Лекции.Орг  

Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Навигация:

Главная О нас Популярное ТОП Новые страницы Случайная страница Изречения для студентов Пожаловаться на материал Обратная связь FAQ

Рекомендуем:

Почему я выбрал профессую экономиста Почему я выбрал профессую экономиста. Моя будущая профессия - экономист, я выбрал специальность, которая в государственном списке профессий названа так: «Финансы и кредит».

Почему одни успешнее, чем другие Почему? Даже при наличии хорошей мотивации возможны неудачи. Посмотрите на муху, бьющуюся об стекло в попытке вырваться на улицу.

Порядок складання та оформлення звіту з виробничої практики
Зміст звіту повинен в повній мірі та в логічній послідовності розкрити ступінь виконання завдань виробничої практики, зазначених в щоденнику студента-практиканта. Зміст звіту та мова його написання дають уявлення про рівень теоретико-професійної підготовки студента-практиканта, його вміння чітко висловлювати свої думки, проводити логічні паралелі, узагальнювати зібраний матеріал і робити відповідні висновки.
Звіт виконується державною мовою і має бути написаний на одній стороні стандартного аркуша формату А4 (шрифт - Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25мм., вирівнювання – по ширині аркуша) з полями: зверху, праворуч і знизу - 20 мм; ліворуч - 25 мм.

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок, проставлених у верхньому правому куті аркуша. Аркуші звіту повинні бути зшиті.
Звіт про виробничу практику складається на 25-30 сторінках (до списку використаної літератури) і повинен мати:

  • титульний аркуш (Додаток № 1)
  • зміст;

· вступ;

  • основна частина (теоретичний розділ; аналітичний розділ)
  • висновки;
  • перелік використаної літератури, нормативних актів;
  • додатки

У змісті студент наводить структуру звіту , із зазначенням розділів з нумерацією сторінок.
У вступі необхідно:

  • надати коротку характеристику спеціалізації бази практики, її місце і роль у сучасному економічному розвитку держави, перспективи подальшого технічного, економічного та соціального розвитку;
  • розкрити цілі та завдання практики,

Основна частина: Основна частина звіту поділяється на розділи, перелік і послідовність яких визначається змістом програм практики.

Висновки:Стисло формулюються результати проходження практики. У висновках треба узагальнити результати проведеної роботи впродовж виробничої практики, окремо розглянувши питання аналізу досягнень і недоліків ; вказати на ступінь виконання завдань практики. У висновках про проходження практикистуденти обов’язково вказують свої досягнення, надбання, набуті навики та вміння. Висновки про результати практики повинні бути диференційованими – складатись із декількох окремих пунктів, в яких приводяться досягнуті результати.

 

У списку використаної літератури треба наводити тільки ті джерела, які були опрацьовані при складанні звіту і містять теоретичне обґрунтування викладених у звіті положень, тверджень, методів, моделей і т.п.

У додатках розміщують схеми, таблиці, графіки, ілюстрації використаного програмного забезпечення та інші технічні матеріали.
Таблиці, виконані на окремих листах, та додатки включаються у нумерацію сторінок. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який починається з великої літери і розміщується нижче слова «таблиця», яке пишеться над правим верхнім кутом таблиці. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами. При перенесені частини таблиці на іншу сторінку на ній вказують: «Продовження таблиці» (із зазначенням її номера). Таблиці розміщуються так, щоб їх можна було розглядати без перегортання сторінок після першого посилання на них у тексті звіту. При посиланні на таблицю вказують її номер і слово «таблиця» у скороченому вигляді (наприклад: «табл. 1»).

У додатках наводяться форми статистичної звітності, допоміжні матеріали. Кожний додаток починається з нової сторінки, у правовому верхньому куті якої пишеться слово «Додаток № ____».

Звіти будуються по єдиній схемі на основі даних методичних вказівок. Виконання робіт у наведеній послідовності та описання їх відповідним чином у звіті дозволить позбавитися зайвих помилок, опрацювати коректні рішення, зберегти логіку й послідовність проведених робіт, полегшити написання звіту та його захист. При цьому вимоги уніфікації відносяться не до змісту, а до складових частин звіту. Звіт про проходження практики може мати свої відмінні особливості, які випливають із особливостей підприємств, наявності і повноти джерел інформації.

Захист матеріалів виробничої практики.

Своєчасно підготовлений, оформлений звіт і заповнений щоденник студент подає на перевірку керівникові від Бази практики.

Керівник знайомиться із звітом. При позитивній оцінці візує звіт на титульному аркуші, готує характеристику на студента, яка відбивається у щоденнику практики. У характеристиці дається оцінка виконання програми практики, змісту і оформлення звіту.

В останній день практики звіт подається студентом керівникові від коледжу для перевірки і візування.

У випадках невідповідності вимогам щодо змісту і оформлення звіту, він повертається на доопрацювання.

Наказом директора коледжу призначається комісія для прийняття заліку з практики.

Комісія приймає залік у студентів протягом перших днів після повернення студентів з практики.

Члени комісії перевіряють відповідність поданих студентами матеріалів програмі практики, правильність складання документів, висловлюють по них зауваження і в разі неповноти звіту дають пропозиції про їх доробку.

На засіданні комісії студенти доповідають про виконану роботу під час проходження практики, викладають зміст свого звіту і відповідають на запитання членів комісії.

Результати проходження практики, а також виконання завдань оцінюються комісією з урахуванням якості складених документів, змісту звіту та відповідей студентів на запитання під час захисту. Беруться до уваги характеристику і відгуки керівників практики.

