Лекции.Орг

Поиск:


КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ
 

 

Методичні вказівки

щодо виконання курсової роботи

з дисципліни

"Маркетингові дослідження"

напрям підготовки 6.030507 – “Маркетинг”

 

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 29.08.2014 р.

 

Дніпропетровськ

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Маркетингові дослідження” / В.А. Полторак, О.Ю. Красовська. – Д.: Вид-во Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 14 с.

 

Укладачі: В.А. Полторак, д.ф.н., професор,

О.Ю. Красовська, к.е.н., доцент.

 

Затверджено на засіданні кафедри.

Протокол № 1 від 29.08.2014р.

 

Відповідальний за випуск: І. В. Тараненко, к.е.н., доцент, зав. кафедри маркетингу.

 

З М І С Т

 

1. Мета та основні завдання курсової роботи
2. Обсяг та структура курсової роботи
3. Оформлення курсової роботи
4. Основні етапи підготовки курсової роботи, відповідні рекомендації для студентів
5. Строки виконання курсової роботи
6. Захист та порядок оцінювання курсової роботи
7. Тематика курсових робіт
Додатки

 

 


1. Мета та основні завдання курсової роботи

Незалежно від сфери діяльності компанії, особливостей продукції, кількості співробітників та обсягів товарообігу прийняття управлінських рішень базується на даних про ринок. Маркетингові дослідження варто розглядати як фундамент ринкової економіки, оскільки в процесі дослідження підприємець в змозі отримати відповіді на основні питання: що виробляти, для кого виробляти, де і за якою ціною пропонувати свій товар потенційному споживачеві. Саме тому практичні аспекти проведення маркетингових досліджень набувають особливого значення.

Курсова робота з дисципліни "Маркетингові дослідження" є складовою частиною підготовки бакалаврів за фахом “Маркетинг”.

Мета курсової роботи – закріплення знань студентів, отриманих на лекціях, практичних заняттях і в процесі самопідготовки, придбання навичок вирішення практичних задач при організації та проведенні маркетингового дослідження.

Специфікою курсової роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження» є наступне: з різних причин студент, навіть заочної форми навчання не завжди може самостійно провести маркетингове дослідження (хоча це бажано, особливо при проходженні студентами денної форми навчання виробничої практики у вересні в процесі навчання на четвертому курсі). Тому виконання курсової роботи за будь-якою темою (див. нижче) може бути реалізовано у двох формах:

а) на основі самостійно проведеного маркетингового дослідження або використанні матеріалів дослідження, що було здійснене на підприємстві і в проведенні якого студент брав участь;

б) на основі самостійного аналізу обраної проблеми, що безпосередньо стосується місця праці (для заочників), чи місця проходження практики (для студентів денної форми навчання) у вигляді розгорнутого проекту проведення дослідження та виконанні дослідження на основі вторинної інформації.

В обох випадках робота йде по аналогічному плану (див. нижче), але проведення власного дослідження бажано, оскільки передбачає, з одного боку, більш високу оцінку виконаної роботи; з іншого – можливість використати здобуті результати дослідження при підготовці дипломної роботи.

Виконання курсової роботи має сприяти глибшому опануванню студентами дисципліни "Маркетингові дослідження", що зобов'язує їх ґрунтовно вивчити спеціальні наукові видання, у яких розглядаються окремі аспекти використання методів та технологій дослідження в умовах ринкової діяльності фірми.

Під час виконання курсової роботи студент повинен самостійно знайти та опрацювати навчальну та спеціальну літературу з обраної теми, здійснити відповідну обробку та аналіз статистичних даних, показати вміння застосовувати різні методи дослідження щодо поліпшення діяльності фірми, яка організовує свою діяльність на засадах маркетингового підходу.

2. Обсяг та структура курсової роботи

Зміст роботи має відповідати питанням теми і викладатись у послідовності, поданій в п.4 цих методичних вказівок.

Загальний обсяг курсової роботи повинен складати 30-40 сторінок (формат А4) печатного тексту. Кожна робота повинна мати наступні структурні елементи:

- титульний лист (Додаток А);

- зміст (Додаток Б);

- вступ;

- теоретична частина,

- аналітична частина,

- проектна або практична частина з викладання результатів дослідження;

- висновки;

- додатки;

- список використаних джерел.

Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність теми курсової роботи, визначається її мета, завдання, об’єкт та методи дослідження і джерела інформації.

