Лекции.Орг


Поиск:
Спеціальні податкові режими оподаткування.

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра психології, соціології та права

 

«Податкове право»

 

Викладач КАЗМІНА О.В.

 

Бердичів – 2016

ВСТУП

Метою навчальної дисципліни „Податкове право” є ґрунтовне опанування здобувачами повної вищої освіти поняття, предмету, методів та джерел податкового права, з’ясування особливостей податкових норм та податкових правовідносин, вивчення основних засад побудови податкової системи, з’ясування правової природи податків і зборів, правового механізму справляння окремих видів податків, дослідження правового статусу платників податку та фіскальних органів, а також юридичної відповідальності у сфері податкового законодавства, отримання навиків роботи з нормативно-правовими актами в сфері оподаткування та правозастосовною практикою.

Завдання навчальної дисципліни „Податкове право”:

· розкрити поняття, предмет, методи та джерела податкового права;

· з’ясувати особливості податкових норм та податкових правовідносин;

· визначити основні засади побудови податкової системи;

· з’ясувати правову природу податків і зборів, правовий механізм справляння окремих видів податків;

· окреслити правовий статус платників податку та фіскальних органів;

· визначити види юридичної відповідальності у сфері податкового законодавства;

· сформувати навички роботи з нормативно-правовими актами та правозастосовною практикою в сфері оподаткування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Податкове право» здобувачі вищої освіти повинні набути наступні компетентності:

знати:

· фундаментальні теоретичні положення сучасного податкового права;

· зміст таких податкових категорій як податок, збір, платник податку, податкове представництво, податкова пільга та фіскальна служба;

· компетенцію та правову основу органів державної фіскальної служби та інших суб’єктів у сфері встановлення та справляння податків і зборів;

· основні тенденції правозастосовної практики судових та інших державних органів в процесі здійснення правозастосовної діяльності у сфері податкових правовідносин;

уміти:

· швидко орієнтуватися у податкових правовідносинах та формувати свою правову позицію;

· використовувати набуті навички оперативного ознайомлення із законодавчими актами у сфері податкового права України та вмінням виділити головне;

· орієнтуватися в фундаментальних теоретичних положення податкового права, виявляти сучасні тенденції розвитку та визначати перспективні напрямки їх удосконалення;

· складати правозастосовні акти та визначати види юридичної відповідальності у сфері податкового законодавства;

мати навички:

· володіння на високому рівні термінологією податкового законодавства;

· здійснювати повний та обґрунтований юридичної ситуації, що склалася, з аргументованим посиланням на конкретні нормативно-правові акти;

· використовувати отримані знання для захисту своїх прав та законних

інтересів через систему судів та правоохоронних органів.

Вивчення дисципліни «Податкове право» проводиться здобувачами вищої освіти після ґрунтовного ознайомлення з такими навчальними курсами як «Правознавство», «Підприємницьке право», «Фінансове право» та інші, що формують органічну систему правових знань у майбутніх фахівців державного фінансового контролю.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми Кількість годин Форми контролю
Усього годин/кредитів з них
лекції практичні заняття самості йна робота
           
Тема 1.Поняття, предмет, методи та джерела податкового права. Податкові норми.         УО, СУН,ІЗ
Тема 2. Поняття та склад податкової системи України. Податкові правовідносини.         СУН, Т
Тема 3.Правовий статус платника податків.         ІЗ,УО, СУН
Тема 4.Правовий статус контролюючого органу та органів стягнення. Юридична відповідальність у сфері податкового законодавства.         СУН, УО,ТЗ
Тема 5. Правове регулювання справляння загальнодержавних податків та зборів.         СУН
Тема 6.Правове регулювання встановлення та справляння місцевих податків та зборів         СУН
Разом 90/3        
Підсумковий контроль – залік
Умовні позначення форм контролю: УО – усне опитування; Т – тестування; СУН – система управління навчанням MOODLE; ІЗ – індивідуальне завдання; ТЗ – творче завдання; КТ – комп’ютерне тестування.

