Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Мета та завдання навчальної дисципліни
Міністерство освіти і науки України

 

 

ОСНОВИ ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

Програма

Нормативної навчальної дисципліни

підготовкиспеціаліста

напряму030601 «Менеджмент освіти»

спеціальності7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)

(Шифр за ОППВОПП.10)

 

Харків

Рік


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди, Інститутом післядипломної освіти

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: О.І.Мармаза, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри наукових основ управління та психології, заступник директора ІПО

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки 030601 «Менеджмент» «18» червня 2012 року, протокол №3

 

 

«19» червня 2012 року Голова _________ (перший проректор, проф. В.І.Євдокимов)

 


Вступ

Програма вивчення нормативної дисципліни «Основи теорії менеджменту» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста з напряму підготовки 030601 «Менеджмент освіти», спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи менеджменту як виду діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки: Місце дисципліни «Основи теорії менеджменту» у структурно-логічній схемі вивчення дисциплін є вихідним. Знання й уміння, здобуті під час вивчення «Основ теорії менеджменту», готують слухачів до опанування наступними дисциплінами у структурно-логічній схемі підготовки спеціаліста: «Менеджмент організацій та адміністрування», «Прийняття управлінських рішень та ділове адміністрування», «Організація процесів управління та публічного адміністрування» тощо.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Еволюція управлінської думки.

Змістовий модуль 2. Методологія та теорія менеджменту.

Змістовий модуль 3. Концептуальні засади менеджменту.

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи менеджменту» є розвиток системного управлінського мислення студентів на основі з’ясування напрямів еволюції та тенденцій розвитку науки і практики менеджменту; формування готовності до управлінської діяльності на наукових засадах із застосуванням основних концепцій управлінської діяльності»; формування усвідомлення місця та ролі керівника в системі управління організацією з огляду на вимоги до сучасного менеджера.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи менеджменту» є розкриття сутності основних категорій науки управління та методики управлінської діяльності; формування цілісного уявлення про процес управління будь-якою організацією.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

- основні поняття та категорії менеджменту;

- закони, закономірності та принципи управління;

- мету та завдання управлінської діяльності;

- основи концепцій процесуального, системного, ситуаційного підходів до управління;

- основні функції управління, їхній зміст; сутність управлінського циклу;

- методи управління;

- основні вимоги до сучасного керівника; ознаки успішності та обмеження керівника;

- різні типи, стилі та моделі керівництва.

вміти:

- використовувати кращий науковий та практичний досвід різних наукових шкіл та концепцій менеджменту;

- відстежувати закономірності, дію законів та прояв принципів управління в практичній діяльності;

- сформулювати мету, завдання власної управлінської діяльності;

- організувати діяльність з точки зору дотримання вимог процесуального підходу та ефективності управлінського циклу;

- застосовувати до управління системний підхід;

- застосовувати до управління ситуаційний підхід;

- вирішувати задачі менеджменту в конкретних умовах діяльності, моделювати в системі методів управління;

- провести мікродослідження щодо визначення власної готовності до виконання певних управлінських функцій, встановлення ступеня сформованості професійно необхідних властивостей та здібностей.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 81 година / 1,5 кредитів ECTS.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 301 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.