Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 афедра маркетингу
 

 

ћетодичн≥ вказ≥вки

щодо виконанн€ курсовоњ роботи

з дисципл≥ни

"ћаркетингов≥ досл≥дженн€"

напр€м п≥дготовки 6.030507 Ц УћаркетингФ

 

«атверджено на зас≥данн≥ кафедри

ѕротокол є 1 в≥д 29.08.2014 р.

 

ƒн≥пропетровськ

ћетодичн≥ вказ≥вки щодо виконанн€ курсовоњ роботи з дисципл≥ни Ућаркетингов≥ досл≥дженн€Ф / ¬.ј. ѕолторак, ќ.ё.  расовська. Ц ƒ.: ¬ид-во ƒн≥пропетровський ун≥верситет ≥мен≥ јльфреда Ќобел€, 2014. Ц 14 с.

 

”кладач≥: ¬.ј. ѕолторак, д.ф.н., професор,

ќ.ё.  расовська, к.е.н., доцент.

 

«атверджено на зас≥данн≥ кафедри.

ѕротокол є 1 в≥д 29.08.2014р.

 

¬≥дпов≥дальний за випуск: ≤. ¬. “араненко, к.е.н., доцент, зав. кафедри маркетингу.

 

« ћ ≤ — “

 

1. ћета та основн≥ завданн€ курсовоњ роботи  
2. ќбс€г та структура курсовоњ роботи  
3. ќформленн€ курсовоњ роботи  
4. ќсновн≥ етапи п≥дготовки курсовоњ роботи, в≥дпов≥дн≥ рекомендац≥њ дл€ студент≥в  
5. —троки виконанн€ курсовоњ роботи  
6. «ахист та пор€док оц≥нюванн€ курсовоњ роботи  
7. “ематика курсових роб≥т  
ƒодатки  

 

 


1. ћета та основн≥ завданн€ курсовоњ роботи

Ќезалежно в≥д сфери д≥€льност≥ компан≥њ, особливостей продукц≥њ, к≥лькост≥ сп≥вроб≥тник≥в та обс€г≥в товарооб≥гу прийн€тт€ управл≥нських р≥шень базуЇтьс€ на даних про ринок. ћаркетингов≥ досл≥дженн€ варто розгл€дати €к фундамент ринковоњ економ≥ки, оск≥льки в процес≥ досл≥дженн€ п≥дприЇмець в змоз≥ отримати в≥дпов≥д≥ на основн≥ питанн€: що виробл€ти, дл€ кого виробл€ти, де ≥ за €кою ц≥ною пропонувати св≥й товар потенц≥йному споживачев≥. —аме тому практичн≥ аспекти проведенн€ маркетингових досл≥джень набувають особливого значенн€.

 урсова робота з дисципл≥ни "ћаркетингов≥ досл≥дженн€" Ї складовою частиною п≥дготовки бакалавр≥в за фахом УћаркетингФ.

ћета курсовоњ роботи Ц закр≥пленн€ знань студент≥в, отриманих на лекц≥€х, практичних зан€тт€х ≥ в процес≥ самоп≥дготовки, придбанн€ навичок вир≥шенн€ практичних задач при орган≥зац≥њ та проведенн≥ маркетингового досл≥дженн€.

—пециф≥кою курсовоњ роботи з дисципл≥ни Ђћаркетингов≥ досл≥дженн€ї Ї наступне: з р≥зних причин студент, нав≥ть заочноњ форми навчанн€ не завжди може самост≥йно провести маркетингове досл≥дженн€ (хоча це бажано, особливо при проходженн≥ студентами денноњ форми навчанн€ виробничоњ практики у вересн≥ в процес≥ навчанн€ на четвертому курс≥). “ому виконанн€ курсовоњ роботи за будь-€кою темою (див. нижче) може бути реал≥зовано у двох формах:

а) на основ≥ самост≥йно проведеного маркетингового досл≥дженн€ або використанн≥ матер≥ал≥в досл≥дженн€, що було зд≥йснене на п≥дприЇмств≥ ≥ в проведенн≥ €кого студент брав участь;

б) на основ≥ самост≥йного анал≥зу обраноњ проблеми, що безпосередньо стосуЇтьс€ м≥сц€ прац≥ (дл€ заочник≥в), чи м≥сц€ проходженн€ практики (дл€ студент≥в денноњ форми навчанн€) у вигл€д≥ розгорнутого проекту проведенн€ досл≥дженн€ та виконанн≥ досл≥дженн€ на основ≥ вторинноњ ≥нформац≥њ.