Перший розділ (теоретична частина роботи) повинна виконуватися на основі вивчення літературних джерел щодо обраної теми курсової роботи. Джерелами потрібної інформації можуть бути підручники, начальні посібники, періодичні видання, монографії, статистичні довідники, нормативно-правові матеріали, Інтернет тощо. Обсяг першого розділу повинен складати не більше 15 друкованих сторінок.

В другому розділі (аналітичній частині) курсової роботи студент повинен продемонструвати володіння навичками аналізу об’єкта дослідження, виявлення дослідницьких проблем. Виконання аналітичної частини передбачає збирання, обробку та аналіз інформації щодо об‘єкту дослідження (конкретного підприємства). В другому розділі курсової роботи необхідно ретельно вивчити діяльність підприємства (історичні етапи розвитку, основні напрямки діяльності, організаційну структуру, розподіл маркетингових функцій в системі управління підприємством, основні показники господарської діяльності, динаміку та аналіз ринку, на якому працює компанія) та виявити найбільш вагомі проблеми, які стоять перед фірмою; відібрати найбільш серйозну з них (чи ту, що студент хоче досліджувати), обґрунтувати значення її дослідження для підприємства. Обсяг розділу – 10-12 сторінок.

Третій розділ роботи (проектна частина) спрямований на розробку та проведення маркетингового дослідження для вирішення проблем, які було визначено при аналізі об‘єкту дослідження. В третьому розділі курсової роботи студент повинен розробити проект маркетингового дослідження. Структура проекту дослідження наступна:

1. Інформаційні потреби.

2. Програма дослідження (проблема, гіпотези).

3. Генеральна сукупність і вибірка.

4. Інструментарій (короткий опис).

5. Система збору інформації.

6. Методи опрацювання даних.

7. Звіт (оформлення результатів дослідження).

8. Потреби і ресурси для проведення дослідження.

9. Графік проведення дослідження і кошторис.

Ті студенти, що виконують курсові роботи, які базуються на реальному матеріалі проведеного дослідження, включають до нього:

- опис організації проведеного дослідження (реальні показники за часом проведення, вибіркою тощо);

- зразки анкет, бланків інтерв’ю, спостереження тощо (у додатках);

- короткий аналіз (із таблицями, рисунками) результатів проведеного дослідження.

Ті студенти, що виконують роботу, яка є проектом можливого дослідження, у третьому розділі курсової роботи пропонують розгорнуті тексти документів, з використанням яких може бути таке дослідження проведене: зразки анкет, бланків інтерв’ю та спостереження, програм контент-аналізу документів тощо. Обсяг розділу – 10-15 сторінок.

Висновки. Основні результати теоретичної, аналітичної і проектної частин курсової роботи та можливість практичного використання одержаних результатів повинні бути описані у висновках.

Додатки. У додатки може бути винесений допоміжний фактичний, ілюстративний, розрахунковий матеріал, схеми, діаграми, графіки, матеріали, що висвітлюють діяльність підприємства та специфіку його продукції.

Список використаних джерел. У кінці роботи наводиться повний список використаних джерел. Його необхідно складати у певному порядку: спочатку вказуються законодавчі та нормативні акти (закони, укази тощо) з відповідних господарських питань, статистичні довідники, загальна та спеціальна література за алфавітом.

 

3. Оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна бути викладена стилістично і орфографічно грамотно, оформлена згідно цих методичних вказівок, надрукована на аркушах формату А4, зброшурована або поміщена у файли та скорозшивач, мати титульний лист (див. додаток 1) і бути підписаною студентом.

Курсова робота виконується державною мовою.

У роботі не має бути повторень, надмірного цитування. Цитати повинні бути короткими й органічно пов'язаними з основним текстом. На використані у роботі цифрові дані, цитати, таблиці мають бути посилання із зазначенням джерел. З цією метою використовується список джерел, який наводиться в кінці роботи. Для цього після цитати у квадратних дужках вказується порядковий номер джерела відповідно до загального списку використаних джерел.

Курсова робота має бути літературно та технічно грамотно виконана. Складні таблиці, які не вміщуються в текст, а також інші допоміжні матеріали включаються в додатки до роботи. На всі таблиці, схеми, рисунки, діаграми, графіки у тексті слід давати посилання. Назви таблиць мають відображати основний зміст ілюстративного матеріалу, період часу, за який наводяться дані, а також одиниці виміру, а в графіках та діаграмах позначається масштаб.