 

 

Зміст дисципліни «Податкове право»

Тема 1. Поняття, предмет, методи та джерела податкового права.

Податкові норми

Місце і роль податкових надходжень в системі доходів Державного та місцевих бюджетів. Поняття, предмет та методи податкового права. Система та джерела податкового України. Місце податкового права в системі права України. Співвідношення понять податкове право як підгалузь права, як підгалузь законодавства, як наука та як навчальна дисципліна.

Поняття та особливості податкових норм. Структура податкової норми та класифікація її елементів. Види податкових норм. Співвідношення податкової норми та статті нормативно-правового акта, що регулює податкові відносини. Юридична сила нормативно-правових актів податкового права. Дія податкових актів у часі, просторі та за колом осіб. Сутність та види тлумачення податкових норм. Поняття та форми реалізації податкових норм. Поняття, ознаки, види та стадії правозастосування податкових норм. Поняття та види правозастосовних актів у сфері податкового права. Характеристика понять «прогалина у податковому праві», «колізія у податковому праві», «аналогія права та аналогія закону у податковому праві», «конкуренція податкових норм».

 

Тема 2. Поняття та склад податкової системи України. Податкові правовідносини

Етапи становлення та розвитку системи оподаткування в Україні. Поняття та ознаки податку і збору, співвідношення з митом. Поняття та елементи податкової системи. Принципи податкового законодавства. Класифікація податків.

Поняття, особливості та види податкових правовідносин. Поняття та елементи складу податкових правовідносин. Характеристика об’єкта податкових правовідносин. Юридичний і фактичний зміст податкових правовідносин. Сутність та види юридичних фактів у податковому праві. Поняття суб’єктивних прав та делегованих повноважень у податковому праві. Поняття, види та юридичні властивості суб’єктів податкових правовідносин. Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба України та органи місцевого самоврядування як суб’єкти податкових правовідносин.

 

Тема 3. Правовий статус платника податків

Поняття та зміст податкової правосуб’єктності. Поняття платника податку, його ознаки. Види та характеристика платників податків (фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти). Правовий статус податкового агента. Загальна характеристика інституту податкового представництва. Податкова звітність.

Поняття та зміст податкового обов’язку платника податку. Співвідношення понять «податковий обов’язок» та «податкове зобов’язання». Порядок та підстави виникнення, зміни та припинення податкового обов’язку. Поняття та місце виконання податкового обов’язку. Способи забезпечення податкового обов’язку платника податків. Виконання податкового обов’язку неповнолітніх осіб (осіб, що визнані безвісно відсутніми чи недієздатними). Поняття та види пільги в податковому праві.Визначення суми податкових та/або грошових зобов'язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів.Усунення подвійного оподаткування.

Тема 4. Правовий статус контролюючого органу та органів стягнення

Юридична відповідальність у сфері податкового законодавства.

Поняття та зміст податкового контролю, податкова дисципліна. Система органів податкового контролю. Особливості п равового статусу та структура Державної фіскальної служби. Компетенція та повноваження податкової міліції. Податкові консультації. Поняття та способи забезпечення податкового контролю (облік платників податків та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів). Загальна характеристика податкової перевірки, вимоги до оформлення її результатів. Погашення податкового боргу платників податків.

Поняття та види правової поведінки у податковому праві. Поняття податкового правопорушення та складу податкового правопорушення. Характеристика елементів складу податкового правопорушення. Принципи та функції податкової відповідальності. Поняття та види податкової відповідальності. Особливості та порядок притягнення до фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства. Правові підстави та порядок притягнення до адміністративної відповідальності за податкове правопорушення. Підстави та процедура притягнення правопорушника до кримінальної відповідальності за податкове правопорушення. Процесуальні гарантії та правовий статус суб’єктів юридичного процесу. Підстави звільнення від податкової відповідальності.