¬ обох випадках робота йде по аналог≥чному плану (див. нижче), але проведенн€ власного досл≥дженн€ бажано, оск≥льки передбачаЇ, з одного боку, б≥льш високу оц≥нку виконаноњ роботи; з ≥ншого Ц можлив≥сть використати здобут≥ результати досл≥дженн€ при п≥дготовц≥ дипломноњ роботи.

¬иконанн€ курсовоњ роботи маЇ спри€ти глибшому опануванню студентами дисципл≥ни "ћаркетингов≥ досл≥дженн€", що зобов'€зуЇ њх ірунтовно вивчити спец≥альн≥ науков≥ виданн€, у €ких розгл€даютьс€ окрем≥ аспекти використанн€ метод≥в та технолог≥й досл≥дженн€ в умовах ринковоњ д≥€льност≥ ф≥рми.

ѕ≥д час виконанн€ курсовоњ роботи студент повинен самост≥йно знайти та опрацювати навчальну та спец≥альну л≥тературу з обраноњ теми, зд≥йснити в≥дпов≥дну обробку та анал≥з статистичних даних, показати вм≥нн€ застосовувати р≥зн≥ методи досл≥дженн€ щодо пол≥пшенн€ д≥€льност≥ ф≥рми, €ка орган≥зовуЇ свою д≥€льн≥сть на засадах маркетингового п≥дходу.

2. ќбс€г та структура курсовоњ роботи

«м≥ст роботи маЇ в≥дпов≥дати питанн€м теми ≥ викладатись у посл≥довност≥, подан≥й в п.4 цих методичних вказ≥вок.

«агальний обс€г курсовоњ роботи повинен складати 30-40 стор≥нок (формат ј4) печатного тексту.  ожна робота повинна мати наступн≥ структурн≥ елементи:

- титульний лист (ƒодаток ј);

- зм≥ст (ƒодаток Ѕ);

- вступ;

- теоретична частина,

- анал≥тична частина,

- проектна або практична частина з викладанн€ результат≥в досл≥дженн€;

- висновки;

- додатки;

- список використаних джерел.

¬ступ. ” вступ≥ обірунтовуЇтьс€ актуальн≥сть теми курсовоњ роботи, визначаЇтьс€ њњ мета, завданн€, обТЇкт та методи досл≥дженн€ ≥ джерела ≥нформац≥њ.

ѕерший розд≥л (теоретична частина роботи) повинна виконуватис€ на основ≥ вивченн€ л≥тературних джерел щодо обраноњ теми курсовоњ роботи. ƒжерелами потр≥бноњ ≥нформац≥њ можуть бути п≥дручники, начальн≥ пос≥бники, пер≥одичн≥ виданн€, монограф≥њ, статистичн≥ дов≥дники, нормативно-правов≥ матер≥али, ≤нтернет тощо. ќбс€г першого розд≥лу повинен складати не б≥льше 15 друкованих стор≥нок.

¬ другому розд≥л≥ (анал≥тичн≥й частин≥) курсовоњ роботи студент повинен продемонструвати волод≥нн€ навичками анал≥зу обТЇкта досл≥дженн€, ви€вленн€ досл≥дницьких проблем. ¬иконанн€ анал≥тичноњ частини передбачаЇ збиранн€, обробку та анал≥з ≥нформац≥њ щодо обСЇкту досл≥дженн€ (конкретного п≥дприЇмства). ¬ другому розд≥л≥ курсовоњ роботи необх≥дно ретельно вивчити д≥€льн≥сть п≥дприЇмства (≥сторичн≥ етапи розвитку, основн≥ напр€мки д≥€льност≥, орган≥зац≥йну структуру, розпод≥л маркетингових функц≥й в систем≥ управл≥нн€ п≥дприЇмством, основн≥ показники господарськоњ д≥€льност≥, динам≥ку та анал≥з ринку, на €кому працюЇ компан≥€) та ви€вити найб≥льш вагом≥ проблеми, €к≥ сто€ть перед ф≥рмою; в≥д≥брати найб≥льш серйозну з них (чи ту, що студент хоче досл≥джувати), обірунтувати значенн€ њњ досл≥дженн€ дл€ п≥дприЇмства. ќбс€г розд≥лу Ц 10-12 стор≥нок.

“рет≥й розд≥л роботи (проектна частина) спр€мований на розробку та проведенн€ маркетингового досл≥дженн€ дл€ вир≥шенн€ проблем, €к≥ було визначено при анал≥з≥ обСЇкту досл≥дженн€. ¬ третьому розд≥л≥ курсовоњ роботи студент повинен розробити проект маркетингового досл≥дженн€. —труктура проекту досл≥дженн€ наступна:

1. ≤нформац≥йн≥ потреби.

2. ѕрограма досл≥дженн€ (проблема, г≥потези).