На останній сторінці, після додатків, студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Курсова робота має наскрізну нумерацію, всі сторінки тексту (крім титульного аркуша) повинні бути пронумеровані (першою вважається титульна сторінка).

Оформлення курсової роботи здійснюється за стандартами, викладеними нижче.

Текст друкують за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А-4 через 1,5 міжрядкових (комп’ютерних) інтервали, шрифт Times New Roman, кегель 14.

Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 25 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм.

Розмір абзаца – 5 знаків.

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин „зміст”, „вступ”, „розділ”, „висновки”, „СПИСОК використаних джерел”, „додатки” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 3 інтервалам.

Кожний розділ роботи слід починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № .

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Зміст, вступ, висновки, перелік використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова „розділ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації(схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком тих, що подані в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці теж нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово „Таблиця” і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть „Продовження табл.” і вказують номер, наприклад: „Продовження табл. 1.2” .

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках арабськими цифрами, наприклад: (3.1), перша формула третього розділу.

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали які він наводить у роботі. Посилання в тексті роботи слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером за списком джерел, наприклад: „… у працях [1-7] …”, або [4, с. 52].

Посилання на джерело походження таблиці міститься одразу за її заголовком в квадратних дужках. Якщо табличні дані розраховано автором самостійно, зразок оформлення посилання див. п. 4.3.

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером, наприклад, „рис. 1.2”, на формули – порядковим номером формули в дужках „…у формулі (2.1)”.

На всі таблиці в тексті мають бути посилання (коментарі), при цьому слово „таблиця” пишуть скорочено, наприклад: „… в Табл. 1.2 наведено...”

Список використаних джерел формують у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку. Назви джерел наводяться на тій мові, на якій джерела видані. Обов’язкові посилання назаконодавчо-нормативні акти, статистичну звітність.

Вимоги до оформлення посилань:

а) посилання на книгу:

1. Зозулев А.В., Солнцев С.А. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: Учеб. пособие / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев; Рыбари. – М., К.: Знання, 2008. – 643с.

2. Сондерс М. Методы проведения экономических исследований / М. Сондерс, Ф. Льюис, Э. Торнхилл; Эксмо. – М., 2006. – 640 с.

б) посилання на статтю:

1. Красовська О.Ю. Дослідження розвитку світового ринку вищої освіти в сучасних глобальних умовах / О.Ю. Красовська // Економічний вісник університету. – 2010. – Т. 2. – С. 42 – 48.

в) посилання на електронні джерела інформації:

1. Про вищу освіту : Закон України від 17 січня 2002 року № 2984-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mon.gov.ua

2. Телемтаев М. М. Интеллектуальные технологии общества знаний. [Електронний ресурс] / М. М. Телемтаев. – Режим доступу: http://www.systemtechnology.ru/

3. CHE University Ranking [Electronic resource]. – URL: http://www.che-ranking.de/en

Додатки розміщують у порядку появи посилань на них у тексті курсової роботи. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок. У правому верхньому куті над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток” і велика літера для позначення послідовності (Додаток А).

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки (наприклад: додаток А, додаток Б).

Курсова робота виконується відповідно до цих методичних вказівок, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту.

 

4. Основні етапи підготовки курсової роботи, відповідні рекомендації для студентів

Курсова робота – це самостійне науково-практичне дослідження, яке дає можливість оцінити якість знань студента та його вміння застосовувати ці знання на практиці. Виконуючи роботу, студент має навчитися користуватися спеціальною літературою, самостійно її аналізувати та робити узагальнення.

Тема роботи має бути такою, яка давала б змогу майбутньому спеціалісту з маркетингу як самому проводити нескладні дослідження без запрошення спеціалізованих організацій, так і добре розумітися щодо аналізу матеріалів досліджень, які проводяться фахівцями та публікуються у спеціальних виданнях (які методи були застосовані; яка похибка вибірки; на які об’єкти можна екстраполювати результати досліджень та ін.).

Виконання студентом курсової роботи передбачає таку послідовність:

1) вибір теми та погодження її з викладачем-керівником;

2) підбір літературних джерел та фактичного матеріалу;

3) консультаційний етап;

4) написання і оформлення роботи та подання її для захисту;

5) захист курсової роботи.