 

Тема 5. Правове регулювання справляння загальнодержавних податків та зборів

Податок на прибуток підприємств, на дохід фізичної особи, на додану вартість, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата та мито: поняття та підстави справляння, об’єкт оподаткування, ставки, правові підстави звільнення від оподаткування та надання податкової знижки, право платника на податкову соціальну пільгу та інші особливості кожного з податкових платежів.

 

Тема 6. Правове регулювання встановлення та справляння місцевих податків та зборів

Податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір: поняття та підстави справляння, об’єкт оподаткування, ставки, правові підстави звільнення від оподаткування та інші особливості кожного з податкових платежів

Спеціальні податкові режими оподаткування.

Питання до заліку з дисципліни «Податкове право»

1. Місце і роль податкових надходжень в системі доходів Державного та місцевих бюджетів.

2. Поняття, предмет та методи податкового права.

3. Система та джерела податкового України.

4. Місце податкового права в системі права України. Співвідношення понять податкове право як підгалузь права, як підгалузь законодавства, як наука та як навчальна дисципліна.

5. Поняття та особливості податкових норм.

6. Структура податкової норми та класифікація її елементів.

7. Види податкових норм.

8. Співвідношення податкової норми та статті нормативно-правового акта, що регулює податкові відносини.

9. Юридична сила нормативно-правових актів податкового права. Дія податкових актів у часі, просторі та за колом осіб.

10. Сутність та види тлумачення податкових норм.

11. Поняття та форми реалізації податкових норм.

12. Поняття, ознаки, види та стадії правозастосування податкових норм.

13. Поняття та види правозастосовних актів у сфері податкового права.

14. Характеристика понять «прогалина у податковому праві», «колізія у податковому праві», «аналогія права та аналогія закону у податковому праві», «конкуренція податкових норм».

15. Етапи становлення та розвитку системи оподаткування в Україні.

16. Поняття та ознаки податку і збору, співвідношення з митом.

17. Поняття та елементи податкової системи.

18. Принципи податкового законодавства.

19. Класифікація податків.

20. Поняття, особливості та види податкових правовідносин.

21. Поняття та елементи складу податкових правовідносин. Характеристика об’єкта податкових правовідносин.

22. Юридичний і фактичний зміст податкових правовідносин. Сутність та види юридичних фактів у податковому праві.

23. Поняття суб’єктивних прав та делегованих повноважень у податковому праві. Поняття, види та юридичні властивості суб’єктів податкових правовідносин.

24. Верховна Рада України та Президент України як суб’єкти податкових правовідносин.

25. Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів України як суб’єкти податкових правовідносин.

26. Державна фіскальна служба України та органи місцевого самоврядування як суб’єкти податкових правовідносин.

27. Поняття та зміст податкової правосуб’єктності. Поняття платника податку, його ознаки.

28. Види та характеристика платників податків (фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти).

29. Правовий статус податкового агента. Загальна характеристика інституту податкового представництва.

30. Податкова звітність.

31. Поняття та зміст податкового обов’язку платника податку. Співвідношення понять «податковий обов’язок» та «податкове зобов’язання».

32. Порядок та підстави виникнення, зміни та припинення податкового обов’язку. Поняття та місце виконання податкового обов’язку.

33. Способи забезпечення податкового обов’язку платника податків. Виконання податкового обов’язку неповнолітніх осіб (осіб, що визнані безвісно відсутніми чи недієздатними).

34. Поняття та види пільги в податковому праві.

35. Визначення суми податкових та/або грошових зобов'язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів.

36. Усунення подвійного оподаткування. Поняття та зміст податкового контролю, податкова дисципліна.

37. Система органів податкового контролю.

38. Особливості правового статусу та структура Державної фіскальної служби. Компетенція та повноваження податкової міліції.

39. Податкові консультації.

40. Поняття та способи забезпечення податкового контролю (облік платників податків та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів).

41. Загальна характеристика податкової перевірки, вимоги до оформлення її результатів.

