Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

У к р а ї н с ь к а м о в а
Клас

(136 год., 4 год. на тиждень)

К-сть год. Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати
І.   Мова і мовлення    
І.1.   Слухання і розуміння усного мовлення (протягом року)    
    Сприймання на слух усного мовлення (слів, словосполучень, речень, нескладних зв’язних висловлювань) Розрізнення на слух різних текстів (казки, оповідання, вірша), визначення типу мовлення ( розповідь, опис, міркування). Усвідомлення елементів фактичного змісту ( тема, мета, дійові особи, місце і час дії). Учень: -слухає і розуміє усне мовлення;   - визначає на слух слова, словосполучення, речення; - розуміє прослуханий текст, за певними ознаками визначає тип мовлення; - запам’ятовує послідовність подій, персонажів Формування усвідомленого сприйняття усного мовлення. Розвиток слухового сприймання.   Удосконалення процесів пізнавальної діяльності ( аналізу, синтезу, узагальнення). Розвиток логічного та словесного мислення.
І.2   Говоріння (протягом року)    
    Розвиток уміння регулювати дихання, силу голосу, темп мовлення. Розвиток уміння читати напам’ять вірші, прозові тексти. Складання діалогів з опорою на допоміжні матеріали і без них. Знання та дотримування правил мовленнєвого етикету, культури спілкування. Переказування текстів з опорою на план або опорні слова. Складання зв’язних висловлювань (розповіді, опису, міркування) з допомогою допоміжних матеріалів і самостійно. Учень: - володіє силою голосу і темпом мовлення; - читає напам’ять вірші, прозові тексти; - складає діалоги з опорою на допоміжні матеріали і без них; - знає і дотримується правил мовленнєвого етикету, культури спілкування; - переказує тексти опорою на план абоопорні слова; - висловлює свою думку про предмет висловлювання; - складає розповідь, опис, міркування за малюнком, ситуацією, за поданим початком, опорними словосполученнями, за планом Розвиток умінь узгоджувати роботу дихального та артикуляційного апаратів у процесі мовлення. Регуляція мовленнєвого дихання. Розвиток словесної пам’яті. Формування комунікативних навичок. Виховання мовленнєвої активності.   Розвиток логічного мислення, поповнення словникового запасу. Автоматизація правильної звуковимови у процесі зв’язного висловлювання.  
І.3.   Читання ( протягом року)    
    Читання вголос та мовчки, миттєве пізнавання добре відомих слів та словосполучень. Читання, правильне інтонування речень, що містять звертання, однорідні члени. Читання слів, написання яких не збігається з вимовою. Читання текстів, які мають різне комунікативне навантаження (інструкції. листи, повідомлення, оголошення і т.ін.) Читання і запам’ятовування правил, дотримання правил в усному і писемному мовленні. Учень: -правильно інтонує речення відповідно до розділових знаків; -читає, миттєво впізнаючи добре відомі слова та словосполучення; -читає відповідно доорфоепічних норм слова, написання яких не збігається звимовою. - читає й адекватно розуміє тексти – інструкції, подані в підручниках, листи. оголошення, запрошення і т. ін.     - усвідомлює та запам’ятовує правила усного і писемного мовлення. Розвиток фонематичного слуху Формування слухового сприймання Розвиток навичок регуляції сили голосу, адекватної інтонації та темпу. Формування правильної звуковимови. Практичне засвоєння вимови дзвінких приголосних наприкінці слова і в кінці складів перед наступними голосними, африкат(дж, дз, дз) та г. Удосконалення сприймання мовного матеріалу.   Розвиток словесної пам’яті та автоматизація правопису.