Перелік тем курсових робіт розробляється для кожного навчального року викладачем, який викладає лекційний курс даної навчальної дисципліни, та затверджується на засіданні кафедри. При розробці тем враховуються вимоги відповідних державних стандартів освіти (ОКХ, ОПП).

Дозволяється вибір кількома студентами однієї теми роботи, але вона повинна бути пов’язана із різними базовими підприємствами.

Без погодження з кафедрою вільний вибір теми не дозволяється.

Тема курсової роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення. При виборі теми роботи потрібно особливо враховувати особистий власний інтерес студента до проблеми, яка буде вивчатися.

Після вибору теми курсової роботи і погодження її з керівником студент повинен розробити і викласти її у письмовому вигляді.

Після того, як тему обрано, треба скласти попередній план роботи, в якому визначити орієнтовно основні питання, які будуть розкриватися в роботі. Особливе значення мають методики, результати тих чи інших маркетингових досліджень: чи викладених в літературі, чи знайдених безпосередньо студентом. Це необхідно, щоб скласти реальний план роботи, зрозуміти її питання.

Навчальну та спеціальну літературу з теми курсової роботи студент добирає самостійно, починаючи з базових підручників та посібників з дисципліни та використовуючи для цього алфавітний, предметний та систематизований каталоги, які є в кожній бібліотеці. Консультацію з питань вибору літератури студент може отримати у керівника курсової роботи та у працівників бібліотеки.

Під час вибору літератури особливу увагу слід звернути на першоджерела, що стосуються теми курсової роботи, періодичні видання, наукові статті, передовий виробничий досвід. При складанні бібліографії (списку літературних джерел) передусім слід звернути увагу на рік видання того чи іншого літературного джерела. Користуватися треба лише новими виданнями. Оформляти список літератури необхідно з урахуванням нормативних вимог.

Щодо фактичного матеріалу, то студент керуючись розробленим планом курсової роботи та корегуючи його у випадках, коли на підприємстві, де він працює чи проходить практику, немає достатнього об’єму відповідної інформації, підбирає у відділах та службах фірми, компанії, організації дані, які потрібні йому для складання проекту дослідження чи його програми (коли мова йде про дослідження яке буде здійснюватися самостійно).

Список використаних літературних джерел та інших матеріалів потрібно систематизувати і розмістити після заключної частини тексту курсової роботи.

Кожен студент обов’язково повинен прийти на консультацію до керівника роботи на етапі розробки плану. Це дозволяє уникнути серйозних помилок у структурі роботи, послідовності викладення питань. Якщо студент проігнорував консультацію на цьому етапі, в його роботі можуть виявитися серйозні помилки щодо структури курсової роботи і він буде змушений витратити чимало зусиль на її доопрацювання чи обмежитися оцінкою “задовільно”.

5. Строки виконання курсової роботи

Курсова робота виконується протягом семестру. Рекомендованим останнім строком передачі курсової роботи на кафедру є строк не пізніше, ніж за 2 тижні до завершення навчального семестру. Недотримання студентом цього строку не дає підстави кафедрі не приймати курсову роботу студента. Робота має бути виконана і подана на кафедру маркетингу не пізніше вказаної в навчальному плані дати.

Передана на кафедру студентом курсова робота (у зброшурованому вигляді) реєструється в спеціальному журналі секретарем кафедри. Секретар кафедри вказує на титульній сторінці курсової роботи дату її отримання, ставить свій підпис та передає керівнику для рецензування не пізніше двох робочих днів з моменту надходження.

Рецензування курсової роботи викладачем здійснюється протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня реєстрації поданої роботи на кафедрі (в особливих випадках –протягом 7 (семи) календарних днів). Про отримання і повернення роботи ставиться відмітка в журналі реєстрації.

За результатами рецензування на титульній сторонці курсової роботи рецензент робить напис: “Рецензування - ____________ (кількість балів). До захисту. Дата. Підпис” або: “Рецензування – на доопрацювання. Дата. Підпис”.

Свої зауваження щодо курсової роботи рецензент викладає на зворотній сторінці титульного листа. У випадку, коли ставиться оцінка в діапазоні 35-40 балів, рецензент може не вказувати ніяких письмових зауважень по роботі.

