Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕөл≥м. O∆15.ј¬— үшбұрышында ј¬ және ¬— қабырғалары сәйкес≥нше 14 см және 18 см
O∆15. ј¬— үшбұрышында ј¬ және ¬— қабырғалары сәйкес≥нше 14 см және 18 см. ј¬ қабырғасының созындысына ј төбес≥нен бастап ј¬-ға тең јћ кес≥нд≥с≥ салынған. ¬— қабырғасының созындысына — нүктес≥нен бастап ¬—-ның жартысына тең болатын  — кес≥нд≥с≥ салынған. ≈гер ј¬— үшбұрышының ауданы 126 болса, онда ћ¬  үшбұрышының ауданын табыңыз.

Ўешу≥:

≈гер ек≥ үшбұрыштың би≥кт≥ктер≥ тең болса, онда олардың аудандарының қатынасы табандарының қатынасына тең болады.

∆ј¬— және ∆ј—ћ үшбұрыштарында ортақ би≥кт≥к бар, а табаны ј¬ және јћ тең, сондықтан , онда .

∆ћ¬— және ∆ћ—  үшбұрыштарында би≥кт≥к ортақ, ал ¬— табаны —  табнынан ек≥ есе үлкен, сондықтан

.

∆ауабы: .

 

“апсырма є Ѕағалау критерийлер≥ Ѕалл ≈ң жоғары балл
ќ∆15 ≈сеп шарты қатес≥з жазылған және шешуге қажетт≥ сызбалар ұқыпты дұрыс орындалған    
Ўешуд≥ң мүмк≥н тәс≥л≥ дұрыс таңдалған және шешуд≥ң барлық қадамдары т≥збектей дұрыс келт≥р≥лген  
Қосымша қажет болатын элементтер≥ дұрыс табылған және аралық кезеңде дұрыс дәлелдеулер келт≥р≥лген  
Ѕарлық есептеулер дұрыс есептелген, дұрыс жауап алынған немесе дәлелдеуге қатысты дұрыс қорытынды жасалған  

ќ∆16. —ыйымдылығы2400 болатын бак жанармаймен толтырылған. Ѕактан жанармайды босатудағы насостың өн≥мд≥л≥г≥ бакка жанармайды құйғандағыдан 10 артық. Ќәтижес≥нде бакты босатуға бакты толтыруға кеткен уақытқа қарағанда 8 минут аз уақыт жұмсалды. Ѕакты толтыру кез≥ндег≥ насостың өн≥мд≥л≥г≥н анықтаңыз.

Ўешу≥:

х Ц бакты босату кез≥ндег≥ насостың өн≥мд≥л≥г≥ болсын. ќнда (х-10) Ц бакты толтыру кез≥ндег≥ насостың өн≥мд≥л≥г≥ болады.

сағ Ц бакты босатуға кеткен уақыт,

сағ Ц бакты толтыруға кеткен уақыт,

Ѕакты босатуға бакты толтыруға кеткен уақытқа қарағанда 8 минут аз уақыт жұмсалатынын ескере отырып, теңдеу құрамыз және оны шешем≥з:

-50 мән≥ есеп мағынасына қайшы, онда бакты босатудағы насостың өн≥мд≥л≥г≥ 60 . —ондықтан, бакты толтыру кез≥ндег≥ насостың өн≥мд≥л≥г≥ 50 болады.

∆ауабы: 50 .

“апсырма є Ѕағалау критерийлер≥ Ѕалл ≈ң жоғары балл
ќ∆16 ≈септ≥ң математикалық модел≥ дұрыс құрылған    
“еңдеу дұрыс құрылған  
Құрылған теңдеу дұрыс шеш≥лген  
ƒұрыс өрнектелген және жауабы дұрыс жазылған  

ќ∆17. “еңс≥зд≥ктер жүйес≥н шеш≥ң≥з:

Ўешу≥:

 вадрат үшмүшен≥ң түб≥рлер≥н табамыз .

квадрат үшмүшес≥н≥ң де түб≥рлер≥н табамыз

.

¬иет теоремасы бойынша , ал . —ондықтан, .

, , онда келес≥ теңс≥зд≥ктер жүйес≥н шешем≥з:

 

 

∆ауабы: .