42. Погашення податкового боргу платників податків.

43. Поняття та види правової поведінки у податковому праві. Поняття податкового правопорушення та складу податкового правопорушення.

44. Характеристика елементів складу податкового правопорушення. Принципи та функції податкової відповідальності.

45. Поняття та види податкової відповідальності.

46. Особливості та порядок притягнення до фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства.

47. Правові підстави та порядок притягнення до адміністративної відповідальності за податкове правопорушення.

48. Підстави та процедура притягнення правопорушника до кримінальної відповідальності за податкове правопорушення.

49. Процесуальні гарантії та правовий статус суб’єктів юридичного процесу. Підстави звільнення від податкової відповідальності.

50. Податок на прибуток підприємств та на дохід фізичної особи.

51. Податок на додану вартість та акцизний податок.

52 Екологічний податок та рентна плата.

53. Мито.

54. Податок на майно та єдиний податок.

55. Збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір.

56. Спеціальні податкові режими оподаткування.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

За системою КНТЕУ Оцінка за шкалою ECTS Визначення За національною системою
90 – 100 A Повне та якісне виконання усіх завдань, з можливими незначними недоліками.   Відмінно
82 – 89   B Вище середнього рівня виконання усіх завдань з кількома незначними помилками Добре
75 – 81 C Виконання усіх завдань в цілому правильне, але з певною кількістю значних помилок
69 – 74 D Виконання не менше ніж на 90% завдань, але із значною кількістю помилок Задовільно
60 – 68 E Виконання завдань не менше ніж на 75% якщо якість виконання задовольняє мінімальні критерії
35 – 59 FX Потрібно попрацювати перед тим, як перескласти залік   Незадовільно
1 – 34 F Необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

Зразок залікового білету

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

 

 

Кафедра психології, соціології та права

Освітній ступінь магістр

Спеціальність 8.030509 облік і аудит

Спеціалізація державний фінансовий контроль»

Семестр ІІ

Навчальна дисципліна Податкове право

Заліковий білет

1. Вирішіть тестові завдання (3 бали*5 =15 балів)

1. Методи податкового права найбільш схожі з методами:

а)цивільного права;

б)трудового права;

в)адміністративного права;

г)міжнародного економічного права.

2. Податкове право є складовою:

а)цивільного права;

б)трудового права;

в)адміністративного права;

г)фінансового права.

3. Установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування – це принцип:

а)фіскальної достатності;

б)соціальної справедливості;

в)нейтральності оподаткування;

г)економічності оподаткування.

4. Загальнодержавні, місцеві податки та збори, справляння яких не передбачено Податковим кодексом України:

а)підлягають сплаті за окремим законом;

б)підлягають сплаті за умови видання відповідного Указу Президента України;

в)не підлягають сплаті;

г)правильна відповідь відсутня.

5. Встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями – це принцип:

а)фіскальної достатності;

б)соціальної справедливості;

в)нейтральності оподаткування;

г)економічності оподаткування.

2. Дайте визначення до запропонованих понять: (5 балів*3 =15 балів)
Диспозиція податкової норми -

Податковий агент –

Збір у податковому праві –

3. Дайте повну відповідь (15 балів *2 = 30 балів):

3. 1. Система та джерела податкового України, місце податкового права в системі права України.

3.2. Поняття та місце виконання податкового обов’язку. Способи забезпечення податкового обов’язку платника податків.

 

4. Складіть схему джерел податкового права за їх юридичною силою.

5. Вирішіть ситуацію:

Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 31 липня 2014 року було внесено зміни та доповнення до Податкового кодексу України. Зокрема, було збільшено перелік місцевих податків та зборів.

Дайте правову характеристику ситуації. Якими нормативно-правовими актами встановлюються податки і збори та який порядок введення місцевих податків в Україні?

 

Екзаменатор ___________ Панькевич В.М.

Список рекомендованої літератури

«Податкове право»

 

Нормативні акти:

1. Конституція України: Основний Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 142.