І.4.   Письмо. Писемна мовленнєва діяльність. ( протягом року)    
    Складання і записування підписів під малюнками. Складання і записування речень, зв’язаних між собою речень, що передають зміст малюнків Складання і записування діалогів (2-3 репліки) Робота з деформованими реченнями та текстом.     Писемний переказ за колективно складеним планом, з опорою на допоміжні матеріали.     Складання інформаційного повідомлення та пояснення (записки, привітання, запрошення та. ін.) Учень: -добирає назву і підписує малюнок; - добирає і записує речення зв’язані між собою, що передають зміст малюнків; - складає і записує запитання і відповіді; - упорядковує деформоване речення та текст (доповнює речення, упорядковує порядок слів, виділяє відсутні абзаци, переставляє частини тексту, додає відсутнє прикінцеве речення і т.ін.) - складає переказ за поданим планом, з опорою на допоміжні матеріали ( дано зачин або кінцівку, опорні слова та словосполучення), дотримуючись тричастинної структури висловлювання; - складає переказ, висловлюючись про якусь подію, прочитаний твір, епізод фільму тощо; - самостійно складає та правильно записує інформаційні повідомлення та пояснення (записки, привітання, запрошення) Розвиток образного і логічного мислення. Розвиток уяви та словесної пам’яті. Формування комунікативних навичок та умінь співвідносити запитання та відповіді. Розвиток аналітико-синтетичного сприймання на матеріалі друкованого та рукописного текстів. Розвиток зв’язного мовлення.     Розвиток логічного мовлення інавички писемного викладення думок. Формування навичок ділового комунікативного мовлення
ІІ.   Знання про мову. Мовні вміння    
ІІ.1.   Мова і мовлення    
    Мова як засіб людського спілкування. Рідна мова і споріднені мови. Розрізнення усного і писемного мовлення. Культура мовлення та спілкування. Діалог. Форми звертання, слова ввічливості. Сила голосу і темп мовлення в процесі читання, говоріння. Учень: -визначає звучання рідної мови серед інших мов; - розрізнює на слух звучання іншомовних слів; - практично розрізнює усне і писемне мовлення; - бере участь у діалозі; - користується у своєму мовленні і спілкуванні словами ввічливості та звертаннями; узгоджує силу голосу і темп мовлення в процесі говоріння і читання. Розвиток слухового сприймання. Формування правильної звуковимови. Збагачення словникового запасу.   Розвиток комунікативних навичок та мовленнєвої активності. Автоматизація правильної звуковимови   Розвиток умінь адекватного використання сили голосу та темпу мовлення.
ІІ.2.   Текст    
    Зіставлення тексту з групою речень, тематично близьких за змістом. Будова тексту ( зачин, основна частина, кінцівка). Заголовок. Тема і мета у текстах-розповідях, описах, міркуваннях. План тексту. Поділ тексту на логічно завершені частини. Спостереження за роллю абзаців, дотримування абзаців. Засоби змістового зв’язку між реченнями в тексті ( слова він, вона, воно, цей, ця, це, той, та, те).     Переказ (усний та письмовий) текстів-розповідей та текстів-описів за поданим та колективно складеним планом. Довільний та вибірковий переказ (усно) Побудова розповідей ( усно),складання художніх та науково-популярних описів (без уживання термінів)     Побудова текстів-міркувань, складання текстів-інструкцій.     Написання листа, складання привітань і запрошень на свято.   Розширення уявлень про культуру мовлення і культуру спілкування. Учень: - розрізнює групу речень і текст;   - визначає в тексті зачин, основну частину, кінцівку; - добирає за допомогою вчителя заголовок; - визначає за допомогою вчителя тему і мету у текстах-розповідях, описах, міркуваннях; - ділить текст на логічно завершені частини; - складає план прочитаного тексту за допомогою вчителя - використовує займенники, прислівники для зв’язку речень у тексті; - уміє працювати з текстовими завданнями. - переказує тексти-розповіді та тексти-описи за планом; - уміє довільно та вибірково переказувати; - уміє розповідати на задану тему за початком, основною частиною та кінцівкою, враховуючи ситуацію мовлення; - складає найпростіші художні та науково-популярні описи за поданим зразком, опорними словами, малюнками тощо; - уміє будувати тексти - міркування за зразком, за даним початком; - складає тексти-інструкції ( про догляд за домашніми тваринами, приготування їжі тощо); - - складає листи, привітання та запрошення на свято; - використовує у власному мовленні слів ввічливості та звертань Розвиток умінь визначати логіко словесні зв’язки   Формування писемного мовлення на матеріалі текстів   Розвиток пізнавальної діяльності, визначення причинно-наслідкових зв’язків.   Формування словесної уваги та пильності.   Формування стилістичних умінь   Розвиток розумових операцій: узагальнення, визначення головного, уникнення зайвого;   Розвиток сприймання та розуміння писемних завдань.   Розвиток словесно-логічної пам’яті, зв’язного мовлення.   Формування умінь дотримуватися послідовності та логічного викладу при переказах. Формування умінь описувати предмети, явища за допомогою слів-ознак, термінів тощо.   Розвиток логічного мислення, запам’ятовування словесного матеріалу.   Розвиток спостережливості, допитливості, цікавості до оточуючої дійсності. Формування умінь висловлювати свої думки та почуття у писемній формі. Розвиток навичок мовного писемного етикету.