За результатами захисту встановлюється оцінка, яка фіксується на титульному аркуші звіту, у заліково-екзаменаційній відомісті та заліковій книжці.

Після закінчення роботи комісії по захисту матеріалів практики складається звіт керівника практики від коледжу, в якому зазначаються недоліки по організації та проведенню практики, а також пропозиції, спрямовані на удосконалення підготовки студентів до майбутньої роботи за спеціальністю і обговорюється на засіданні циклової комісії

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях циклових комісій не менше одного разу протягом навчального року.

 

Захист звіту з практики

Звіт з виробничої практикизахищається студентом (з диференційо-
ваною оцінкою) в комісії, призначеній директором коледжу. Захист звіту про практику проводиться протягом перших трьох днів після закінчення практики, а у студентів заочної форми навчання – під час найближчої сесії. Під час захисту студент повинен у 5-7-хвилинному виступі висвітлити мету практики, її основний зміст, висновки і пропозиції щодо поліпшення результатів діяльності суб’єкта господарювання.

Після цього виголошуються рецензії з висновками керівника від бази практики та керівника від коледжу. Потім студент відповідає на запитання членів комісії. Вони можуть дати оцінку звіту у своїх виступах, після яких студенту надається можливість відповідати на всі зауваження, що прозвучали в рецензіях керівників практики та у виступах присутніх.

Підсумки захисту звіту практики обговорюються на закритому засіданні комісії і оголошуються її головою на відкритому засіданні у присутності членів комісії та студентів. При оцінці звіту враховуються не тільки висновки керівників від бази практики та коледжу, а й виступ студента на захисті, наскільки він володіє фактичним матеріалом та вміє відстоювати свої думки, висновки і пропозиції тощо.

Студент, який одержав на захисті звіту незадовільну оцінку або не виконав програму практики без поважних причин, відраховується з коледжу за невиконання графіку навчального процесу.

Оцінювання результатів проходження практики

Результати проходження практики оцінюються керівником від виробництва , керівником від коледжу та створеною комісією за чотирибальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”).

Оцінка “відмінно” ставиться тоді, коли:

- зміст звіту і щоденника практики відповідає встановленим вимогам;

- достатньо повно і послідовно розкрито питання робочої програми практики згідно з календарним планом;

- теоретичний матеріал органічно сполучений з практичним;

- судження практиканта відзначаються оригінальністю;

- студент продемонстрував високий рівень самостійності під час написання звіту з практики;

- звіт і щоденник грамотно написані, акуратно оформлені та своєчасно подані керівникам практики;

- основні результати проходження практики у виступі студента викладені дохідливо, що забезпечує легкість і доступність їх сприйняття;

- відповіді на всі запитання членів комісії були короткими, чіткими, переконливими, достовірними і добре аргументованими.

Оцінка “добре” виставляється за наявності незначних недоліків (наприклад, несуттєвих зауважень щодо змісту та оформлення звіту і щоденника практики, недостатньо точних висновків і пропозицій, поодиноких випадків порушення логіки викладу матеріалу, окремих неточностей у відповідях на запитання членів комісії), але в цілому студент продемонстрував тверді знання.

Оцінка “задовільно” ставиться в тому разі, якщо:

- ряд важливих положень календарного плану розкрито недостатньо повно;

- при висвітленні окремих питань практики мають місце розрахункові і логічні помилки;

- допускаються значні порушення вимог до оформлення роботи;

- не на всі запитання і зауваження членів комісії були дані вичерпні, аргументовані відповіді тощо.

Оцінка “незадовільно” виставляється в тому випадку, коли виконана робота не задовольняє встановлених вимог, зокрема:

- у звіті розкрито не всі заплановані питання або підготовлено його не самостійно;

- у характеристиці відмічено негативне ставлення студента до практики і трудової дисципліни;

- зміст неграмотно написаний і неохайно оформлений;

- студент на запитання і зауваження членів комісії давав незадовільні відповіді.


 

Додаток № 1

 

Міністерство освіти,науки,молоді та спорту України

Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій

ЗВІТ

про проходження ________________ практики

в період з________ по_________

студента _______ курсу

________________________________________________________________

(П.І.Б.)

База практики ____________________________________________________

Керівник практики від коледжу______________________________________

Оцінка_____________ ______________

________________________________________________________________

Керівник від бази практики ________________________________________

Оцінка ___________ ______________

Дата захисту звіту: __________________

Оцінка___________

 

Голова комісії _______________________________________

Члени комісії _______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

 

Миколаїв-20___

 

 

Додаток 2

Звіт
керівника практики________________________ про організацію,проведення та контроль____________________ практики

студентів групи_______ денної(заочної) форми навчання

спеціальності__________________________________

1.Кількість студентів у навчальній групі.

2.Термін дії практики.

3.База практики.

4.Посади ,на яких працювали студенти.

5.Умови роботи.

6.Вміння студентів планувати роботу, виконувати завдання та вести щоденник.

7.Характеристика підготовки студентів до роботи на виробництві.

9.Дисциплінованість практиканта, його ставлення до роботи.

10.Недоліки, помилки, виявлені в ході практики.

11.Якість ведення студентами звітної документації.

12.Аналіз успішності студентів та якості виконання програми практики.

12.Висновки:досягнення мети практики.

14.Пропозиції щодо поліпшення практики студентів.

 

 

Дата Підпис


 

 

Дата добавления: 2016-11-23; просмотров: 339 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.