3. √енеральна сукупн≥сть ≥ виб≥рка.

4. ≤нструментар≥й (короткий опис).

5. —истема збору ≥нформац≥њ.

6. ћетоди опрацюванн€ даних.

7. «в≥т (оформленн€ результат≥в досл≥дженн€).

8. ѕотреби ≥ ресурси дл€ проведенн€ досл≥дженн€.

9. √раф≥к проведенн€ досл≥дженн€ ≥ кошторис.

“≥ студенти, що виконують курсов≥ роботи, €к≥ базуютьс€ на реальному матер≥ал≥ проведеного досл≥дженн€, включають до нього:

- опис орган≥зац≥њ проведеного досл≥дженн€ (реальн≥ показники за часом проведенн€, виб≥ркою тощо);

- зразки анкет, бланк≥в ≥нтервТю, спостереженн€ тощо (у додатках);

- короткий анал≥з (≥з таблиц€ми, рисунками) результат≥в проведеного досл≥дженн€.

“≥ студенти, що виконують роботу, €ка Ї проектом можливого досл≥дженн€, у третьому розд≥л≥ курсовоњ роботи пропонують розгорнут≥ тексти документ≥в, з використанн€м €ких може бути таке досл≥дженн€ проведене: зразки анкет, бланк≥в ≥нтервТю та спостереженн€, програм контент-анал≥зу документ≥в тощо. ќбс€г розд≥лу Ц 10-15 стор≥нок.

¬исновки. ќсновн≥ результати теоретичноњ, анал≥тичноњ ≥ проектноњ частин курсовоњ роботи та можлив≥сть практичного використанн€ одержаних результат≥в повинн≥ бути описан≥ у висновках.

ƒодатки. ” додатки може бути винесений допом≥жний фактичний, ≥люстративний, розрахунковий матер≥ал, схеми, д≥аграми, граф≥ки, матер≥али, що висв≥тлюють д≥€льн≥сть п≥дприЇмства та специф≥ку його продукц≥њ.

—писок використаних джерел. ” к≥нц≥ роботи наводитьс€ повний список використаних джерел. …ого необх≥дно складати у певному пор€дку: спочатку вказуютьс€ законодавч≥ та нормативн≥ акти (закони, укази тощо) з в≥дпов≥дних господарських питань, статистичн≥ дов≥дники, загальна та спец≥альна л≥тература за алфав≥том.

 

3. ќформленн€ курсовоњ роботи

 урсова робота повинна бути викладена стил≥стично ≥ орфограф≥чно грамотно, оформлена зг≥дно цих методичних вказ≥вок, надрукована на аркушах формату ј4, зброшурована або пом≥щена у файли та скорозшивач, мати титульний лист (див. додаток 1) ≥ бути п≥дписаною студентом.

 урсова робота виконуЇтьс€ державною мовою.

” робот≥ не маЇ бути повторень, надм≥рного цитуванн€. ÷итати повинн≥ бути короткими й орган≥чно пов'€заними з основним текстом. Ќа використан≥ у робот≥ цифров≥ дан≥, цитати, таблиц≥ мають бути посиланн€ ≥з зазначенн€м джерел. « ц≥Їю метою використовуЇтьс€ список джерел, €кий наводитьс€ в к≥нц≥ роботи. ƒл€ цього п≥сл€ цитати у квадратних дужках вказуЇтьс€ пор€дковий номер джерела в≥дпов≥дно до загального списку використаних джерел.

 урсова робота маЇ бути л≥тературно та техн≥чно грамотно виконана. —кладн≥ таблиц≥, €к≥ не вм≥щуютьс€ в текст, а також ≥нш≥ допом≥жн≥ матер≥али включаютьс€ в додатки до роботи. Ќа вс≥ таблиц≥, схеми, рисунки, д≥аграми, граф≥ки у текст≥ сл≥д давати посиланн€. Ќазви таблиць мають в≥дображати основний зм≥ст ≥люстративного матер≥алу, пер≥од часу, за €кий навод€тьс€ дан≥, а також одиниц≥ вим≥ру, а в граф≥ках та д≥аграмах позначаЇтьс€ масштаб.

Ќа останн≥й стор≥нц≥, п≥сл€ додатк≥в, студент ставить св≥й п≥дпис ≥ дату виконанн€ роботи.

 урсова робота маЇ наскр≥зну нумерац≥ю, вс≥ стор≥нки тексту (кр≥м титульного аркуша) повинн≥ бути пронумерован≥ (першою вважаЇтьс€ титульна стор≥нка).

ќформленн€ курсовоњ роботи зд≥йснюЇтьс€ за стандартами, викладеними нижче.