  ІІ.3.   Речення    
    Зміст та інтонаційне оформлення речення. Розповідні, питальні та спонукальні речення. Розрізнення на слух окличних речень і неокличних Розділові знаки наприкінці речень. Звертання, розділові знаки при них. Зв’язок слів у реченні. Встановлення смислового й граматичного зв’язку між словами в реченні за допомогою питань від головного слова до залежного : вітає ( кого ? з чим?) маму зі святом. Головні члени речення ( підмет і присудок). Побудова та поширення речень за зразком , питаннями, схемами. Учень: -визначає основні ознаки речення; - правильно відтворює інтонацію розповідних, питальних та спонукальних речень ; - розрізнює на слух окличні та неокличні речення; - дотримується розстановки розділових знаків наприкінці речень; - знає, як виділяється звертання у вимові та на письмі; - встановлює смисловий та граматичний зв’язок між словами за допомогою питань; - визначає про кого, або про що та що саме говориться у реченні; - уміє будувати та поширювати речення за зразком, питаннями, схемами. Удосконалення ритміко - інтонаційних умінь та слухового сприймання . Розвиток умінь адекватно користуватися інтонацією.   Формування орфографічних навичок.     Формування внутрішнього мовлення через встановлення зв’язку у реченнях.   Розвиток умінь зв’язного мовлення з використанням абстрактних позначень. Розвиток логічного мислення та асоціативної пам’яті.
ІІ.4.   Слово. Значення слова.    
    Спостереження за прямим і переносним значенням слів, багатозначністю, омонімією ( без уживання термінів) Уявлення про синоніми та антоніми. Спостереження за їх роллю в тексті. Ознайомлення з найпоширенішими фразеологізмами, новими словами (неологізмами), словами, які вийшли з ужитку. Практичне розрізнювання українських та російських слів, лексичної норми та ненормативної лексики. Учень: - уміє визначати пряме та переносне значення слів; - має уявлення про багатозначні слова та слова-омоніми; - використовує синоніми та антоніми з метою уникнення повторів та увиразнення висловленої думки; - доречно використовує у мовленні фразеологізми,; - має уявлення про те, як розвивається мова; - розрізнює літературну українську мову від ненормативної лексики; - виконує текстові завдання. Поповнення словникового запасу.   Розвиток умінь визначати та запам’ятовувати слова з подібним і протилежним значенням.   Формування розуміння та влучного використання фразеологізмів.   Виховання шани до рідної мови та поваги до чистоти української мови. Формування словесної пильності.    
  ІІ.5.   Будова слова    
    Поняття про закінчення й основу слова. Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні Частини основи: корінь, префікс, суфікс.   Корінь. Розрізнення спільнокореневихслів і слів, що однаково звучать, але різних за значенням. Слова з ненаголошеними (е), ( и) в корені слова, які перевіряються наголосом. Слова з ненаголошеними (е), ( и) в корені слова, що не перевіряються наголосом. Дзвінкі приголосні в кінці слів та перед глухими. Префікс Спостереження за словотворчою роллю префіксів. З’ясування значення слів з різними префіксами. Розрізнювання префіксів і прийменників. Апостроф після префіксів перед я, ю є, ї. Перенос слів з префіксами.   Суфікс. Спостереження за роллю суфікса у спільнокореневих словах. Творення слів з найуживанішими суфіксами. Спостереження за збігом однаковихприголосних на межі кореня і суфікса (денний, осінній). Поділ таких слів для переносу. Учень: - визначає основу закінчення у слова; - добирає спільнокореневі слова , визначає в них корінь;   - розрізнює слова, що однаково звучать, але не є спільнокореневими; - виділяє ненаголошені голосні в корені слова; - перевіряє наголосом написання ненаголошених е, и в корені слова; -правильно визначає дзвінкі та глухі приголосні в корені слова; - визначає префікс у слові; - утворює нові слова за допомогою префіксів - розрізнює написання префіксів і прийменників; -правильно вживає апостроф після префіксів; - визначає суфікс у спільнокореневих словах; - правильно записує слова зі збігом однакових приголосних; - знає і використовує правила переносу слів зі збігом приголосних; – виконує текстові завдання. Розвиток слухової уваги та слухової пам’яті. Розвиток уявлень про граматичні поняття Розвиток логічно-словесних узагальнень Формування “чуття мови”     Розвиток фонематичного слуху Розвиток мовленнєвого спостереження та узагальнення.   Формування орфографічної пильності   Формування правописних умінь Поповнення словникового запасу. Попередження та коригування дисграфічних проявів.
