Лекции.Орг
 

Категории:


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...

Прослуховування двигуна. Перевірка компресії в циліндрах двигуна. Перевірка затяжки гайок кріплення головки блока. Регулювання клапанівЗагрузка...

 

Мета роботи: набути навичок в контрольному огляді двигуна та визначенні стану КШМ і ГРМ, оцінці технічного стану ЦПГ, перевірці та регулюванні теплових зазорів у газорозподільному механізмі.

 

Частина 1. Прослуховування двигуна

Загальні відомості

Наближено визначити шуми i стукіт у двигунi можна за допомогою стетоскопа. Двигун допускаеться до експлуатацii при помiрному стукоті клапанiв, штовхачiв i розподiльного вала на малих обертах холостого ходу. Якщо виявлено стукіт у шатунних i корiнних пiдшипниках колін частoгo вала, то двигун до експлуатацiї не допускаеться. Стукіт корiнних пiдшипникiв глухий сильний низького тону. Стукіт шатунних пiдшипникiв середньоrо тону дзвiнкiший, нiж стукіт корiнних пiдшипиикiв. При вимиканнi запалювання стукіт пiдшипника у цилiндрi , який перевiряють, зникае. Стукіт корiнних пiдшипникiв прослуховуеться в площинi розняття картера, а шатунних ­ на стиках блока цилiндрiв по лiнiї руху поршня в мiсцях, що вiдповiдають верхиiй i нижиiй мертвим точкам (рис. 1).

Стукіт поршиевих пальцiв рiзкометалевий, вiн зиикае при вимикаииi запалювания. Прослуховуеться у верхиiй частииi блока цилiндрiв при різко-змiнному режимi роботи прогрiтоrо двигуна. Наявнiсть стукоту свiдчить про пiдвищеиий зазор мiж пальцем i втулкою головки шатуна або про з6iльшений­ отвip для пальця в бобишцi поршня.

Стукіт поршнiв глухий, клацаючий, вiи зменшуеться в мipy прогрiвання

двигуна. Стукіт поршнiв прослуховуеться у верхвiй частинi блока цилiндрiв

з боку, протилежного розподiльному валу, при роботі недостатньо проrрiтоrо

двиrуна (у разi сильного спрацювання можливий стукіт поршня i на про-

грітому двигунi). Наяввiсть стукоту свiдчить про значне спрацювання поршнiв i цилiндрiв.

­

Рис.1 Зони прослуховування двигуна.

1 – зона поршень-циліндр, 2 – клапани, 3 – поршневі пальці, 4 – поршні,

5 – шатунні вкладиші, 6 – ланцюг газорозподілу, 7 – корінні вкладиші.

 

Стукіт клапанiв дзвiнкий, добре прослуховується на прогрітому двигуні

при малих обертах двиrуна. Biн виникає при збiльшеннi теплових зазорiв

мiж стержнями клапанiв i носком коромисла (штовхачем). Точнiсть дiагно­зу за допомогою стетоскопiв значною мiрою залежить вiд досвiду мexaнiкa

або слюсаря­-моториста.

 

Рис. 2. Стетоскопи:

а ­ электронний стетоскоп «Экранас» ;

б ­ стетоскоп мод. КИ­1154; 1 ­ провід;

2 ­ элементи живлення; 3 ­ корпус­-ручка;

4 ­ перетворювач ввіброударних імпульсів;

5 ­ звукочутливий стep­жень; 6 ­ телефон-навушник

 

Обладнання робочого місця: двигун, стетоскоп.

Порядок виконання роботи: Двигун 412Е

1.Вивчити конструкцію і принцип дії стетоскопа, схему зон прослухування, ознайомитись з двигуном, що перевіряється.

2. Запустити двигун, оцінити технічний стан працюючого двигуна.

3. На непрогрітому двигуні прослухати всі зони, зображені на рис.1
Визначити причину і місце виникнення стуку.

4. Прогріти двигун до температури 80…85 град.С

5. Прослухати двигун і визначити чи зник стукіт.

