Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“екст зв≥ту повинен бути написаний ч≥тким почерком пастою або чорнилом чорного кольору, без скорочень, на одн≥й сторон≥ аркуша б≥лого паперу формату ј4 (розм≥р 210х297мм.
“екст повинен мати пол€ таких розм≥р≥в: л≥ве - 20мм, праве - 10мм, верхнЇ - 20мм, нижнЇ - 20мм.

“екст зв≥ту повинен викладатис€ в≥д третьоњ особи, без вживанн€ займенник≥в Ђ€ї, Ђмиї. “аких терм≥н≥в, €к Ђза нашого часуї, Ђтеперї, Ђу цьому роц≥ї, Ђв минулому роц≥ї сл≥д уникати. Ќеобх≥дно вказувати конкретно р≥к ≥ м≥с€ць.

Ќе допускаЇтьс€ скороченн€ сл≥в ≥ назв (за вин€тком загальноприйн€тих).

¬и€влен≥ при оформленн≥ зв≥ту помилки, описи та граф≥чн≥ неточност≥ повинн≥ бути виправлен≥ чорнилом чорного кольору п≥сл€ охайноњ п≥дчистки чи зафарбовуванн€. Ќе допускаЇтьс€ б≥льше двох виправлень на одн≥й стор≥нц≥.

«аголовки структурних частин зв≥ту про проходженн€ виробничоњ практики пишуть великими л≥терами («ћ≤—“, ¬—“”ѕ, –ќ«ƒ≤Ћ, ¬»—Ќќ¬ ») симетрично до тексту.  ожну структурну частину зв≥ту треба починати з новоњ стор≥нки.

«аголовки параграф≥в пишуть маленькими л≥терами (кр≥м першоњ великоњ) з абзацу.  ожен параграф маЇ пор€дковий номер. ¬ к≥нц≥ номера параграфа повинна сто€ти крапка, а пот≥м його назва. рапку в к≥нц≥ заголовка не ставл€ть.

Ќе можна вм≥щувати заголовок параграфа у к≥нц≥ одн≥Їњ стор≥нки, а текст починати з ≥ншоњ. Ќовий параграф допускаЇтьс€ починати на т≥й же стор≥нц≥, на €к≥й зак≥нчивс€ попередн≥й, за умови, що на н≥й пом≥ститьс€ 2-3 р€дки тексту.

—тор≥нки мають бути пронумерован≥ в правому верхньому кут≥ арабськими цифрами без знака є та крапки в к≥нц≥. Ќа титульному лист≥ та характеристиц≥ нумерац≥€ не проставл€Їтьс€, але вони включаютьс€ в загальну нумерац≥ю стор≥нок.

ћатер≥али в текстов≥й частин≥ зв≥ту про проходженн€ виробничоњ практики необх≥дно розташувати в наступн≥й посл≥довност≥:

титульний лист;

зм≥ст;

вступ;

розд≥ли та параграфи зг≥дно програми практики;

висновки.

«в≥т починаЇтьс€ з титульного листа. Ќа титульному лист≥ повинн≥ обовТ€зково бути п≥дписи студента, кер≥вник≥в (в≥д ун≥верситету та бази практики), а також в≥дтиск печатки базовоњ установи.

ƒал≥ ≥де зм≥ст зв≥ту. ” ньому перел≥чуютьс€: вступ, параграфи текстовоњ частини, висновки ≥з вказ≥вкою стор≥нок, на €ких вони розм≥щуютьс€ у текст≥.

” вступ≥ сл≥д обовТ€зково вказати мету та завданн€ виробничоњ практики та базу практики.

ќбс€г вступу 2 стор≥нки рукописного тексту.

“екст основноњ частини розбиваЇтьс€ на розд≥ли та параграфи зг≥дно з програмою виробничоњ практики. ¬ основн≥й частин≥ викладаЇтьс€ характеристика бази стажуванн€ та подаЇтьс€ оц≥нка њњ роботи. ѕараграфи повинн≥ бути розкрит≥ з обовТ€зковим використанн€м практичних матер≥ал≥в бази стажуванн€. Ќа п≥дстав≥ досл≥дженн€ питань програми практики обгрунтовуютьс€ конкретн≥ пропозиц≥њ, спр€мован≥ на удосконаленн€ орган≥зац≥њ обл≥ку.