ІІ.6.   Частини мови    
    Загальне поняття про самостійні частини мови Спостереження за словами , що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? що робить? що роблять? Порівняння за значенням, запитанням, роллю в реченні. Учень: - добирає слова, що відповідають на питання хто? що? який? Яка? яке? що робить? що роблять? - усвідомлює їх значення та роль в реченні; - виконує тестові завдання. Розвиток пізнавальної діяльності. Формування мовленнєвої компетентності. Унормування граматичного ладу мовлення
    Іменник    
    Загальне поняття (питання, значення, роль та зв’язок з іншими словами) Іменники, що означають назви істот та неістот. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках. Рід іменників: чоло. жін., середній. Змінювання іменників за числами (однина, множина) Іменники-синоніми, іменники-антоніми. - ставить запитання до іменників, усвідомлює їх роль в реченні; - визначає іменники істоти, неістоти; - усвідомлює значення власних та загальних іменників, правильно їхзаписує - визначає рід іменників; - змінює за числами та родами - добирає синоніми та антоніми   Формування усвідомленого засвоєння граматичних ознак слів. Групування слів за певнимиознаками Збагачення словникового запасуіменниками.
    Прикметник    
    Загальне поняття про прикметник (питання , значення , роль у реченні) Пряме і переносне значення прикметників Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Уживання прикметників у тексті. Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками. - ставить питання та визначає прикметник у реченні - визначає пряме та переносне значення прикметників, доречно - використовує у мовленні прикметники-синоніми та антоніми змінює прикметники за родами та числами   Розвиток уявлень про граматичні поняття. Усвідомлення прямого і переносного значення прикметників. Поповнення словникового запасу прикметниками –синонімами, прикметниками-антонімами.  
    Дієслово    
    Загальне поняття.( питання, роль у реченні) Зв’язок дієслова з іменником Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Час дієслова Змінювання дієслова за часами, розпізнавання часових форм у тексті. Не з дієсловами - визначає слова-дії у тексті; - усвідомлює їхню роль у реченні,ставить питання - добирає дієслова-синоніми, дієслова-антоніми; - –утворює словосполучення дієслова з іменником; - розпізнає часів форми дієслів за допомогою запитань; - пише окремо не з дієсловами Формування уявлень програматичні категорії слів. Розвиток умінь встановлювати логічно-смислові зв’язки.   Збагачення словникового запасу словами, які позначають дію. Розвиток правописних умінь. Формування орфографічної пильності.
ІІІ   Графічна навичка письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт    
    Закріплення графічних навичок письма. Виконання пальчикової гімнастики для розвитку мілкої моторики та вправ для попередження оптичної дисграфії. Виконання графічних вправ-розчерків. Закріплення вміння правильно писати малі і великі букви за такими групами: 1) і, і, ш, и, п, т, р, ь,й; 2) у,ц,щ,Ц,Щ,Й,Ч,ч; 3) л, м, Л,М,я,А,г,Г; 4)с,С,о,О,є, а,д,б,ф,Е, 5)І,І,Г,П,Т, У; 6) З, з,ж,Ж,х,Х; 7)Н,н, К.к, Ю,ю, Б,Ф ,в,е, Д,В, Р, Г”, г”. Удосконалення навички безвідривного з’єднання букв з наростаючою кількістю відповідно до індивідуальних можливостей ( ши, сі, вес, осл, Сем,Неро та ін). Перехід на письмо в сітці в одну лінійку з дотриманням належної висоти, ширини, нахилу букв. Дотримання охайності при оформленні письмової роботи у зошиті. Учень: -дотримується гігієнічних правил письма; - має достатньо розвинену мілку моторику; - визначає правильне та неправильне розташування елементів букви у просторі; - правильно виконує графічні вправи;     - уміє каліграфічно писати великі і малі літери алфавіту, дотримуючись поєднання складових елементів літер;   - пише з належною швидкістю в дотриманням належної висоти, ширини, нахилу букв; - уміє правильно, охайно оформляти письмову роботу у сітці зошита в одну лінійку. Розвиток навички охайності при виконанні письмових робіт.     Формування узгодженості рухових дій в процесі письма Розвиток оптико-просторових уявлень   Розвиток навичок каліграфічного письма
    Повторення вивченого за рік    
    Слова, вимову яких слід запам’ятати: адреса, айстра, бібліотека, гриміти, грім, директор, каструля, кватирка, кипіти, кишеня, колектив, коридор, кукурудза, минулий, ознака, пиріг, п’ятниця, радіо, секунда, хвилина, черевики.    

 
Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 444 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.