6. Прослухати двигун на різній частоті обертання колін вала.

При необхідності відключати свічки запалення, Визначити причину і місце стуків.

7. Зупинити двигун.

 

Результати роботи записати в табл.1

 

Таблиця 1 Результати прослуховування двигуна.

Зони прослуховування Результат прослуховування Висновок
Зона 1:    
Зона 2:    
Зона 3:    
Зона 4:    
Зона 5:    

 

Частина 2. Перевірка компресії в циліндрах двигуна.

Загальні відомості.

Компресія (величина тиску в кінці стиснення) є показником герметичності над поршневого простору циліндрів і характеризує стан циліндро-поршневої групи і клапанів.

Її визначають за допомогою компресометра. Компресометр для карбюраторних двигунів складається з манометра, з’єднаного з металевою трубкою, на яку насаджено гумовий наконечник, що притискується до отвору свічки. В кінці трубки є зворотній клапан, що фіксує стрілку манометра при вимірюванні.

У карбюраторних двигунів компресію перевіряють на прогрітому двигуні, обертаючи колін вал стартером.

 

 

Рис. 3. Компресометри:

а ­) для карбюраторних двигунів; б) ­ для

дизелелів;

1 ­ корпус; 2 ­ манометр; 3 ­ шту­цер;

5 ­ контргайки; 6 ­ трубка; 7 ­ гумовий

наконечник; 8 ­ золотник; 10 ­ випускной

кла­пан; 11 ­ шланг; 12 ­ перехідник;

13 ­ зажим­на гайка; 14 ­ клапан; 15 ­ пружина клапана; 16 ­ сідло; 17 ­ наконечник

 

Обладнання робочого місця: двигун, компресометр, свічковий ключ.

Порядок виконання роботи: Двигун 412Е

1.Вивчити конструкцію і принцип дії компресометра, ознайомитись з двигуном, що перевіряється.

2. Запустити двигун, прогріти його до робочої температури.

3. Зняти наконечники проводів високої напруги, і з’єднати їх з корпусом двигуна.

4. Вигвинтити всі свічки запалення.

5. Повністю відкрити повітряну і дросельну заслінки карбюратора.

6. Вставити наконечник компресометра в отвір свічки першого циліндра, протягом 3…5 сек прокрутити колін вал двигуна стартером і визначити

тиск у циліндрі. Вимірювання повторити 2 рази. Результати записати в таблицю.

7. Провести вимірювання для кожного циліндра двигуна. По результатах вимірювання зробити висновок про придатність двигуна.

8. При значному зниженні тиску відносно норми повторити вимірювання, попередньо заливши в циліндр30…40мл.моторної оливи. Якщо тиск підвищиться, то є нещільності в циліндро-поршневій групі,, якщо ні – порушилась герметичність клапанів.

9. Поставити свічки на місце, надіти на них наконечники, закрити дросельну заслінку.

Результати роботи записати в табл.2

 

Таблиця Результати вимірювання компресії двигуна.

Циліндр Компресія По нормі Висновок
1:    
2:    
3:    
4:    
     

 

Частина 3. Перевірка затяжки гайок кріплення головки блока. Регулювання клапанів.

Тепловий зазор забезпечує герметичну посадку клапана в сідло при тепловому розширенні під час роботи двигуна. Для кожної моделі двигуна встановлена оптимальна величина зазору. В процесі експлуатації внаслідок спрацювання деталей величина зазору змінюється. При надто великих зазорах зростають ударні навантаження. При надто малих –підгоряють клапани внаслідок проходження розжарених газів. Регулювання теплових зазорів усуває передчасне спрацьовування клапанного механізму.

Теплові зазори регулюють на холодному двигуні (15…20ºС) при повністю закритих впускних і випускних клапанах за допомогою двох щупів-

нижньої і верхньої межі зазору. Щуп нижньої межі повинен входити в зазор легко, а щуп верхньої межі в зазор входити не повинен. Можна обійтись і одним щупом, який повинен проходити в зазор з невеликим зусиллям.

