Лекции.Орг

 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУЗАТВЕРДЖУЮ

Голова циклової комісіїкомп’ютерних дисциплін

______________Юзьків А.В.

09” _квітня 2013 року

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи_____________________________________________________________

__________

__________

керівник роботи_____ _______________________________,

( прізвище, ім’я, по батькові)

затверджені наказом вищого навчального закладу від 10.04.2013 року №____________

2. Строк подання студентом проекту: 14.06.2013 р.

3. Вихідні дані до проекту ______плани приміщень, завдання на проектування, стандарти ANSI/EIA/TIA 568 - “Commercial Building Telecommunications Wiring Standart” i ANSI/EIA/TIA 569 - “Commercial Building Standart for Telecommunications Pathwais and Spaces”, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 19.201-78.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити

Розділ 1. Загальний розділ__________________________________________________

1.1 Аналітичний огляд існуючих рішень

1.2 Технічне завдання:

1.2.1 Найменування та область застосування

1.2.2 Призначення розробки

1.2.3 Вимоги до апаратного та програмного забезпечення

1.2.4 Вимоги до документації

1.2.5 Техніко-економічні показники

1.2.6 Стадії та етапи розробки

1.2.7 Порядок контролю та прийому

 

Розділ 2 Розробка технічного та робочого проекту _________________________

2.1 Постановка задачі на розробку проекту. Характеристика підприємства , для якого створюється проект мережі.

2.2 Опис та обґрунтування вибору логічного типу мережі .

2.3 Розробка схеми фізичного розташування кабелів та вузлів:

2.3.1 Типи кабельних з’єднань та їх прокладка;

2.3.2 Будова вузлів та необхідність їх застосування.

2.4 Обґрунтування вибору обладнання для мережі (пасивного та активного) .

2.5 Особливості монтажу мережі.

2.6 Обґрунтування вибору операційних систем та програмного забезпечення для серверів та робочих станцій в мережі.

2.7 Тестування та налагодження мережі.

 

Розділ 3 Спеціальний розділ______________________________________________

3.1 Інструкція з інсталяції програмного забезпечення серверів та активного комутаційного обладнання

3.2 Інструкція з використання тестових наборів та тестових програм

3.3 Інструкція з експлуатації та моніторингу в мережі.

 

Розділ 4 Економічний розділ_____________________________________________

4.1 Визначення стадій технологічного процесу та загальної тривалості проведення НДР

4.2 Визначення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи

4.3 Розрахунок матеріальних витрат

4.4 Розрахунок витрат на електроенергію

4.5 Визначення транспортних затрат

4.6 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань

4.7 Обчислення накладних витрат

4.8 Складання кошторису витрат та визначення собівартості НДР

4.9 Розрахунок ціни НДР

4.10 Визначення економічної ефективності і терміну окупності капітальних вкладень

4.11 Висновки

 

Розділ 5 Охорона праці техніки безпеки та екологічні вимоги________________

________________________________________

 

Розділ 6 Висновки_______________________________________________________

____ навести результати роботи по кожному розділу зокрема і загальний висновок по дипломній роботі

Додаткові вказівки:

 

Виконання проекту (з виготовленням макета, стенда, приладу і т.д.)

__________

__________

__________

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) _________

1. Фізичний план приміщень

2. Логічна топологія мережі

3. План розташування обладнання

4. Таблиця адресації

5. Таблиця техніко-економічних показників

6. Модель мережі

 

6. Консультанти розділів проекту

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
Охорони праці та безпеки життєдіяльності Штокало В.Я.    
Економічний Тарноруда Н.В.      


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломного проекту Строк виконання етапів проекту Примітка
Отримання і аналіз технічного завдання до 13.04
Збір і узагальнення інформації по проекту до 29.04
Написання першого розділу до 17.05
Розробка технічного та робочого проекту до 23.05
Написання спеціального розділу до 30.05
Розрахунок економічної частини до 23.05
Написання розділу охорони праці до 30.05
Виконання графічної частини до 23.05
Оформлення проекту до 06.06
Погодження нормоконтролю до 11.06
Попередній захист проекту 12.06
Захист проекту  

7. Дата видачі завдання _12 квітня 2013р.__

Студент ___________ _______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту _____________ _______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 378 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. I. Инструкция студенту-практиканту
 2. ДЛЯ СТУДЕНТОВ. Студенту необходимо научиться работать на лекциях, на практических занятиях и организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность
 3. Етапи роботи. Етап 1. За літературними джерелами і конспектом лекцій вивчити принцип дії і роботу електронних приладів
 4. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ
 5. Завдання на лабораторну роботу
 6. Завдання на лабораторну роботу. 2.2.1 Вивчити методи організації різних дисциплін обслуговування в СМО
 7. Завдання на лабораторну роботу. 4.2.1 Вивчити методи описання рівномірного та нерівномірного розподілу безперервних та дискретних випадкових величин
 8. Задание. на курсовую работу студенту 4 курса
 9. ЗАДАНИЕ. на производственную практику (преддипломную)
 10. Защита курсовой работы. К этому заключительному этапу курсанту, студенту, слушателю нужно готовиться особенно тщательно и, по сути
 11. Как студенту заработать на маркетинге
 12. Критерии оценок. Оценка «отлично» выставляется студенту, который:


Поиск на сайте:


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.04 с.