Ћекции.ќрг
 

 атегории:


ƒеформации и разрушени€ дорожных одежд и покрытий: ƒеформации и разрушени€ могут быть только покрытий и всей до≠рожной одежды в целом.   первым относит...


»скусственные сооружени€ железнодорожного транспорта: »скусственные сооружени€ по прот€женности составл€ют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


ѕостроение спирали јрхимеда: —пираль јрхимеда- плоска€ крива€ лини€, которую описывает точка, движуща€с€ равномерно вращающемус€ радиусу...

C≥здерд≥ 2012 жылдың 27 желтоқсанында, сағат 1800 Ц де Ђ∆ұлдызї мейрамханасында күтем≥з.Құрметтен, кафедра ұжымы

 

јрнайы символдары қою. ѕернетақтада жоқ арнаулы символды мәт≥нге қою үш≥н Қою=>—имволдар (¬ставка=>—имвол) батырмасына басамыз (4.12-сурет).

 

4.12-сурет. —имволдар қою

 

—имвол сұқбат терезес≥ пайда болады. —имволдар бет≥ндег≥ ашылған Ўрифт т≥з≥м≥нен керек символдар шрифт≥н таңдаймыз (4.13-сурет).

 

4.13-сурет. јрнайы символдар терезес≥

 

3- тапсырма.ћәт≥нге арнайы белг≥лерд≥ қойыңыз.

Ш ∆ұлдызнама ™

^ “оқты(21 наурыз Ц 20 сәу≥р)

_ “орпақ(21 сәу≥р Ц 20 мамыр)

` ≈г≥здер(21 мамыр Ц 21 маусым)

a Ўа€н(22 маусым Ц22 ш≥лде)

b јрыстан(23 ш≥лде Ц 23 тамыз)

c Ѕикеш(24 тамыз Ц 23 қыркүйек)

d “аразы(24 қыркүйек Ц 23 қазан)

e —арыша€н(24 қазан Ц 22 қараша)

f ћерген(23 қараша Ц 21желтоқсан)

g “ауешк≥(22 желтоқсан Ц 20 қаңтар)

h —уқұйғыш(21 қаңтар Ц 20 ақпан)

i Ѕалық(21 ақпан Ц 20 наурыз)

«ертханалық жұмыс

 

∆ұмыстың тақырыбы: Microsoft Word мәт≥нд≥к редакторында т≥з≥мдермен, бағаналармен жұмыс

∆ұмыстың мақсаты:Microsoft Word мәт≥нд≥к редакторында т≥з≥мдермен, бағаналармен жұмыс ≥стеуд≥ үйрену.

 

∆ұмыстың мазмұны:

ћәт≥нд≥ бағаналарға бөлу. ћәт≥нд≥ ек≥ және онан көп баған түр≥нде ұсынуға болады, ол үш≥н мәт≥нд≥ ерешелеп, –азметка страницы=>Ѕағаналар (–азметка страницы=> олонки) батырмасына басамыз (5.1-сурет).

 

5.1-сурет. ћәт≥нд≥ б≥рнеше бағаналарға бөлу

ћәт≥нге т≥з≥мдер қою. јбзацтарды санмен немесе символдармен нөм≥рлеу үш≥н т≥з≥мдерд≥ пайдаланамыз. ќл үш≥н Ѕасты=>ћаркерлер, Ќөм≥рлер,  өп деңгейл≥ т≥з≥мдер (√лавна€=>ћаркеры, ћаркеры, Ќурмераци€, ћногоуреневый список) батырмалардың керег≥не басамыз (5.2-сурет).

 

5.2-сурет. ћәт≥нге маркер қою

 

—уретт≥ қою. √рафикалық мүмк≥нд≥ктерд≥ қолдану.—уретт≥ құжатқа қою үш≥н: Қою=>—урет (¬ставка=>–исунок) батырмасына басып, содан кей≥н графикалық файлды тауып қо€мыз (5.3-сурет).

 

5.3-сурет. √рафикалық файл қою

 

≈гер суретт≥ Clipart к≥тапханасынан алғымыз келсе, онда Қою=> лип (¬ставка=> лип) батырмасына басамыз. “ерезен≥ң оң жақ бөл≥г≥нде пайда болған  лип сұқбат терезедег≥  липт≥ реттеу (”пор€дичить клипы) таңдаймыз. Ёкранда ∆инақтар т≥з≥м≥ (—писок коллекции) аймағында объект таңдауы қажет —уреттер жинағы ( оллекци€ картинок) терезес≥ шығады, ал оң жағында суретт≥ т≥з≥м мәз≥р≥нен таңдаңыз (5.4-сурет).

 

5.4-сурет.  оллекци€ картинок терезес≥

—уретт≥ п≥ш≥мдеу.—уретт≥ п≥ш≥мдеу үш≥н оны ерекшелеп, төмендег≥ тәс≥лдерд≥ң б≥р≥н орындаңыз:

1. ѕ≥ш≥м (‘ормат) терезес≥ лентасын ашып керек п≥ш≥мдеуд≥ таңдаймыз (5.5-сурет).

2. —уретт≥ң үст≥нен тышқанның оң батырмасына басып, жанама мәз≥р≥нен —уретт≥ п≥ш≥мдеу (‘ормат рисунка) командасын таңдаймыз (5.6-сурет).

5.5-сурет. —уретт≥ п≥ш≥мдеу құралдары бар ѕ≥ш≥м лентасы

5.6-сурет. —уретт≥ п≥ш≥мдеу сұқбат терезес≥

4-тапсырма.ћәт≥нд≥ тер≥п, бағаналарға бөл≥ң≥з, т≥з≥мдер қойыңыз.

 

јбай Құнанбаев

јбай (»браһим) Құнанбаев Құнанбайұлы (1845-1904) Ч ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиет≥н≥ң, қазақ әдеби т≥л≥н≥ң нег≥з≥н қалаушы, философ, композитор, аудармашы, са€си қайраткер, либералды б≥л≥мд≥ исламға та€на отырып, орыс және еуропа мәдениет≥мен жақындасу арқылы қазақ мәдениет≥н жаңартуды көздеген реформатор. јбай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметт≥к, қоғамдық, моральдық мәселелер≥н арқау еткен.

 


јбай Ўығыс пен Ѕатыс мәдениет≥ мен өркениет≥н жет≥к б≥лген. Ѕ≥рқатар әлем ойшылдарының еңбектер≥мен жақсы таныс болған. философи€лық трактаттар стил≥нде жазылған ЂҚара сөздер≥ї - тақырып ауқымдылығымен, дүниетанымдық тереңд≥г≥мен, са€си-әлеуметт≥к салмақтылығымен құнды.

јбай 10 тамыз 1845 ж. қаз≥рг≥ —емей облысының Ўыңғыс тауларында Қарқаралының аға сұлтаны Құнанбайдың төрт әйел≥н≥ң б≥р≥, ек≥нш≥ әйел≥ Ұлжаннан туған.

ƒата добавлени€: 2016-11-18; просмотров: 5278 | Ќарушение авторских прав


–екомендуемый контект:


ѕохожа€ информаци€:

ѕоиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.004 с.