“екст друкують за допомогою компТютера на одному боц≥ аркуша б≥лого паперу формату ј-4 через 1,5 м≥жр€дкових (компТютерних) ≥нтервали, шрифт Times New Roman, кегель 14.

“екст необх≥дно друкувати, залишаючи береги таких розм≥р≥в: л≥вий Ц 25 мм, правий Ц 10 мм, верхн≥й ≥ нижн≥й Ц 20 мм.

–озм≥р абзаца Ц 5 знак≥в.

“екст основноњ частини под≥л€ють на розд≥ли та п≥дрозд≥ли.

«аголовки структурних частин Дзм≥стФ, ДвступФ, Дрозд≥лФ, ДвисновкиФ, Д—ѕ»—ќ  використаних джерелФ, ДдодаткиФ друкують великими л≥терами симетрично до тексту. «аголовки п≥дрозд≥л≥в друкують маленькими л≥терами (кр≥м першоњ великоњ) з абзацного в≥дступу.  рапку в к≥нц≥ заголовка не ставл€ть. якщо заголовок складаЇтьс€ з двох чи б≥льше речень, њх розд≥л€ють крапкою.

¬≥дстань м≥ж заголовком ≥ текстом повинна дор≥внювати 3 ≥нтервалам.

 ожний розд≥л роботи сл≥д починати з новоњ стор≥нки.

Ќумерац≥ю стор≥нок, розд≥л≥в, п≥дрозд≥л≥в, рисунк≥в, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака є.

ѕершою стор≥нкою роботи Ї титульний аркуш, €кий включають до загальноњ нумерац≥њ стор≥нок. Ќа титульному аркуш≥ номер стор≥нки не проставл€ють, на наступних стор≥нках номер проставл€ють у правому верхньому кут≥ без крапки в к≥нц≥.

«м≥ст, вступ, висновки, перел≥к використаних джерел не нумерують. Ќомер розд≥лу ставл€ть п≥сл€ слова Дрозд≥лФ, п≥сл€ номера крапку не ставл€ть, пот≥м з нового р€дка друкують заголовок розд≥лу.

ѕ≥дрозд≥ли нумерують у межах кожного розд≥лу. Ќомер п≥дрозд≥лу складаЇтьс€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера п≥дрозд≥лу, м≥ж €кими ставл€ть крапку. ” к≥нц≥ номера п≥дрозд≥лу повинна сто€ти крапка, наприклад: 2.3. (трет≥й п≥дрозд≥л другого розд≥лу). ѕот≥м у тому ж р€дку йде заголовок п≥дрозд≥лу.

≤люстрац≥њ (схеми, граф≥ки, д≥аграми) ≥ таблиц≥ необх≥дно подавати безпосередньо п≥сл€ тексту, де вони згадан≥ вперше, або на наступн≥й стор≥нц≥.

≤люстрац≥њ позначають словом Д–ис.Ф ≥ нумерують посл≥довно в межах розд≥лу, за вин€тком тих, що подан≥ в додатках. Ќомер ≥люстрац≥њ складаЇтьс€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера ≥люстрац≥њ, м≥ж €кими ставитьс€ крапка. Ќаприклад: –ис. 1.2 (другий рисунок першого розд≥лу). Ќомер ≥люстрац≥њ, њњ назву та по€снювальн≥ п≥дписи розм≥щують посл≥довно п≥д ≥люстрац≥Їю.

“аблиц≥ теж нумерують посл≥довно (за вин€тком таблиць, поданих у додатках) у межах розд≥лу. ” правому верхньому кут≥ над в≥дпов≥дним заголовком таблиц≥ розм≥щують напис Д“аблиц€Ф ≥з зазначенн€м њњ номера. Ќомер таблиц≥ складаЇтьс€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера таблиц≥, м≥ж €кими ставитьс€ крапка, наприклад: Д“аблиц€ 1.2Ф (друга таблиц€ першого розд≥лу).

ѕри перенесенн≥ частини таблиц≥ на ≥нший аркуш (стор≥нку) слово Д“аблиц€Ф ≥ номер њњ вказують один раз праворуч над першою частиною таблиц≥, над ≥ншими частинами пишуть Дѕродовженн€ табл.Ф ≥ вказують номер, наприклад: Дѕродовженн€ табл. 1.2Ф.

‘ормули нумерують у межах розд≥лу. Ќомер формули складаЇтьс€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера формули в розд≥л≥, м≥ж €кими ставл€ть крапку. Ќомери формул пишуть б≥л€ правого берега аркуша на р≥вн≥ в≥дпов≥дноњ формули в круглих дужках арабськими цифрами, наприклад: (3.1), перша формула третього розд≥лу.

