Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћатематичн≥ та косм≥чн≥ методи
ћатематичн≥ методи дають змогу створювати особлив≥ описи географ≥чних €вищ ≥ процес≥в Ц њхн≥ математичн≥ модел≥. —уть математичного моделюванн€ пол€гаЇ в абстрагованому ≥ спрощеному в≥дображенн≥ д≥йсност≥ лог≥ко-математичними фор≠мулами, що передають у концентрованому вигл€д≥ дан≥ про структуру, взаЇмозвТ€зки ≥ динам≥ку досл≥джуваних географ≥чних €вищ. ÷≥ модел≥ очищено в≥д непотр≥бних де≠талей ≥ зайвих подробиць задл€ €сност≥ характеристик найважлив≥ших властивостей ≥ законом≥рностей. јбстрактн≥сть математичноњ модел≥ ви€вл€Їтьс€ нав≥ть у характе≠ристиц≥ конкретних властивостей: у будь-€к≥й формул≥ зазначають лише величини тих або ≥нших показник≥в, але не розкриваЇтьс€ њхн≥й зм≥ст.

ћатематичн≥ модел≥ здатн≥ добре в≥дображати структуру, взаЇмозвТ€зки ≥ динам≥ку спостережуваних €вищ, але треба стежити за њхньою в≥дпов≥дн≥стю властивост€м модельованоњ д≥йсност≥. ƒл€ пол≥пшенн€ результат≥в моделюванн€ дуже важливе пост≥йне корегуванн€ моделей за допомогою обл≥ку ≥ контролю пром≥жних даних.

« р≥зних розд≥л≥в сучасноњ математики найширше використовують методи матема≠тичноњ статистики (факторний анал≥з ≥ метод головних компонент).

Ќе менш попул€рн≥ статистичн≥ алгоритми класиф≥кац≥њ географ≥чних обТЇкт≥в на основ≥ комплекс≥в показник≥в, що характеризують њх (метод потенц≥йних функц≥й, метод г≥перплощин, метод г≥персфер та ≥н.).

 осм≥чн≥ методи Ц це методи вивченн€ структури ≥ розвитку географ≥чного сере≠довища за матер≥алами косм≥чного зн≥манн€, отриманими за допомогою реЇстра≠ц≥њ в≥дображеного сон€чного ≥ штучного св≥тла ≥ власного випром≥нюванн€ «емл≥ з косм≥чних л≥тальних апарат≥в. ¬ основ≥ ландшафтних досл≥джень за допомогою косм≥чних метод≥в лежить теор≥€ оптичних властивостей природного середовища, зумовлених взаЇмод≥Їю сон€чного випром≥нюванн€ з географ≥чною оболонкою. ƒешифруванн€ зн≥мк≥в ірунтуЇтьс€ на використанн≥ корел€ц≥йних звТ€зк≥в м≥ж пара≠метрами географ≥чних обТЇкт≥в ≥ њхн≥ми оптичними характеристиками.

«араз отримують зн≥мки в ус≥х д≥апазонах спектра електромагн≥тних хвиль, вико≠ристовуваних у сучасних дистанц≥йних методах, Ц видимому ≥ близькому ≥нфрачер≠воному, тепловому ≥нфрачервоному ≥ рад≥од≥апазон≥ (м≥крохвильовому ≥ ультрако≠роткохвильовому).

 осм≥чн≥ зн≥мки земноњ поверхн≥ Ї модел€ми м≥сцевост≥, що в≥дображають реальну географ≥чну ситуац≥ю на момент зн≥манн€. Ќайц≥нн≥ш≥ њхн≥ властивост≥:

1. омплексне зображенн€ ландшафтноњ структури, включаючи основн≥ природн≥ ≥ антропогенн≥ компоненти.

2. Ўирокий спектральний д≥апазон зн≥манн€, про що сказано вище.

3. ¬исокий огл€д зн≥мк≥в (вони можуть охоплювати площ≥ в≥д 10 тис. км2 до п≥вкул≥ «емл≥ загалом).

4. ¬елика р≥зноман≥тн≥сть масштаб≥в зйомки (б≥льше 1:200 000 Ц 1:100 000 000).

5. –≥зна пер≥одичн≥сть зн≥манн€ Ц в≥д дес€тк≥в хвилин до дес€тк≥в рок≥в.

6. Ѕагатократне покритт€ зн≥манн€м «емноњ кул≥.

 осм≥чн≥ методи вдало доповнюють традиц≥йн≥ наземн≥ ≥ аерометоди. ѓх сум≥сне використанн€ забезпечуЇ досл≥дженн€ одночасно на локальному, рег≥ональному ≥ глобальному р≥вн€х.

