Приклад оформлення обкладинки
Лекции.Орг

Поиск:


Приклад оформлення обкладинки

120 40

 

 

 


Додаток Л

Рецензія керівника

ВІДГУК

на магістерську роботу

"Вдосконалення збутової політики на підприємствах нафтозазового комплексу "

студентки МО-09

спеціальності «Менеджмент організації»

 

Магістерська робота торкається актуальної на сьогодні теми – удосконалення збутової політики вітчизняних підприємства. Збутова діяльність на сьогодні є важливим напрямом роботи, який тісно пов'язаний із сучасною концепцією розвитку підприємства та дозволяє підвищити ефективність роботи. Відтак тема є на часі.

За час написання магістерської роботи студентка проявила себе з позитивної сторони, врахувала всі зауваження наукового керівника щодо структури, змісту та оформлення роботи. Опрацювала значний перелік теоретичного матеріалу за темою магістерської роботи, без запізнень представляла на розгляд фактичні дані, графічні дані, результати власних спостережень.

Студентка за час написання магістерської роботи використала достатню кількість наукових джерел, проаналізувала доступні статичні дані.

Всі розділи роботи виконано відповідно до виданого завдання та у терміни, передбачені календарним планом. Магістерська робота виконана у встановлені терміни з дотриманням вимог щодо написання магістерських робіт.

Робота заслуговує оцінки «відмінно». Студентці рекомедовано присвоїти кваліфікацію менеджер організації освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування».

 

Науковий керівник

д.е.н., доц. каф. МіА А. С. Полянська


Додаток М

Зразок оформлення заяви студента на закріплення теми магістерської роботи і призначення наукового керівника

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри МіА

_________________.

„___”___________20 р. Зав. кафедри МіА

____________________.

студента групи

___________________

(шифр групи)

___________________

(ПІБ)

 

ЗАЯВА

Прошу затвердити тему магістерської роботи в наступній редакції

„ ___________________________________________________”.

Робота буде виконуватися на матеріалах _____________________________________________________

(назва та розташування підприємства, організації)

Обсяги і характер діяльності названого підприємства (організації) достатні для виконання даної магістерської роботи на його (її) матеріалах.

Керівником прошу призначити _____________________________________________________

(вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

„____”_______________20__р. ________________ (підпис студента)


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА

1. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти / Я. Я. Болюбаш. – К.: ВВП “КОМПАС”, 1997. – 64 с.

2. Державний стандарт України “Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу ,оформлення та змісту стандартів. ДСТУ 1,5-93.

3. Державний стандарт України “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”. ДСТУ 3008-95.

4. Методичні вказівки щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт (для студентів Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі) / Л. Т. Гораль, М. О. Данилюк, Б. В. Гречаник. – Івано-Франківськ: ІнЕУ, ІФНТУНГ, 2013. – 35 с.

5. Програма нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки бакалавра галузі знань 0603 "Менеджмент і адміністрування" напряму 6.030601 "Менеджмент". – Київський національний торговельний економічний університет, 2011. – 223 с.

6. Стандарт підприємства. Курсовий і дипломний проекти (роботи). Магістерська робота. Вимоги до змісту та оформлення. Затверджено і введено в дію наказом ректора ІФНТУНГ № 29 від 01.04.2011 р. Чинний від 18.04.2011 р.

7. Магістерська робота. Методичні рекомендації щодо виконання, написання та оформлення магістерських робіт для магістрів спеціальності «Економіка підприємства» для всіх форм навчання / [Данилюк М. О., Данилюк-Черних І. М., Метошоп І. М., Станьковська І. М.]. – ІФНТУНГ, 2009. – 55 с.

8. Дипломне проектування: збірник нормативних документів / Відп. за випуск проф. Галущак М.О. – ІФНТУНГ, 2012. – 17 с.


1 Під об’єктом мають на увазі завод, підприємство, акціонерне товариство, банк, страхову компанію, орган державного управління тощо.

Дата добавления: 2016-11-18; просмотров: 228 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.