.8)

тут a - глибина оранки, м, (у в≥дпов≥дност≥ з агротехн≥чними вимогами за завданн€м);

вк - ширина захвата одного корпуса плуга, м, (у в≥дпов≥дност≥ з техн≥чною характеристикою плуга);

kупл - питомий оп≥р плуга при виконанн≥ роботи, kH/м2

(4.9)

де k0пл - питомий оп≥р плуга при швидкост≥ V0=5 км/год, kH/м2 (ƒодаток 4);

λд - за формулою 4.4;

gк - питома вага плуга, що припадаЇ на 1 корпус плуга, kH/м;

(4.10)

тут ≥ в формул≥ 4.8, - пк - к≥льк≥сть корпус≥в плуга за техн≥чною

характеристикою;

— - коеф≥ц≥Їнт, що враховуЇ вагу ірунту, €кий налипаЇ на корпуси

плуга, — = 1,1.,.1,4; дл€ чорнозем≥в п≥вденних приймати — = 1,2.

4. јгрегат, що маЇ Їмн≥сть

ќп≥р такого агрегату визначаЇтьс€ за наступною формулою

(4.11)

Gмс - вага спор€дженоњ с≥льськогосподарськоњ машини, kH

Gмс = Gм п +Q (4.12)

тут Gмп - вага порожньоњ с≥льськогосподарськоњ машини, kH, за техн≥чною характеристикою (ƒодаток 10);

Q - вага вантажу, kH;

(4.13)

V- об'Їм технолог≥чноњ Їмност≥ с≥льськогосподарськоњ машини, м2,

(ƒодаток 10);

р- щ≥льн≥сть матер≥алу, що перевоз€ть, кг/м3, (ƒодаток 18);

λ - коеф≥ц≥Їнт використанн€ технолог≥чноњ Їмност≥ (задаЇтьс€ λ ≤1);

g - прискоренн€ в≥льного пад≥нн€, g=9,8 м/с2;

fм - коеф≥ц≥Їнт коченн€ с≥льськогосподарськоњ машини у в≥дпов≥дност≥ ≥з заданим агрофоном, (ƒодаток 9).

5. ѕрив≥дний агрегат, що маЇ Їмн≥сть

ќп≥р такого агрегату визначаЇтьс€ за наступною формулою

Ro= Rм+ Rпр (4.14)

тут Rм - т€говий оп≥р с≥льськогосподарськоњ машини, Rм визначаЇтьс€ за формулою 4.11;

Rпр - зусилл€, €ке витрачаЇтьс€ на прив≥д робочих орган≥в в≥д ¬¬ѕ, kЌ;

(4.15)

N¬¬ѕ - потужн≥сть, що витрачаЇтьс€ на прив≥д робочих орган≥в в≥д ¬¬ѕ,

k¬т, (ƒодаток 11)

η“– - коеф≥ц≥Їнт корисноњ д≥њ трансм≥с≥њ за формулою 1.3;

第ѕ - коеф≥ц≥Їнт корисноњ д≥њ ¬¬ѕ, 第ѕ ≈ 0,95.

6. “€гово-прив≥дний агрегат

ќп≥р такого агрегату визначаЇтьс€ за наступною формулою

Ra=Rм + Rт р , (4.16)

де Rм - т€говий оп≥р с≥льськогосподарськоњ машини, kЌ; Rм визначаЇтьс€

за формулою 4.4;

Rпр - зусилл€, €ке витрачаЇтьс€ на прив≥д робочих орган≥в в≥д ¬¬ѕ, визначаЇтьс€ за формулою 4.16.

ќц≥нка розрахунку складу агрегату, а також ≥ правильност≥ вибору робочоњ передач≥, проводитьс€ за допомогою наступних коеф≥ц≥Їнт≥в:

а) коеф≥ц≥Їнту використанн€ ном≥нального т€гового зусилл€ (ступеню завантаженн€ трактора за ном≥нальним т€говим зусилл€м)

(4.17)

тут Ra - т€говий оп≥р агрегату, kЌ; визначаЇтьс€ за вищенаведеними

формулами 4.1...4.17;

PT - сила т€ги трактора, kЌ, визначена за ф. 1.1;

GT - вага трактора, kЌ;

- схил м≥сцевост≥, %

б) ступеню завантаженн€ трактора за максимальною т€говою
потужн≥стю

(4.17)

тут - витрати потужност≥ на подоланн€ опору робочих машин, k¬т,

(4.18)

де Ra - т€говий оп≥р агрегату, kЌ; визначаЇтьс€ за вищенаведеними

формулами 4.1...4.17;

NT - ефективна максимальна т€гова потужн≥сть, k¬т, визначена за формулою 2.2;

Na - витрати потужност≥ на подоланн≥ п≥дйому, к¬т, визначена за формулою 2.7;

в) ступеню завантаженн€ трактора за ном≥нальною ефективною
потужн≥стю двигуна

(4.19)

Nф - ефективна фактична потужн≥сть двигуна, k¬т, визначена за формулою 2.10;

Neн - ном≥нальна ефективна фактична потужн≥сть двигуна, k¬т, за техн≥чною характеристикою трактора.

«авданн€ до роботи

1. Ќа п≥дстав≥ рекомендац≥й вибрати с≥льськогосподарську машину ≥з шлейфу заданого трактора у в≥дпов≥дност≥ ≥з зазначеною у завданн≥ технолог≥чною операц≥Їю.

2. «робити оц≥нку т€гового розрахунку складу агрегату.

Ћ≥тература дл€ самост≥йного опрацюванн€

1. ≤льченко ¬.ё. ћашиновикористанн€ в аграрному виробництв≥.-
 .¬ища школа, 1996. —.26-36.

2. ≤льченко ¬.ё. ≈ксплуатац≥€ машинно-тракторного парку в аграрному
виробництв≥.- .:¬ища школа., 1993. —.22-75.

 

 

ЋјЅќ–ј“ќ–Ќј –ќЅќ“ј є5

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 425 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

492 - | 492 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.