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112

3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144

5. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII// Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 12. - Ст. 120.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X// Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122

7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131

8. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552

9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44, Ст.356.

10. Про Державний бюджет України на 2016 рік Верховна Рада України; Закон, Бюджет від 25.12.2015 № 928-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 5, ст.54

11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16.07.1999 № 996-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999.– № 40.– Ст. 365.

12. Про виконавче провадження: закон України від 21.04.1999 № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

13. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: закон України 06.07.1995 № 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 28.– Ст. 205.

14. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. // ВВР України. – 2004. – №50. – Ст. 540.

15. Про місцеве самоврядування в Україні: закон України від 21 травня 1997 р. // ВВР України. – 1997. – №24. – Ст. 170.

16. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // ВВР України. – 1999. – №20/21. – Ст. 190.

17. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 квітня 2011 р. // ВВР України. – 2011. – №38. – Ст. 385.

18. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29.– Ст. 238.

19. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 29, ст.137

20. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 № 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

21. Про рахункову палату: Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 36, ст.360

22. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1.– Ст. 1.

23. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006.– № 31.– Ст. 268.

24. Положення про Державну казначейську службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215 // Офіційний вісник України від 05.05.2015 р., № 33

25. Положення про Державну фінансову інспекцію України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 310 // Офіційний вісник України від 19.08.2014 р. № 64.

26. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: декрет КМУ // Відомості Верховної Ради України. – 1993.– № 17.– Ст. 184.

27. Положення про Державну фіскальну службу України: постанова КМУ від 21 травня 2014 р. №236 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF

28. Положення про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України: постанова КМУ від 6 серпня 2014 р. №311 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/311-2014-%D0%BF

Підручники:

29. Бандурка О.М. Фінансове право: підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки та О. П. Гетманець; Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кашкарьова, Т. В. Колесник та інші. – X.: Екограф, 2015 – 496 с.

30. Бандурка О. М., Понікаров В. Д., Попова С. М. Податкове право. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 312 с.

31. Гетманцев Д. О. Юридична відповідальність за податкові правопорушення: наук.-практ. посіб. / Д. О. Гетманцев, Р. В. Макарчук, Я. С. Толкачов. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 752 с. – Бібліогр.: с. 702-723.

32. Костенко Ю. О.Фінансове право України: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 240 с.

33. Кучерявенко М. П. Податкове право: підручник / М. П. Кучерявенко. - X.: Право, 2013.-536 с. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://vk.com/doc38021322_328987228?hash=6351c7a5771aa04e30&dl=bd90841d70390f67cc

34. Кучерявенко М. П. Фінансове право: підручник / М. П. Кучерявенко, Д. О. Білінський, О. О. Дмитрик та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. П. Кучерявенка. -X..Право,2013.-400с.

35. Лучковська С. I. Фінансове право: навч. посібник/для студ. економ, спец. вищих навч. закладів}. - К.: КНТ. 2010. - 296с.

36. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. - К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010.

37. Податкове право. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 312 с.

38. Роль В. Ф., Сергієнко В. В., Попова С. М. Фінансове право. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 392 с.

39. Фінансове право України: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін.]. – К.: Правова єдність, 2009. – 395 с.

40. Юридична бібліотека. Електронний ресурс. http://pidruchniki.com/pravo/

41. Кучерявенко М. П. Податкове право: підручник / М. П. Кучерявенко. - X.: Право, 2013.-536 с.

ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ (Казміна О.В.)

«ПОДАТКОВЕ ПРАВО»

Знання основних норм податкового права є важливою передумовою у сфері управління фінансовою діяльністю, протидії тіньовій економіці та боротьбі з економічною злочинністю. Це важливо враховувати з огляду на стратегічну мету України - інтеграцію до Європейського співтовариства.

Податкове право - це підгалузь фінансового права, в якій закріплюються принципи побудови податкової системи, права, обов'язки та відповідальність учасників податкових правовідносин, види податків та ін. Це також сукупність правових норм, якими регулюються відносини в галузі податків.