 

“апсырма є Ѕағалау критерийлер≥ Ѕалл ≈ң жоғары балл
ќ∆17 Ѕ≥р≥нш≥ квадрат үшмүшен≥ң түб≥рлер≥ дұрыс табылды    
≈к≥нш≥ квадрат үшмүшен≥ң түб≥рлер≥ дұрыс табылды  
јлынған әр теңс≥зд≥кт≥ң жауаптары дұрыс табылды  
“еңс≥зд≥ктер жүйес≥н≥ң шеш≥м≥ дұрыс табылды және жауабы дұрыс жазылды.  

ќ∆18. Өрнект≥ ықшамдаңыз:

Ўешу≥:

∆ауабы: .

“апсырма є Ѕағалау критерийлер≥ Ѕалл ≈ң жоғары балл
ќ∆18 Өрнект≥ түрленд≥руге қажетт≥ тригонометри€лық формулалар дұрыс таңдалған    
“ригонометри€лық формулалар бойынша дұрыс түрленд≥рулер орындалған  
јлгебралық түрленд≥рулер дұрыс орындалған  
∆ауабы дұрыс алынған, жазылған немесе тепе-теңд≥кт≥ң оң жақ және сол жақтарының теңд≥г≥ туралы дұрыс қорытынды жасалған.  

∆19. ј¬— үшбұрышында және медианалары ќ нүктес≥нде қиылысады. және , ∠ . ј¬— үшбұрышының ауданын табыңыз.

 

Ўешу≥:

Үшбұрыштың медианалары қиылысу нүктес≥нде, төбеден бастап санағанда, 2:1 қатынаста бөл≥нед≥.

, , онда , .

ћедианалар үшбұрышты тең шамалас алты үшбұрышқа бөлед≥.

—ондықтан,

∆ауабы: .

“апсырма є Ѕағалау критерийлер≥ Ѕалл ≈ң жоғары балл
∆19 ≈сеп шарты қатес≥з жазылған және шешуге керект≥ сызбалар ұқыпты дұрыс орындалған.    
≈септ≥ шешуд≥ң тәс≥л≥ дұрыс таңдалып, барлық қадамдар дұрыс нег≥зделген.  
Қосымша қажет болатын элементтер≥ дұрыс табылған.  
јралық кезеңде дұрыс дәлелдеулер келт≥р≥лген.  
Ѕарлық есептеулер дұрыс есептелген, дұрыс жауап алынған және дәлелдеуге бер≥лген есептерде дұрыс қорытынды жасалған.  

∆20. функци€сыныңграфиг≥н салыңыз. ‘ункци€ның анықталу облысын және мәндер облысын, функци€ның нөлдер≥н, таңбатұрақтылық аралықтарын, өсу және кему аралықтарын, максимум және минимум нүктелер≥н табыңыз.

Ўешу≥:

функци€сының графиг≥н салайық.

параболасының төбес≥н≥ң координаталары: .

—ондықтан (1; Ц1) Ц параболасының төбес≥.

Ѕер≥лген функци€ның графиг≥ келес≥ түрде болады:


функци€сының графиг≥н функци€сыныңграфиг≥н тұрғызу ережелер≥н қолданып, салуға болады.

функци€сының графиг≥ функци€сының графиг≥н ќу ос≥ бойымен үш б≥рл≥кке төмен қарай параллель жылжыту арқылы алынады.

функци€сының графиг≥н функци€сыныңграфиг≥н тұрғызу ережелер≥н қолданып, салуға болады.

, .

болғанда .

болғанда .

x- т≥ң ешб≥р мән≥нде орындалмайды.

болғанда функци€ өсед≥.

болғанда функци€ кемид≥.

Ц функци€сының минимум нүктелер≥.

Ц функци€сының максимум нүктелер≥.

“апсырма є Ѕағалау критерийлер≥ Ѕалл ≈ң жоғары балл
¬20 және функци€ларының графиктер≥ дұрыс салынған    
және ≥здел≥нд≥ функци€лардың графиктер≥ дұрыс салынған  
‘ункци€ның анықталу облысы, мәндер облысы және функци€ның нөлдер≥ дұрыс табылған  
‘ункци€ның таңбатұрқтылық аралықтары дұрыс табылған  
‘ункци€ның өсу және кему аралықтары, максимум және минимум нүктелер≥ дұрыс табылған  

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1138 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2220 - | 1982 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.