Ќайширше дистанц≥йне зн≥манн€ застосовують у картографуванн≥ рельЇфу, його багатор≥чноњ динам≥ки, природних ≥ антропогенних процес≥в утворенн€ рельЇфу. «а дистанц≥йними зображенн€ми вивчають морфолог≥чн≥ характеристики водних обТЇкт≥в, простежують г≥дролог≥чний режим водних обТЇкт≥в, зд≥йснюють моделю≠ванн€ стоку, картографуванн€ г≥дролог≥чноњ мереж≥.

«а косм≥чними зн≥мками усп≥шно встановлюють просторову диференц≥ац≥ю ірун≠тового покриву ≥ зд≥йснюють його картографуванн€, визначають багато параметр≥в ірунт≥в, таких, €к механ≥чний склад, засолен≥сть, волог≥сть, температура. “ак≥ досл≥≠дженн€ особливо важлив≥ дл€ оц≥нки родючост≥ ірунт≥в на оброблюваних земл€х, розробленн€ комплексних мел≥оративних заход≥в, п≥дбору с≥возм≥н та ≥н.

«а допомогою р≥зномасштабних зн≥мк≥в ви€вл€ють ≥ картографують просторову структуру б≥оценоз≥в, зд≥йснюють б≥оценометричн≥, фенолог≥чн≥, медико-географ≥чн≥ досл≥дженн€.

” ландшафтознавств≥ косм≥чн≥ методи широко застосовують у вивченн≥ ≥ картографу≠ванн≥ просторовоњ структури, сезонноњ ритм≥ки ≥ багатор≥чноњ динам≥ки ландшафт≥в, у палеогеограф≥чних досл≥дженн€х. «а зн≥мками розп≥знають р≥зноман≥тн≥ природн≥ ландшафти, њхн≥ антропогенн≥ модиф≥кац≥њ ≥ техногенн≥ комплекси. ƒл€ охорони природи за дистанц≥йними зображенн€ми зд≥йснюють комплексн≥ природоохоронн≥ досл≥дженн€, контроль негативних процес≥в знел≥сенн€. ¬одночас зд≥йснюють оц≥н≠ку антропогенноњ д≥њ на природне середовище, а також контроль забрудненн€ пов≥т≠р€ного ≥ водного басейн≥в, сн≥жного покриву, земноњ поверхн≥.

¬еликий ≥нтерес становить застосуванн€ косм≥чних зн≥мк≥в у вивченн≥ генезису й ≥стор≥њ розвитку природних ландшафт≥в.

 омплексн≥ досл≥дженн€ ≥стор≥њ розвитку ландшафт≥в з урахуванн€м природних ≥ антропогенних чинник≥в формуванн€ за косм≥чними зн≥мками мають самост≥йне наукове значенн€, а також дають змогу найобТЇктивн≥ше оц≥нити сучасн≥ процеси утворенн€ ландшафт≥в ≥ вир≥знити тенденц≥њ майбутн≥х перетворень.

¬ основ≥ вивченн€ природного середовища косм≥чними методами лежить дешиф≠руванн€ зн≥мк≥в. «а на€вною методикою воно зд≥йснюЇтьс€ на баз≥ знанн€ геогра≠ф≥чноњ ситуац≥њ на досл≥джуван≥й територ≥њ ≥з залученн€м текстових ≥ картограф≥чних матер≥ал≥в, а за потреби ≥ польових досл≥джень. «агальну методику дешифруванн€ косм≥чних зн≥мк≥в дотепер розроблено достатньо детально на баз≥ методики, прий≠н€тоњ ран≥ше в аерозн≥манн≥. ¬одночас комплексне дешифруванн€ природного середовища маЇ свою специф≥ку.  омплексне дешифруванн€ базуЇтьс€ на найваж≠лив≥ш≥й властивост≥ природного середовища Ц т≥сному взаЇмозвТ€зку ≥ залежност≥ вс≥х ландшафтних компонент≥в. ¬елика роль у його зд≥йсненн≥ належить ≥ндика≠ц≥йному дешифруванню, що даЇ змогу найобТЇктивн≥ше охарактеризувати сучасн≥ ландшафти, њхн≥й звТ€зок з геолог≥чними ≥ г≥дролог≥чними умовами територ≥њ ≥ за≠лежн≥сть в≥д економ≥чних, еколог≥чних ≥ соц≥альних чинник≥в.

 ≥нцевий результат дешифруванн€ зн≥мк≥в Ц складанн€ схем дешифруванн€ або карт.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 406 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

772 - | 595 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.