Суспільні відносини, які виникають під час сплати податків та інших платежів і врегульовані нормами права, є податковими правовідносинами між державними фінансовими органами й особами щодо обов'язкових платежів у бюджети всіх рівнів.

 

Предметом податкового права є система фінансово-правових відносин, яка регулює податкові відносини державних податкових органів і платників податків щодо встановлення, зміни та сплати платниками відповідних податків у відповідний бюджет.

Метод податкового права характеризується як владно-майновий, зумовлений необхідністю застосування імперативних (таких, що не допускають вибору) норм податкового права з метою формування державного бюджету за рахунок коштів платників податків, тобто імперативний метод.

Імперативні норми податкового права зобов'язують платників податків жорстко дотримуватися виконання вимог податкового законодавства і не допускати будь-якого суб'єктивного впливу (крім податкового компромісу).

Основними джерелами, що регулюють суспільні відносини в галузі оподаткування є:

1. Міжнародні договори (конвенції, угоди) - dажливого значення набувають договори при врегулюванні подвійного оподатковування. В Україні вони мають пріоритет над законами.

2. Конституція України – в Розділі ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» в статті 67. зазначено (право чи обов’язок??) «кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом».

3. Податковий кодекс України – ще донедавна всі фінансові установи, бухгалтери, фінансисти та економісти користувалися цілим стосом законів, постанов, положень та інструкцій щодо системи оподаткування (ЗУ «Про податок на прибуток підприємств», «Фізичних осіб», «Податок на додану вартість» тощо). Але 2 грудня 2010 року ВРУ був прийнятий Податковий кодекс України, який об’єднав ці всі нормативні акти в єдиний норматив.

Складається з двадцяти розділів, кожен з яких зазначає положення щодо регулювання податкової системи в цілому та певних видів податків окремо.

Після прийняття Податкового кодекс у в Україні діє 135 платежів (податків, зборів та інших обов'язкових платежів) — що є найгіршим показником у світі. Ексміністр фінансів Наталія Яресько назвала існуючу податкову систему «складною, незрозумілою, суб'єктивною і корупційною» (грудень 2015)

Бюджетний кодекс України – в Главі 5 «Доходи, видатки та кредитування Держбюджету» зазначено, що всі державні податки є дохідною частиною Держбюджету (але в певному відсотковому значенні 50%).

Інші галузеві кодекси, такі як Господарський, Кодекс про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс також містять певні норми щодо ухилення сплати податків (ст. 212 ККУ встановлює відповідальність у вигляді штрафів).

Фінансові закони – наприклад ЗУ «Про Державний бюджет України на 2016 рік», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

 

Постанови Верховної Ради України та Кабінету міністрів України, накази Міністрества фінансів, положення, інструкції тощо (напр. постанова КМУ від 21 травня 2014 р. №236, що затверджує Положення про Державну фіскальну службу України).

Що ж таке податки та збори, як називається їх сукупність та скільки їх існує в Україні? Хто є суб’єктом оподаткування? Які існують об’єкти оподаткування? Відповіді на всі ці питання дає Податковий кодекс України.

В статті 6 зазначено поняття податку та збору:

Податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

Ознаки податку

- обов'язковість і примусовість, тобто відсутність у платника вибору (платити чи не платити) і встановлення відповідальності за ухилення від оплати податку (Основний закон зазначає, що сплата податків – це є обов’язок всіх громадян України і якщо ухиляєшся від сплати, то будеш нести адміністративну або кримінальну відповідальність);

- безоплатність, чітка спрямованість коштів від платника до держави і відсутність зустрічних зобов'язань з боку держави;

- безумовність сплати податку без виконання будь-яких дій з боку держави (тобто це аж ніяк не двостороння угода між платником і державою, тут не виникають обоюдні права та обов’язки);

- нецільовий характер, відсутність чітких вказівок про напрямки використання надходжень від певного податку (напр.транспортний податок, логічно повинен іти на вдосконалення дорожньої інфраструктури, але подивіться на стан наших доріг!)