Курсова робота, що не отримала позитивної оцінки рецензента, секретарем кафедри повертається студенту на доопрацювання, після чого повторно представляється на кафедру. Перед передачею такої роботи рецензенту секретар кафедри робить на титульному листі позначку “Після доопрацювання”, проставляє дату її отримання та ставить свій підпис.

6. Захист та порядок оцінювання курсової роботи

Захист курсової роботи проводиться при наявності позитивної оцінки за результатами її рецензування. дата захисту визначається керівником курсової роботи за погодженням з викладачем-лектором. Останній визначає склад комісії для проведення захисту.

Захист курсових робіт проводиться до складання екзамену з дисципліни (як правило, до початку сесії). Студенти, які не захистили курсові роботи, не допускаються до складання екзамену з даної дисципліни.

Процедура захисту передбачає постановку питань студенту за темою його курсової роботи. головне завдання захисту – виявити дійсну ступінь самостійності студента у виконанні курсової роботи та глибину його розуміння тих питань, які викладені у курсовій роботі.

Після проведення захисту курсових робіт викладач передає їх секретарю кафедри, який робить відповідні записи в журналі реєстрації.

Максимальна кількість балів, якою оцінюється курсова робота, складає 100 балів. Із них:

- за своєчасне подання курсової роботи на кафедру – максимум 20 балів;

- оцінка за результатами рецензування – максимум 40 балів (при повторному представленні роботи після доопрацювання – максимум 20 балів);

- оцінка за результатами захисту – максимум 40 балів.

Своєчасним вважається подання курсової роботи на кафедру відповідно до терміну, визначеному викладачем-лектором. У цьому випадку студент отримує 20 балів.

При запізненні з представленням курсової роботи не більше, ніж на 7 (сім) днів студент отримує 10 балів. В інших випадках – 0 балів.

Студент повинен повторно виконати курсову роботу за новою темою, якщо він одержав загальну підсумкову оцінку “незадовільно”, F.

Студент повинен пройти повторний захист курсової роботи:

а) при загальній підсумковій оцінці “незадовільно”, FX;

б) при отриманні за результатами захисту менше 19 балів.

При цьому повторний захист не може бути оцінений викладачем більше ніж на 20 балів.

 

7. Тематика курсових робіт

1. Проблеми дослідження мікро-, міді- і макросередовища фірми.

2. Аналіз конкурентів фірми, їх дослідження на основі використання підходу до вивчення конкурентної арени М. Портера.

3. Вивчення основних конкурентів фірми та побудова многокутника її конкурентоздатності у порівнянні з одним із конкурентів.

4. Проблеми і методи дослідження незадоволенного купівельного попиту на товари чи послуги, які пропонує компанія.

5. Аналіз (методи та технології) структури ринку товарів фірми (потенційний, дійсний, кваліфікований та інші ринки).

6. Проведення маркетингового дослідження щодо сегментування ринку товарів чи послуг, які реалізує компанія.

7. Дослідження і аналіз реального життєвого циклу товару.

8. Проблеми позиціонування товару чи послуги фірми.

9. Дослідження цін та еластичності попиту на товар чи послугу організації.

10. Проблеми розробки та впровадження нового товару: роль маркетингових досліджень.

11. Аналіз ставлення споживачів до товарів чи послуг фірми з використанням методів маркетингового дослідження.

12. Вивчення моделей споживчої поведінки споживачів фірми та чинників, які впливають на покупців.

13. Прогнозування в маркетингових дослідженнях.

14. Дослідження складу споживачів товарів і послуг, профілів споживачів основних товарів компанії.

15. Маркетингове дослідження потенціалу фірми: товарно-збутового та соціально-економічного потенціалів.

16. Аналіз іміджу фірми та основні проблеми його конструювання.

17. Маркетингові дослідження персоналу компанії.

18. Загальний аналіз проміжної ефективності рекламної діяльності фірми.

19. Дослідження прямої, кінцевої ефективності рекламної діяльності фірми.

20. Аналіз ефективності різноманітних засобів рекламної діяльності, що їх використовує фірма.

21. Аналіз ефективності рекламної чи PR-кампанії, що її планує чи проводить фірма.

22. Дослідження ефективності системи стимулювання збуту – сейлс промоушн (цінові маніпуляції; проведення дегустацій; ігрові форми; спеціальні форми; мерчандайзинг тощо).

23. Дослідження ефективності заходів директ-маркетингу.

Додаток А

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 388 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.027 с.