Ќумерувати сл≥д лише т≥ формули, на €к≥ Ї посиланн€ у текст≥. ≤нш≥ нумерувати не рекомендуЇтьс€.

ѕри написанн≥ курсовоњ роботи студент повинен давати посиланн€ на джерела, матер≥али €к≥ в≥н наводить у робот≥. ѕосиланн€ в текст≥ роботи сл≥д зазначати у квадратних дужках пор€дковим номером за списком джерел, наприклад: ДЕ у прац€х [1-7] ЕФ, або [4, с. 52].

ѕосиланн€ на джерело походженн€ таблиц≥ м≥ститьс€ одразу за њњ заголовком в квадратних дужках. якщо табличн≥ дан≥ розраховано автором самост≥йно, зразок оформленн€ посиланн€ див. п. 4.3.

ѕосиланн€ на ≥люстрац≥њ вказують пор€дковим номером, наприклад, Дрис. 1.2Ф, на формули Ц пор€дковим номером формули в дужках ДЕу формул≥ (2.1)Ф.

Ќа вс≥ таблиц≥ в текст≥ мають бути посиланн€ (коментар≥), при цьому слово Дтаблиц€Ф пишуть скорочено, наприклад: ДЕ в “абл. 1.2 наведено...Ф

—писок використаних джерел формують у пор€дку по€ви посилань у текст≥ або в алфав≥тному пор€дку. Ќазви джерел навод€тьс€ на т≥й мов≥, на €к≥й джерела видан≥. ќбовТ€зков≥ посиланн€ назаконодавчо-нормативн≥ акти, статистичну зв≥тн≥сть.

¬имоги до оформленн€ посилань:

а) посиланн€ на книгу:

1. «озулев ј.¬., —олнцев —.ј. ћаркетинговые исследовани€: теори€, методологи€, статистика: ”чеб. пособие / ј.¬. «озулев, —.ј. —олнцев; –ыбари. Ц ћ.,  .: «нанн€, 2008. Ц 643с.

2. —ондерс ћ. ћетоды проведени€ экономических исследований / ћ. —ондерс, ‘. Ћьюис, Ё. “орнхилл; Ёксмо. Ц ћ., 2006. Ц 640 с.

б) посиланн€ на статтю:

1.  расовська ќ.ё. ƒосл≥дженн€ розвитку св≥тового ринку вищоњ осв≥ти в сучасних глобальних умовах / ќ.ё.  расовська // ≈коном≥чний в≥сник ун≥верситету. Ц 2010. Ц “. 2. Ц —. 42 Ц 48.

в) посиланн€ на електронн≥ джерела ≥нформац≥њ:

1. ѕро вищу осв≥ту: «акон ”крањни в≥д 17 с≥чн€ 2002 року є 2984-III [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: www.mon.gov.ua

2. “елемтаев ћ. ћ. »нтеллектуальные технологии общества знаний. [≈лектронний ресурс] / ћ. ћ. “елемтаев. Ц –ежим доступу: http://www.systemtechnology.ru/

3. CHE University Ranking [Electronic resource]. Ц URL: http://www.che-ranking.de/en

ƒодатки розм≥щують у пор€дку по€ви посилань на них у текст≥ курсовоњ роботи.  ожен додаток повинен починатис€ з новоњ стор≥нки ≥ мати заголовок. ” правому верхньому кут≥ над заголовком малими л≥терами з першоњ великоњ друкуЇтьс€ слово ДƒодатокФ ≥ велика л≥тера дл€ позначенн€ посл≥довност≥ (ƒодаток ј).

ƒодатки сл≥д позначати посл≥довно великими л≥терами украњнськоњ абетки (наприклад: додаток ј, додаток Ѕ).

 урсова робота виконуЇтьс€ в≥дпов≥дно до цих методичних вказ≥вок, ≥накше вона не буде допущена до захисту, незалежно в≥д њњ зм≥сту.

 

4. ќсновн≥ етапи п≥дготовки курсовоњ роботи, в≥дпов≥дн≥ рекомендац≥њ дл€ студент≥в

 урсова робота Ц це самост≥йне науково-практичне досл≥дженн€, €ке даЇ можлив≥сть оц≥нити €к≥сть знань студента та його вм≥нн€ застосовувати ц≥ знанн€ на практиц≥. ¬иконуючи роботу, студент маЇ навчитис€ користуватис€ спец≥альною л≥тературою, самост≥йно њњ анал≥зувати та робити узагальненн€.