Ќе допускаетьс€ переписуванн€ тексту п≥дручника та ≥нструктивно-методичних матер≥ал≥в. ¬ ≥ншому випадку викладач маЇ право повернути зв≥т.

“екст може м≥стити ≥люстрац≥њ ≥ таблиц≥, €к≥ сл≥д розм≥щувати в≥дразу п≥сл€ посиланн€ на них у текст≥ роботи. ≤люстрац≥њ чи таблиц≥ сл≥д розм≥щати так, щоб њх можна було розгл€дати без повороту або з поворотом за часовою стр≥лкою. ”с≥ частини таблиць ≥ рисунк≥в виконуютьс€ в одному кольор≥, вс≥ л≥н≥њ мають бути одн≥Їњ товщини.

≤люстрац≥њ позначають словом Ђ–ис.ї ≥ нумерують посл≥довно в межах розд≥лу. Ќомер ≥люстрац≥њ повинен складатис€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера ≥люстрац≥њ, м≥ж €кими ставитьс€ крапка. Ќаприклад: –ис.1.2 (другий рисунок першого розд≥лу). Ќомер ≥люстрац≥њ, њњ назву ≥ по€снювальн≥ п≥дписи розм≥щують посл≥довно п≥д ≥люстрац≥Їю.

“аблиц≥ також нумерують посл≥довно в межах розд≥лу. Ќомер таблиц≥ повинен складатис€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера таблиц≥, м≥ж €кими ставитьс€ крапка. Ќаприклад: “аблиц€ 1.2 (друга таблиц€ першого розд≥лу). Ќадпис “аблиц€ ≥з зазначенн€м номера розм≥щують у правому верхньому кут≥ над заголовком таблиц≥. ѕ≥сл€ цього необх≥дно вказати назву таблиц≥, €ка розм≥щуЇтьс€ симетрично над таблицею.

якщо таблиц€ не вм≥щуЇтьс€ на одн≥й стор≥нц≥, можна перенести њњ на ≥ншу; у такому випадку вертикальн≥ р€дки (графи) п≥д шапкою таблиц≥ сл≥д пронумерувати, а на наступн≥й стор≥нц≥ зам≥сть заголовка в правому верхньому кут≥ пишетьс€ ѕродовж. табл.1.2. ‘ормули нумерують посл≥довно в межах розд≥лу. јле нумерувати сл≥д лише т≥ формули, на €к≥ Ї посиланн€ в подальшому текст≥. Ќомер формули повинен складатис€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера формули в розд≥лу, м≥ж €кими ставитьс€ крапка. Ќомери формул пишуть б≥л€ правого пол€ аркуша на р≥вн≥ в≥дпов≥дноњ формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розд≥лу). ѕо€сненн€ значень символ≥в ≥ числових коеф≥ц≥Їнт≥в сл≥д наводити безпосередньо п≥д формулою в т≥й посл≥довност≥, в €к≥й вони наведен≥ у формул≥. «наченн€ кожного символу та числового коеф≥ц≥Їнта треба подавати з нового р€дка. ѕерший р€док по€сненн€ починають з≥ слова УдеФ без двокрапки.

¬ зв≥т≥ про проходженн€ виробничоњ практики необх≥дно робити посиланн€ на додатки, ≥люстрац≥њ, таблиц≥, формули.

ѕосиланн€ на ≥люстрац≥њ вказують пор€дковим номером ≥люстрац≥њ, наприклад: У€к це видно з рис. 1.2Ф.

ѕосиланн€ на таблиц≥ вказують пор€дковим номером таблиц≥. ѕри цьому слово Утаблиц€Ф в текст≥ пишуть скорочено, наприклад: Уу табл. 1.3Ф.

ѕосиланн€ на формули вказують пор€дковим номером формули, наприклад: Уу формул≥ (3.2)Ф.

ѕосиланн€ на ран≥ше згадан≥ рисунки, таблиц≥, додатки провод€тьс€ скороченим словом Ђдивисьї (наприклад: див.рис.1.1).

ќбс€г основноњ частини зв≥ту з виробничоњ практики Ц 50-65 стор≥нок рукописного тексту.

¬исновки мають складатис€ з короткого викладенн€ основних п≥дсумк≥в практики ≥ пропозиц≥й, спр€мованих на вдосконаленн€ обл≥ку.

ќбс€г висновк≥в Ц 4-5 стор≥нок рукописного тексту.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 354 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

742 - | 563 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.