- безповоротність, тобто сплачені у вигляді податків кошти напряму не повертаються до платника (але є виключення, коли повертається частина податку на додану вартість ПУО, або фізичним особам під час платного навчання).

Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в установленому цим Кодексом порядку, становить податкову систему України.

 

В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори.

До загальнодержавних податків належать:

1. податок на прибуток підприємств;

2. податок на доходи фізичних осіб;

3. податок на додану вартість;

4. акцизний податок;

5. екологічний податок;

6. рентна плата;

7. мито.

 

До місцевих податків належать:

1. податок на майно;

2. єдиний податок.

 

До місцевих зборів належать:

1. збір за місця для паркування транспортних засобів;

2. туристичний збір.

 

Стаття 15. Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Права та обов’язки платників податків зазначені в статтях 16 та 17 ПКУ.

Також ви повинні знати, хто такі податковий агент (ст.18 ПКУ) – це особа, на яку покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків.

Наступне питання, на яке ви повинні звернути увагу – це роль органів державної влади як суб’єктів податкових відносинах. До групи владних суб’єктів податкового права входять держава (в особі Президента України), державні органи (ВРУ, КМУ, профільні міністерства), територіальні громади, органи місцевого самоврядування.

Президент України бере участь у податкових правовідносинах шляхом підписання законів, видання указів і розпоряджень з питань виконання бюджетів, податкової політики, організації органів податкового контролю. Виходячи з положень Конституції України, Президент визначає основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики, на яких зокрема базується й фінансова політика держави. Згідно зі ст. 106 Конституції України Президент звертається зі щорічним посланням до Верховної Ради щодо проблем бюджетної політики.

Верховна Рада України приймає необхідні законодавчі акти щодо встановлення на території України загальнодержавних та місцевих податків та зборів.

Кабінет Міністрів України наділений владними повноваженнями у сфері безпосередньої практичної реалізації податкової політики України, складання та виконання Державного бюджету України і звіту про його виконання, здійснення загальнодержавних і програм і т. ін.

Центральні органи виконавчої влади (міністерства та відомства) - забезпечують формування та реалізацію державної податкової і митної політики, затверджують форми податкових декларацій (розрахунків) з місцевих податків та зборів згідно з порядком, встановленим цим Кодексом, а у разі потреби надають методичні рекомендації щодо їх заповнення.

Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

 

Систему органів податкового контролю складають:

Державна фіскальна служба - є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

У своїй діяльності керується всім вищеназваним законодавством Податковим кодексом (Розділ 181) та Положенням Про Державну фіскальну службу, затвердженим Наказом КМУ від 21 травня 2014 р. № 236.

В Положенні зазначено: основні завдання ДФС, функції та повноваження, які на неї покладені державою, склад та структуру ДФС, права та обов’язки структурних підрозділів та посадових осіб ДФС,

Податкова міліція - спеціалізований підрозділ міліції, що займається боротьбою з податковими правопорушеннями та є органом досудового розслідування у справах про ухилення від оподаткування та порушення в бюджетній сфері. Діє на підставі ПКУ (Розділ 182) та Закону України "Про Державну податкову службу України".

Вже до кінця 2016 року замість податкової міліції та відповідних підрозділів СБУ і МВС, які відповідають за боротьбу з економічними злочинами, буде створена Фінансова поліція.

Митні органи - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, спеціалізовані митні органи, митниці та митні пости. Діють на підставі Митного кодексу України (Розділ ХХ), законів та підзаконних актів що регулюють питання митної справи.<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Организационная структура управления | Суицидке дайындалуының төмендегідей тағы да бірнеше белгілері бар
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 515 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Самообман может довести до саморазрушения. © Неизвестно
==> читать все изречения...

859 - | 712 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.015 с.