Перед регулюванням зазорів необхідно перевірити затяжку головки блока.

Для цього використовують динамометричний ключ, відрегульований на певний момент затягування відповідно даної моделі двигуна.

Щоб забезпечити рівномірне і щільне прилягання головок, затягують гайки у певній послідовності.

 

Обладнання робочого місця: двигун, динамометричний ключ, набір щупів товщ.0,15мм і 0,20 мм, комплект ключів.

Порядок виконання роботи: Двигун 412Е

1. Зняти кришку клапанного механізму.

2. Виставити динамометричний ключ на момент 90…100 Н.м і підтягнути гайки кріплення головки блока в послідовності показаній на рис.2

 

Рис.2 Послідовність підтягування головки блока двигуна 412Е

Рис.3 Перевірка і регулювання зазорів в клапанному механізмі

1 – щуп для перевірки зазору,

2 – стержень клапана, 3- коромисло,

4 – контргайка, 5 – регулювальний гвинт, 6 – викрутка.

 

3. Встановити поршень першого циліндра у ВМТ такту стиснення, по позначці на шківі колінвала, бігунок розподільника в цей час повинен знаходитись навпроти високовольтного провода що йде до першого циліндра .

4. Перевірити за допомогою щупів величину зазорів, у клапанах першого циліндра, між торцем наконечника регулювального гвинта коромисла і стержнем клапана. Для двигуна 412 Е для обох клапанів величина зазору повинна становити 0,15…0,18 мм. При необхідності відрегулювати, для чого послабити контргайку регулювального гвинта, встановити щуп нижньої межі зазору між наконечником гвинта і торцем клапана, за допомогою спецключа підвести гвинт до легкого контакту зі щупом і утримуючи його спецключем, затягнути контргайку. Щуп повинен вийти з зазору з легким зусиллям. Щуп верхньої межі входити в зазор не повинен.

5. Аналогічно відрегулювати впускний клапан третього і випускний клапан другого циліндра.

6. Повернути колін вал на 360 градусів і відрегулювати оба клапани четвертого циліндра, впускний клапан другого і випускний третього циліндрів.

7. Встановити на місце кришку клапанів.

8. Запустити двигун, прогріти до робочої температури і прослухати його роботу. При правильно відрегульованих зазорах стукоту у клапанному механізмі не повинно бути.

9. Зупинити двигун.

Висновок про стан газорозподільчого механізму після регулювання:

 

Охорона праці.

Забороняється самовільно запускати ДВЗ, підключати стенди і прилади, усувати пошкодження, переміщатися по лабораторії. Під час роботи двигуна руки не повинні знаходитись в зоні рухомих частин. Не торкатись прогрітих деталей двигуна і проводів високої напруги. Система випуску вихлопних газів повинна бути підключена до витяжної труби і не допускати попадання газів в приміщення. При роботі з ключами дотримуватись мір безпеки, щоб не травмувати рук при зриванні ключа.

Висновок:

Виконуючи цю роботу я набув навиків діагностування двигуна за характером його шумів, визначати стан циліндро-поршневої групи за величиною компресії, дотягувати головку блока і регулювати тепловий зазор в клапанному механізмі.

 

Контрольні запитання:

1. Яким чином можна визначити шуми i стукіт у двигунi?

2. Що є причиною стукоту клапанів і як вона усувається?

3. Що таке компресія і як вона вимірюється?

4. Що дають заміри компресії в двигуні?

5. Для чого і яким чином виконують затяжку головки блока двигуна?

6. Який порядок перевірки і регулювання зазорів в клапанному механізмі?

 

Перелік посилань:

1. Практикум по будові, технічному обслуговуванню і ремонту автотранспорту/ В.М. Токаренко, В.І. Сирота, В.М. Колмаков та ін – К.:Урожай, 1992 – 320с. С.122-133

2. http://lib.lntu.info/books/mbf/auto/2012/11-22/

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 2652 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.