“ема роботи маЇ бути такою, €ка давала б змогу майбутньому спец≥ал≥сту з маркетингу €к самому проводити нескладн≥ досл≥дженн€ без запрошенн€ спец≥ал≥зованих орган≥зац≥й, так ≥ добре розум≥тис€ щодо анал≥зу матер≥ал≥в досл≥джень, €к≥ провод€тьс€ фах≥вц€ми та публ≥куютьс€ у спец≥альних виданн€х (€к≥ методи були застосован≥; €ка похибка виб≥рки; на €к≥ обТЇкти можна екстраполювати результати досл≥джень та ≥н.).

¬иконанн€ студентом курсовоњ роботи передбачаЇ таку посл≥довн≥сть:

1) виб≥р теми та погодженн€ њњ з викладачем-кер≥вником;

2) п≥дб≥р л≥тературних джерел та фактичного матер≥алу;

3) консультац≥йний етап;

4) написанн€ ≥ оформленн€ роботи та поданн€ њњ дл€ захисту;

5) захист курсовоњ роботи.

ѕерел≥к тем курсових роб≥т розробл€Їтьс€ дл€ кожного навчального року викладачем, €кий викладаЇ лекц≥йний курс даноњ навчальноњ дисципл≥ни, та затверджуЇтьс€ на зас≥данн≥ кафедри. ѕри розробц≥ тем враховуютьс€ вимоги в≥дпов≥дних державних стандарт≥в осв≥ти (ќ ’, ќѕѕ).

ƒозвол€Їтьс€ виб≥р к≥лькома студентами одн≥Їњ теми роботи, але вона повинна бути повТ€зана ≥з р≥зними базовими п≥дприЇмствами.

Ѕез погодженн€ з кафедрою в≥льний виб≥р теми не дозвол€Їтьс€.

“ема курсовоњ роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне ≥ прикладне значенн€. ѕри вибор≥ теми роботи потр≥бно особливо враховувати особистий власний ≥нтерес студента до проблеми, €ка буде вивчатис€.

ѕ≥сл€ вибору теми курсовоњ роботи ≥ погодженн€ њњ з кер≥вником студент повинен розробити ≥ викласти њњ у письмовому вигл€д≥.

ѕ≥сл€ того, €к тему обрано, треба скласти попередн≥й план роботи, в €кому визначити ор≥Їнтовно основн≥ питанн€, €к≥ будуть розкриватис€ в робот≥. ќсобливе значенн€ мають методики, результати тих чи ≥нших маркетингових досл≥джень: чи викладених в л≥тератур≥, чи знайдених безпосередньо студентом. ÷е необх≥дно, щоб скласти реальний план роботи, зрозум≥ти њњ питанн€.

Ќавчальну та спец≥альну л≥тературу з теми курсовоњ роботи студент добираЇ самост≥йно, починаючи з базових п≥дручник≥в та пос≥бник≥в з дисципл≥ни та використовуючи дл€ цього алфав≥тний, предметний та систематизований каталоги, €к≥ Ї в кожн≥й б≥бл≥отец≥.  онсультац≥ю з питань вибору л≥тератури студент може отримати у кер≥вника курсовоњ роботи та у прац≥вник≥в б≥бл≥отеки.

ѕ≥д час вибору л≥тератури особливу увагу сл≥д звернути на першоджерела, що стосуютьс€ теми курсовоњ роботи, пер≥одичн≥ виданн€, науков≥ статт≥, передовий виробничий досв≥д. ѕри складанн≥ б≥бл≥ограф≥њ (списку л≥тературних джерел) передус≥м сл≥д звернути увагу на р≥к виданн€ того чи ≥ншого л≥тературного джерела.  ористуватис€ треба лише новими виданн€ми. ќформл€ти список л≥тератури необх≥дно з урахуванн€м нормативних вимог.

ўодо фактичного матер≥алу, то студент керуючись розробленим планом курсовоњ роботи та корегуючи його у випадках, коли на п≥дприЇмств≥, де в≥н працюЇ чи проходить практику, немаЇ достатнього обТЇму в≥дпов≥дноњ ≥нформац≥њ, п≥дбираЇ у в≥дд≥лах та службах ф≥рми, компан≥њ, орган≥зац≥њ дан≥, €к≥ потр≥бн≥ йому дл€ складанн€ проекту досл≥дженн€ чи його програми (коли мова йде про досл≥дженн€ €ке буде зд≥йснюватис€ самост≥йно).

—писок використаних л≥тературних джерел та ≥нших матер≥ал≥в потр≥бно систематизувати ≥ розм≥стити п≥сл€ заключноњ частини тексту курсовоњ роботи.

 ожен студент обовТ€зково повинен прийти на консультац≥ю до кер≥вника роботи на етап≥ розробки плану. ÷е дозвол€Ї уникнути серйозних помилок у структур≥ роботи, посл≥довност≥ викладенн€ питань. якщо студент про≥гнорував консультац≥ю на цьому етап≥, в його робот≥ можуть ви€витис€ серйозн≥ помилки щодо структури курсовоњ роботи ≥ в≥н буде змушений витратити чимало зусиль на њњ доопрацюванн€ чи обмежитис€ оц≥нкою Узадов≥льноФ.

