Лекции.Орг
 

Категории:


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...

Завдання №1. Опрацювання нової лексики з теми та робота з текстомРозділ 1.

Перехідно-підготовчий етап

Тема 1.2. Лексичний мінімум (категорії буття, їх властивості та відносини; географічні, демографічні, економічні та політичні дані) конкретної країни світу, мова якої вивчається. Столиця цієї країни.

Практичне заняття № 5

Тема заняття: Економічний розвиток Великобританії. Найбільш розвинені галузі промисловості та сільського господарства.

Мета заняття: сформувати уміння вживання у мовленні нових лексичних одиниць на позначення географічного положення, клімату Великобританії,економічного розвитку Великобританії. Найбільш розвинені галузі промисловості та сільського господарства, удосконалювати навички читання, сформувати уміння й навички вживання означеного артикля.

Студенти повинні:

знати:лексично-граматичний мінімум та найуживаніші форми на позначення географічного положення, клімату Великобританії; основні граматичні характеристики артикля;

вміти:читати та розуміти текст краєзнавчого характеру, узагальнювати, систематизувати інформацію, давати їй оцінку; вживати означений артикль перед іменниками.

Правила охорони праці: Інструкція з техніки безпеки життєдіяльності та інструкції з техніки безпеки при роботі з ПЕОМ.

Забезпечення заняття:

Роздатковий матеріал:Інструкція з техніки безпеки, дидактичні картки з географічними назвами Великобританії

Наочність:карта,опорний конспект з теми, презентація «Great Britain»

Технічні засоби навчання:персональний комп’ютер, мультимедійний проектор.

Література

  • Базова
  1. Богацький І. С. Бізнес-курс англійської мови / І.С. Богацький, Н.М. Дюканова; Під заг. ред. І. С. Богацького. — 5.вид., виправл. — К. : ТОВ ВП Логос, 2010. —293с. — (Серія Вас чекає успіх!).
  2. Буданов С.І. Business English. Ділова англійська мова: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / С.І. Буданов, А.О. Борисова. – Донецьк : СПД ФО Сердюк В.І., 2005. – 346 с.
  3. Верба Г.В. Граматика англійської мови. Довідник: довідк. вид. / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – [5-те вид.]. – Київ:ТОВ “ВП Логос-М”, 2011. – 352 с.
  4. Зубков М. Г. Сучасний англо-український україно-англійський словник. Modern English – Ukrainian vocabulary/ М.Г. Зубков, В. Мюллер. - Х.:ВД «Школа» 2005.
  5. Сімонок В.П. English for Law Students: Підручник з англійської мови для студентів І-ІІІ курсів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За заг.ред.В.П.Сімонок. ― Х.: Право, 2006.― 416 с.
  6. Борисенко И. И. Английский язык в международных документах: Право, торговля, дипломатия : для студентов факультетов международных отношений, международного права и иностр. яз. / И. И. Борисенко, Л. И. Евтушенко. – К.: ТОВ "ВП Логос - М", 2001.- 431с.
  • Допоміжна

1. Бейзеров В.А. Business English: учеб.пособие для вузов/ В.А. Бейзеров. – Ростов н/Д: Феникс, - 2009. – 425с.

2. Борщовецька В.Д. Ділова англійська мова для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів : навч.посібник /В.Д. Борщовецька; уклад. В.Д. Бощовецька – К.: Ленвіт, 2010, - 344 с..

3. Давиденко Л.М. Довідник з англійської граматики / Л.М. Давиденко. – Тернопіль: підручники, посібники, 2010. – 398с.

4. Довгорук Л. Я. English for Students of Economics = Англійська мова для студентів економічних спеціальностей. Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Інститут статистики, обліку та аудиту / Л. Я. Довгорук, Франц Францович Бутинець (ред.), І.І. Пилипенко (ред.). — Житомир : ПП Рута, 2001. —323с.

5. Зайцева С.Е. English for Students of Law : учебное пособие / С.Е. Зайцева, Л.А. Ти- нигина. — 6-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2014. — 352 с.

6. Кравченко Н.В. Мегазбірка розмовних тем / Н.В. Кравченко. – Харків: ШКОЛА, 2007. – 743с.

7. Комаровская С.Д. Justice and the Law in Britain Правосудие и закон в Великобритании: учебник английского языка для юристов / С.Д. Комаровская. ― 3-е изд., исп. и доп. ―М.: «Книжный дом «Университет», 2000.― 352с.

8. Науменко Л.П. Business English Course = Бизнес-курс английского языка : учеб. пособие / Л.П. Науменко - Киев: А.С.К., 2004 . – 432с.

9. Саакян А.С. Exercises іn Modern English Gгаmmаr: упраж. по грам. совр. англ. яз-a./ А.С. Саакян. – Харків : Изд-во: Айрис-Пресс, 2006 - 448 с. – (Серия: высшееe образование)

10. Тучина Н.В. Speak English with Pleasure: Суч. розмовні теми / Н.В. Тучина, Т.К. Меркулова, [ та ін.]; за ред. Л. Грін, К.О. Янсон. – 2-е вид., випр. – Харків: ТОРСІНГ, 2002. – 125с.

11. Хачатурова М.Ф. Khachaturova M.F. English for business contacts = Английский язык для деловых контактов / М.Ф.Хачатурова. – Киев: Аконит, 2002.- 275с.

12. Sylee Gore. English for socializing: Expresses series. / Sylee Gore & David Gordon Smіth. – Oxford University Press, 2007. - 293р.

 

Питання для актуалізації опорних знань

1) Where is Great Britain situated?

2) What is the capital of Great Britain?

3) What part is Great Britain consist of?

4) What is the population of Great Britain?

5) What is the main river in Great Britain?

Зміст роботи

Завдання №1. Опрацювання нової лексики з теми та робота з текстом

1. Прочитайте географічні назви.

Дата добавления: 2016-11-18; просмотров: 165 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.