5. —троки виконанн€ курсовоњ роботи

 урсова робота виконуЇтьс€ прот€гом семестру. –екомендованим останн≥м строком передач≥ курсовоњ роботи на кафедру Ї строк не п≥зн≥ше, н≥ж за 2 тижн≥ до завершенн€ навчального семестру. Ќедотриманн€ студентом цього строку не даЇ п≥дстави кафедр≥ не приймати курсову роботу студента. –обота маЇ бути виконана ≥ подана на кафедру маркетингу не п≥зн≥ше вказаноњ в навчальному план≥ дати.

ѕередана на кафедру студентом курсова робота (у зброшурованому вигл€д≥) реЇструЇтьс€ в спец≥альному журнал≥ секретарем кафедри. —екретар кафедри вказуЇ на титульн≥й стор≥нц≥ курсовоњ роботи дату њњ отриманн€, ставить св≥й п≥дпис та передаЇ кер≥внику дл€ рецензуванн€ не п≥зн≥ше двох робочих дн≥в з моменту надходженн€.

–ецензуванн€ курсовоњ роботи викладачем зд≥йснюЇтьс€ прот€гом 5 (пТ€ти) календарних дн≥в з дн€ реЇстрац≥њ поданоњ роботи на кафедр≥ (в особливих випадках Цпрот€гом 7 (семи) календарних дн≥в). ѕро отриманн€ ≥ поверненн€ роботи ставитьс€ в≥дм≥тка в журнал≥ реЇстрац≥њ.

«а результатами рецензуванн€ на титульн≥й сторонц≥ курсовоњ роботи рецензент робить напис: У–ецензуванн€ - ____________ (к≥льк≥сть бал≥в). ƒо захисту. ƒата. ѕ≥дписФ або: У–ецензуванн€ Ц на доопрацюванн€. ƒата. ѕ≥дписФ.

—воњ зауваженн€ щодо курсовоњ роботи рецензент викладаЇ на зворотн≥й стор≥нц≥ титульного листа. ” випадку, коли ставитьс€ оц≥нка в д≥апазон≥ 35-40 бал≥в, рецензент може не вказувати н≥€ких письмових зауважень по робот≥.

 урсова робота, що не отримала позитивноњ оц≥нки рецензента, секретарем кафедри повертаЇтьс€ студенту на доопрацюванн€, п≥сл€ чого повторно представл€Їтьс€ на кафедру. ѕеред передачею такоњ роботи рецензенту секретар кафедри робить на титульному лист≥ позначку Уѕ≥сл€ доопрацюванн€Ф, проставл€Ї дату њњ отриманн€ та ставить св≥й п≥дпис.

6. «ахист та пор€док оц≥нюванн€ курсовоњ роботи

«ахист курсовоњ роботи проводитьс€ при на€вност≥ позитивноњ оц≥нки за результатами њњ рецензуванн€. дата захисту визначаЇтьс€ кер≥вником курсовоњ роботи за погодженн€м з викладачем-лектором. ќстанн≥й визначаЇ склад ком≥с≥њ дл€ проведенн€ захисту.

«ахист курсових роб≥т проводитьс€ до складанн€ екзамену з дисципл≥ни (€к правило, до початку сес≥њ). —туденти, €к≥ не захистили курсов≥ роботи, не допускаютьс€ до складанн€ екзамену з даноњ дисципл≥ни.

ѕроцедура захисту передбачаЇ постановку питань студенту за темою його курсовоњ роботи. головне завданн€ захисту Ц ви€вити д≥йсну ступ≥нь самост≥йност≥ студента у виконанн≥ курсовоњ роботи та глибину його розум≥нн€ тих питань, €к≥ викладен≥ у курсов≥й робот≥.

ѕ≥сл€ проведенн€ захисту курсових роб≥т викладач передаЇ њх секретарю кафедри, €кий робить в≥дпов≥дн≥ записи в журнал≥ реЇстрац≥њ.

ћаксимальна к≥льк≥сть бал≥в, €кою оц≥нюЇтьс€ курсова робота, складаЇ 100 бал≥в. ≤з них:

- за своЇчасне поданн€ курсовоњ роботи на кафедру Ц максимум 20 бал≥в;

- оц≥нка за результатами рецензуванн€ Ц максимум 40 бал≥в (при повторному представленн≥ роботи п≥сл€ доопрацюванн€ Ц максимум 20 бал≥в);

- оц≥нка за результатами захисту Ц максимум 40 бал≥в.

—воЇчасним вважаЇтьс€ поданн€ курсовоњ роботи на кафедру в≥дпов≥дно до терм≥ну, визначеному викладачем-лектором. ” цьому випадку студент отримуЇ 20 бал≥в.

ѕри зап≥зненн≥ з представленн€м курсовоњ роботи не б≥льше, н≥ж на 7 (с≥м) дн≥в студент отримуЇ 10 бал≥в. ¬ ≥нших випадках Ц 0 бал≥в.

—тудент повинен повторно виконати курсову роботу за новою темою, €кщо в≥н одержав загальну п≥дсумкову оц≥нку Унезадов≥льноФ, F.

—тудент повинен пройти повторний захист курсовоњ роботи:

а) при загальн≥й п≥дсумков≥й оц≥нц≥ Унезадов≥льноФ, FX;

б) при отриманн≥ за результатами захисту менше 19 бал≥в.

ѕри цьому повторний захист не може бути оц≥нений викладачем б≥льше н≥ж на 20 бал≥в.

 

7. “ематика курсових роб≥т

1. ѕроблеми досл≥дженн€ м≥кро-, м≥д≥- ≥ макросередовища ф≥рми.

2. јнал≥з конкурент≥в ф≥рми, њх досл≥дженн€ на основ≥ використанн€ п≥дходу до вивченн€ конкурентноњ арени ћ. ѕортера.

3. ¬ивченн€ основних конкурент≥в ф≥рми та побудова многокутника њњ конкурентоздатност≥ у пор≥вн€нн≥ з одним ≥з конкурент≥в.

4. ѕроблеми ≥ методи досл≥дженн€ незадоволенного куп≥вельного попиту на товари чи послуги, €к≥ пропонуЇ компан≥€.

5. јнал≥з (методи та технолог≥њ) структури ринку товар≥в ф≥рми (потенц≥йний, д≥йсний, квал≥ф≥кований та ≥нш≥ ринки).

6. ѕроведенн€ маркетингового досл≥дженн€ щодо сегментуванн€ ринку товар≥в чи послуг, €к≥ реал≥зуЇ компан≥€.

7. ƒосл≥дженн€ ≥ анал≥з реального життЇвого циклу товару.

8. ѕроблеми позиц≥онуванн€ товару чи послуги ф≥рми.

9. ƒосл≥дженн€ ц≥н та еластичност≥ попиту на товар чи послугу орган≥зац≥њ.

10. ѕроблеми розробки та впровадженн€ нового товару: роль маркетингових досл≥джень.

11. јнал≥з ставленн€ споживач≥в до товар≥в чи послуг ф≥рми з використанн€м метод≥в маркетингового досл≥дженн€.

12. ¬ивченн€ моделей споживчоњ повед≥нки споживач≥в ф≥рми та чинник≥в, €к≥ впливають на покупц≥в.

13. ѕрогнозуванн€ в маркетингових досл≥дженн€х.

14. ƒосл≥дженн€ складу споживач≥в товар≥в ≥ послуг, проф≥л≥в споживач≥в основних товар≥в компан≥њ.

15. ћаркетингове досл≥дженн€ потенц≥алу ф≥рми: товарно-збутового та соц≥ально-економ≥чного потенц≥ал≥в.

16. јнал≥з ≥м≥джу ф≥рми та основн≥ проблеми його конструюванн€.

17. ћаркетингов≥ досл≥дженн€ персоналу компан≥њ.

18. «агальний анал≥з пром≥жноњ ефективност≥ рекламноњ д≥€льност≥ ф≥рми.

19. ƒосл≥дженн€ пр€моњ, к≥нцевоњ ефективност≥ рекламноњ д≥€льност≥ ф≥рми.

20. јнал≥з ефективност≥ р≥зноман≥тних засоб≥в рекламноњ д≥€льност≥, що њх використовуЇ ф≥рма.

21. јнал≥з ефективност≥ рекламноњ чи PR-кампан≥њ, що њњ плануЇ чи проводить ф≥рма.

22. ƒосл≥дженн€ ефективност≥ системи стимулюванн€ збуту Ц сейлс промоушн (ц≥нов≥ ман≥пул€ц≥њ; проведенн€ дегустац≥й; ≥гров≥ форми; спец≥альн≥ форми; мерчандайзинг тощо).

23. ƒосл≥дженн€ ефективност≥ заход≥в директ-маркетингу.

ƒодаток ј

ƒЌ≤ѕ–ќѕ≈“–ќ¬—№ »… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ ≥мен≥ јЋ№‘–≈ƒј ЌќЅ≈Ћя

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 464 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

2265 - | 2069 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.093 с.